Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 10 | View All

1. మీ ఎదుట నున్నప్పుడు మీలో అణకువగలవాడనైనట్టియు, ఎదుట లేనప్పుడు మీయెడల ధైర్యము గలవాడనైనట్టియు, పౌలను నేనే యేసుక్రీస్తుయొక్క సాత్వికమును మృదుత్వమునుబట్టి మిమ్మును వేడుకొను చున్నాను.

2 కోరింథీయులకు 11:10. 10–13 అధ్యాయాల్లో పౌలు కొరింతులో అబద్ధ బోధకుల మాటలు వింటున్న వారి గురించి, ఆ దుర్బోధకుల గురించి రాస్తున్నాడు. ఈ దుర్బోధకులు “వేరే శుభవార్తను” ప్రకటిస్తున్నారు (2 కోరింథీయులకు 11:4). వారు సైతాను సేవకులు. విశ్వాసులను తప్పుదారి పట్టించేందుకు సైతాను వారిని అక్కడికి పంపించాడు (2 కోరింథీయులకు 11:13-14). తాము నిజమైన క్రీస్తురాయబారులమని వారు గొప్పలు చెప్పుకొంటున్నారు (2 కోరింథీయులకు 1:5, 2 కోరింథీయులకు 1:12). పౌలు పైనా అతడు ప్రకటించిన శుభవార్తపైనా దాడి చేశారు. అందువల్ల పౌలు తన రాయబారి పదవి పక్షంగా వాదిస్తున్నాడు. ఇది తనకోసం కాదు గాని కొరింతు సంఘం వారికోసమే (2 కోరింథీయులకు 12:19). వారి ఆధ్యాత్మిక స్థితి గురించి అతనికి ఆందోళనగా ఉంది (2 కోరింథీయులకు 11:3; 2 కోరింథీయులకు 12:20-21). వారు తనను తిరస్కరించి, దేవుడెన్నుకున్న రాయబారిగా తన ద్వారా దేవుడు ఉపదేశించిన దాన్ని వారు త్రోసిపుచ్చితే వారి పరిస్థితి మరింత విషమిస్తుందని అతడు గ్రహించాడు. “క్రీస్తు సాత్వికం, శాంతం”– మత్తయి 11:29; మత్తయి 12:20; యెషయా 40:11. యేసుప్రభువు ప్రవర్తించినట్టు పౌలు కూడా ప్రవర్తించాలని కోరాడు. రాయబారిగా తనకున్న అధికారాన్ని వినియోగించుకోకుండా (2 కోరింథీయులకు 13:10), ప్రేమతో వారికి విన్నవించుకుంటున్నాడు. “ధైర్యశాలి”– తమతో ఉన్నప్పుడు పౌలు పిరికివాడనీ, ఉత్తరాల్లో మాత్రమే ధైర్యంగా రాయగలడనీ అతని గురించి కొరింతులో కొందరు చెప్పుకుంటున్నారు.

2. శరీరప్రకారము నడుచుకొనువారమని మమ్మునుగూర్చి కొందరనుకొనుచున్నారు కారా? అట్టి వారియెడల నేను తెగించి కాఠిన్యము చూపవలెనని తలంచుకొనుచున్నాను గాని, నేను వచ్చినప్పుడు అట్లు కాఠిన్యమును చూపకుండునట్లు చేయుడని నేను మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను.

కొరింతులో పౌలు ధైర్యంగా ప్రవర్తించగలడు, వారిని సరి దిద్దేందుకు కఠినమైన చర్యలు కూడా తీసుకోగలడు. అయితే అతడు అలా చేయకుండేలా వారు తమను తాము దిద్దుకోవాలని ఆశిస్తున్నాడు. “శరీరానుసారంగా”– పౌలు పై కొందరు మోపిన మరో నేరం ఇది.

3. మేము శరీరధారులమై నడుచు కొనుచున్నను శరీరప్రకారము యుద్ధముచేయము.

సత్యానికీ అసత్యానికీ, అంటే దేవుడు వెల్లడించిన దానికీ మనుషులు కల్పించిన దానికీ మధ్య జరిగే యుద్ధాన్ని పౌలు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. క్రీస్తు సత్యాన్ని నాశనం చేయడమే లోకానికి ఉన్న ఉద్దేశం. దేవుని నిజ సేవకుల ఉద్దేశం మాత్రం అసత్యాలనూ అబద్ధాలనూ నాశనం చేసి మనుషుల తలంపులను క్రీస్తుకు విధేయమయ్యేలా చేయడమే. క్రీస్తు సేవకుల ఆయుధాలు లోకం ఉపయోగించే ఆయుధాల లాంటివి కావు. విశ్వాసులు లోకంలో ఉన్నారు. కానీ సత్యం పక్షంగా వారు సలిపే పోరాటంలో లోకం ఉపయోగించే ఆయుధాలను ఉపయోగించ కూడదు. అవి హింస, బలాత్కారం, టక్కరితనం, శరీరసంబంధమైన ఆకర్షణ, తప్పుల ప్రచారం, మానవ తర్కం, ఇంకా మనిషి భ్రష్ట స్వభావంలోనుంచి వచ్చేదేదైనా. విశ్వాసులకు కూడా ఆయుధాలున్నాయి (2 కోరింథీయులకు 6:7; ఎఫెసీయులకు 6:17). అవి ఆధ్యాత్మికమైన ఆయుధాలు. సత్యం, న్యాయంతో కలిసి పనిచేసే దేవుని బలప్రభావాలపై పౌలు ఆధారపడ్డాడు. దేవుని ఆత్మ సంపూర్ణత, యథార్థత, నిజాయితీ, ప్రేమతో సత్యం చెప్పడం ఇవే ఆ గొప్ప యోధుడి ఆయుధాలు. ఈ ఆయుధాలకు దేవుని “బలప్రభావాలు” ఉన్నాయి. వాటి మూలంగా అతడు “కోటలను” నేలమట్టం చేయగలిగాడు – “కోట” అంటే సైతానుకు, చెడుతనం, అపనమ్మకం, అబద్ధ మతం, వేదాంతం మొదలైనవాటికి చెందే తంత్రాలూ ఆలోచనలూ వివాదాలూ ఉనికిపట్టు. దేవుని యోధుడు శత్రువులను “చెరపట్ట” గలిగాడు కూడా. లోకంలో చెలరేగుతున్న మహా యుద్ధం సత్యానికీ అసత్యానికీ మధ్య. పౌలు మనుషుల వేదాంతాలన్నిటినీ, తత్వశాస్త్రాన్నంతటినీ, మత సంబంధమైన తలంపులన్నిటినీ, జ్ఞానంగా చెలామణి అవుతున్న దానంతటినీ పట్టుకుని దానిపై క్రీస్తు తీర్పు కోసం ఆయన పాదాల చెంతకు తీసుకువచ్చాడు. పౌలు తన మనసు, తలంపులు మాత్రమే గాక, అందరి మనసులూ తలంపులూ దేవుని కుమారుని ప్రభావంకిందికి రావాలని కోరాడు. క్రీస్తుకు లోబడేందుకు సిద్ధమైన మనసులు, ఆయన మెప్పు, ఆమోదం చూరగొన్న తలంపులే మనుషుల్లో ఉండాలి. ఇది ఖాయం. 1 కోరింథీయులకు 1:17-31; 2 కోరింథీయులకు 3:18-20; కొలొస్సయులకు 2:8 లో పౌలు దేవుని జ్ఞానాన్నీ మానవ జ్ఞానాన్నీ పోల్చిన సందర్భాలన్ని కూడా చూడండి.

4. మా యుద్ధోపకరణములు శరీరసంబంధమైనవి కావుగాని, దేవుని యెదుట దుర్గములను పడద్రోయజాలినంత బలముకలవై యున్నవి.

5. మేము వితర్కములను, దేవునిగూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి, ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడునట్లు చెరపట్టి

6. మీరు సంపూర్ణ విధేయతను కనుపరచినప్పుడు సమస్తమైన అవిధేయతకు ప్రతిదండనచేయ సిద్ధపడి యున్నాము.

సత్యాన్ని అంగీకరించి దానికి విధేయులయ్యే ప్రతి అవకాశమూ వారికివ్వాలని పౌలు ఉద్దేశం. అవిధేయతను శిక్షించే అధికారం అతనికున్నదని చిట్టచివరికి వారు గ్రహిస్తారు. 2 కోరింథీయులకు 13:10; 1 కోరింథీయులకు 4:21; 1 కోరింథీయులకు 5:3-5 చూడండి.

7. సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచున్నారు, ఎవడైనను తాను క్రీస్తువాడనని నమ్ముకొనినయెడల, అతడేలాగు క్రీస్తువాడో ఆలాగే మేమును క్రీస్తువారమని తన మనస్సులో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను.
నిర్గమకాండము 32:6

వ 12; 2 కోరింథీయులకు 5:12.

8. పడ ద్రోయుటకు కాక మిమ్మును కట్టుటకే ప్రభువు మాకు అనుగ్రహించిన అధికారమునుగూర్చి నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను సిగ్గుపరచబడను.

“అతిశయంగా”– 2 కోరింథీయులకు 1:12 నోట్.

9. నేను వ్రాయు పత్రికలవలన మిమ్మును భయపెట్టవలెనని యున్నట్టు కనబడకుండ ఈ మాట చెప్పుచున్నాను.

10. అతని పత్రికలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియు నైయున్నవి గాని అతడు శరీరరూపమునకు బలహీనుడు, అతని ప్రసంగము కొరగానిదని యొకడు అనును.

వ 1. పౌలుకు వాక్చాతుర్యం, వాగ్దాటి, మానవ జ్ఞానం లేవని కొందరు అనుకుంటున్నట్టుంది (2 కోరింథీయులకు 11:6). సత్యాన్ని అందించడంలో అతడు మరీ మెతకగా, సున్నితంగా, సాత్వికంగా ప్రవర్తిస్తాడని కూడా అనుకుంటున్నారు. అతని ఉత్తరాలు మాత్రం “గంబీరమైనవి, తీవ్రమైనవి” అనడంలోనైనా కనీసం వారు నిజం మాట్లాడుతున్నారు.

11. మేమెదుటలేనప్పుడు పత్రికల ద్వారా మాటలయందెట్టి వారమైయున్నామో, యెదుట ఉన్నప్పుడు క్రియయందు అట్టివారమై యుందుమని అట్లనువాడు తలంచుకొనవలెను.

12. తమ్మును తామే మెచ్చుకొను కొందరితో జతపరచుకొనుట కైనను వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింప జాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరిని బట్టి యొకరు ఎన్నికచేసికొని యొకరితోనొకరు సరి చూచుకొను చున్నందున, గ్రహింపులేక యున్నారు.

మనుషులు తమను కేవలం తమ సాటి వారిలో కొందరితో మాత్రమే పోల్చుకుంటే (అలాంటి పోలికల్లో ఎవరికి వారే మంచివారుగా అనిపించాలనే ప్రయత్నం తప్పక జరుగుతుంది గదా) తమను తాము పొగడుకునేందుకు వారికి కారణం దొరకవచ్చు. అయితే పౌలు ఇలాంటిదానిలో తలదూర్చదలచుకోలేదు. పోల్చుకునేందుకు సాటి మనుషుల కంటే మరెంతో ఉన్నతమైన ప్రమాణం ఉందని అతనికి తెలుసు. మనం అనుసరించవలసిన ఆదర్శం క్రీస్తే. బుద్ధి ఉన్న ఎవరూ కూడా ఆయనతో పోల్చుకుంటే తమను గురించి తాము గొప్పగా అనుకోలేరు.

13. మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరున్న స్థలము వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచ్చిన మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచున్నాము.

“గొప్పగా చెప్పుకోము”– 2 కోరింథీయులకు 1:12. “సరిహద్దులు”– అంటే రాయబారిగా, శుభవార్త ప్రచారకుడుగా, ఉపదేశకుడుగా తన పని గురించి పౌలు చెప్తున్నమాట ఇది. అతని సరిహద్దు కొరింతు వరకు వ్యాపించింది. శుభవార్తను అక్కడికి మొదట తీసుకువెళ్ళి ఆ సంఘాన్ని స్థాపించినది అతడే (1 కోరింథీయులకు 4:14-15; 1 కోరింథీయులకు 9:2).

14. మేము క్రీస్తు సువార్త ప్రకటించుచు, మీవరకును వచ్చియుంటిమి గనుక మీయొద్దకు రానివారమైనట్టు మేము మా మేర దాటి వెళ్లుచున్న వారము కాము.

15. మేము మేరకు మించి యితరుల ప్రయాసఫలములలో భాగస్థులమనుకొని అతిశయ పడము. మీ విశ్వాసము అభివృద్ధియైనకొలది మాకనుగ్ర హింపబడిన మేరలకు లోపలనే సువార్త మరి విశేషముగా వ్యాపింపజేయుచు,

కొరింతుకు వచ్చిన కపట రాయబారులు (వ 13) ఆ సంఘాన్ని హస్తగతం చేసుకుని ఆ పని అంతా తమదేనని చెప్పుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అబద్ధ ఉపదేశకులూ బోధకులూ సాధారణంగా చేసేది ఇదే. పౌలు కొరింతులో తన పని గురించి “గొప్పలు చెప్పుకోవడంలో” ఇలా చేయడం లేదు.

16. మీ ఆవలి ప్రదేశములలో కూడ సువార్త ప్రకటించునట్లుగా, మేము మీ మూలముగా ఘనపరచబడుదుమని నిరీక్షించుచున్నామే గాని, మరియొకని మేరలో చేరి, సిద్ధమైయున్నవి మావియైనట్టు అతిశయింపగోరము.

తాను ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్ళి తన సమయాన్ని, శక్తిని ఉపయోగించగలిగేందుకు వీలుగా కొరింతు సంఘం సత్యంలో మరింత స్థిరపడాలని పౌలు ఆశిస్తున్నాడు. రోమీయులకు 15:20-22 పోల్చి చూడండి.

17. అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపవలెను.
యిర్మియా 9:24

యిర్మియా 9:24; 1 కోరింథీయులకు 1:31.

18. ప్రభువు మెచ్చుకొనువాడే యోగ్యుడు గాని తన్ను తానే మెచ్చుకొనువాడు యోగ్యుడుకాడు.

వ 12. ఆ అబద్ధ బోధకులు తమను తాము మెచ్చుకుంటూ ఇతరుల మెప్పును కోరారు (2 కోరింథీయులకు 3:1). యోహాను 5:44 పోల్చి చూడండి. దేవునినుంచి మాత్రమే వచ్చే మెప్పును పౌలు ఆశించాడు (1 కోరింథీయులకు 4:3-5; గలతియులకు 1:10; 1 థెస్సలొనీకయులకు 2:4).Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తన అధికారాన్ని సాత్వికంతో మరియు వినయంతో చెప్పాడు. (1-6) 
కొందరు అపొస్తలుని తృణీకరించి, అతని గురించి అవమానకరంగా మాట్లాడినప్పటికీ, అతను వినయ దృక్పథాన్ని కొనసాగించాడు మరియు తన గురించి వినయంగా మాట్లాడాడు. మన స్వంత బలహీనతలను గుర్తించడం మరియు విమర్శలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా వినయం పాటించడం చాలా అవసరం. పరిచర్యలో పాల్గొనడం అనేది ఆధ్యాత్మిక విరోధులకు వ్యతిరేకంగా ఆధ్యాత్మిక పోరాటాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడుతుంది. సువార్త బాహ్య శక్తిపై ఆధారపడదు కానీ సత్యం యొక్క శక్తి మరియు జ్ఞానం యొక్క సౌమ్యత ద్వారా బలవంతపు ఒప్పించడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మనస్సాక్షి దేవునికి మాత్రమే జవాబుదారీగా ఉంటుంది మరియు ప్రజలు బలవంతంగా బలవంతం కాకుండా దేవుని పట్ల మరియు వారి బాధ్యతల పట్ల ప్రోత్సహించబడాలి.
మన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధ సాధనాలు శక్తివంతమైనవి మరియు సత్యానికి సంబంధించిన బలవంతపు సాక్ష్యం ఒప్పించేది. మానవ హృదయాలలో పాపం మరియు సాతాను శక్తులు ప్రతిఘటించినప్పటికీ, దేవుని వాక్యం విజయం సాధిస్తుంది. నియమిత సాధనాలు, అవి కొందరికి బలహీనంగా కనిపించినప్పటికీ, దేవుని జోక్యం ద్వారా శక్తివంతమవుతాయి. చరిత్ర అంతటా, విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన యొక్క వ్యక్తుల ద్వారా సిలువను ప్రబోధించడం విగ్రహారాధన, అపవిత్రత మరియు దుష్టత్వానికి విధ్వంసకరమని స్థిరంగా నిరూపించబడింది.

కొరింథీయులతో కారణాలు. (7-11) 
పాల్ యొక్క బాహ్య ప్రవర్తన కొందరికి నిరాడంబరంగా మరియు గుర్తుపట్టలేనిదిగా కనిపించి ఉండవచ్చు, తద్వారా వారు అతనిని ధిక్కరించేలా చూసారు. అయితే, తీర్పు కోసం అటువంటి ఉపరితల ప్రమాణాలను ఉపయోగించడం తప్పు. కొన్ని బాహ్య లక్షణాలు లేకపోవడమనేది ఒక వ్యక్తికి నిజమైన క్రైస్తవ విశ్వాసం లేకపోవడాన్ని లేదా వినయపూర్వకమైన రక్షకుని యొక్క సమర్థత మరియు నమ్మకమైన పరిచారకునిగా ఉండగల సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుందని మనం భావించకూడదు.

దేవుని మహిమను, ఆయన ఆమోదం పొందాలని కోరుకుంటాడు. (12-18)
వినయాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక ప్రయోజనకరమైన విధానం ఏమిటంటే, మనల్ని మించిన వారితో మనల్ని మనం పోల్చుకోకుండా ఉండడం. అపొస్తలుడు తన ప్రవర్తనకు సరైన సూత్రాన్ని అందజేస్తాడు: దేవుడు కేటాయించిన కొలతకు మించిన వాటి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడం మానుకోవడం. మన స్వంత పక్షపాతాల ఆధారంగా వ్యక్తులను మరియు అభిప్రాయాలను నిర్ధారించడం తప్పులకు సారవంతమైన నేల. ప్రపంచంలోని అభిప్రాయాలు మరియు ప్రమాణాల ప్రకారం ప్రజలు తమ మత స్వభావాన్ని అంచనా వేయడం సర్వసాధారణం, ఇది దేవుని వాక్యం ద్వారా అందించబడిన మార్గదర్శకత్వానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. స్వీయ ముఖస్తుతి, అన్ని రకాల ముఖస్తుతి కంటే ముఖ్యంగా మోసపూరితమైనది. మనల్ని మనం స్తుతించుకోవడం కంటే, దేవుని ఆమోదం పొందడంపైనే మన దృష్టి ఉండాలి. సారాంశంలో, ప్రభువును మన రక్షణగా మనం గర్విద్దాం మరియు అన్ని ఇతర విషయాలను ఆయన ప్రేమ యొక్క వ్యక్తీకరణలుగా లేదా ఆయన మహిమను పెంపొందించే సాధనాలుగా పరిగణిద్దాం. స్వీయ-ప్రశంసలు లేదా ఇతరుల ఆమోదాన్ని కోరుకునే బదులు, దేవుని నుండి ప్రత్యేకంగా వచ్చే గౌరవం కోసం మన కోరిక ఉండాలి.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |