Acts - అపొ. కార్యములు 8 | View All

1. ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొప్ప హింస కలిగినందున, అపొస్తలులు తప్ప అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి.

యూద నాయకులు గమలీయేల్ ఇచ్చిన సలహాను తిరస్కరించారని కనిపిస్తున్నది (అపో. కార్యములు 5:38-39). క్రీస్తు శుభవార్త వ్యాపకాన్ని ఆపడానికి సరిపోయిన విధానం బలాత్కారమే అని వారు నిశ్చయించుకున్నారు. గమలీయేల్‌కు శిష్యుడుగా ఉన్న సౌలు (అపో. కార్యములు 22:3) ఇప్పుడు ఆరంభమైన హింసకు ముఖ్య సాధనంగా అయ్యాడు (వ 3; అపో. కార్యములు 9:1-2). స్తెఫను హత్యకు సమ్మతించినందుచేత (అపో. కార్యములు 7:60) అతడు యూద సమాలోచన సభలో ఒకడని భావించనవసరం లేదు. అతని హృదయంలో మాత్రమే అతడు దానికి సమ్మతించాడని అర్థం కావచ్చు. చాలమంది జెరుసలం విడిచివెళ్ళిన సమయంలో క్రీస్తు రాయబారులు అక్కడ ఉండిపోవడం గమనించతగ్గ విషయం. ఒకవేళ క్రీస్తు శత్రువులు క్రీస్తు గొర్రెపిల్లలను నాశనం చేయాలని ఆతురతతో ఉన్నా వారికోసం క్రీస్తు నియమించిన కాపరులపై బడడానికి భయపడ్డారేమో.

2. భక్తిగల మనుష్యులు స్తెఫనును సమాధిచేసి అతనిని గూర్చి బహుగా ప్రలాపించిరి.

3. సౌలయితే ఇంటింట జొచ్చి, పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోయి, చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను.

“ఇంటింట”– అపో. కార్యములు 20:20 తో పోల్చి చూడండి. దేవుడు మనుషులను అద్భుతంగా మార్చగలడు.

4. కాబట్టి చెదరిపోయివారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించుచు సంచారముచేసిరి.

కష్టం అనే గాలి సంఘంలోని మంటలను ఆర్పివేస్తుందని ఆ నాయకులు అనుకొన్నారా? దానికి బదులుగా అది మంటలను చెదరగొట్టింది. అవి దేశంలోని అనేక స్థలాలలో ప్రజ్వలించడం ఆరంభించాయి. హింస క్రీస్తు సాక్షులను ఆపలేదనీ అది శుభవార్త వ్యాపకానికి సహాయపడగలదనీ సంఘ చరిత్ర తెలియజేస్తున్నది. విశ్వాసులు హింసను ఆనందంతో ఓర్చుకొంటూ ఉంటే అది వారి యథార్థ మనసునూ నిష్కాపట్యాన్నీ, క్రీస్తులో ఉన్నవారి విశ్వాసాన్నీ జీవితం యొక్క వాస్తవాన్నీ వెల్లడి చేస్తుంది. దాన్ని చూచి ఇతరులు క్రీస్తుదగ్గరికి ఆకర్షించడం జరుగుతుంది.

5. అప్పుడు ఫిలిప్పు సమరయ పట్టణమువరకును వెళ్లి క్రీస్తును వారికి ప్రకటించు చుండెను.

ఈ ఫిలిప్పు క్రీస్తురాయబారి ఫిలిప్పు కాదు గాని “భోజనాదులు పంచిపెట్టడానికి” స్తెఫనుతోపాటు నియమించ బడ్డవాడొకడు (అపో. కార్యములు 6:1-6). అపో. కార్యములు 6:8 లో స్తెఫన్ను గురించిన నోట్స్ ఇతనికి కూడా వర్తిస్తుంది. సమరయ గురించి నోట్స్ మత్తయి 10:5; యోహాను 4:4; 2 రాజులు 17:24. సమరయకు యేసుప్రభువు తానే రావడం మూలాన (యోహాను 4:4-42) ఇప్పుడు శుభవార్త వినడానికి సమరయవారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. శుభవార్త వ్యాపకంలో ఇది గొప్ప ముందంజ. మనకు తెలిసినంత మట్టుకు మొదటిసారిగా క్రీస్తు శిష్యులు యూద సమాజానికి బయట ఉన్నవారికి శుభవార్త ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ విధంగా వారు అపో. కార్యములు 1:8 ను నెరవేర్చడం ఆరంభించారు.

6. జనసమూహములు విని ఫిలిప్పు చేసిన సూచక క్రియలను చూచినందున అతడు చెప్పిన మాటలయందు ఏక మనస్సుతో లక్ష్యముంచగా.

“సూచన”– యోహాను 2:11 నోట్ చూడండి. ఈ సూచనకోసమైన అద్భుతాల మూలంగా సమరయవారు శుభవార్త వినడానికి ఆతురత పడ్డారు. ఆ సూచనలవల్ల ఇదే జరగాలని దేవుని ఉద్దేశం.

7. అనేకులను పట్టిన అపవిత్రాత్మలు పెద్ద కేకలువేసి వారిని వదలిపోయెను; పక్షవాయువుగలవారును కుంటివారును అనేకులు స్వస్థత పొందిరి.

మలిన పిశాచాల గురించి నోట్ మత్తయి 4:24.

8. అందుకు ఆ పట్టణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను.

9. సీమోనను ఒక మనుష్యుడు లోగడ ఆ పట్టణములో గారడీచేయుచు, తానెవడో యొక గొప్పవాడని చెప్పు కొనుచు, సమరయ జనులను విభ్రాంతిపరచుచుండెను.

సీమోను చాలావరకు ఇండియాలోని మత గురువుల, స్వాములలాగే ఉన్న వ్యక్తి అని కనిపిస్తున్నది. అతడు మంత్రవిద్య ప్రయోగించాడు, వింతలు, అద్భుతాలు చేశాడు (లేదా, చేసినట్టు నటించాడు. మత్తయి 24:24; నిర్గమకాండము 7:22; నిర్గమకాండము 8:7 పోల్చి చూడండి). అతడు తాను ఏదో గొప్పవాణ్ణి అని తనను ప్రదర్శించుకున్నాడు. దేవునికి చూపవలసిన గౌరవం మర్యాదలను అతడు తనకు స్వీకరించాడు. అందరికీ, ఉన్నత పదవులలో ఉన్నవారికి కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించగలిగాడు. అతనికీ ఫిలిప్పుకూ గొప్ప వ్యత్యాసం ఉంది. సీమోను తనను ప్రకటించాడు. ఫిలిప్పు క్రీస్తును ప్రకటించాడు (వ 5,12); అతడు తన తలంపులను బోధించాడు, ఫిలిప్పు దేవుని వాక్కును బోధించాడు. మనుషులు తనను గొప్పవాడుగా ఎంచాలని సీమోను ఆశించాడు, ఫిలిప్పు తనకోసం ఏమీ గొప్పతనాన్ని ఆశించలేదు గాని క్రీస్తే గొప్పవాడుగా ఎంచబడాలని కోరాడు (మత్తయి 20:25-28; యిర్మియా 45:5 పోల్చి చూడండి). మరో వ్యత్యాసం ఏమంటే సీమోను చేసిన ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు మాంత్రికుడి కుతంత్రాలు, ఇంద్రజాలం, లేక సైతాను శక్తి చేతనైనవి. ఫిలిప్పు చేసిన అద్భుతాలు నిజ దేవుని బలప్రభావాలను ప్రదర్శించాయి. తాను చేసినవి ఇతరులకు ఆశ్చర్యం, విభ్రాంతి కలిగించాలని సీమోను ఉద్దేశం. తాను చేసినవి ఇతరులకు వారి దౌర్బల్య స్థితిలో దీన దశలో సహాయం చేయాలని ఫిలిప్పు ఉద్దేశం. ఏ కాలంలో అయినా దేవుని నిజ సేవకులకూ మోసగాళ్ళకూ వ్యత్యాసాలు ఇవే. సీమోను కూడా ఈ తేడాలను గ్రహించగలిగాడు (వ 13).

10. కొద్దివాడు మొదలుకొని గొప్పవాని మట్టుకు అందరుదేవుని మహాశక్తి యనబడిన వాడు ఇతడే అని చెప్పు కొనుచు అతని లక్ష్యపెట్టిరి.

11. అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని విభ్రాంతిపరచినందున వారతని లక్ష్య పెట్టిరి.

12. అయితే ఫిలిప్పు దేవుని రాజ్యమునుగూర్చియు యేసుక్రీస్తు నామమును గూర్చియు సువార్త ప్రకటించు చుండగా వారతని నమ్మి, పురుషులును స్త్రీలును బాప్తిస్మము పొందిరి.

వారు “అతణ్ణి నమ్మారు” అని రాసి ఉంది గాని “క్రీస్తులో నమ్మకం పెట్టారు” అని రాసి లేదు. ఫిలిప్పు దేవుని మనిషి అనీ అతడు నేర్పేది నిజమనీ వారు నమ్మారు, క్రీస్తును అనుసరిస్తున్నవారిలో చేరడానికి ఇష్టపడ్డారు. అయితే ఆ సమయంలో వారికి క్రీస్తులో సజీవమైన విశ్వాసం కుదిరిందో లేదో స్పష్టంగా వెల్లడి కాలేదు. వారు అప్పుడు పవిత్రాత్మను పొందలేదని మాత్రం మనకు తెలుసు (వ 16).

13. అప్పుడు సీమోనుకూడ నమ్మిబాప్తిస్మముపొంది ఫిలిప్పును ఎడబాయకుండి, సూచక క్రియలున గొప్ప అద్భుతములును జరుగుట చూచి విభ్రాంతి నొందెను.

అతడు క్రీస్తుమీద నమ్మకం పెట్టాడని సీమోన్ను గురించి కూడా రాసిలేదు. 20-23 వచనాలను బట్టి చూస్తే అతడు అలా నమ్మలేదని కనిపిస్తున్నది. ఫిలిప్పు దేవుని సేవకుడని నమ్మాడు, ఫిలిప్పు నిజమైన అద్భుతాలు చేస్తూ దేవుని శక్తి ప్రదర్శిస్తున్నాడని నమ్మాడు, అంతే. బాప్తిసం పొందిన ప్రతి వ్యక్తికి యేసులోని నిజ విశ్వాసం ఉందని మనం అనుకోకూడదు. దేవుని మనిషి ఒకడు ఒక వ్యక్తికి బాప్తిసం ఇవ్వడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి దేవుని మనిషిగా మారిపోడు, విశ్వాసిగా కూడా మారిపోడు.

14. సమరయవారు దేవుని వాక్యము అంగీకరించిరని యెరూషలేములోని అపొస్తలులు విని, పేతురును యోహానును వారియొద్దకు పంపిరి.

రాయబారులు సమరయలో ఉన్న నిజ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలని కోరారు, దేవుని వల్ల జరిగిన నిజమైన పనిని ఆమోదించాలని కోరారు.

15. వీరు వచ్చి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందవలెనని వారికొరకు ప్రార్థనచేసిరి.

ఇక్కడ పేతురు “పరలోకానికి తాళం చెవులు” ఉపయోగిస్తున్నట్టుంది (మత్తయి 16:19 నోట్ చూడండి). పెంతెకొస్తు దినాన యూదులకు పాపవిముక్తి విషయమైన తలుపును తెరిచినట్టు ఇక్కడ సమరయవారికి ఎప్పటికీ ఒక్కసారిగా అలా చేస్తున్నాడని మనం చూడగలం. ప్రథమ రాయబారులు నిజ శుభవార్త గలవారని చూపించడానికి వారి అధికారాన్ని స్థాపించడం చాలా ప్రాముఖ్య విషయం. అలా చేయడంలో దేవుడు ఉపయోగించిన విధానాలలో ఇది ఒకటి – అంటే వారు చేతులు ఉంచడంద్వారా పవిత్రాత్మను ప్రసాదించడం (వింతలను, సూచనలను, అద్భుతాలను వారిద్వారా జరిగించడం మరో విధానం – హెబ్రీయులకు 2:4). ఇప్పటికి చాలా కాలం నుంచి క్రీస్తు రాయబారుల అధికారం సుస్థిరంగా స్థాపించబడింది, శుభవార్త పూర్తిగా వెల్లడి అయింది, అది అన్ని రకాలలో ఉన్న అందరికోసం రాసి ఉంది, దేవుని రాజ్యానికి తలుపు అన్ని జాతులకూ అన్ని రకాల ప్రజలకూ తెరచి ఉంది. క్రీస్తు రాయబారులు తమ అధికారాన్ని ఉపయోగించి క్రొత్త ఒడంబడిక సంఘాన్ని స్థాపించి సంఘానికి దేవుని వాక్కును పూర్తిగా అందించారు. ఈ పనిని జరిగించడానికి దేవుని సాధనాలు వారే. దీన్ని ప్రదర్శించేందుకు దేవుడు వారితో ప్రత్యేకమైన విధాలుగా పని చేశాడు. వారికి వారి ప్రత్యేకమైన సేవ ఉంది. ఆ సేవను వారు పూర్తి చేశారు. దాన్ని మళ్ళీ చేయడం అవసరం లేదు. అసలు దాన్ని మళ్ళీ చేయడం అసాధ్యం (2 కోరింథీయులకు 12:12 పోల్చి చూడండి. అక్కడి నోట్స్ చూడండి). ఆ రాయబారులకున్న అధికారం, దైవావేశం ఇప్పుడు ఎవరికీ లేవు. ఈ విషయాల్లో ప్రథమ రాయబారుల లాంటివారు ఎవరూ లేరు. ఇప్పుడు మనం దేవుని ఆత్మను పొందాలంటే ఎవరూ మనమీద చేతులుంచడం అవసరం లేదు. ఒక వ్యక్తి విశ్వాసంద్వారా యేసుప్రభువును స్వీకరిస్తే అప్పుడే అతడు (లేక ఆమె) మధ్యస్థం లేకుండా సూటిగా దేవునినుంచి దేవుని ఆత్మను పొందుతాడు (1 కోరింథీయులకు 12:12-13; ఎఫెసీయులకు 1:13; గలతియులకు 3:14). తనలో దేవుని ఆత్మ లేడేమోనని భయంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా దీని గురించి తిన్నగా దేవుణ్ణి సమీపించాలి (లూకా 11:13). ప్రథమ రాయబారులలాగే ఇప్పుడు విశ్వాసులందరికీ దేవుని సన్నిధిలోకి ప్రవేశం ఉంది (రోమీయులకు 5:1-2).

16. అంతకు ముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండ లేదు, వారు ప్రభువైన యేసు నామమున బాప్తిస్మము మాత్రము పొందియుండిరి.

17. అప్పుడు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి.

18. అపొస్తలులు చేతులుంచుటవలన పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహింపబడెనని సీమోను చూచి

సీమోను డబ్బు ఇవ్వజూశాడు గనుక తనకు ఆ అధికారం ఉంటే దానివల్ల డబ్బు సంపాదించుకోగలనని అతడు అనుకొన్నాడని అనవచ్చు. కనీసం ఇతరుల మీద తనకు ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది, ఎక్కువ పేరుప్రతిష్ఠలు లభిస్తాయని అనుకొన్నాడు. ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవ లోకంలో కొందరు సంఘంలో ఉన్నత పదవులకోసం ఉద్యోగాలకోసం తమను ఎన్నిక చేసేందుకు సంఘ సభ్యులకు లంచాలిస్తారు. ప్రభావం, పేరుప్రతిష్ఠలు, డబ్బు సంపాదించుకుందామని వారి ఉద్దేశం. ఇది చాలా చెడ్డ సంగతి, భ్రష్టమైన అలవాటు. దీని మీద దేవుని దీవెన ఎన్నడూ ఉండదు.

19. వారియెదుట ద్రవ్యము పెట్టి నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందునట్లు ఈ అధికారము నాకియ్యుడని అడిగెను.

20. అందుకు పేతురు నీవు ద్రవ్యమిచ్చి దేవుని వరము సంపాదించు కొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక.

ఈ కఠినమైన మాటలు సీమోను ఆశ ఎంత ఘోరమో, ఎంత పాప భూయిష్టమైనదో సూచిస్తాయి. అతడు ఇంకా పశ్చాత్తాపపడలేదని, క్రీస్తుమీద నమ్మకం పెట్టలేదని, దేవునితో అతని సంబంధం సరిగా లేదని కూడా ఈ మాటలు సూచిస్తాయి. నిజ విశ్వాసులు వారి డబ్బుతోపాటు నశించరు (యోహాను 10:28). అంతేగాక కొత్త విశ్వాసులు పేతురు వర్ణించిన ఇతర విషయాల్లో కూడా సీమోనులాగా ఉండరు. 2 కోరింథీయులకు 5:17 చూడండి.

21. నీ హృదయము దేవునియెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ కార్యమందు నీకు పాలుపంపులు లేవు.
కీర్తనల గ్రంథము 78:37

22. కాబట్టి యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనస్సునొంది ప్రభువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచ్చును;

23. నీవు ఘోర దుష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములోను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నదని చెప్పెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 29:18, యెషయా 58:6, విలాపవాక్యములు 3:15

24. అందుకు సీమోనుమీరు చెప్పినవాటిలో ఏదియు నా మీదికి రాకుండ మీరే నాకొరకు ప్రభువును వేడుకొనుడని చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 9:28

ఇక్కడ సీమోను పశ్చాత్తాపపడ్డాడని రాసి లేదు. శిక్షకు భయపడ్డాడు గాని ఇది పశ్చాత్తాపం కాదు (మత్తయి 3:2, మత్తయి 3:8).

25. అంతట వారు సాక్ష్యమిచ్చుచు ప్రభువు వాక్యము బోధించి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లుచు, సమరయుల అనేక గ్రామములలో సువార్త ప్రకటించుచు వచ్చిరి.

మత్తయి 10:5 పోల్చి చూడండి. నూతన దినం ఉదయించింది.

26. ప్రభువు దూతనీవు లేచి, దక్షిణముగా వెళ్లి, యెరూషలేమునుండి గాజాకు పోవు అరణ్యమార్గమును కలసి కొమ్మని ఫిలిప్పుతో చెప్పగా అతడు లేచి వెళ్లెను.

“దేవదూత”– అపో. కార్యములు 5:19; మత్తయి 10:20; లూకా 1:11, లూకా 1:26. గాజా మధ్యధరా సముద్ర తీరాన ఉంది, జెరుసలంకు నైరుతి దిక్కున ఉంది.

27. అప్పుడు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకేక్రింద మంత్రియై ఆమెయొక్క ధనాగారమంతటి మీదనున్న ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు యెరూషలేమునకు వచ్చియుండెను.

ఫిలిప్పు సమరయలో వర్ధిల్లుతున్న దేవుని పనిని విడిచి దేవుడు చెప్పిన మరే స్థలానికైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని గమనించండి. అప్పుడు ఇతియోపియావారనబడ్డ జనం నివసించిన ప్రాంతం ప్రస్తుత ఇతియోపియా దేశంలోని ఒక భాగం, ఈజిప్ట్ దక్షిణ ప్రాంతంలోని ఒక భాగం, సూడాన్ దేశంలోని ఉత్తర భాగం ఇమిడి ఉన్నాయి. ఆ ఇతియోపియా ప్రస్తుత ఇతియోపియాకు కొద్దిగా ఉత్తరాన ఉందన్నమాట. ఆ రోజుల్లో అనేక దేశాలలో రాజోద్యోగుల్లో నపుంసకులు ఉన్నారు. ఈ నపుంసకుడు నిజ దేవుని విషయం, జెరుసలంలోని ఆయన దేవాలయం విషయం తెలుసుకొని ఆయనను ఆరాధించడానికి చాలా దూరం వచ్చాడు (మత్తయి 2:1-2 పోల్చి చూడండి). బహుశా అతడు యూద మతంలో ప్రవేశించినవాడేమో (అపో. కార్యములు 2:11 పోల్చి చూడండి).

28. అతడు తిరిగి వెళ్లుచు, తన రథముమీద కూర్చుండి ప్రవక్తయైన యెషయా గ్రంథము చదువుచుండెను.

సత్యం తెలుసుకోవాలన్న ఆశ ఉన్న ఈ వ్యక్తికి కేవలం ఆరాధనవల్ల మాత్రమే తృప్తి కలగలేదు.

29. అప్పుడు ఆత్మ ఫిలిప్పుతో నీవు ఆ రథము దగ్గరకుపోయి దానిని కలిసికొనుమని చెప్పెను.

ఇక్కడ దేవుని ఆత్మ మాట్లాడడం ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని సూచిస్తుంది. యోహాను 14:16-17 నోట్స్ చూడండి. తనకు లోబడి విధేయత చూపినవారికి ఆయన ఎంత స్పష్టంగా దారి చూపుతాడో గమనించండి.

30. ఫిలిప్పు దగ్గరకు పరుగెత్తికొనిపోయి అతడు ప్రవక్తయైన యెషయా గ్రంథము చదువుచుండగా వినినీవు చదువునది గ్రహించుచున్నావా? అని అడుగగా

31. అతడు ఎవడైనను నాకు త్రోవ చూపకుంటే ఏలాగు గ్రహింపగలనని చెప్పి, రథమెక్కి తనతో కూర్చుండమని ఫిలిప్పును వేడు కొనెను.

ఈ మనిషి విదేశీయుడు. పాత ఒడంబడిక గ్రంథం ఉపదేశాల గురించి, క్రీస్తు రాకడ గురించి అతనికి తెలిసినది చాలా తక్కువ.

32. అతడు లేఖనమందు చదువుచున్న భాగమేదనగా ఆయన గొఱ్ఱెవలె వధకు తేబడెను బొచ్చు కత్తిరించువాని యెదుట గొఱ్ఱెపిల్ల ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన నోరు తెరవకుండెను.
యెషయా 53:7-8

యెషయా 53:7-8 నోట్స్. పాత ఒడంబడిక గ్రంథమంతటిలోకీ యేసు క్రీస్తు రాకడకు గల కారణాన్ని అతి స్పష్టంగా వివరించే చోట చదువుతున్నాడు ఈ మనిషి. దీనిలో కూడా దేవుని హస్తం కనిపిస్తున్నది.

33. ఆయన దీనత్వమునుబట్టి ఆయనకు న్యాయవిమర్శ దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి తీసివేయబడినది.
యెషయా 53:7-8

34. అప్పుడు నపుంసకుడుప్రవక్త యెవనిగూర్చి యీలాగు చెప్పుచున్నాడు? తన్నుగూర్చియా, వేరొకని గూర్చియా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిప్పు నడిగెను.

ఫిలిప్పు పవిత్రాత్మతో నిండి ఉన్నాడు (అపో. కార్యములు 6:3-5), క్రీస్తురాయబారుల ఉపదేశం విన్నవాడు (అపో. కార్యములు 2:42), గనుక యెషయా ఏ వ్యక్తిని గురించి రాశాడో అతనికి బాగా తెలుసు. లూకా 24:26-27, లూకా 24:45-46 పోల్చి చూడండి.

35. అందుకు ఫిలిప్పు నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను.

36. వారు త్రోవలో వెళ్లుచుండగా నీళ్లున్న యొక చోటికి వచ్చినప్పుడు నపుంసకుడుఇదిగో నీళ్లు; నాకు బాప్తిస్మ మిచ్చుటకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని ఆజ్ఞాపించెను.

బాప్తిసం గురించి నోట్స్ అపో. కార్యములు 2:38; మత్తయి 3:6; మత్తయి 28:19; మార్కు 16:16.

37. ఫిలిప్పు నపుంసకుడు ఇద్దరును నీళ్లలోనికి దిగిరి.

38. అంతట ఫిలిప్పు అతనికి బాప్తిస్మ మిచ్చెను.

39. వారు నీళ్లలోనుండి వెడలి వచ్చినప్పుడు ప్రభువు ఆత్మ ఫిలిప్పును కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన త్రోవను వెళ్లెను; అతడు ఫిలిప్పును మరి యెన్నడును చూడలేదు.
1 రాజులు 18:12

ఇక్కడ దేవుని ఆత్మ చేసిన చర్యతో 1 రాజులు 18:21; 2 రాజులు 2:16; యెహెఙ్కేలు 3:14; యెహెఙ్కేలు 8:3 పోల్చి చూడండి. ఫిలిప్పు, ఇతియోపియా నపుంసకుడి విషయంలో ఒక సంగతి గమనించండి – దేవుని విధానాలకూ మనుషుల విధానాలకూ ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ ఇతియోపియావాడు అప్పుడు క్రీస్తు రాయబారులలో కొందరు, అనేకమంది విశ్వాసులు ఉన్న జెరుసలంలో కొంత కాలం గడిపి వస్తున్నాడు. అయితే వారిలో ఒకడు అతనికి ఉపదేశం ఇచ్చేలా దేవుడు చేయలేదు. దానికి బదులుగా, ఉపదేశం లేకుండా జెరుసలంనుంచి వెళ్ళనిచ్చి, ఫిలిప్పును దూరంగా ఉన్న సమరయ నుంచి తీసుకువచ్చాడు, తరువాత హఠాత్తుగా ఫిలిప్పును మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళాడు. అయితే ఒక విషయం మాత్రం నిశ్చయం – ఇక్కడైనా అక్కడైనా, ఫిలిప్పును, లేక మరెవరినైనా ఉపయోగించడం ద్వారా దేవుడు సత్యాన్ని కోరిన ప్రతి ఒక్కరికీ సత్యం దొరికేలా చూస్తాడు.

40. అయితే ఫిలిప్పు అజోతులో కనబడెను. అక్కడనుండి కైసరయకు వచ్చువరకు అతడు పట్టణము లన్నిటిలో సంచరించుచు సువార్త ప్రకటించుచు వచ్చెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సౌలు చర్చిని హింసించాడు. (1-4) 
వేధింపులు మన పనిని విడిచిపెట్టమని బలవంతం చేయనప్పటికీ, అది వేరే చోట అవకాశాలను వెతకడానికి దారితీయవచ్చు. నిబద్ధత కలిగిన విశ్వాసి ఎక్కడికి వెళ్లినా, వారు సువార్త జ్ఞానాన్ని తీసుకువస్తారు మరియు ప్రతి నేపధ్యంలో క్రీస్తు యొక్క అమూల్యతను పంచుకుంటారు. మంచి చేయాలనే నిజమైన కోరిక హృదయాన్ని ప్రేరేపిస్తే, ఎవరైనా ఉపయోగకరంగా ఉండే అవకాశాలను కనుగొనకుండా నిరోధించడం సవాలుగా మారుతుంది.

సమరియాలో ఫిలిప్ విజయం. సైమన్ మాంత్రికుడు బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు. (5-13) 
సువార్త ప్రభావం విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, దుర్మార్గపు ఆత్మలు, ముఖ్యంగా అపవిత్రమైనవి బహిష్కరించబడతాయి. ఇది ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసే మాంసపు కోరికల పట్ల ఏవైనా ధోరణులను కలిగి ఉంటుంది. పేర్కొన్న రుగ్మతలు సహజంగా నివారణకు మరియు పాపం యొక్క వ్యాధిని స్పష్టంగా వివరించడానికి అత్యంత సవాలుగా ఉన్నాయి. చరిత్ర అంతటా, గర్వం, ఆశయం మరియు గొప్పతనాన్ని సాధించడం ప్రపంచానికి మరియు చర్చికి గణనీయమైన హానిని కలిగించాయి.
ప్రజలు దేవుని గొప్ప శక్తిగా తప్పుగా భావించిన సైమన్ విషయాన్నే పరిగణించండి. ఇది కొంతమంది వ్యక్తుల అజ్ఞానాన్ని మరియు ఆలోచనా రాహిత్యాన్ని వివరిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇది దైవిక దయ యొక్క శక్తివంతమైన శక్తిని కూడా హైలైట్ చేస్తుంది, ప్రజలను క్రీస్తు వైపుకు నడిపిస్తుంది, అతను సత్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రజలు ఫిలిప్ మాటలకు శ్రద్ధ వహించడమే కాకుండా, మూలం దైవికమైనదని, మానవులది కాదని పూర్తిగా నమ్మారు మరియు దాని మార్గదర్శకత్వానికి తమను తాము ఇష్టపూర్వకంగా సమర్పించుకున్నారు.
సందేహాస్పదమైన నైతిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు కూడా, ఇప్పటికీ దురాశకు ఆకర్షితులవుతారు, వారు తాత్కాలికంగా దేవుని ప్రజలతో తమను తాము సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది దైవిక సత్యాల సాక్ష్యాధారాలను వాటి పరివర్తన శక్తిని నిజంగా అనుభవించకుండానే ఆశ్చర్యపోతారు. బోధించబడిన సువార్త తప్పనిసరిగా అంతర్గత పవిత్రతను ఉత్పత్తి చేయకుండానే ఆత్మపై సాధారణ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సువార్తపై విశ్వాసాన్ని ప్రకటించే ప్రతి ఒక్కరూ నిజమైన, జీవితాన్ని మార్చే మార్పిడికి లోనవరు.

సైమన్ యొక్క కపటత్వం కనుగొనబడింది. (14-25) 
ఈ ఇటీవలి మతమార్పిడిపై పెంతెకోస్తు రోజున కనిపించిన అసాధారణ శక్తులతో పరిశుద్ధాత్మ ఇంకా దిగి రాలేదు. అన్ని ఆశీర్వాదాలతో కూడిన ఆత్మీయంగా మనం శ్రద్ధ వహించే వారందరికీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పునరుద్ధరణ కృప కోసం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఈ ఉదాహరణ ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. చేతులు వేయడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మను ఎవ్వరూ ప్రసాదించలేనప్పటికీ, మనం ప్రార్థించే వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పేందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృషి చేయాలి. అపొస్తలుని గౌరవం కోసం అతని కోరికకు భిన్నంగా, సైమన్ మాగస్ నిజమైన క్రైస్తవుని యొక్క ఆత్మ మరియు స్వభావాన్ని కలిగి ఉండటంలో పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. అతని ఆశయం ఇతరులకు ప్రయోజనం కలిగించడం కంటే వ్యక్తిగత కీర్తిపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది.
పాప క్షమాపణ, పరిశుద్ధాత్మ బహుమానం మరియు నిత్యజీవాన్ని పొందగలిగేలా అతను ప్రాపంచిక సంపదను ఎలా విలువైనదిగా భావించాడో హైలైట్ చేస్తూ, సైమన్ చేసిన తప్పును పీటర్ బయటపెట్టాడు. ఈ లోపం దయ యొక్క స్థితికి అనుకూలంగా లేదు మరియు సమర్థించబడదు. మోసం చేయలేని దేవుని ముందు మన హృదయాలు బయటపడ్డాయి. ఆయన దృష్టిలో మన హృదయాలు సరిగ్గా లేకుంటే, మన మతపరమైన ఆచారాలు వ్యర్థమైనవి మరియు నిజమైన ప్రయోజనాన్ని అందించవు. అహంకారం మరియు దురాశతో నిండిన హృదయం దేవునితో సామరస్యంగా ఉండదు.
ఒక వ్యక్తి పాపపు ఆధీనంలో ఉంటూనే బాహ్యంగా దైవభక్తిని ప్రదర్శించడం సాధ్యమవుతుంది. తప్పు చేయడానికి డబ్బు ఆకర్షణతో శోదించబడినప్పుడు, సంపద యొక్క క్షణిక స్వభావాన్ని గుర్తించి దానిని తిరస్కరించాలి. క్రైస్తవం ప్రాపంచిక లాభాల సాధనం కాదు. హృదయంలో దాగి ఉన్న తప్పుడు ఆలోచనలు, అవినీతి ప్రేమలు మరియు దుష్ట ప్రాజెక్టుల కోసం పశ్చాత్తాపం అవసరం. పశ్చాత్తాపంపై క్షమాపణ అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇక్కడ ప్రశ్న సైమన్ యొక్క పశ్చాత్తాపం యొక్క నిజాయితీ గురించి, నిజమైనది అయితే క్షమించే అవకాశం కాదు.
హృదయాన్ని పవిత్రం చేసే విశ్వాసమైన సైమన్‌ను కలిగి ఉన్న నిస్సారమైన అద్భుతం కంటే భిన్నమైన విశ్వాసాన్ని ప్రభువు మనకు ప్రసాదిస్తాడు. అహంకారం లేదా ఆశయం కోసం మతాన్ని ఉపయోగించాలనే ఆలోచనను మనం తిరస్కరించవచ్చు మరియు వినయంతో కూడా కీర్తిని కోరుకునే ఆధ్యాత్మిక అహంకారం యొక్క సూక్ష్మ విషం నుండి కాపాడుకుందాం. మన అన్వేషణ దేవుని నుండి వచ్చే ఘనత కోసమే.

ఫిలిప్ మరియు ఇథియోపియన్. (26-40)
ఫిలిప్ ఒక ఎడారికి ప్రయాణించడానికి మార్గదర్శకత్వం పొందాడు-అది అసంభవమైన ప్రదేశం. కొన్నిసార్లు, దేవుడు ఊహించని స్థానాల్లో మంత్రులకు అవకాశాలను అందజేస్తాడు. మన ప్రయాణాలలో మనకు ఎదురైన వారికి మేలు చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి మరియు అపరిచితుల పట్ల అతిగా రిజర్వు చేయకూడదు. వారి గురించి మనకు ఏమీ తెలియనప్పటికీ, వారికి ఆత్మలు ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన వ్యక్తుల కోసం, ప్రతి క్షణాన్ని సానుకూలంగా దోహదపడే కార్యకలాపాలతో నింపడం, పవిత్ర విధుల కోసం సమయాన్ని వెచ్చించడం తెలివైన పని.
దేవుని వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు, విమోచకుడిపై ప్రత్యేక దృష్టితో రచయితలు మరియు విషయాలపై పాజ్ చేసి, ప్రతిబింబించడం ప్రయోజనకరం. ఇథియోపియన్, పరిశుద్ధాత్మ మార్గదర్శకత్వంలో, స్క్రిప్చర్ యొక్క ఖచ్చితమైన నెరవేర్పు గురించి ఒప్పించాడు, మెస్సీయ రాజ్యం మరియు మోక్షం గురించి అవగాహన పొందాడు మరియు క్రీస్తు శిష్యులతో చేరాలనే కోరికను వ్యక్తం చేశాడు. లేఖనాల్లో సత్యాన్ని శ్రద్ధగా వెదకేవారు నిస్సందేహంగా ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు.
ఇథియోపియన్ యొక్క ఒప్పుకోలు మోక్షం కోసం క్రీస్తుపై సాధారణ ఆధారపడటం మరియు ఆయనకు హృదయపూర్వక భక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. లేఖనాలను శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేయడం మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం ద్వారా విశ్వాసాన్ని సంపాదించి, దానిని మన హృదయాలలో స్థిరమైన సూత్రంగా స్థాపించే వరకు మనం సంతృప్తి చెందకూడదు. బాప్టిజం తరువాత, దేవుని ఆత్మ ఇథియోపియన్ నుండి ఫిలిప్‌ను వేరు చేసి, అతని విశ్వాసాన్ని బలపరిచింది. మోక్షాన్ని కోరుకునే ఎవరైనా యేసు మరియు సువార్తను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వారు తమ సామాజిక పాత్రను మరియు బాధ్యతలను కొత్త ఉద్దేశ్యాలతో మరియు విభిన్న పద్ధతిలో చేరుకోవడం ద్వారా సంతోషిస్తూ తమ దారిలో వెళతారు. తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ పేరిట నీటి బాప్టిజం అవసరం అయితే, పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజం లేకుండా అది అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ప్రభువు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి దీనిని ప్రసాదించును గాక, మనము సంతోషముగా వెళ్లుటకు అనుమతించును.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |