Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 2 | View All

1. మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొద్దకు తిరిగిరానని నామట్టుకు నేను నిశ్చయించుకొంటిని.

2 కోరింథీయులకు 1:23. వ 3,4లో పౌలు చెప్పిన లేఖ కొరింతువారికి రాసిన మొదటి లేఖ అని కొందరు పండితులు అన్నారు. అయితే ఇది వేరొక లేఖ అని భావించేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఆ లేఖ మనకు లభ్యం కాలేదు. దేవుని ఆత్మ దాన్ని క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో చేర్చడానికి ఎన్నుకోలేదు.

2. నేను మిమ్మును దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తప్ప మరి ఎవడు నన్ను సంతోషపరచును?

3. నేను వచ్చి నప్పుడు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వ్రాసితిని. మరియు నా సంతోషము మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమ్మకము కలిగి యీలాగు వ్రాసితిని.

4. మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియున్న అత్యధికమైన ప్రేమను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శ్రమతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కన్నీరు విడుచుచు మీకు వ్రాసితిని.

5. ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాత్రము కాదు కొంతమట్టుకు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియున్నాడు. నేను విశేషభారము వానిమీద మోపగోరక యీ మాట చెప్పుచున్నాను.

3,4 వచనాల్లో పౌలు చెప్తున్నది మొదటి లేఖ అయితే ఇక్కడ చెప్తున్న వ్యక్తి 1 కోరింథీయులకు 5:1-5 లోని వాడై ఉండాలి. అయితే పౌలు వేరెవరి గురించో రాస్తున్నాడనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ వ్యక్తి పౌలుకు వ్యతిరేకంగా వ్యక్తిగతంగా ఏదో దోషం చేసినట్టుంది. ఇక్కడున్న మాటలు దీన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఎలా చూచినా ఇక్కడున్న పాఠం మాత్రం ఒకటే. పాపం చేసిన ఒక మనిషి సంఘ క్రమశిక్షణకు లోబడి పశ్చాత్తాపపడితే అతణ్ణి క్షమించి సహవాసంలో చేర్చుకోవాలి.

6. అట్టివానికి మీలో ఎక్కువమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును

శిక్ష అంటే సంఘ క్రమశిక్షణా చర్య అని అర్థం. వెలివేయడం, లేదా ఆ మనిషితో సహవాసం మానుకోవడం, లేక అలాంటి పని ఏదైనా (1 కోరింథీయులకు 5:13; 2 థెస్సలొనీకయులకు 3:17).

7. గనుక మీరిక వానిని శిక్షింపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అత్యధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును.

సంఘ క్రమశిక్షణలోని ఉద్దేశం కేవలం శిక్షించడం మాత్రమే కాదు. పాపం చేసే క్రైస్తవునిలో పశ్చాత్తాపం కలిగించాలనే. ఈ వచనాలను బట్టి ఆ మనిషి పశ్చాత్తాపపడ్డాడనీ తన పాపం విషయం శోకిస్తున్నాడనీ అర్థం అవుతుంది. విశ్వాసులు దీన్ని గమనించి క్రమశిక్షణ చాలించి క్షమించడం, ఆదరించడం ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలో తెలుసుకోగలిగిన వారై ఉండాలని పౌలు చెప్తున్నాడు. క్రమశిక్షణ, పశ్చాత్తాపం లేకుండానే క్షమించి ఆదరించాలని అనడం లేదు పౌలు. క్రైస్తవులు పాపం చేసేటప్పుడు సంఘ నాయకులు అలాంటి వ్యక్తుల విషయంలో అతి సున్నితంగానూ మెత్తగానూ ప్రవర్తించకూడదు, అతి కఠినంగానూ నిష్కర్షగానూ ప్రవర్తించకూడదు. క్రమశిక్షణ ఉండాలి, ప్రేమ కూడా ఉండాలి.

8. కావున వాని యెడల మీ ప్రేమను స్థిరపరచవలెనని మిమ్మును బతిమాలుకొను చున్నాను.

9. మీరన్ని విషయములందు విధేయులై యున్నారేమో అని మీ యోగ్యత తెలిసికొనుటకే గదా పూర్వము వ్రాసితిని.

“విధేయులై”– తనకు విధేయులై ఉండాలని కాదు పౌలు ఉద్దేశం (2 కోరింథీయులకు 1:24), తనద్వారా వచ్చిన ప్రభు ఆదేశాలకు విధేయత చూపాలంటున్నాడు. ఈ రెంటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది.

10. మీరు దేనిగూర్చియైనను ఎవని క్షమించుచున్నారో నేనును వానిని క్షమించుచున్నాను.

తనకు ఆ మనిషి వ్యక్తిగతంగా చేసినదానికి పౌలు ఇంతకుముందే అతణ్ణి క్షమించేశాడు. ఇప్పుడా మనిషి పశ్చాత్తాపపడ్డాడు కాబట్టి అతని పాపాన్ని తేలికగా తీసుకోవడానికి పౌలు ఇష్టపడుతున్నాడు. 1 కోరింథీయులకు 5:1-5 లో ఉన్న మనిషిని గురించి పౌలు ఇక్కడ రాస్తున్నాడనుకుంటే ఇలా మాట్లాడడం అసాధ్యం. అది చిన్న విషయం కాదు. పౌలు దాన్నెప్పుడూ అలా పరిగణించేవాడు కాదు. కానీ వ్యక్తిగతంగా తనకెవరైనా కీడు చేస్తే వారిని సంతోషంగా పౌలు క్షమించగలడు. ఇలాంటి క్షమాపణ గురించి మత్తయి 6:12, మత్తయి 6:14-15; మత్తయి 18:21-35; ఎఫెసీయులకు 4:32; కొలొస్సయులకు 3:13 చూడండి. క్రీస్తు దృష్టి తనపై ఉన్నదనీ, తాను ఇతరులను క్షమించిన దానికంటే మరెన్నో రెట్లు ఆయన తనను క్షమించాడనీ పౌలుకు తెలుసు.

11. నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను మోస పరచకుండునట్లు, మీ నిమిత్తము, క్రీస్తు సముఖమునందు క్షమించియున్నాను; సాతాను తంత్రములను మనము ఎరుగనివారము కాము.

సైతాను ఉద్దేశమేమంటే విశ్వాసుల జీవితాలు పాడుచేయడం, సంఘాలను కూలద్రోయడం, క్రీస్తును అపకీర్తి పాలు చేయడమే. దీన్ని సాధించేందుకు అతడికెన్నో తంత్రాలు ఉన్నాయి. క్రైస్తవులచేత పాపం చేయించడానికీ, క్షమాపణ ఉండదని వారికి నిరాశ కలిగించడానికి వాడు ప్రయత్నం చేస్తాడు. లేదా, అలాంటివారు వారు పశ్చాత్తాపపడక పోయినా సంఘం వారిని స్వీకరించేలా చేయజూస్తాడు. సంఘ సభ్యుల్లో ఒకరు, లేక ఎక్కువమంది మూలంగా సంఘంలోని శాంతిని, ఐకమత్యాన్ని చెడగొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. సంఘ నాయకులను పాపాన్ని అంతగా పట్టించుకోనివారుగా అయినా చేస్తాడు, లేక పాపం చేసినవారితో అతి కఠినంగా వ్యవహరించేలా అయినా చేస్తాడు. సైతాను గురించి 1 దినవృత్తాంతములు 21:1; మత్తయి 4:1; యోహాను 8:44 నోట్స్ చూడండి.

12. క్రీస్తు సువార్త ప్రకటించుటకు నేను త్రోయకు వచ్చి నప్పుడు, ప్రభువునందు నాకు మంచి సమయము ప్రాప్తించి యుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున

“ద్వారం”– అపో. కార్యములు 14:27; 1 కోరింథీయులకు 16:9; కొలొస్సయులకు 4:3; ప్రకటన గ్రంథం 3:8.

13. నా మనస్సులో నెమ్మది లేక వారియొద్ద సెలవు తీసికొని అక్కడనుండి మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని.

“తీతు”– పౌలు తీతును కొరింతుకు పంపాడు (2 కోరింథీయులకు 7:6-7). అతణ్ణి త్రోయ రేవు దగ్గర కలుసుకోవాలని ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టున్నాడు. తీతు రాకపోయేసరికి కొరింతులో ఉన్న పరిస్థితుల గురించి పౌలుకున్న ఆందోళన అలానే ఉండి పోయింది. వారిపట్ల అతనికున్న ప్రేమ గొప్పది (వ 4). తన ఉత్తరాలకు సరైన రీతిలో వారు స్పందించాలని ఆశగా ఎదురు చూశాడు. “మాసిదోనియ”– 2 కోరింథీయులకు 1:16.

14. మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందును క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానముయొక్క సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మమ్మును ఎల్లప్పుడు విజయోత్సవముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము.

సంఘాల్లో సమస్యలున్నా, లోకంలో హింస కలిగినా, దేవుడు తన సేవకులకు విజయం వెంట విజయం ఇస్తాడు. రోమీయులకు 8:37 పోల్చి చూడండి. “క్రీస్తులో”, “ఎప్పుడూ” అనే మాటలను గమనించండి. ఆయనకు వేరుగా మన ప్రయత్నాలేవీ విజయవంతం కావు. ఎప్పటికీ కావు. ఏదో కొంత విజయం, సఫలత కనిపించినా అది లోక సంబంధమైన విజయం, సఫలతే. “పరిమళాన్ని”– క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానం హృదయానికి పరిమళం లాగా ఉంది. పౌలూ అతని సాటి పనివారూ వెళ్ళిన ప్రతి చోటా ఈ పరిమళాన్ని వ్యాపింపజేశారు. మనం చేస్తున్నామా?

15. రక్షింపబడువారి పట్లను నశించువారి పట్లను మేము దేవునికి క్రీస్తు సువాసనయై యున్నాము.

“క్రీస్తు పరిమళం”– పాపవిముక్తి ఉన్నవారికీ లేనివారికి కూడా క్రీస్తు సేవకులు క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానాన్ని వ్యాపింపజేశారు. ఈ విధంగా వారు దేవునికి సువాసనగా అయ్యారు. తన బట్టలకు లేక ఒంటికి అత్తరు రాసుకున్న వ్యక్తి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ పరిమళం వ్యాపిస్తుంది. క్రీస్తు ఒక వ్యక్తిలో నివసిస్తూ ఉంటే, అతడు క్రీస్తును గురించి మాట్లాడుతూ, క్రీస్తు శుభవార్త ప్రకటిస్తూ ఉంటే క్రీస్తు పరిమళాన్ని వ్యాపింపజేస్తాడు. విశ్వాసులు ఎప్పుడూ పాపం కంపు, లోకం కంపు కొట్టుకుంటూ తిరగకూడదు. అలా తిరగనవసరం లేదు.

16. నశించువారికి మరణార్థమైన మరణపు వాసనగాను రక్షింప బడువారికి జీవార్థమైన జీవపు వాసనగాను ఉన్నాము.

క్రీస్తు సేవకులు ఆయన శుభవార్తను బోధిస్తే దాన్ని నమ్మినవారికి దానివల్ల జీవం ప్రాప్తిస్తుంది. తిరస్కరించినవారికి మరణం ప్రాప్తిస్తుంది. మార్కు 16:16; యోహాను 3:36 పోల్చి చూడండి. క్రీస్తుమీద నమ్మకం ఉంచడానికి తిరస్కరించేవారికి క్రీస్తు శుభవార్త భయానకమైన మరణ వాసనగా ఉంది. నమ్మేవారికి మాత్రం శాశ్వత జీవ పరిమళంగా ఉంది. “సమర్థులు”– క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానాన్ని వ్యాపింపజేసేందుకు ఎవరూ కూడా స్వభావ సిద్ధంగా సమర్థుడు కాదు. కానీ 2 కోరింథీయులకు 3:5-6 చూడండి.

17. కావున ఇట్టి సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాక్యమును కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిష్కాపట్యముగలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన వారమునైయుండి, క్రీస్తునందు దేవునియెదుట బోధించు చున్నాము.

“అక్రమ లాభం”– క్రీస్తు సేవకులమని చెప్పుకుంటూ అందువల్ల తమకు ఏం దొరుకుతుందా అని చూస్తూ ఉండే వ్యక్తులున్నారని పౌలుకు తెలుసు. 1 తిమోతికి 6:5; యోహాను 12:4-6; 2 పేతురు 2:15 పోల్చి చూడండి. “నిజాయితీ పరులం”– 2 కోరింథీయులకు 1:12, 2 కోరింథీయులకు 1:18-19. “దేవుడు పంపినవారం”– అపో. కార్యములు 22:21; అపో. కార్యములు 26:17; గలతియులకు 1:1. దేవుని సేవకుల్లో ప్రతి ఒక్కరి విషయంలోనూ ఇది నిజం కావాలి. అలా కాకపోతే అతడు దేవుని సేవకుడే కాదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు కొరింథుకి రాకపోవడానికి కారణాలు. (1-4) 
అపొస్తలుడు వారితో సంతోషకరమైన సమావేశాన్ని కోరుకున్నాడు, వారి పరస్పర ప్రయోజనం కోసం మరియు తన స్వంత సౌలభ్యం కోసం పనిచేయడానికి వారి సుముఖతపై విశ్వాసం వ్యక్తం చేశాడు. అందువల్ల, తనకు అసౌకర్యం కలిగించే మూలాలను తొలగించడానికి వారు సంతోషిస్తారని అతను ఆశించాడు. విధి నొప్పిని కలిగించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా, అది ఎల్లప్పుడూ అయిష్టంగానే చేయాలి.

పశ్చాత్తాపపడిన నేరస్థుడిని పునరుద్ధరించడం గురించి సూచనలు. (5-11) 
తమ సంఘంలోకి అతిక్రమించిన వ్యక్తిని తిరిగి స్వాగతించమని అపొస్తలుడు వారిని కోరాడు. వ్యక్తి తన తప్పును అంగీకరిస్తాడు మరియు వారి చర్యల పర్యవసానాలను బట్టి తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతాడు. పాపం కోసం దుఃఖం ఎదురైనా, ఇతర బాధ్యతలకు అనర్హులుగా మారకూడదు లేదా నిరాశకు లోనవకూడదు. దేవుడు మరియు మతం పట్ల కఠినమైన ఆలోచనలను కలిగి ఉండేందుకు వారిని ప్రలోభపెట్టడం ద్వారా పశ్చాత్తాపపడేవారిని సాతాను ప్రయోజనం పొందే ప్రమాదం మాత్రమే లేదు, వారిని నిరాశకు గురి చేస్తుంది. క్రైస్తవులు క్షమించరాదని సాతాను అననుకూలమైన నివేదికను వ్యాప్తి చేయవచ్చు కాబట్టి చర్చిలు మరియు క్రీస్తు పరిచారకుల కీర్తికి కూడా ప్రమాదం ఉంది. ఇది విభజనలకు దారితీయవచ్చు మరియు మంత్రివర్గం విజయానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితులను నిర్వహించడంలో, పరిచర్య పాపాన్ని సహిస్తున్నందుకు లేదా పాపుల పట్ల అతి కఠినంగా ఉన్నందుకు విమర్శించబడకుండా ఉండేందుకు జ్ఞానం చాలా ముఖ్యం. సాతాను మన తప్పులను మోసం చేయడానికి వివిధ పథకాలను అమలు చేస్తాడు.

క్రీస్తు సువార్తను వ్యాప్తి చేయడంలో అతని శ్రమలు మరియు విజయాల వృత్తాంతం. (12-17)
విశ్వాసి అనుభవించే అన్ని విజయాలు క్రీస్తులో తమ మూలాన్ని కనుగొంటాయి. అందువల్ల, అన్ని విజయాల కోసం ప్రశంసలు మరియు కీర్తి అతనికి ఆపాదించబడనివ్వండి మరియు సువార్త యొక్క విజయం క్రైస్తవుని ఆనందానికి మరియు ఆనందానికి చట్టబద్ధమైన కారణం అవుతుంది. పురాతన విజయోత్సవ ఊరేగింపులలో, పెర్ఫ్యూమ్‌లు మరియు తీపి వాసనలు అధికంగా ఉపయోగించబడ్డాయి; అదేవిధంగా, యేసు పేరు మరియు మోక్షం, పోసిన లేపనం వలె, ప్రతిచోటా ఒక తీపి సువాసనను వెదజల్లుతుంది. కొంతమందికి, సువార్త మరణం యొక్క సువాసనగా మారుతుంది, వారు దానిని తిరస్కరించినప్పుడు వారి మరణానికి దారి తీస్తుంది. ఇతరులకు, ఇది జీవితపు సువాసనగా ఉంటుంది, ఫలితంగా ఆధ్యాత్మిక తేజస్సును పొందుతుంది మరియు శాశ్వత జీవితంలో ముగుస్తుంది-ఆధ్యాత్మిక మరణం నుండి వారిని పునరుద్ధరించడం. ఈ వాస్తవికత అపొస్తలుడిపై చూపిన తీవ్ర ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబించండి మరియు అది మనతో కూడా ప్రతిధ్వనించనివ్వండి. పని యొక్క పరిమాణాన్ని గుర్తించండి; మనలో మరియు మనలో ఎటువంటి శక్తి లేదు-మన సమృద్ధి పూర్తిగా దేవుని నుండి వచ్చింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, చిత్తశుద్ధి లేని ఏ మతపరమైన చర్యలు, దేవుని ఉనికి గురించి అవగాహన లేకుండా చేసేవి, ఆయన నుండి ఉద్భవించవు మరియు ఆయనను చేరుకోలేవు. కాబట్టి, పరిశుద్ధాత్మ మార్గదర్శకత్వంలో మన మనస్సాక్షి యొక్క సాక్ష్యాన్ని కోరుతూ, ఈ విషయంలో అప్రమత్తంగా మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం. క్రీస్తు మరియు క్రీస్తులో మన మాటలు మరియు పనులు చిత్తశుద్ధితో గుర్తించబడతాయి.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |