Acts - అపొ. కార్యములు 23 | View All

1. పౌలు మహాసభ వారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు కేవలము మంచి మనస్సాక్షిగల వాడనై దేవునియెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెప్పెను.

1. Gazing intently at the high council, Paul began: 'Brothers, I have always lived before God with a clear conscience!'

2. అందుకు ప్రధాన యాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొట్టుడని దగ్గర నిలిచియున్నవారికి ఆజ్ఞాపింపగా

2. Instantly Ananias the high priest commanded those close to Paul to slap him on the mouth.

3. పౌలు అతనిని చూచి సున్నము కొట్టిన గోడా, దేవుడు నిన్ను కొట్టును; నీవు ధర్మశాస్త్రము చొప్పున నన్ను విమర్శింప కూర్చుండి, ధర్మశాస్త్రమునకు విరోధముగా నన్ను కొట్ట నాజ్ఞాపించుచున్నావా అనెను. దగ్గర నిలిచియున్నవారు నీవు దేవుని ప్రధానయాజకుని దూషించెదవా? అని అడిగిరి.
లేవీయకాండము 19:15, యెహెఙ్కేలు 13:10-15

3. But Paul said to him, 'God will slap you, you corrupt hypocrite! What kind of judge are you to break the law yourself by ordering me struck like that?'

4. దగ్గర నిలిచియున్నవారు నీవు దేవుని ప్రధానయాజకుని దూషించెదవా? అని అడిగిరి

4. Those standing near Paul said to him, 'Do you dare to insult God's high priest?'

5. అందుకు పౌలు సహోదరులారా, యితడు ప్రధానయాజకుడని నాకు తెలియలేదు నీ ప్రజల అధికారిని నిందింపవద్దు అని వ్రాయబడి యున్నదనెను.
నిర్గమకాండము 22:28

5. 'I'm sorry, brothers. I didn't realize he was the high priest,' Paul replied, 'for the Scriptures say, 'You must not speak evil of any of your rulers.' '

6. వారిలో ఒక భాగము సద్దూకయ్యులును మరియొక భాగము పరిసయ్యులునై యున్నట్టు పౌలు గ్రహించి సహోదరులారా, నేను పరిసయ్యుడను పరిసయ్యుల సంతతివాడను; మనకున్న నిరీక్షణనుగూర్చియు, మృతుల పునరుత్థానమును గూర్చియు నేను విమర్శింపబడుచున్నానని సభలో బిగ్గరగా చెప్పెను.

6. Paul realized that some members of the high council were Sadducees and some were Pharisees, so he shouted, 'Brothers, I am a Pharisee, as were my ancestors! And I am on trial because my hope is in the resurrection of the dead!'

7. అతడాలాగు చెప్పినప్పుడు పరిసయ్యులకును సద్దూకయ్యులకును కలహము పుట్టినందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను.

7. This divided the council-- the Pharisees against the Sadducees--

8. సద్దూకయ్యులు పునరుత్థానము లేదనియు, దేవదూతయైనను ఆత్మయైనను లేదనియు చెప్పుదురు గాని పరిసయ్యులు రెండును కలవని యొప్పుకొందురు.

8. for the Sadducees say there is no resurrection or angels or spirits, but the Pharisees believe in all of these.

9. అప్పుడు పెద్దగొల్లు పుట్టెను; పరిసయ్యుల పక్షముగా ఉన్న శాస్త్రులలో కొందరు లేచి ఈ మనుష్యునియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆత్మయైనను దేవ దూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచ్చునని చెప్పుచు తగువులాడిరి.

9. So there was a great uproar. Some of the teachers of religious law who were Pharisees jumped up and began to argue forcefully. 'We see nothing wrong with him,' they shouted. 'Perhaps a spirit or an angel spoke to him.'

10. కలహమెక్కు వైనప్పుడు వారు పౌలును చీల్చివేయుదురేమో అని సహస్రాధిపతి భయపడి మీరు వెళ్లి వారి మధ్యనుండి అతనిని బలవంతముగా పట్టుకొని కోటలోనికి తీసికొని రండని సైనికులకు ఆజ్ఞాపించెను.

10. As the conflict grew more violent, the commander was afraid they would tear Paul apart. So he ordered his soldiers to go and rescue him by force and take him back to the fortress.

11. ఆ రాత్రి ప్రభువు అతనియొద్ద నిలుచుండి ధైర్యముగా ఉండుము, యెరూషలేములో నన్నుగూర్చి నీవేలాగు సాక్ష్యమిచ్చితివో ఆలాగున రోమాలోకూడ సాక్ష్య మియ్యవలసియున్నదనిచెప్పెను.

11. That night the Lord appeared to Paul and said, 'Be encouraged, Paul. Just as you have been a witness to me here in Jerusalem, you must preach the Good News in Rome as well.'

12. ఉదయమైనప్పుడు యూదులు కట్టుకట్టి, తాము పౌలును చంపువరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకొనిరి.

12. The next morning a group of Jews got together and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul.

13. ఈ కుట్రలో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎక్కువ.

13. There were more than forty of them in the conspiracy.

14. వారు ప్రధానయాజకుల యొద్దకును పెద్దలయొద్దకును వచ్చి మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచి చూడమని గట్టిగ ఒట్టుపెట్టుకొని యున్నాము.

14. They went to the leading priests and elders and told them, 'We have bound ourselves with an oath to eat nothing until we have killed Paul.

15. కాబట్టి మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనినిగూర్చి మరి పూర్తిగా విచారించి తెలిసికొనబోవునట్టు అతనిని మీ యొద్దకు తీసికొని రమ్మని సహస్రాధిపతితో మనవిచేయుడి; అతడు దగ్గరకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిద్ధపడియున్నామని చెప్పిరి.

15. So you and the high council should ask the commander to bring Paul back to the council again. Pretend you want to examine his case more fully. We will kill him on the way.'

16. అయితే పౌలు మేనల్లుడు వారు పొంచియున్నారని విని వచ్చి కోటలో ప్రవేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను.

16. But Paul's nephew-- his sister's son-- heard of their plan and went to the fortress and told Paul.

17. అప్పుడు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొద్దకు పిలిచి ఈ చిన్నవానిని సహస్రాధిపతియొద్దకు తోడు కొనిపొమ్ము, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెప్పుకొనవలెనని యున్నాడనెను.

17. Paul called for one of the Roman officers and said, 'Take this young man to the commander. He has something important to tell him.'

18. శతాధిపతి సహస్రాధిపతియొద్ద కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన పౌలు నన్ను పిలిచినీతో ఒక మాట చెప్పుకొనవలెననియున్న యీ పడుచువానిని నీయొద్దకు తీసికొనిపొమ్మని నన్ను అడిగెనని చెప్పెను.

18. So the officer did, explaining, 'Paul, the prisoner, called me over and asked me to bring this young man to you because he has something to tell you.'

19. సహస్రాధిపతి అతని చెయ్యి పట్టుకొని అవతలకు తీసి కొనిపోయి నీవు నాతో చెప్పుకొనవలెనని యున్నదేమని యొంటరిగా అడిగెను.

19. The commander took his hand, led him aside, and asked, 'What is it you want to tell me?'

20. అందుకతడు నీవు పౌలునుగూర్చి సంపూర్తిగా విచారింపబోవునట్టు అతనిని రేపు మహాసభ యొద్దకు తీసికొని రావలెనని నిన్ను వేడుకొనుటకు యూదులు కట్టుకట్టి యున్నారు.

20. Paul's nephew told him, 'Some Jews are going to ask you to bring Paul before the high council tomorrow, pretending they want to get some more information.

21. వారి మాటకు నీవు సమ్మతింపవద్దు; వారిలో నలువదిమందికంటె ఎక్కువ మనుష్యులు అతనికొరకు పొంచియున్నారు. వారు అతని చంపువరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకొనియున్నారు; ఇప్పడు నీయొద్ద మాట తీసికొనవలెనని కనిపెట్టుకొని సిద్ధముగా ఉన్నారని చెప్పెను.

21. But don't do it! There are more than forty men hiding along the way ready to ambush him. They have vowed not to eat or drink anything until they have killed him. They are ready now, just waiting for your consent.'

22. అందుకు సహస్రాధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని యెవనితోను చెప్పవద్దని ఆజ్ఞాపించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను.

22. Don't let anyone know you told me this,' the commander warned the young man.

23. తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇద్దరిని తనయొద్దకు పిలిచి కైసరయవరకు వెళ్లుటకు ఇన్నూరు మంది సైనికులను డెబ్బదిమంది గుఱ్ఱపురౌతులను ఇన్నూరు మంది యీటెలవారిని రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు సిద్ధ పరచి

23. Then the commander called two of his officers and ordered, 'Get 200 soldiers ready to leave for Caesarea at nine o'clock tonight. Also take 200 spearmen and 70 mounted troops.

24. పౌలును ఎక్కించి అధిపతియైన ఫేలిక్సునొద్దకు భద్రముగా తీసికొనిపోవుటకు గుఱ్ఱములను సిద్ధ పరచుడని చెప్పెను.

24. Provide horses for Paul to ride, and get him safely to Governor Felix.'

25. మరియు ఈ ప్రకారముగా ఒక పత్రిక వ్రాసెను

25. Then he wrote this letter to the governor:

26. మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలిక్సుకు క్లౌదియ లూసియ వందనములు.

26. 'From Claudius Lysias, to his Excellency, Governor Felix: Greetings!

27. యూదులు ఈ మనుష్యుని పట్టుకొని చంపబోయినప్పుడు, అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచ్చి అతనిని తప్పించితిని.

27. 'This man was seized by some Jews, and they were about to kill him when I arrived with the troops. When I learned that he was a Roman citizen, I removed him to safety.

28. వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి మహాసభయొద్దకు అతనిని తీసికొనివచ్చితిని.

28. Then I took him to their high council to try to learn the basis of the accusations against him.

29. వారు తమ ధర్మశాస్త్రవాదములనుగూర్చి అతనిమీద నేరము మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు కనుపరచలేదు.

29. I soon discovered the charge was something regarding their religious law-- certainly nothing worthy of imprisonment or death.

30. అయితే వారు ఈ మనుష్యునిమీద కుట్రచేయనై యున్నారని నాకు తెలియవచ్చినందున, వెంటనే అతని నీయొద్దకు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ అతనిమీద చెప్పవలెనని యున్న సంగతి నీయెదుట చెప్పుకొన నాజ్ఞాపించితిని. కాబట్టి అతడు వారికాజ్ఞాపించిన ప్రకారము సైనికులు పౌలును రాత్రివేళ అంతిపత్రికి తీసికొనిపోయిరి.

30. But when I was informed of a plot to kill him, I immediately sent him on to you. I have told his accusers to bring their charges before you.'

31. మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు తిరిగి వచ్చిరి.

31. So that night, as ordered, the soldiers took Paul as far as Antipatris.

32. వారు కైసరయకు వచ్చి అధిపతికి ఆ పత్రిక అప్పగించి పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువ బెట్టిరి.

32. They returned to the fortress the next morning, while the mounted troops took him on to Caesarea.

33. అధిపతి ఆ పత్రిక చదివినప్పుడు ఇతడు ఏ ప్రదేశపువాడని అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని

33. When they arrived in Caesarea, they presented Paul and the letter to Governor Felix.

34. నీమీద నేరము మోపు వారు కూడ వచ్చినప్పుడు నీ సంగతి పూర్ణముగా విచారింతునని చెప్పి,

34. He read it and then asked Paul what province he was from. 'Cilicia,' Paul answered.

35. హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని కావలి యందుంచవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

35. 'I will hear your case myself when your accusers arrive,' the governor told him. Then the governor ordered him kept in the prison at Herod's headquarters.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 23 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదుల కౌన్సిల్ ముందు పాల్ యొక్క రక్షణ. (1-5) 
నిటారుగా ఉన్న వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనను గమనించండి. అతను తన జీవితంలో దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు, నిరంతరం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తాడు. అతను తన మాటలు మరియు చర్యలను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు, తనకు తెలిసినంతవరకు తప్పు చేయకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తాడు మరియు ధర్మానికి కట్టుబడి ఉంటాడు. అతని చిత్తశుద్ధి అతని ప్రవర్తనలోని ప్రతి అంశానికి విస్తరించింది. దేవుని యెదుట అటువంటి పద్ధతిలో జీవించేవారు, పౌలు వలె, దేవునితో మరియు తోటి మానవులతో తమ సంబంధాలపై విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. పాల్ యొక్క ప్రతిస్పందనలో న్యాయమైన మందలింపు మరియు ముందస్తు హెచ్చరిక ఉన్నాయి, అతను భరించిన దుర్వినియోగం కారణంగా అతని డెలివరీ చాలా ఉద్రేకంతో ఉండవచ్చు. ప్రముఖ వ్యక్తుల లోపాలను మరియు స్వర ఆందోళనలను బహిరంగంగా పరిష్కరించడం ఆమోదయోగ్యమైనది, అయితే దేవుని చట్టం అధికారంలో ఉన్నవారికి గౌరవం చూపడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.

పాల్ యొక్క రక్షణ. అతను రోమ్‌కు వెళ్తానని దైవిక హామీని అందుకుంటాడు. (6-11) 
పరిసయ్యులు యూదుల చర్చి విశ్వాసాలకు నమ్మకంగా కట్టుబడి ఉన్నారు, అయితే సద్దుసీలు, స్క్రిప్చర్ లేదా దైవిక ద్యోతకం పట్ల శ్రద్ధ చూపలేదు, మరణానంతర జీవితం యొక్క భావనను తిరస్కరించారు. వారు శాశ్వతమైన ఆనందం లేదా శాశ్వతమైన బాధల గురించి ఎటువంటి భయాన్ని కలిగి ఉండరు. పాల్ తన క్రైస్తవ విశ్వాసాల కోసం పరిశీలనను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, చనిపోయినవారి పునరుత్థానంపై తనకున్న దృఢమైన విశ్వాసంలోనే తన ఆరోపణలు ఉన్నాయని అతను ఖచ్చితంగా చెప్పాడు. చర్చనీయాంశమైన ఈ విషయంపై తన వైఖరిని బహిరంగంగా ప్రకటించడం ద్వారా, అతను నైపుణ్యంగా తనను హింసించకుండా పరిసయ్యులను మళ్లించాడు మరియు అనవసరమైన దురాక్రమణ నుండి వారి రక్షణను పొందాడు. దేవుడు తన స్వంత కారణాన్ని సులభంగా సమర్థించుకోగలడు, మతానికి వ్యతిరేకంగా ఐక్యంగా ఉన్నవారు విభిన్నమైన ప్రేరణలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ. దుష్టుల మధ్య నిజమైన స్నేహం ఉండదు, మరియు దేవుడు వారి స్పష్టమైన ఐక్యతను త్వరగా విపరీతమైన శత్రుత్వంగా మార్చగలడు. పాల్ దైవిక ఓదార్పులలో ఓదార్పుని పొందాడు; చీఫ్ కెప్టెన్ అతన్ని క్రూరమైన దుండగుల నుండి రక్షించినప్పటికీ, అంతిమ ఫలితం అనిశ్చితంగానే ఉంది. ప్రత్యర్థులతో సంబంధం లేకుండా, ప్రభువు మనతో ఉన్నప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. తన నమ్మకమైన సేవకులు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలన్నదే క్రీస్తు సంకల్పం. పౌలు రోమ్‌ని చూడడాన్ని అనుమానించినప్పటికీ, ఈ కోరిక నెరవేరుతుందని దేవుడు అతనికి హామీ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే అతని ఉద్దేశం కేవలం క్రీస్తు గౌరవం మరియు మంచిని ప్రోత్సహించడం.

యూదులు పాల్‌ను చంపడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారు, లిసియాస్ అతన్ని సిజేరియాకు పంపాడు. (12-24) 
ప్రాపంచిక వ్యక్తులచే స్వీకరించబడిన తప్పుడు మత విశ్వాసాలు, మానవ స్వభావం యొక్క సామర్థ్యానికి మించిన దుష్టత్వం వైపు వారిని నడిపిస్తాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, చాలా జాగ్రత్తగా రూపొందించబడిన తప్పుల ప్రణాళికలను ప్రభువు సులభంగా విఫలం చేస్తాడు. దైవిక ప్రావిడెన్స్ హేతుబద్ధమైన మరియు వివేకవంతమైన మార్గాల ద్వారా పనిచేస్తుందని పాల్ అర్థం చేసుకున్నాడు. అతను తన వద్ద ఉన్న వనరులు మరియు సామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకోవడంలో విఫలమైతే, అతని తరపున దేవుని ప్రావిడెన్స్ జోక్యం చేసుకుంటుందని అతను ఆశించలేడు. తమ శక్తి మరియు సామర్థ్యాలలో తమకు తాముగా సహాయం చేసుకోవడంలో నిర్లక్ష్యం చేసే వ్యక్తికి కారణం మరియు సహాయం దేవుని నుండి వస్తుందనే దైవిక హామీ రెండూ లేవు. ప్రభువునందు విశ్వాసముంచుట ద్వారా, మనము మరియు మన ప్రియమైనవారము ప్రతి చెడు కార్యము నుండి రక్షించబడతాము మరియు ఆయన రాజ్యము కొరకు సంరక్షించబడతాము. పరలోకపు తండ్రీ, క్రీస్తు కొరకు నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు ఈ అమూల్యమైన విశ్వాసాన్ని దయచేయుము.

ఫెలిక్స్‌కు లిసియాస్ లేఖ. (25-35)
ప్రతి పనికి, దేవుడు తగిన సాధనాలను ఉపయోగిస్తాడు. నాన్-విశ్వాసులలో కనిపించే సహజమైన ప్రతిభ మరియు నైతిక ధర్మాలు అతని హింసించబడిన సేవకులను రక్షించడానికి తరచుగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి. విశ్వాసానికి వెలుపల ఉన్నవారు కూడా నిటారుగా ఉన్న విశ్వాసుల యొక్క మనస్సాక్షికి సంబంధించిన చర్యలకు మరియు వారి సిద్ధాంతపరమైన నమ్మకాల గురించి తెలియకపోయినా లేదా అర్థం చేసుకోకపోయినా, నిజాయితీ లేని అనుచరుల ఆవేశం మధ్య తేడాను గుర్తించగలరు. అన్ని హృదయాలు దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నాయి మరియు ఆయనపై నమ్మకం ఉంచి, తమ మార్గాలను ఆయనకు అప్పగించే వారు నిజంగా ధన్యులు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |