Galatians - గలతీయులకు 2 | View All

1. అటుపిమ్మట పదునాలుగు సంవత్సరములైన తరువాత నేను తీతును వెంటబెట్టుకొని బర్నబాతోకూడ యెరూష లేమునకు తిరిగి వెళ్లితిని.

2. దేవదర్శన ప్రకారమే వెళ్లితిని. మరియు నా ప్రయాసము వ్యర్థమవు నేమో, లేక వ్యర్థమై పోయినదేమో అని నేను అన్యజనులలో ప్రకటించుచున్న సువార్తను వారికిని ప్రత్యేకముగా ఎన్నికైనవారికిని విశదపరచితిని.

3. అయినను నాతోకూడనున్న తీతు గ్రీసు దేశస్థుడైనను అతడు సున్నతి పొందుటకు బలవంతపెట్ట బడలేదు.

4. మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని క్రీస్తు యేసువలన మనకు కలిగిన మన స్వాతంత్ర్యమును వేగు చూచుటకు, రహస్యముగా తేబడి దొంగతనముగా ప్రవేశించిన కపట సహోదరులవలన జరిగినది.

5. సువార్త సత్యము మీ మధ్యను నిలుచునట్లు మేము వారికి ఒక్కగడియయైనను లోబడుటకు ఒప్పుకొనలేదు.

6. ఎన్నికైన వారుగా ఎంచబడినవారియొద్ద నేనేమియు నేర్చుకొనలేదు; వారెంతటివారైనను నాకు లక్ష్యము లేదు, దేవుడు నరునివేషము చూడడు. ఆ యెన్నికైనవారు నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17

7. అయితే సున్నతి పొందినవారికి బోధించుటకై సువార్త పేతురుకేలాగు అప్పగింపబడెనో ఆలాగు సున్నతి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కప్ప గింపబడెనని వారు చూచినప్పుడు,

8. అనగా సున్నతి పొందినవారికి అపొస్తలుడవుటకు పేతురునకు సామర్థ్యము కలుగజేసిన వాడే అన్యజనులకు అపొస్తలుడనవుటకు నాకును సామర్థ్యము కలుగజేసెనని వారు గ్రహించినప్పుడు,

9. స్తంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అను వారు నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అన్యజనులకును తాము సున్నతిపొందినవారికిని అపొ స్తలులుగా ఉండవలెనని చెప్పి, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బర్నబాకును కుడిచేతిని ఇచ్చిరి.

10. మేము బీదలను జ్ఞాపకము చేసికొనవలెనని మాత్రమే వారు కోరిరి; ఆలాగు చేయుటకు నేనును ఆసక్తి కలిగి యుంటిని.

11. అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచ్చినప్పుడు అతడు అపరాధిగా తీర్చబడెను గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని;

12. ఏలయనగా యాకోబు నొద్దనుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు అన్యజనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సున్నతి పొందిన వారికి భయపడి వెనుకతీసి వేరై పోయెను.

13. తక్కిన యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక బర్నబాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోస పోయెను.

14. వారు సువార్త సత్యము చొప్పున క్రమముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను చూచినప్పుడు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెప్పినదేమనగానీవు యూదుడవై యుండియు యూదులవలె కాక అన్యజనులవలెనే ప్రవర్తించు చుండగా, అన్యజనులు యూదులవలె ప్రవర్తింప వలెనని యెందుకు బలవంతము చేయుచున్నావు?

15. మనము జన్మమువలన యూదులమే గాని అన్య జనులలో చేరిన పాపులము కాము. మనుష్యుడు యేసు క్రీస్తునందలి విశ్వా సమువలననేగాని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూల మున నీతిమంతుడుగా తీర్చబడడని యెరిగి మనమును ధర్మ శాస్త్రసంబంధ మైన క్రియలమూలమున గాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలననే నీతిమంతులమని తీర్చబడుటకై యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి యున్నాము;

16. ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలమూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని తీర్చబడడు గదా.
కీర్తనల గ్రంథము 143:2

17. కాగా మనము క్రీస్తునందు నీతి మంతులమని తీర్చబడుటకు వెదకుచుండగా మనము పాపుల ముగా కనబడినయెడల, ఆ పక్షమందు క్రీస్తు పాపమునకు పరిచారకుడాయెనా? అట్లనరాదు.

18. నేను పడ గొట్టినవాటిని మరల కట్టినయెడల నన్ను నేనే అపరాధినిగా కనుపరచుకొందును గదా.

19. నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమిత్తము ధర్మశాస్త్రమువలన ధర్మశాస్త్రము విషయమై చచ్చినవాడనైతిని.

20. నేను క్రీస్తుతోకూడ సిలువ వేయబడియున్నాను; ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు. నే నిప్పుడు శరీర మందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారునియందలి విశ్వాసమువలన జీవించుచున్నాను.

21. నేను దేవుని కృపను నిరర్థకము చేయను; నీతి ధర్మశాస్త్రమువలననైతే ఆ పక్షమందు క్రీస్తు చనిపోయినది నిష్‌ప్రయోజనమే.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Galatians - గలతీయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తాను అన్యజనుల అపొస్తలునిగా ఉన్నాడని ప్రకటించాడు. (1-10) 
అన్యజనుల మధ్య తాను ప్రచారం చేసిన సిద్ధాంతం యొక్క సమగ్ర వివరణను అందించడంలో అపొస్తలుడి యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధతకు సాక్ష్యమివ్వండి - ఇది జుడాయిజంతో ఎలాంటి సమ్మేళనం లేని స్వచ్ఛమైన క్రైస్తవంలో బలంగా పాతుకుపోయింది. ఇది కొందరిలో అసంతృప్తిని రేకెత్తించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అతను నిర్భయంగా ఈ విశ్వాసాన్ని అంగీకరించాడు మరియు సమర్థించాడు. అతని మునుపటి ప్రయత్నాల ప్రభావాన్ని రక్షించడం మరియు అతని భవిష్యత్ ప్రయత్నాల యొక్క అవరోధం లేని సమర్థతను నిర్ధారించడం అతని ప్రాథమిక ఆందోళన. తన శ్రమల విజయం కోసం పూర్తిగా దేవునిపై ఆధారపడుతూనే, అతను అపోహలను సరిదిద్దడానికి మరియు వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవడానికి తగిన శ్రద్ధ కనబరిచాడు.
కొన్ని రాయితీలు అనుమతించబడవచ్చు, అయినప్పటికీ వాటికి కట్టుబడి సత్యం యొక్క సమగ్రతను రాజీ చేసినప్పుడు, అవి తిరస్కరించబడాలి. సువార్త యొక్క యథార్థతపై నీడ పడితే ఎటువంటి ప్రవర్తనను సహించకూడదు. పౌలు ఇతర అపొస్తలులతో నిమగ్నమైనప్పటికీ, అతని జ్ఞానం మరియు అధికారం వారి ప్రభావంతో ప్రభావితం కాలేదు. ప్రసాదించిన దయను గుర్తించి, వారు అతనికి మరియు బర్నబాస్‌కు సహవాసం యొక్క కుడి చేతిని అందించారు, గౌరవనీయమైన అపొస్తలుల పదవికి వారి హోదాను అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరూ అన్యజనులకు పరిచర్య చేస్తారని ఏకాభిప్రాయం ఏర్పడింది, మరికొందరు యూదులకు బోధించడంపై దృష్టి పెట్టారు-ఈ విభజన క్రీస్తు ఉద్దేశాలకు అనుగుణంగా భావించబడింది.
ఇది సువార్త వ్యక్తులకు చెందినది కాదు, దేవునికి చెందినది అనే భావనను నొక్కి చెబుతుంది, మానవులు దాని సంరక్షకులుగా పనిచేస్తూ, దేవునిపట్ల కృతజ్ఞతా భావాన్ని కలిగి ఉంటారు. అపొస్తలుడు యూదు మతమార్పిడులను సహోదరులుగా స్వీకరించడం ద్వారా తన ధార్మిక స్వభావాన్ని ప్రదర్శించాడు, మారిన అన్యజనుల పట్ల అదే విధమైన మర్యాదను ప్రదర్శించడానికి తక్కువ మొగ్గు చూపిన వారి నుండి అయిష్టత ఉన్నప్పటికీ. అతని చర్యలు క్రైస్తవ దాతృత్వానికి ఒక నమూనాగా పనిచేస్తాయి, క్రీస్తు శిష్యులందరికీ అలాంటి దయను అందించమని ప్రోత్సహిస్తుంది.

అతను జుడైజింగ్ కోసం పీటర్‌ను బహిరంగంగా వ్యతిరేకించాడు. (11-14) 
పీటర్ యొక్క సాధారణంగా మెచ్చుకోదగిన పాత్ర ఉన్నప్పటికీ, పాల్, అతను సువార్త యొక్క సత్యానికి మరియు చర్చి యొక్క సామరస్యానికి హానికరమైన చర్యలలో నిమగ్నమైనట్లు చూసినప్పుడు, అతనిని ఎదుర్కోవడానికి వెనుకాడలేదు. పేతురు మరియు అతని సహచరులు సువార్త యొక్క మార్గదర్శక సూత్రానికి కట్టుబడి ఉండకపోవడాన్ని గమనించి-అంటే, క్రీస్తు మరణం యూదు మరియు అన్యుల మధ్య విభజనను నిర్మూలించిందని, మొజాయిక్ చట్టాన్ని పాటించడం వాడుకలో లేదని-పాల్ బహిరంగంగా అతనిని మందలించాడు. పీటర్ యొక్క అతిక్రమణ. సెయింట్ పాల్ యొక్క వివేచనాత్మక వివేకం మధ్య ఒక గుర్తించదగిన వైరుధ్యం బయటపడింది, అతను కొంతకాలం పాటు, చట్టంలోని ఆచార వ్యవహారాలను పాపమని భావించకుండా సహించాడు మరియు పాల్గొన్నాడు మరియు సెయింట్ పీటర్ యొక్క జాగ్రత్తగా ప్రవర్తన, అన్యజనుల నుండి ఉపసంహరించుకోవడం అనుకోకుండా తెలియజేసింది. ఈ వేడుకలు అనివార్యమైనవని అభిప్రాయపడ్డారు.

మరియు అక్కడి నుండి అతడు ధర్మశాస్త్ర క్రియలు లేకుండా క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతుల సిద్ధాంతంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. (15-21)
15-19
పీటర్‌తో సహా ఏ అపొస్తలుడితోనైనా తన సమానత్వాన్ని స్థాపించిన తర్వాత, పాల్ ఒక ప్రాథమిక సువార్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్తావించడం ప్రారంభించాడు. క్రీస్తుపై మన విశ్వాసం యొక్క సారాంశం ఆయనపై విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించడం చుట్టూ తిరుగుతుంది. అందువలన, అతను నైతిక పనులు, త్యాగాలు లేదా వేడుకల ద్వారా సమర్థనను కోరుతూ, చట్టానికి తిరిగి రావడంలోని వివేకాన్ని ప్రశ్నిస్తాడు. ఈ వాదన యొక్క సందర్భం ఉత్సవ చట్టాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, సమర్థన కోసం నైతిక చట్టం యొక్క పనులపై ఆధారపడటానికి వ్యతిరేకంగా వాదన స్థిరంగా ఉంది.
విషయాన్ని నొక్కిచెప్పడానికి, అతను ఒక కీలకమైన పరిగణనను జోడించాడు: ఒకవేళ, క్రీస్తు ద్వారా సమర్థించబడటంలో, మనల్ని మనం ఇంకా పాపులుగా గుర్తించినట్లయితే, ఇది క్రీస్తును పాపాన్ని ప్రోత్సహించే వ్యక్తిగా సూచించలేదా? అలాంటి సూచన క్రీస్తుకు అవమానకరం మరియు విశ్వాసులకు హానికరం. ధర్మశాస్త్రం యొక్క స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, దాని పనుల ద్వారా సమర్థనను పొందలేమని పాల్ గుర్తించాడు. ధర్మశాస్త్రం ద్వారా నిర్దేశించబడిన త్యాగాలు మరియు శుద్ధీకరణల అవసరం క్రీస్తులో వాడుకలో లేదు, అతను తనను తాను మన కోసం అర్పించుకున్నాడు.
పాల్ చట్టానికి సంబంధించి ఆశ లేదా భయాన్ని కలిగి ఉండడు, శత్రువుల గురించి మరణించిన వ్యక్తి యొక్క అంచనాలతో పోల్చాడు. అయితే, చట్టం నుండి ఈ స్వేచ్ఛ నిర్లక్ష్య లేదా చట్టవిరుద్ధమైన జీవితానికి దారితీయదు. బదులుగా, ఇది సువార్త యొక్క కృపచే ప్రేరేపించబడి మరియు మార్గనిర్దేశం చేయబడి, దేవునికి అంకితభావంతో జీవించడానికి అవసరమైన పరిస్థితి. విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడాలనే సిద్ధాంతం మాత్రమే పాప జీవితాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని వాదించడం నిరాధారమైన మరియు అన్యాయమైన పక్షపాతం. దీనికి విరుద్ధంగా, పాపాత్మకమైన ప్రవర్తనలో మునిగిపోవడానికి ఉచిత దయ అనే భావనను ఉపయోగించడం అనేది క్రీస్తును పాపానికి న్యాయవాదిగా చేయడంతో సమానం-ఇది ప్రతి నిజాయితీగల క్రైస్తవుడిని తిప్పికొట్టే భావన.

20-21
ఈ వ్యక్తిగత ఖాతాలో, అపొస్తలుడు విశ్వాసి యొక్క ఆధ్యాత్మిక లేదా దాగి ఉన్న జీవితాన్ని వివరిస్తాడు. పాత స్వీయ సిలువ వేయబడింది rom,6,6,, కానీ కొత్త స్వీయ వృద్ధి చెందుతుంది; పాపం అణచివేయబడుతుంది, మరియు దయ ఉత్తేజపరచబడుతుంది. విశ్వాసి కృప యొక్క సుఖాలను మరియు విజయాలను అనుభవిస్తాడు, అయితే ఈ కృప లోపల నుండి కాకుండా మరొక మూలం నుండి ఉద్భవించిందని అంగీకరిస్తాడు. విశ్వాసులు క్రీస్తుపై ఆధారపడే స్థితిలో తమ ఉనికిని గుర్తిస్తారు. తత్ఫలితంగా, వారు శరీరానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పటికీ, వారి జీవితాలు శారీరక కోరికలచే నియంత్రించబడవు.
నిజమైన విశ్వాసం ఉన్నవారు ఆ విశ్వాసానికి అనుగుణంగా జీవిస్తారు, వారి కోసం క్రీస్తు యొక్క ఆత్మబలిదానాన్ని ఆకర్షిస్తారు. "అతను నన్ను ప్రేమించాడు మరియు నా కోసం తనను తాను ఇచ్చుకున్నాడు" అనే నమ్మకం ప్రతిధ్వనిస్తుంది. విశ్వాసి వారి చిత్తం మరియు అవగాహనలో దుష్టత్వం, పొరపాటు మరియు అజ్ఞానంతో చెడిపోయిన విశ్వాసి మరింత దూరంగా ఉండడాన్ని ప్రభువు గమనించాడని ఈ ప్రకటన సూచిస్తుంది. విమోచనం, అపోస్తలుడి ప్రకారం, అటువంటి ఖరీదైన త్యాగం ద్వారా మాత్రమే సాధించబడుతుంది.
ఈ ధరను పరిశీలించడం చాలా కీలకం, చాలా మందిలో విశ్వాసం యొక్క అబద్ధాన్ని వెల్లడిస్తుంది. వారి విశ్వాసం కేవలం సారూప్యత మాత్రమే - దాని నిజమైన శక్తి లేకుండా దైవభక్తి యొక్క రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వారు సరైన నమ్మకాలను కలిగి ఉన్నారని వారు అనుకోవచ్చు, కానీ సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును విశ్వసించే సత్యం అతని సిలువను అంగీకరించకుండా విస్తరించింది; ఇది అతనితో ఒకరి స్వంత శిలువను గుర్తించడాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును నిజంగా తెలుసుకోవడం అంటే ఇదే.
ఈ కథనం దయ యొక్క సారాంశంపై వెలుగునిస్తుంది. దేవుని దయ మానవ యోగ్యతతో కలిసి ఉండదు; ప్రతి అంశంలో ఉచితంగా ఇచ్చినప్పుడే అది నిజమైన దయ. విశ్వాసి ప్రతిదానికీ క్రీస్తుపై ఎంత ఎక్కువగా ఆధారపడతాడో, వారు అతని శాసనాలు మరియు ఆజ్ఞల ప్రకారం మరింత అంకితభావంతో నడుస్తారు. క్రీస్తు వారిలో జీవిస్తాడు మరియు పరిపాలిస్తున్నాడు మరియు వారి భూసంబంధమైన ఉనికి దేవుని కుమారునిపై విశ్వాసం ద్వారా కొనసాగుతుంది, ఇది ప్రేమ ద్వారా పనిచేసే విశ్వాసం, విధేయతను ప్రేరేపిస్తుంది మరియు అతని పవిత్ర స్వరూపంలోకి వారిని మారుస్తుంది. ఈ పద్ధతిలో, వారు దేవుడు ప్రసాదించిన దయను దుర్వినియోగం చేయరు లేదా వ్యర్థం చేయరు.Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |