Acts - అపొ. కార్యములు 7 | View All

1. ప్రధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను.

2. అందుకు స్తెఫను చెప్పినదేమనగా సహోదరులారా, తండ్రులారా, వినుడి. మన పితరుడైన అబ్రాహాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై
కీర్తనల గ్రంథము 29:3

3. నీవు నీ దేశమును నీ స్వజనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు చూపింపబోవు దేశమునకు రమ్మని అతనితో చెప్పెను.
ఆదికాండము 12:1, ఆదికాండము 48:4

4. అప్పుడతడు కల్దీయుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను. అతని తండ్రి చనిపోయిన తరువాత, అక్కడ నుండి మీరిప్పుడు కాపురమున్న యీ దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచ్చెను
ఆదికాండము 12:5

5. ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పట్టునంత భూమినైనను స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యక, అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని స్వాధీనపరతునని అతనికి వాగ్దానము చేసెను.
ఆదికాండము 13:15, ఆదికాండము 15:18, ఆదికాండము 16:1, ఆదికాండము 17:8, ఆదికాండము 48:4, ఆదికాండము 24:7, ద్వితీయోపదేశకాండము 2:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 11:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:49

6. అయితే దేవుడు అతని సంతానము అన్యదేశమందు పరవాసు లగుదురనియు, ఆ దేశస్థులు నన్నూరు సంవత్సరముల మట్టుకు వారిని దాస్యమునకు లోపరుచుకొని బాధ పెట్టుదురనియు చెప్పెను
ఆదికాండము 15:13-14, నిర్గమకాండము 2:22

7. మరియదేవుడు ఏ జనము నకు వారు దాసులై యుందురో ఆ జనమును నేను విమర్శ చేయుదుననియు, ఆ తరువాత వారు వచ్చి ఈ చోటనన్ను సేవింతురనియు చెప్పెను.
ఆదికాండము 15:14, నిర్గమకాండము 3:12

8. మరియు ఆయన సున్నతి విషయమైన నిబంధన అతని కనుగ్రహించెను. అతడు ఇస్సాకును కని ఆ నిబంధన చొప్పున ఎనిమిదవ దినమందు అత నికి సున్నతిచేసెను; ఇస్సాకు యాకోబును యాకోబు పన్నిద్దరు గోత్రకర్తలను కని వారికి సున్నతి చేసిరి.
ఆదికాండము 17:10-11, ఆదికాండము 21:4

9. ఆ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి, యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మివేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి తప్పించి
ఆదికాండము 37:11, ఆదికాండము 37:28, ఆదికాండము 39:2-3, ఆదికాండము 39:21, ఆదికాండము 45:4

10. దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి అను గ్రహించినందున ఫరో ఐగుప్తునకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను.
ఆదికాండము 41:40, ఆదికాండము 41:43, ఆదికాండము 41:46, కీర్తనల గ్రంథము 105:21

11. తరువాత ఐగుప్తు దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని కరవును బహు శ్రమయువచ్చెను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను.
ఆదికాండము 41:54-55, ఆదికాండము 42:5

12. ఐగుప్తులో ధాన్యము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను అక్కడికి మొదటి సారి పంపెను.
ఆదికాండము 42:2

13. వారు రెండవసారి వచ్చినప్పుడు యోసేపు తన అన్నదమ్ములకు తన్ను తెలియజేసి కొనెను; అప్పుడు యోసేపు యొక్క వంశము ఫరోకు తెలియవచ్చెను.
ఆదికాండము 45:1, ఆదికాండము 45:3, ఆదికాండము 45:16

14. యోసేపు తన తండ్రియైన యాకోబును తన స్వజనులందరిని పిలువనంపెను; వారు డెబ్బదియయిదు గురు
ఆదికాండము 45:9-11, ఆదికాండము 45:18-19, నిర్గమకాండము 1:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:22

15. యాకోబు ఐగుప్తునకు వెళ్లెను; అక్కడ అతడును మన పితరులును చనిపోయి అక్కడ నుండి షెకెమునకు తేబడి,
ఆదికాండము 45:5-6, ఆదికాండము 49:33, నిర్గమకాండము 1:6

16. షెకెములోని హమోరు కుమారులయొద్ద అబ్రా హాము వెలయిచ్చికొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి.
ఆదికాండము 23:16-17, ఆదికాండము 33:19, ఆదికాండము 49:29-30, ఆదికాండము 50:13, యెహోషువ 24:32

17. అయితే దేవుడు అబ్రాహామునకు అనుగ్రహించిన వాగ్దాన కాలము సమీపించినకొలది ప్రజలు ఐగుప్తులో విస్తారముగా వృద్ధి పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొకరాజు ఐగుప్తును ఏలనారంభించెను.
నిర్గమకాండము 1:7-8

18. ఇతడు మన వంశస్థుల యెడల కపటముగా ప్రవర్తించి
నిర్గమకాండము 1:7-8

19. తమ శిశువులు బ్రదుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని మన పితరులను బాధ పెట్టెను.
నిర్గమకాండము 1:9-10, నిర్గమకాండము 1:18, నిర్గమకాండము 1:22

20. ఆ కాలమందు మోషే పుట్టెను. అతడు దివ్యసుందరుడై తన తండ్రి యింట మూడు నెలలు పెంచ బడెను.
నిర్గమకాండము 2:2

21. తరువాత అతడు బయట పారవేయబడినప్పుడు ఫరో కుమార్తె అతనిని తీసికొని తన కుమారునిగా పెంచు కొనెను.
నిర్గమకాండము 2:5, నిర్గమకాండము 2:10

22. మోషే ఐగుప్తీయుల సకల విద్యలను అభ్యసించి, మాటలయందును కార్యములయందును ప్రవీణుడై యుండెను.

23. అతనికి నలువది ఏండ్లు నిండవచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులైన తన సహోదరులను చూడవలెనన్న బుద్ధి పుట్టెను.
నిర్గమకాండము 2:11

24. అప్పుడు వారిలో ఒకడు అన్యాయము ననుభవించుట అతడు చూచి, వానిని రక్షించి బాధపడినవాని పక్షమున ఐగుప్తీయుని చంపి ప్రతికారముచేసెను.
నిర్గమకాండము 2:12

25. తన ద్వారా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచున్న సంగతి వారు గ్రహింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గ్రహింపరైరి.

26. మరునాడు ఇద్దరు పోట్లాడుచుండగా అతడు వారిని చూచి అయ్యలారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అన్యాయము చేసికొనుచున్నారని చెప్పి వారిని సమాధానపరచ జూచెను.

27. అయినను తన పొరుగువానికి అన్యాయము చేసినవాడుమా మీద అధికారినిగాను తీర్పరినిగాను నిన్ను నియమించిన వాడెవడు?
నిర్గమకాండము 2:13-14

28. నీవు నిన్న ఐగుప్తీయుని చంపినట్టు నన్నును చంపదలచియున్నావా అని అతనిని త్రోసివేసెను.
నిర్గమకాండము 2:13-14

29. మోషే ఆ మాట విని పారిపోయి మిద్యాను దేశములో పరదేశియైయుండి, అక్కడ ఇద్దరు కుమారులను కనెను.
నిర్గమకాండము 2:15-22, నిర్గమకాండము 18:3-4

30. నలువది ఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు ఒక పొదలోని అగ్నిజ్వాలలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను.
నిర్గమకాండము 3:1, నిర్గమకాండము 3:2-3

31. మోషే చూచి ఆ దర్శనమునకు ఆశ్చర్యపడి దాని నిదానించి చూచుటకు దగ్గరకు రాగా
నిర్గమకాండము 3:2-3

32. నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడను అని ప్రభువు వాక్కు వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింప లేదు.

33. అందుకు ప్రభువునీ చెప్పులు విడువుము; నీవు నిలిచియున్నచోటు పరిశుద్ధభూమి.
నిర్గమకాండము 3:5

34. ఐగుప్తులో నున్న నా ప్రజల దురవస్థను నేను నిదానించి చూచితిని; వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచ్చి యున్నాను; రమ్ము, నేనిప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుదునని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 2:24, నిర్గమకాండము 3:7-10

35. అధికారినిగాను తీర్పరినిగాను నిన్ను నియమించినవాడెవడని వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత ద్వారా దేవుడు అధికారిని గాను విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను
నిర్గమకాండము 2:14, నిర్గమకాండము 3:2

36. ఇతడు ఐగుప్తులోను ఎఱ్ఱసముద్రములోను నలువది ఏండ్లు అరణ్యములోను మహత్కార్యములను సూచక క్రియలను చేసి వారిని తోడుకొని వచ్చెను.
నిర్గమకాండము 7:3, నిర్గమకాండము 14:21, సంఖ్యాకాండము 14:33

37. నావంటి యొక ప్రవక్తను దేవుడు మీ సహోదరు లలో మీకు పుట్టించును అని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పిన మోషే యితడే.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-18

38. సీనాయి పర్వతముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన పితరులతోను అరణ్యములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచ్చుటకు జీవవాక్యములను తీసికొనినవాడితడే.
నిర్గమకాండము 19:1-6, నిర్గమకాండము 20:1-17, నిర్గమకాండము 23:20-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:4-22, ద్వితీయోపదేశకాండము 9:10-11

39. ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొల్లక యితనిని త్రోసివేసి, తమ హృదయములలో ఐగుప్తునకు పోగోరిన వారై
సంఖ్యాకాండము 14:3-4, నిర్గమకాండము 19:1-6, నిర్గమకాండము 20:1-17, నిర్గమకాండము 23:20-21

40. మాకు ముందు నడుచునట్టి దేవతలను మాకు చేయుము; ఐగుప్తు దేశములోనుండి మనలను తోడుకొని వచ్చిన యీ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని అహరోనుతో అనిరి.
నిర్గమకాండము 32:1, నిర్గమకాండము 32:23

41. ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసికొని ఆ విగ్రహమునకు బలి నర్పించి, తమ చేతులతో నిర్మించిన వాటియందు ఉల్లసించిరి.
నిర్గమకాండము 32:4-6

42. అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైన్యమును సేవించుటకు వారిని విడిచిపెట్టెను. ఇందుకు ప్రమాణముగా ప్రవక్తల గ్రంథమందు ఈలాగు వ్రాయబడియున్నది. ఇశ్రాయేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణ్యములో నలువది యేండ్లు బలి పశువులను అర్పణములను నాకు అర్పించితిరా?
యిర్మియా 7:18, యిర్మియా 8:2, యిర్మియా 19:13, ఆమోసు 5:25-26

43. మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన ప్రతిమలైన మొలొకు గుడారమును రొంఫాయను దేవతయొక్క నక్షత్రమును మోసికొని పోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి మిమ్మును కొనిపోయెదను.
ఆమోసు 5:25-26

44. అతడు చూచిన మాదిరిచొప్పున దాని చేయవలెనని మోషేతో చెప్పినవాడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము, సాక్ష్యపుగుడారము అరణ్యములో మన పితరులయొద్ద ఉండెను.
నిర్గమకాండము 25:1-40, నిర్గమకాండము 25:40, నిర్గమకాండము 27:21, సంఖ్యాకాండము 1:50

45. మన పితరులు తమ పెద్దలచేత దానిని తీసికొనిన వారై, దేవుడు తమ యెదుటనుండి వెళ్లగొట్టిన జనములను వారు స్వాధీనపరచుకొన్నప్పుడు, యెహోషువతోకూడ ఈ దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచ్చిరి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను.
ఆదికాండము 48:4, ఆదికాండము 24:7, ద్వితీయోపదేశకాండము 2:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 11:5, యెహోషువ 3:14-17, యెహోషువ 18:1, యెహోషువ 23:9, యెహోషువ 24:18, 2 సమూయేలు 7:2-16, 1 రాజులు 8:17-18, 1 దినవృత్తాంతములు 17:1-14, 2 దినవృత్తాంతములు 6:7-8, కీర్తనల గ్రంథము 132:5

48. అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కట్టుదురు? నా విశ్రాంతి స్థలమేది?

49. ఇవన్నియు నా హస్తకృతములు కావా? అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు
యెషయా 66:1-2

50. అని ప్రవక్త పలికిన ప్రకారము సర్వోన్నతుడు హస్త కృతాలయములలో నివసింపడు.
యెషయా 66:1-2

51. ముష్కరులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచనొల్లనివారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు.
నిర్గమకాండము 32:9, నిర్గమకాండము 33:3-5, లేవీయకాండము 26:41, సంఖ్యాకాండము 27:14, యెషయా 63:10, యిర్మియా 6:10, యిర్మియా 9:26

52. మీ పితరులు ప్రవక్తలలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ నీతిమంతుని రాకనుగూర్చి ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇప్పుడు అప్పగించి హత్య చేసినవారైతిరి.
2 దినవృత్తాంతములు 36:16

53. దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడిన ధర్మశాస్త్రమును మీరు పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెప్పెను.

54. వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండ్లుకొరికిరి.
యోబు 16:9, కీర్తనల గ్రంథము 35:16, కీర్తనల గ్రంథము 37:12, కీర్తనల గ్రంథము 112:10

55. అయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటను చూచి

56. ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుష్యకుమారుడు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటయు చూచుచున్నానని చెప్పెను.

57. అప్పుడు వారు పెద్ద కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా అతనిమీదపడి

58. పట్టణపు వెలుపలికి అతనిని వెళ్లగొట్టి, రాళ్లు రువ్వి చంపిరి. సాక్షులు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొద్ద తమ వస్త్రములుపెట్టిరి.

59. ప్రభువును గూర్చి మొరపెట్టుచు యేసు ప్రభువా, నా ఆత్మను చేర్చుకొనుమని స్తెఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళ్లతో కొట్టిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 31:5

60. అతడు మోకాళ్లూని ప్రభువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని గొప్ప శబ్దముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిద్రించెను. సౌలు అతని చావునకు సమ్మతించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

స్టీఫెన్ యొక్క రక్షణ. (1-50) 
1-16
స్టీఫెన్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా దైవదూషణ మరియు చర్చి నుండి మతభ్రష్టత్వం ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నాడు. ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ, అతను అబ్రహంతో తన సంబంధాన్ని నొక్కి చెప్పాడు, అబ్రహం కుమారుడిగా తన గర్వాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని క్రమంగా నెరవేర్చడం ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను సూచించింది, ఉద్దేశించిన భూమి భూసంబంధమైనది కాకుండా పరలోకమైనది. కష్ట సమయాల్లో, దేవుడు తన ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా జోసెఫ్‌కు మద్దతు ఇచ్చాడు, జోసెఫ్ మనస్సుకు ఓదార్పునిచ్చాడు మరియు అతని చుట్టూ ఉన్నవారిలో ఆదరణను అందించాడు.
స్టీఫెన్ యూదులను వారి వినయపూర్వకమైన మూలాల గురించి హెచ్చరించాడు, దేశం యొక్క కీర్తిలలో ప్రగల్భాలు పలకవద్దని వారిని కోరారు. అతను జోసెఫ్ పట్ల వారి ప్రవర్తనలో పితృస్వామ్యులు ప్రదర్శించిన అసూయ మరియు దుష్టత్వాన్ని ఎత్తి చూపాడు, క్రీస్తు మరియు అతని సేవకుల పట్ల అలాంటి వైఖరి యొక్క కొనసాగింపును ఎత్తి చూపాడు. పితృస్వామ్యుల విశ్వాసం, కనాను దేశంలో పాతిపెట్టబడాలనే వారి కోరికలో స్పష్టంగా ఉంది, పరలోక రాజ్యంపై వారి దృష్టిని ప్రదర్శించింది.
కాలక్రమేణా వక్రీకరించబడిన ఆచారాలు మరియు నమ్మకాల యొక్క అసలు ఉద్దేశాలను పునఃపరిశీలించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఈ కథనం నొక్కి చెబుతుంది. విశ్వాసాన్ని సమర్థించడం యొక్క స్వభావం మరియు ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, విశ్వాసుల తండ్రి అబ్రహం పాత్రను పరిశీలించవచ్చు. అతని దైవిక పిలుపు దేవుని దయ యొక్క శక్తి మరియు దాతృత్వాన్ని వివరిస్తుంది మరియు మార్పిడి యొక్క స్వభావంపై అంతర్దృష్టులను వెల్లడిస్తుంది. ప్రపంచం నుండి తనను తాను వేరు చేసి, హృదయపూర్వకంగా దేవుడికి అంకితం చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతతో పోలిస్తే బాహ్య ఆచారాలు మరియు భేదాలు చాలా తక్కువ అని ఈ భాగం నొక్కి చెబుతుంది.

17-29
దేవుని వాగ్దానాలు నెమ్మదిగా నెరవేరుతున్నట్లు అనిపించినప్పుడు మనం ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. బాధల సమయాలు తరచుగా చర్చి యొక్క అభివృద్ధి కాలాలుగా పనిచేస్తాయి. చీకటి రోజులు మరియు లోతైన బాధల మధ్య, దేవుడు తన ప్రజల విమోచన కోసం చురుకుగా సిద్ధమవుతున్నాడు. మోషే అసాధారణమైన అందాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, "దేవుని పట్ల న్యాయంగా" వర్ణించబడ్డాడు, దేవుని దృష్టిలో పవిత్రత యొక్క విలువను నొక్కి చెప్పాడు. బాల్యంలో మోషేను దేవుడు అద్భుతంగా సంరక్షించడం, అతను ప్రత్యేకమైన మార్గాల్లో ఉపయోగించాలనుకునే వారి పట్ల ఆయనకున్న ప్రత్యేక శ్రద్ధను నొక్కి చెబుతుంది. దేవుడు మోషేను ఈ విధంగా రక్షించినట్లయితే, అతను తన పవిత్ర బిడ్డ అయిన యేసు యొక్క ప్రయోజనాలను కూడబెట్టిన శత్రువుల నుండి ఎంత ఎక్కువ కాపాడతాడు.
స్టీఫెన్ క్రీస్తును మరియు అతని సువార్తను సమర్థించినందుకు హింసను ఎదుర్కొన్నాడు, ప్రత్యర్థులు మోషే మరియు అతని చట్టాన్ని ప్రతిస్పందించారు. అయినప్పటికీ, వారు సత్యాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడితే, యేసు ద్వారా దేవుడు వారిని ఈజిప్టు బానిసత్వం కంటే ఎక్కువ గాఢమైన బానిసత్వం నుండి విడిపించాలని భావిస్తున్నాడని వారు అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యక్తులు తమ స్వంత కష్టాలను పొడిగించుకోవడానికి సహకరించినప్పటికీ, ప్రభువు తన సేవకుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటాడు మరియు అతని దయగల ఉద్దేశాల నెరవేర్పును నిర్ధారిస్తాడు.

30-41
మంచి కోసం పని చేసే దేవుని సామర్థ్యం నిర్దిష్ట ప్రదేశాలకు మాత్రమే పరిమితం అని ప్రజలు విశ్వసిస్తే తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు; అతను తన ప్రజలను అరణ్యంలోకి నడిపించగలడు మరియు వారికి ఓదార్పు మాటలు మాట్లాడగలడు. పొదను తినని అగ్ని జ్వాలలో మోషేకు దేవుని అభివ్యక్తి ఈజిప్టులో ఇజ్రాయెల్ యొక్క స్థితికి చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది. బాధల మంటలో ఉన్నప్పటికీ, అవి నాశనం కాలేదు. ఈ సంఘటన క్రీస్తు మానవ స్వభావాన్ని మరియు దైవిక మరియు మానవుల మధ్య ఐక్యతను సంతరించుకోవడానికి ఒక సూచనగా కూడా చూడవచ్చు.
దేవుడు మరియు అబ్రాహాము, ఇస్సాకు మరియు యాకోబుల మధ్య ఉన్న ఒడంబడిక సంబంధం వారి మరణానంతరం కూడా విడదీయబడలేదు. మా రక్షకుడు మత్తయి 22:31లో ఈ సత్యాన్ని ప్రస్తావించడం ద్వారా మరణానంతర జీవితం యొక్క వాస్తవికతను ధృవీకరిస్తున్నాడు. అబ్రహం మరణించినప్పటికీ, దేవుడు ఇప్పటికీ అతని దేవుడే, ఇది అబ్రహం యొక్క నిరంతర ఉనికిని సూచిస్తుంది. ఈ భావన సువార్త ద్వారా వెల్లడి చేయబడిన జీవితం మరియు అమరత్వంతో సమానంగా ఉంటుంది. స్టీఫెన్ మోసెస్‌ను ఇజ్రాయెల్ యొక్క విమోచకునిగా చిత్రీకరిస్తూ, క్రీస్తు యొక్క ముఖ్యమైన రకంగా నొక్కి చెప్పాడు. దేవుడు, తన చర్చి యొక్క కష్టాలు మరియు అతని హింసించబడిన ప్రజల మూలుగుల పట్ల కనికరంతో కదిలి, వారి విమోచనను నిర్దేశిస్తాడు.
మానవాళి యొక్క మోక్షానికి క్రీస్తు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు ఈ విమోచనం ప్రతిబింబిస్తుంది. వారు తిరస్కరించిన యేసును దేవుడు రాజుగా మరియు రక్షకునిగా ఉన్నతీకరించాడు. స్టీఫెన్ మోసెస్ కేవలం ఒక పరికరం అని చెప్పడం ద్వారా మోసెస్‌ను అగౌరవపరచలేదు; బదులుగా, మోషే ప్రవచనం యేసులో ఎలా నెరవేరిందో ప్రదర్శించడం ద్వారా అతన్ని గౌరవించాడు. ఉత్సవ చట్టం యొక్క ఆచారాలలో యేసు మార్పులు తీసుకువస్తాడని స్టీఫెన్ నొక్కి చెప్పాడు. మోషేకు వ్యతిరేకంగా దైవదూషణకు విరుద్ధంగా, ఇది వాస్తవానికి మోషే ప్రవచనం యొక్క స్పష్టమైన నెరవేర్పును చూపడం ద్వారా అతనిని గౌరవిస్తుంది. ఆ ఆచారాలను తన సేవకుడైన మోషే ద్వారా స్థాపించిన దేవుడు, తన కుమారుడైన యేసు ద్వారా వాటిని మార్చే అధికారం నిశ్చయంగా కలిగి ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ, ఇశ్రాయేలు మోషేను తిరస్కరించి, బానిసత్వానికి తిరిగి రావాలని కోరినట్లుగానే, సాధారణంగా ప్రజలు యేసుకు లోబడడానికి నిరాకరిస్తారు ఎందుకంటే వారు ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులయ్యారు మరియు వారి స్వంత పనులు మరియు పరికరాలలో ఆనందం పొందుతారు.

42-50
స్టీఫెన్ యూదులను వారి పూర్వీకులు ఆచరించిన విగ్రహారాధనను మందలించాడు, దాని పర్యవసానంగా దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టాడు. ప్రస్తుతం భూసంబంధమైన దేవాలయం నుండి ఆధ్యాత్మిక స్థానానికి మారినట్లే, గుడారం నుండి ఆలయానికి మారడం దేవునికి గౌరవమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. అంతిమంగా, ఆధ్యాత్మిక ఆలయం నుండి శాశ్వతమైనదానికి పరివర్తన ఉంటుంది.
ప్రపంచం మొత్తం దేవుని ఆలయమని, ఆయన ఉనికి అంతటా వ్యాపించి ఉందని, ఆయన మహిమ ప్రతి మూలను నింపుతుందని అతను నొక్కి చెప్పాడు. ఇది అతని అభివ్యక్తి కోసం ఒక నిర్దిష్ట ఆలయం ఎందుకు అవసరం అనే ప్రశ్నను అడుగుతుంది. ఈ ప్రతిబింబాలు దేవుని శాశ్వతమైన శక్తిని మరియు దైవిక స్వభావాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి. స్వర్గం ఆయన సింహాసనం మరియు భూమి ఆయన పాదపీఠం అయినప్పటికీ, మానవ సేవలు అన్నిటినీ సృష్టికర్తకు ప్రయోజనం కలిగించలేవు. క్రీస్తు యొక్క మానవ స్వభావం తర్వాత, విరిగిన మరియు ఆధ్యాత్మిక హృదయం దేవుని దృష్టిలో అత్యంత గౌరవనీయమైన ఆలయం అని స్టీఫెన్ నొక్కిచెప్పాడు.

స్టీఫెన్ క్రీస్తు మరణానికి యూదులను మందలించాడు. (51-53) 
స్టీఫెన్ ఆలయం మరియు దాని ఆచారాలు చివరికి ఆగిపోతాయని, ఆత్మ మరియు సత్యంలో తండ్రిపై కేంద్రీకృతమై ఉన్న ఆరాధనకు దారితీస్తుందనే వాదన వైపు వెళుతున్నట్లు కనిపించింది. అయితే, ప్రేక్షకులు దీన్ని అంగీకరించకపోవడాన్ని పసిగట్టిన అతను అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయాడు. ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం, ధైర్యం మరియు శక్తి ద్వారా ఆజ్యం పోసాడు, అతను తనను హింసించేవారికి కఠినమైన మందలింపును ఇచ్చాడు. సూటిగా ఉండే వాదనలు మరియు సత్యాలు సువార్తను వ్యతిరేకించే వారిని రెచ్చగొట్టినప్పుడు, వారి అపరాధం మరియు వారు ఎదుర్కొనే ప్రమాదాలతో వారిని ఎదుర్కోవడం అవసరం అవుతుంది.
వారి పూర్వీకుల మాదిరిగానే, స్టీఫెన్ తన ప్రత్యర్థులు మొండిగా మరియు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉన్నారని గమనించాడు. మానవ హృదయాలు అంతర్లీనంగా పవిత్రాత్మను వ్యతిరేకిస్తాయి, అతని మార్గదర్శకత్వాన్ని వ్యతిరేకించే మరియు పోరాడే పాపపు మాంసంతో. అయినప్పటికీ, దేవుడు ఎన్నుకున్న వారికి, నిర్ణీత సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రతిఘటన చివరికి అధిగమించబడుతుంది. సువార్త దేవదూతల ద్వారా కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అందించబడినప్పటికీ, వారు దానిని తిరస్కరించారు, దేవునికి కట్టుబడి ఉండడానికి నిశ్చయాత్మకమైన తిరస్కరణను ప్రదర్శించారు, అతని చట్టంలో మరియు సువార్తలో. అపరాధభావనతో మునిగిపోయి, పశ్చాత్తాపం మరియు దయ కోరే బదులు, వారు తమ మందలించే వ్యక్తిని హత్య చేసే తీవ్ర చర్యను ఆశ్రయించడం ద్వారా ఉపశమనం పొందారు.

స్టీఫెన్ యొక్క బలిదానం. (54-60)
మరణిస్తున్న సాధువులకు మరియు బాధలను సహిస్తున్న వారికి, దేవుని కుడి పార్శ్వంలో యేసును చూడటం కంటే మరేదీ ఎక్కువ ఓదార్పునిస్తుంది. దేవునికి కృతజ్ఞతలు, విశ్వాసం ద్వారా, మనం ఆయనను ఆ ఉన్నత స్థితిలో చూడవచ్చు. తన చివరి క్షణాల్లో, స్టీఫెన్ రెండు క్లుప్త ప్రార్థనలు చేశాడు. జీవితంలో లేదా మరణంలో మనం వెతకడానికి, విశ్వసించడానికి మరియు ఓదార్పుని కనుగొనడానికి మన ప్రభువైన యేసు దైవిక వ్యక్తి. మనం జీవితంలో ఆయనను మన దృష్టిగా చేసుకున్నట్లయితే, మరణంలో ఆయన సన్నిధి మనకు ఓదార్పునిస్తుంది.
స్టీఫెన్ ప్రార్థనలలో ఒకటి అతనిని హింసించేవారి వైపు మళ్ళించబడింది. వారి పాపం ఎంత పెద్దదైనా, వారు దానిని చిత్తశుద్ధితో ఆలోచించినట్లయితే, దేవుడు దానిని తమకు వ్యతిరేకంగా ఉంచలేడని స్టీఫెన్ ఆశించాడు. స్టీఫెన్ మరణం త్వరితగతిన జరిగినట్లు అనిపించింది, అయినప్పటికీ అతను "నిద్రలోకి జారుకున్నాడు" అని అతని గతించిన వివరణ. అతను నిద్రకు సిద్ధమవుతున్న అదే ప్రశాంతతతో తన చివరి క్షణాలను చేరుకున్నాడు. అతని మేల్కొలుపు పునరుత్థానం ఉదయం వస్తుంది, అతన్ని ప్రభువు సన్నిధిలోకి తీసుకువస్తుంది, అక్కడ ఆనందం పుష్కలంగా ఉంటుంది మరియు అతను తన కుడి వైపున శాశ్వతమైన ఆనందాలలో పాల్గొంటాడు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |