Acts - అపొ. కార్యములు 3 | View All

1. పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థనకాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్లుచుండగా,

2. పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుష్యుడు మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళ్లువారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు ప్రతిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద ఉంచుచు వచ్చిరి.

3. పేతురును యోహానును దేవాలయములో ప్రవేశింప బోవునప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడుగగా

4. పేతురును యోహానును వానిని తేరి చూచిమాతట్టు చూడుమనిరి.

5. వాడు వారియొద్ద ఏమైన దొరుకునని కనిపెట్టుచు వారియందు లక్ష్యముంచెను.

6. అంతట పేతురువెండి బంగారములు నాయొద్ద లేవు గాని నాకు కలిగినదే నీ కిచ్చుచున్నాను; నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడువుమని చెప్పి

7. వాని కుడిచెయ్యి పట్టుకొని లేవనెత్తెను; వెంటనే వాని పాదములును చీలమండలును బలము పొందెను.

8. వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుని స్తుతించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళ్లెను.

9. వాడు నడుచుచు దేవుని స్తుతించుట ప్రజలందరు చూచి

10. శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద భిక్షముకొరకు కూర్చుండినవాడు వీడే అని గుర్తెరిగి, వానికి జరిగిన దానిని చూచి విస్మయముతో నిండి పరవశులైరి.

11. వాడు పేతురును యోహానును పట్టుకొని యుండగా, ప్రజలందరు విస్మయమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉన్న వారియొద్దకు గుంపుగా పరుగెత్తివచ్చిరి.

12. పేతురు దీనిని చూచి ప్రజలతో ఇట్లనెను ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు? మాసొంతశక్తి చేతనైనను భక్తిచేతనైనను నడవను వీనికి బలమిచ్చి నట్టుగా మీరెందుకు మాతట్టు తేరి చూచుచున్నారు?

13. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియున్నాడు; మీరాయనను అప్పగించితిరి, పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతనియెదుట ఆయనను నిరాకరించితిరి.
నిర్గమకాండము 3:6, యెషయా 52:13

14. మీరు పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, నర హంతకుడైన మనుష్యుని మీకు అనుగ్రహింపుమని అడిగితిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

15. మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాక్షులము.

16. ఆయన నామమందలి విశ్వాసముమూలముగా ఆయన నామమే మీరు చూచి యెరిగియున్న వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశ్వాసమే మీ అందరియెదుట వీనికి ఈ పూర్ణస్వస్థత కలుగజేసెను.

17. సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని నాకు తెలియును.

18. అయితే దేవుడు తన క్రీస్తు శ్రమపడునని సమస్త ప్రవక్తలనోట ముందుగా ప్రచురపరచిన విషయ ములను ఈలాగు నెరవేర్చెను.

19. ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును

20. మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి.

21. అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని దేవుడు ఆదినుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తలనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశ్యకము.

22. మోషే యిట్లనెనుప్రభువైన దేవుడు నావంటి యొక ప్రవక్తను మీ సహోదరులలో నుండి మీకొరకు పుట్టించును; ఆయన మీతో ఏమి చెప్పినను అన్ని విషయములలో మీరాయన మాట వినవలెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-18

23. ఆ ప్రవక్త మాట విననివాడు ప్రజలలో ఉండకుండ సర్వనాశనమగుననెను.
లేవీయకాండము 23:29, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:19

24. మరియసమూయేలు మొదలుకొని యెందరు ప్రవక్తలు ప్రవచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూర్చి ప్రకటించిరి.

25. ఆ ప్రవక్తలకును, దేవుడు అబ్రాహాముతో నీ సంతానమందు భూలోక వంశములన్నియు ఆశీర్వదింపబడునని చెప్పి మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు వారసులై యున్నారు.
ఆదికాండము 12:3, ఆదికాండము 18:18, ఆదికాండము 22:18, ఆదికాండము 26:4

26. దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి, మీలో ప్రతివానిని వాని దుష్టత్వమునుండి మళ్లించుటవలన మిమ్ము నాశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీయొద్దకు పంపెనని చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పేతురు మరియు జాన్ చేత నయం చేయబడిన ఒక కుంటివాడు. (1-11) 
అపొస్తలులు మరియు మొదటి విశ్వాసులు ప్రార్థన గంటలలో ఆలయ ఆరాధనకు హాజరయ్యారు. పీటర్ మరియు జాన్ తన పుట్టుక నుండి వికలాంగుడైన నలభై ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తిపై అద్భుతం చేయడానికి దైవిక దిశలో నడిపించబడ్డారని తెలుస్తోంది. పేతురు, నజరేయుడైన యేసు పేరిట, ఆయనను లేచి నడవమని చెప్పాడు. ఈ విధంగా, మనం మనుష్యుల ఆత్మల స్వస్థతను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే, మనం యేసుక్రీస్తు పేరు మరియు శక్తితో ముందుకు సాగాలి, నిస్సహాయ పాపులు లేచి, ఆయనపై విశ్వాసం ద్వారా పవిత్రత మార్గంలో నడవాలని పిలుపునిచ్చారు. మన పతనమైన స్వభావం యొక్క అన్ని వికలాంగ సామర్థ్యాలకు సంబంధించి, నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామం మనలను సంపూర్ణంగా చేయగలదని మన ఆత్మలకు ఎంత మధురమైన ఆలోచన! ఆత్మయైన దేవుడు తన శక్తితో మనలను అందులో ప్రవేశించేలా చేసినప్పుడు, మనం ఎంత పవిత్రమైన ఆనందం మరియు ఉత్కంఠతో పవిత్ర ఆస్థానాలను తొక్కాలి!

యూదులకు పీటర్ చిరునామా. (12-26)
12-18
అద్భుతాలు చేసే విధానంలోని వ్యత్యాసాన్ని గమనించండి. మన ప్రభువు సర్వశక్తిమంతమైన శక్తితో స్థిరంగా మాట్లాడాడు, అతని దివ్య అద్భుతాల కారణంగా అతనికి లభించిన అత్యున్నత గౌరవాన్ని అంగీకరించడానికి ఎప్పుడూ వెనుకాడడు. దీనికి విరుద్ధంగా, అపొస్తలులు తమ ప్రభువుకు అన్ని అద్భుత చర్యలను ఆపాదించారు, తమను తాము ప్రశంసించడాన్ని తిరస్కరించారు మరియు వారి పాత్రను కేవలం అర్హత లేని సాధనంగా అంగీకరించారు. ఈ వ్యత్యాసం తండ్రితో యేసు యొక్క ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది, వారి సహ-సమానత్వాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. అపొస్తలులు, వారి స్వంత బలహీనతలను మరియు పాపాలను గుర్తించి, ప్రతిదానికీ యేసుపై ఆధారపడతారని అంగీకరించారు, ఆయన శక్తియే స్వస్థతలను తీసుకువచ్చిందని గుర్తించారు. నిజంగా ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులు లోతైన వినయాన్ని కలిగి ఉండాలి. కీర్తనకర్త ప్రకటించినట్లుగా, "ప్రభువా, మాకు కాదు, మాకు కాదు, నీ నామానికి మహిమ కలుగజేయుము." ప్రతి ఘనత క్రీస్తు పాదాల చెంతనే వేయాలి. అపొస్తలులు, యూదుల అన్యాయం యొక్క గొప్పతనాన్ని వెల్లడిస్తూ, కోపాన్ని రేకెత్తించడం లేదా వారిని నిరాశకు గురిచేయడం మానుకున్నారు. నిశ్చయంగా, క్రీస్తును తిరస్కరించేవారు, తిరస్కరించేవారు లేదా తిరస్కరించేవారు అజ్ఞానం వల్ల అలా చేయవచ్చు, కానీ అజ్ఞానం ఎప్పటికీ సరైన సాకుగా ఉపయోగపడదు.

19-21
పశ్చాత్తాపం యొక్క సంపూర్ణ ఆవశ్యకమైన క్రీస్తు యొక్క క్షమాపణ ప్రేమ యొక్క భావం మాత్రమే అందించగల వారి పాపాలను మరియు పునరుజ్జీవనం యొక్క అనుభవాన్ని తొలగించాలని కోరుకునే వారందరి మనస్సాక్షిపై ఆకట్టుకోండి. ఈ పరివర్తన సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన వారు నిజంగా అదృష్టవంతులు. ఈ వితరణల యొక్క నిర్దిష్ట సమయాలు మరియు రుతువులను బహిర్గతం చేయడం పరిశుద్ధాత్మకు అవసరం లేదు; ఈ అంశాలు మరుగునపడి ఉన్నాయి. అయితే, పాపులు తమ అతిక్రమణలను అంగీకరించినప్పుడు, క్షమాపణ కోసం వారి హృదయపూర్వక కేకలు ప్రభువుకు ఎక్కుతాయి. పశ్చాత్తాపపడి, విశ్వాసం వైపు మళ్లి, విశ్వసించే వారికి, ప్రభువు సన్నిధి నుండి పునరుద్ధరణ మరియు ఓదార్పు క్షణాలు వెలువడతాయి. విచారణ మరియు ప్రొబేషనరీ కాలం మధ్యలో, మహిమపరచబడిన విమోచకుడు కనిపించకుండా ఉంటాడు, మనం ఆయనపై విశ్వాసంతో జీవించాలని కోరుతుంది.

22-26
ఈ బలవంతపు ప్రసంగం యూదులకు వారి గౌరవనీయమైన ప్రవక్త అయిన మోషే మాటలను ఉపయోగించి, వారి అవిశ్వాసం యొక్క భయంకరమైన పరిణామాల గురించి వారికి గట్టి హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది. హాస్యాస్పదంగా, వారు క్రైస్తవ మతాన్ని తిరస్కరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మరియు మోషే పట్ల అత్యుత్సాహాన్ని తప్పుదారి పట్టించడంలో దానిని నాశనం చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించారు. క్రీస్తు ఒక ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాడు మరియు ఈ ఆశీర్వాదానికి కేంద్ర మూలంగా ఆయన తన ఆత్మను పంపాడు. మన అకృత్యాల నుండి మనలను దూరం చేసి పాపపు బారి నుండి మనలను విడిపించటం ద్వారా మనలను ఆశీర్వదించడమే క్రీస్తు లక్ష్యం. మన సహజ ప్రవృత్తి ద్వారా, మనం పాపానికి కట్టుబడి ఉంటాము, కానీ దైవిక కృప యొక్క ఉద్దేశ్యం మనల్ని దారి మళ్లించడం, దానిని వదిలివేయడమే కాకుండా పాపం పట్ల తీవ్ర విరక్తిని కలిగిస్తుంది. పాపంలో కొనసాగడం ద్వారా నిజమైన ఆనందాన్ని పొందవచ్చని నమ్మడం తప్పు, ప్రత్యేకించి అన్ని అధర్మం నుండి దూరంగా ఉండటమే ఆశీర్వాదం అని దేవుడు నొక్కిచెప్పినప్పుడు. పాపం నుండి విముక్తి పొందడంలో ఆనందాన్ని ఆశించకుండా పాపం యొక్క పరిణామాల నుండి తప్పించుకోవడానికి మాత్రమే ప్రయత్నించేవారు సువార్త యొక్క సారాంశాన్ని గ్రహించడంలో విఫలమవుతారు. దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తును మన మార్గదర్శిగా, నీతిగా, పవిత్రంగా మరియు విమోచకునిగా విశ్వసించడం మరియు అంగీకరించడం ద్వారా తప్ప పాపం నుండి పరివర్తన చెందడం సాధ్యం కాదు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |