Galatians - గలతీయులకు 4 | View All

1. మరియు నేను చెప్పునదేమనగా, వారసుడు అన్నిటికిని కర్తయైయున్నను బాలుడైయున్నంతకాలము అతనికిని దాసునికిని ఏ భేదమును లేదు.

2. తండ్రిచేత నిర్ణయింపబడిన దినము వచ్చువరకు అతడు సంరక్షకుల యొక్కయు గృహనిర్వాహకులయొక్కయు అధీనములో ఉండును.

3. అటువలె మనమును బాలురమై యున్నప్పుడు లోక సంబంధమైన మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమై యుంటిమి;

4. అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన స్త్రీయందు పుట్టి,

5. మనము దత్తపుత్రులము కావలెనని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి యున్నవారిని విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడాయెను.

6. మరియు మీరు కుమారులై యున్నందుననాయనా తండ్రీ, అని మొఱ్ఱపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను.

7. కాబట్టి నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవునిద్వారా వారసుడవు.

8. ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళ్లు కానివారికి దాసులై యుంటిరి గాని
2 దినవృత్తాంతములు 13:9, యెషయా 37:19, యిర్మియా 2:11

9. యిప్పుడు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరి విశేషముగా దేవునిచేత ఎరుగబడినవారునై యున్నారు గనుక, బల హీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల పాఠములతట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల?

10. మీరు దినములను, మాసములను, ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు.

11. మీ విషయమై నేను పడిన కష్టము వ్యర్థమై పోవునేమో అని మిమ్మును గూర్చి భయపడుచున్నాను.

12. సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు కావలెనని మిమ్మును వేడు కొనుచున్నాను.

13. మీరు నాకు అన్యాయము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీరదౌర్బల్యము కలిగినను నేను సువార్త మీకు ప్రకటించితినని మీరెరుగుదురు.

14. అప్పుడు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబట్టి నన్ను మీరు తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదు గాని దేవుని దూతనువలెను, క్రీస్తుయేసునువలెను నన్ను అంగీక రించితిరి.

15. మీరు చెప్పుకొనిన ధన్యత ఏమైనది? శక్యమైతే మీ కన్నులు ఊడబీకి నాకిచ్చివేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్ష్యము పలుకుచున్నాను.

16. నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శత్రువునైతినా?
ఆమోసు 5:10

17. వారు మీ మేలుకోరి మిమ్మును ఆసక్తితో వెంటాడువారు కారు; మీరే తమ్మును వెంటాడవలెనని మిమ్మును బయటికి త్రోసి వేయగోరుచున్నారు.

18. నేను మీయొద్ద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక యెల్లప్పుడును మంచి విషయములో ఆసక్తిగానుండుట యుక్తమే.

19. నా పిల్లలారా, క్రీస్తు స్వరూపము మీయందేర్పడు వరకు మీ విషయమై మరల నాకు ప్రసవవేదన కలుగుచున్నది.

20. మిమ్మునుగూర్చి యెటుతోచక యున్నాను; నేనిప్పుడే మీ మధ్యకు వచ్చి మరియొక విధముగా మీతో మాటలాడ గోరుచున్నాను.

21. ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడియుండ గోరువారలారా, మీరు ధర్మశాస్త్రము వినుటలేదా? నాతో చెప్పుడి.

22. దాసివలన ఒకడును స్వతంత్రురాలివలన ఒకడును ఇద్దరు కుమారులు అబ్రాహామునకు కలిగిరని వ్రాయబడియున్నది గదా?
ఆదికాండము 16:5, ఆదికాండము 21:2

23. అయినను దాసివలన పుట్టినవాడు శరీరప్రకారము పుట్టెను, స్వతంత్రురాలివలన పుట్టినవాడు వాగ్దాన మునుబట్టి పుట్టెను.

24. ఈ సంగతులు అలంకార రూపకముగా చెప్పబడియున్నవి. ఈ స్త్రీలు రెండు నిబంధనలై యున్నారు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాస్యములో ఉండుటకు పిల్లలు కనును; ఇది హాగరు.

25. ఈ హాగరు అనునది అరేబియాదేశములోఉన్న సీనాయి కొండయే. ప్రస్తుతమందున్న యెరూషలేము దాని పిల్లలతో కూడ దాస్యమందున్నది గనుక ఆ నిబంధన దానికి దీటయియున్నది.

26. అయితే పైనున్న యెరూషలేము స్వతంత్రముగా ఉన్నది; అది మనకుతల్లి.

27. ఇందుకుకనని గొడ్రాలా సంతోషించుము, ప్రసవవేదనపడని దానా, బిగ్గరగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిల్లలకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిల్లలు ఎక్కువమంది ఉన్నారు అని వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 54:1

28. సహోదరులారా, మనమును ఇస్సాకువలె వాగ్దానమునుబట్టి పుట్టిన కుమారులమై యున్నాము.

29. అప్పుడు శరీరమునుబట్టి పుట్టినవాడు ఆత్మనుబట్టి పుట్టినవానిని ఏలాగు హింసపెట్టెనో యిప్పుడును ఆలాగే జరుగుచున్నది.
ఆదికాండము 21:9

30. ఇందును గూర్చి లేఖనమేమి చెప్పుచున్నది?దాసిని దాని కుమారుని వెళ్లగొట్టుము, దాసి కుమారుడు స్వతంత్రురాలి కుమారునితోపాటు వారసుడై యుండడు.
ఆదికాండము 21:10

31. కాగా సహోదరులారా, మనము స్వతంత్రురాలి కుమా రులమే గాని దాసి కుమారులము కాము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Galatians - గలతీయులకు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమర్థన కోసం చట్టపరమైన నిబంధనలకు తిరిగి రావడం యొక్క మూర్ఖత్వం. (1-7) 
క్రీస్తు సువార్తతో పాటుగా మొజాయిక్ చట్టాన్ని చేర్చాలని వాదించిన వారిని అపొస్తలుడు బహిరంగంగా సంబోధించాడు, విశ్వాసులను దాని పరిమితులకు లోబడి ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. మోషే ఇచ్చిన చట్టం యొక్క నిజమైన సారాంశం గురించి వారి అవగాహన అసంపూర్ణంగా ఉంది. మొజాయిక్ యుగం చీకటి మరియు బానిసత్వంతో కూడుకున్నది కాబట్టి, విశ్వాసులు అనేక గజిబిజిగా ఉండే ఆచారాలు మరియు అభ్యాసాలలో చిక్కుకున్నారు, ఇది ట్యూటర్లు మరియు సంరక్షకుల మార్గదర్శకత్వంలో పిల్లల వలె ఉంటుంది.
సువార్త యుగంలో క్రైస్తవుల మరింత అనుకూలమైన స్థితిని ఈ వచనాలు ప్రకాశవంతం చేస్తాయి. అవి దైవిక ప్రేమ మరియు దయ యొక్క అసాధారణ వ్యక్తీకరణలను హైలైట్ చేస్తాయి, ముఖ్యంగా మానవాళిని విమోచించడానికి మరియు రక్షించడానికి తన కుమారుడిని పంపిన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి, వినయంగా సమర్పించి, మన కొరకు తీవ్రమైన బాధలను భరించిన దేవుని కుమారుడు మరియు దయతో నివసించే పరిశుద్ధాత్మ నుండి. దయగల ప్రయోజనాల కోసం విశ్వాసుల హృదయాలు. క్రైస్తవులు సువార్త క్రింద అనుభవించే అధికారాలను కూడా ఈ ప్రకరణం నొక్కి చెబుతుంది.
అంతర్లీనంగా కోపం మరియు అవిధేయత వైపు మొగ్గు చూపినప్పటికీ, కృప ద్వారా, వారు దేవుని ప్రేమను స్వీకరించేవారిగా రూపాంతరం చెందుతారు, దేవుని పిల్లల స్వభావంలో పాలుపంచుకుంటారు. మానవ కుటుంబాలలో, పెద్ద కుమారుడు సాధారణంగా వారసత్వంగా పొందుతాడు, దేవుని కుటుంబంలో, అతని పిల్లలందరూ మొదటి కుమారుల వారసత్వానికి అర్హులు. దేవుని పిల్లల వైఖరులు మరియు చర్యలు వారి దత్తతని ప్రతిబింబిస్తాయి మరియు పవిత్రాత్మ వారి ఆత్మలతో సాక్ష్యమిస్తుంది, పిల్లలు మరియు దేవుని వారసులుగా వారి స్థితిని ధృవీకరిస్తుంది.

అన్యజనుల విశ్వాసులలో సంతోషకరమైన మార్పు. (8-11) 
గలతీయుల సంతోషకరమైన పరివర్తన, విగ్రహారాధన నుండి సజీవుడైన దేవుడిని ఆలింగనం చేసుకోవడం మరియు క్రీస్తు ద్వారా దత్తపుత్రుల హోదాను పొందడం, దేవుని సమృద్ధిగా మరియు యోగ్యత లేని దయ వల్ల ఏర్పడింది. ఇది వారికి లభించిన స్వేచ్ఛకు స్థిరంగా కట్టుబడి ఉండవలసిన ఉన్నతమైన బాధ్యతను వారికి అప్పగించింది. దేవుని గురించిన మన జ్ఞానం యొక్క దీక్ష అతని చొరవ నుండి ఉద్భవించింది; మనము ఆయనను తెలుసుకుంటాము ఎందుకంటే ఆయన మొదట మనలను తెలుసుకుంటాడు.
వారి మతంలో విగ్రహారాధన నిషేధించబడినప్పటికీ, కొందరు వ్యక్తులు తమ హృదయాలలో ఆధ్యాత్మిక విగ్రహారాధనలో పాల్గొంటారు. ఒక వ్యక్తి దేనిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడో మరియు విలువైనదిగా భావిస్తాడో అది వారి దేవుడు అవుతుంది-అది సంపద, ఆనందం లేదా కోరికలు. చాలా మంది తమకు తెలియకుండానే తాము రూపొందించిన దేవతను ఆరాధిస్తారు, ఇది కేవలం దయతో కూడినది మరియు న్యాయం లేనిది. పశ్చాత్తాపం అవసరం లేకుండా దేవుడు తమపై దయ చూపుతాడని, తమ పాపాలను కొనసాగించడానికి అనుమతిస్తుందని వారు తమను తాము ఒప్పించుకుంటారు.
ముఖ్యమైన మతపరమైన వృత్తులు చేసే వారు కూడా తరువాత స్వచ్ఛత మరియు సరళత నుండి వైదొలగవచ్చు. దేవుడు ఎంత దయతో సువార్తను మరియు దాని స్వేచ్ఛను వ్యక్తులకు బయలుపరచాడో, ఈ ఆశీర్వాదాల నుండి తమను తాము కోల్పోయేలా చేయడంలో వారి మూర్ఖత్వం అంత ఎక్కువ. అందువల్ల, చర్చి సభ్యులు తమను తాము ఆరోగ్యకరమైన భయాన్ని మరియు అనుమానాన్ని పెంచుకోవాలి. కేవలం తనలో కొన్ని సద్గుణాలను కలిగి ఉండడం వల్ల ఆత్మసంతృప్తి చెందకూడదు. పాల్, తన ప్రయత్నాలు ఫలించకపోయే అవకాశాన్ని అంగీకరిస్తూ, శ్రమను కొనసాగిస్తున్నాడు, ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా నిరంతర శ్రద్ధ నిజమైన జ్ఞానం మరియు దేవుని భయానికి నిదర్శనమని గుర్తించాడు. ఈ సూత్రం ప్రతి వ్యక్తికి వారి వారి పాత్రలు మరియు పిలుపులలో నిజం.

తప్పుడు బోధకులను అనుసరించడానికి వ్యతిరేకంగా అపొస్తలుడు కారణాలు. (12-18) 
అపొస్తలుడు గలతీయులు మోషే ధర్మశాస్త్రంపై తమ దృక్కోణాలను తన స్వంత దృక్కోణాలతో సమలేఖనం చేయాలని మరియు అతనితో ప్రేమ బంధంలో చేరాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఇతరులను మందలించేటప్పుడు, మన దిద్దుబాట్లు దేవుడు, మతం మరియు వారి శ్రేయస్సు యొక్క గౌరవం పట్ల నిజమైన శ్రద్ధ నుండి ఉత్పన్నమయ్యేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అపొస్తలుడు మొదట్లో వారి మధ్యకు వచ్చినప్పుడు తాను ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను గుర్తుచేసుకున్నాడు, కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, తనను దూతగా హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించానని నొక్కి చెప్పాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అతను మానవుల అనుగ్రహం మరియు గౌరవం యొక్క అనిశ్చితిని నొక్కి చెప్పాడు, దేవుని నుండి అంగీకారం కోసం ప్రయత్నించమని విశ్వాసులను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.
అతను సువార్తను స్వీకరించిన తర్వాత వారి ప్రారంభ ఆనందాన్ని ప్రతిబింబించమని గలతీయులను ప్రేరేపిస్తాడు మరియు వారు ఇప్పుడు భిన్నంగా ఆలోచించడానికి కారణం ఉందా అని ప్రశ్నించాడు. క్రైస్తవులు ఇతరులను కించపరుస్తారనే భయంతో సత్యాన్ని దాచకూడదు. గలతీయులను నిజమైన సువార్త నుండి దారి తీయడానికి దారితీసిన తప్పుడు బోధకులు మోసపూరిత వ్యక్తులు, చిత్తశుద్ధి మరియు చిత్తశుద్ధి లేనప్పుడు ప్రేమను ప్రదర్శిస్తారు. అపొస్తలుడు ఒక విలువైన సూత్రాన్ని బోధిస్తున్నాడు: మంచి కోసం నిరంతరంగా ఉత్సాహంగా ఉండటం అభినందనీయం-అడపాదడపా లేదా తాత్కాలికంగా కాదు, కానీ అస్థిరంగా. అటువంటి ఉత్సాహాన్ని మరింత దృఢంగా నిర్వహించినట్లయితే క్రీస్తు చర్చి యొక్క శ్రేయస్సు ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతుంది.

అతను వారి పట్ల తనకున్న శ్రద్ధను వ్యక్తపరిచాడు. (19,20) 
గలతీయులు అపొస్తలుని విరోధిగా దృష్టించడానికి మొగ్గు చూపారు, అయినప్పటికీ అతను తన స్నేహపూర్వక ఉద్దేశాల గురించి వారికి భరోసా ఇస్తాడు, తల్లిదండ్రుల పట్ల తనకున్న ప్రేమను నొక్కి చెప్పాడు. అతను వారి ఆధ్యాత్మిక స్థితి గురించి అనిశ్చితిని వ్యక్తం చేశాడు మరియు వారి ప్రస్తుత అపోహల ఫలితాన్ని చూడాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరివర్తనాత్మక పని ద్వారా వారిలో క్రీస్తు ఏర్పడటంలో ఒక పాపి సమర్థించబడే స్థితిలోకి ప్రవేశించడానికి స్పష్టమైన సాక్ష్యం ఉంది. అయితే, వ్యక్తులు దేవునితో అంగీకారం కోసం చట్టంపై ఆధారపడినప్పుడు ఈ పరివర్తన ప్రక్రియ అస్పష్టంగానే ఉంటుంది.

ఆపై చట్టం నుండి మరియు సువార్త నుండి ఏమి ఆశించాలో మధ్య వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తుంది. (21-31)
21-27
క్రీస్తులో మాత్రమే తమ హామీని కనుగొన్న విశ్వాసులు మరియు ధర్మశాస్త్రంపై ఆధారపడే వారి మధ్య వ్యత్యాసం ఇస్సాకు మరియు ఇష్మాయేలు కథనాల ద్వారా విశదీకరించబడింది. ఈ వృత్తాంతాలు ఒక ఉపమానంగా పనిచేస్తాయి, ఇందులో పదాల యొక్క సాహిత్యపరమైన మరియు చారిత్రాత్మకమైన అర్థానికి మించి, దేవుని ఆత్మ లోతైన దానిని సూచిస్తుంది. హాగర్ మరియు సారా ఒడంబడిక యొక్క రెండు విభిన్న కాలాలకు తగిన చిహ్నాలుగా పనిచేస్తాయి. సారా, స్వర్గపు జెరూసలేం మరియు పై నుండి నిజమైన చర్చికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది, ఇది స్వేచ్ఛతో వర్ణించబడింది మరియు పవిత్రాత్మ ద్వారా జన్మించిన విశ్వాసులందరికీ తల్లి. పునర్జన్మ మరియు నిజమైన విశ్వాసం ద్వారా, వారు అతనికి చేసిన వాగ్దానానికి అనుగుణంగా అబ్రాహాము యొక్క ప్రామాణికమైన సంతానంలో భాగమవుతారు.

28-31
వివరించిన చారిత్రక వృత్తాంతాన్ని వర్తింపజేస్తే, సహోదరులారా, సందేశం స్పష్టంగా ఉంది: మేము బంధువు యొక్క పిల్లలు కాదు, ఉచితుల పిల్లలు. కొత్త ఒడంబడిక క్రింద విశ్వాసులందరికీ ఇవ్వబడిన అపారమైన అధికారాలను బట్టి, అన్యుల మతమార్పిడులు తమను తాము నమ్మని యూదులను బానిసత్వం లేదా ఖండించడం నుండి విడిపించలేని ఒక చట్టానికి లోబడి ఉండటం అసంబద్ధంగా కనిపిస్తుంది. సారా మరియు హాగర్ కథలోని ఈ ఉపమానం మనకు బహిర్గతం కాకుండా మేము గుర్తించలేము, అయినప్పటికీ ఇది పరిశుద్ధాత్మచే ఉద్దేశించబడిందని ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇది విషయం యొక్క వివరణగా పనిచేస్తుంది, దానిని నిరూపించే వాదనగా కాదు.
ఉపమానం రచనలు మరియు దయ యొక్క రెండు విరుద్ధమైన ఒడంబడికలను, అలాగే చట్టపరమైన మరియు సువార్త అభ్యాసకుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సమర్థవంతంగా చిత్రీకరిస్తుంది. ఒకరి స్వంత శక్తితో ఉత్పత్తి చేయబడిన పనులు మరియు పండ్లు చట్టపరమైన వర్గం క్రిందకు వస్తాయి. అయినప్పటికీ, వారు క్రీస్తుపై విశ్వాసం నుండి ఉత్పన్నమైతే, వారు సువార్తికులుగా పరిగణించబడతారు. మొదటి ఒడంబడిక యొక్క ఆత్మ పాపం మరియు మరణానికి బానిసత్వానికి దారి తీస్తుంది, రెండవ ఒడంబడిక యొక్క ఆత్మ స్వేచ్ఛ మరియు స్వేచ్ఛను తెస్తుంది-పాపానికి స్వాతంత్ర్యం కాదు, కానీ విధిలో మరియు బాధ్యతలో స్వేచ్ఛ. మొదటిది హింస యొక్క ఆత్మను కలిగి ఉంటుంది, అయితే రెండోది ప్రేమ యొక్క ఆత్మను కలిగి ఉంటుంది.
దేవుని ప్రజల పట్ల కఠినమైన, గంభీరమైన స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించే ప్రొఫెసర్లు జాగ్రత్త వహించాలి. అబ్రాహాము హాగర్ వైపు తిరిగినట్లే, విశ్వాసులు అప్పుడప్పుడు పనుల ఒడంబడిక వైపు మళ్లించవచ్చు, అవిశ్వాసం మరియు వాగ్దానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం ద్వారా లేదా వారి సోదరుల పట్ల ప్రేమకు బదులుగా హింసాత్మక పద్ధతిలో వారి స్వంత బలంతో ప్రవర్తించవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఇది వారి లక్షణ మార్గం లేదా ఆత్మ కాదు, మరియు వారు క్రీస్తుపై ఆధారపడే వరకు వారికి విశ్రాంతి దొరకదు. కాబట్టి, మన దృష్టి మరియు నిధి నిజంగా స్వర్గంలో నివసిస్తుందని సువార్త నిరీక్షణ మరియు సంతోషకరమైన విధేయత ద్వారా మన ఆత్మలను లేఖనాలలో నిక్షిప్తం చేద్దాం.
Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |