Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 32 | View All

1. ఆకాశమండలమా, చెవినొగ్గుము; నేను మాట లాడుదును భూమండలమా, నా నోటిమాట వినుము.

యెషయా 1:2.

2. నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాక్యము మంచువలెను లేతగడ్డిమీద పడు చినుకులవలెను పచ్చికమీద కురియు వర్షమువలెను ఉండును.

కీర్తనల గ్రంథము 72:6 యెషయా 55:10-11.

3. నేను యెహోవా నామమును ప్రకటించెదను మన దేవుని మహాత్మ్యమును కొనియాడుడి.

నిర్గమకాండము 33:19 నిర్గమకాండము 34:5-6. ఆయన పేరును ప్రకటించడం అంటే ఆయన స్వభావాన్నీ లక్షణాలనూ వివరించడమే.

4. ఆయన ఆశ్రయదుర్గముగా నున్నాడు; ఆయన కార్యము సంపూర్ణము ఆయన చర్యలన్నియు న్యాయములు ఆయన నిర్దోషియై నమ్ముకొనదగిన దేవుడు. ఆయన నీతిపరుడు యథార్థవంతుడు.
రోమీయులకు 9:14, ప్రకటన గ్రంథం 15:3, ప్రకటన గ్రంథం 16:5

“ఆధారశిల”– 15,18,30 వ; 2 సమూయేలు 22:47 2 సమూయేలు 23:3 కీర్తనల గ్రంథము 18:2 కీర్తనల గ్రంథము 18:31 కీర్తనల గ్రంథము 28:1 కీర్తనల గ్రంథము 31:3 కీర్తనల గ్రంథము 42:9 కీర్తనల గ్రంథము 62:2 కీర్తనల గ్రంథము 71:3. పాత ఒడంబడికలో దేవుణ్ణి 30 మార్లు బండతో పోల్చడం జరిగింది. ఈ మాటలో బలం, ఆశ్రయం, మార్పులేని గుణం, దేవుని ప్రజల నమ్మకానికి స్థిరమైన పునాది, పాపానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే ఆయన కోపంనుండి సంరక్షణ మొదలైన లక్షణాలు దీనిలో వెల్లడి అవుతున్నాయి. దేవునికి చెందిన ఈ పేరు కీర్తనలలో ఇష్టమైనదిగా కనిపిస్తుంది. కీర్తనలు రాసినవారు దేవుణ్ణి “నా రక్షణకు ఆధార శిల” అనీ “హృదయానికి ఆరాధశిల అనీ (కీర్తనల గ్రంథము 89:26 కీర్తనల గ్రంథము 95:1), “ఆశ్రయమిచ్చే ఆధారశిల” అనీ (కీర్తనల గ్రంథము 94:22), “నా హృదయానికి ఆధారశిల” అనీ (కీర్తనల గ్రంథము 73:26) అన్నారు. కొత్త ఒడంబడిక కూడా క్రీస్తు “బండ” అనీ (1 కోరింథీయులకు 10:4 నిర్గమకాండము 17:4-6), “ముఖ్యమైన మూలరాయి” అనీ (అపో. కార్యములు 4:11 ఎఫెసీయులకు 2:20 1 పేతురు 2:4 1 పేతురు 2:6) చెపుతుంది. “న్యాయమైనవి”– 2 సమూయేలు 22:31 కీర్తనల గ్రంథము 18:30 కీర్తనల గ్రంథము 19:7 కీర్తనల గ్రంథము 145:17 ప్రకటన గ్రంథం 15:3. “నమ్మదగిన”– ద్వితీయోపదేశకాండము 7:9 యెషయా 49:7 1 కోరింథీయులకు 1:9 1The 5:24 2 తిమోతికి 2:13.

5. వారు తమ్ము చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుత్రులుకారు; వారు కళంకులు మూర్ఖతగల వక్రవంశము.
మత్తయి 17:17, అపో. కార్యములు 2:40, ఫిలిప్పీయులకు 2:15

ప్రపంచ జనాభాలో దేవునికి ప్రత్యేకమైన ప్రజలుగా ఉన్నవారిలో ఎక్కువమంది నిజంగా నమ్మకం ఉన్నవారు కాదు. గనుక వ్యక్తిగతంగా దేవుని సంతానం కాదు. యేసు ప్రభువు కాలంలో కూడా ఇలాగే ఉండేది (మత్తయి 17:17 యోహాను 8:42-45 అపో. కార్యములు 2:40).

6. బుద్ధిలేని అవివేకజనమా, ఇట్లు యెహోవాకు ప్రతికారము చేయుదురా? ఆయన నిన్ను సృష్టించిన తండ్రి కాడా?ఆయనే నిన్ను పుట్టించి స్థాపించెను.
యోహాను 8:41

ఆ జాతికి దేవుడు తండ్రిగా ఉన్నాడు. అంటే ఈ జాతిని సృష్టించినదీ, ఈజిప్ట్ నుండి వెలుపలికి తోడుకువచ్చింది దేవుడే. అయితే వారిలో చాలామంది వ్యక్తిగతంగా ఆయనలో నమ్మకం ఉంచలేదు. ఆయన సంతానంలా ప్రవర్తించలేదు.

7. పూర్వదినములను జ్ఞాపకము చేసికొనుము తరతరముల సంవత్సరములను తలంచుకొనుము నీ తండ్రిని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును; నీ పెద్దలను అడుగుము, వారు నీతో చెప్పుదురు.

8. మహోన్నతుడు జనములకు వారి స్వాస్థ్యములను విభా గించినప్పుడు నరజాతులను ప్రత్యేకించినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల లెక్కనుబట్టి ప్రజలకు సరిహద్దులను నియమించెను.
అపో. కార్యములు 17:26

అపో. కార్యములు 17:26.

9. యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన స్వాస్థ్యభాగము యాకోబే.

1 సమూయేలు 10:1 1 రాజులు 8:51 1 రాజులు 8:53 యిర్మియా 10:16.

10. అరణ్యప్రదేశములోను భీకరధ్వనిగల పాడైన యెడారిలోను వాని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన కనుపాపను వలె వాని కాపాడెను.

కీర్తనల గ్రంథము 17:8 సామెతలు 7:2 జెకర్యా 2:8.

11. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లలపైని అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయునట్లు యెహోవా వానిని నడిపించెను.

నిర్గమకాండము 19:4. అంటే వారికి ఎగరడం నేర్పిస్తున్నాడన్న మాట (యెషయా 40:31).

12. యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించెను అన్యులయొక్క దేవుళ్లలో ఏ దేవుడును ఆయనతో కూడ ఉండలేదు.

13. భూమియొక్క ఉన్నతస్థలములమీద వాని నెక్కిం చెను పొలముల పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి జుఱ్ఱించెను.

ద్వితీయోపదేశకాండము 8:8 కీర్తనల గ్రంథము 81:16 యెషయా 33:16 యెషయా 58:14 హబక్కూకు 3:19.

14. ఆవు మజ్జిగను గొఱ్ఱెమేకల పచ్చిపాలను గొఱ్ఱెపిల్లల క్రొవ్వును బాషాను పొట్టేళ్లను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచ్చెను. నీవు త్రాగిన మద్యము ద్రాక్షలరసము.

15. యెషూరూను క్రొవ్వినవాడై కాలు జాడించెను నీవు క్రొవ్వి బలిసి మందుడవైతివి. వాడు తన్ను పుట్టించిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణ శైలమును తృణీకరించెను.

యోషూరూన్ ఇస్రాయేల్‌వారి కావ్య నామం (ద్వితీయోపదేశకాండము 33:5 ద్వితీయోపదేశకాండము 33:26 యెషయా 44:2). ఈ పేరుకు నీతినిజాయితీ గలవాడు అని అర్థం.

16. వారు అన్యుల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుట్టిం చిరిహేయకృత్యములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి

కీర్తనల గ్రంథము 78:58 కీర్తనల గ్రంథము 106:29. దేవుని కోపం గురించి సంఖ్యాకాండము 25:3 కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 నోట్స్ చూడండి.

17. వారు దేవత్వములేని దయ్యములకు తామెరుగని దేవతలకు క్రొత్తగా పుట్టిన దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అర్పించిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:20, ప్రకటన గ్రంథం 9:20

విశ్వాన్ని సృజించిన ఏకైక దేవుడు గాక మనుషులు పూజించే ఇతర దేవుళ్ళు దయ్యాలే అని చాలా అర్థవంతమైన ఈ వచనం నేర్పుతుంది. లేవీయకాండము 17:7 1 కోరింథీయులకు 10:20 చూడండి. క్రీస్తును పరీక్షించే వేళ సైతాను తనకు పూజ జరగాలని అన్న తన కోరికను బయటపెట్టాడు (మత్తయి 4:9-10).

18. నిన్ను పుట్టించిన ఆశ్రయదుర్గమును విసర్జించితివి. నిన్ను కనిన దేవుని మరచితివి.
హెబ్రీయులకు 1:2, హెబ్రీయులకు 11:3

ఇక్కడ జాతిని మొత్తంగా ఉద్దేశించి పలుకుతున్నాడు.

19. యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను కుమార్తెలమీదను క్రోధపడెను వారిని అసహ్యించుకొనెను.

లేవీయకాండము 26:30 కీర్తనల గ్రంథము 106:40 యిర్మియా 44:21-23.

20. ఆయన ఇట్లనుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి కడపటిస్థితి యేమగునో చూచెదను వారు మూర్ఖచిత్తముగలవారు విశ్వాసములేని పిల్లలు.
మత్తయి 17:17

21. వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుట్టిం చిరి తమ వ్యర్థప్రవర్తనవలన నాకు ఆగ్రహము పుట్టించిరి కాబట్టి జనముకానివారివలన వారికి రోషము పుట్టింతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుట్టింతును.
రోమీయులకు 10:19, రోమీయులకు 11:11, 1 కోరింథీయులకు 10:22

రోషం, విగ్రహపూజల గురించి నిర్గమకాండము 20:4-6 నోట్ చూడండి. “కోపం”– సంఖ్యాకాండము 25:3 నోట్. 1 రాజులు 15:30 1 రాజులు 16:13 1 రాజులు 16:26 చూడండి. “బుద్ధీ భక్తీలేని”– రోమీయులకు 10:19 చూడండి.

22. నా కోపాగ్ని రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాల్చును పర్వతముల పునాదులను రవలబెట్టును.

కీర్తనల గ్రంథము 18:7-8 యెషయా 24:1-6 విలాపవాక్యములు 4:11.

23. వారికి ఆపదలను విస్తరింపజేసెదను వారిమీద నా బాణములన్నిటిని వేసెదను.

కీర్తనల గ్రంథము 18:14 కీర్తనల గ్రంథము 45:5.

24. వారు కరవుచేత క్షీణించుదురు మంటచేతను క్రూరమైన హత్యచేతను హరించి పోవు దురు బురదలో ప్రాకు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి రప్పించెదను.

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:22 ద్వితీయోపదేశకాండము 28:48 కీర్తనల గ్రంథము 91:6 యోహాను 8:54-55 తీతుకు 1:16.

25. బయట ఖడ్గమును లోపట భయమును ¸యౌవనులను కన్యకలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండ్రు కలుగలవారిని నశింపజేయును.

26. వారిని దూరమునకు చెదరగొట్టెదను వారి పేరు మనుష్యులలో లేకుండచేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గ్రహింపకుందురేమో

27. ఇదంతయు యెహోవా చేసినదికాదు మా బలముచేత వారిని గెలిచితివిు అని వారనుకొందు రేమో విరోధి గర్వమునకు భయపడి చెదరగొట్టలేదు.

28. వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు.

29. వారు జ్ఞానము తెచ్చుకొని దీని తలపోసి తమ కడవరి స్థితి యోచించుట మేలు.
లూకా 19:42

30. తమ ఆశ్రయదుర్గము వారిని అమ్మివేయనియెడల యెహోవా వారిని అప్పగింపనియెడల ఒక్కడు ఎట్లు వేయిమందిని తరుమును? ఇద్దరు ఎట్లు పదివేలమందిని పారదోలుదురు?

లేవీయకాండము 26:7-8.

31. వారి ఆశ్రయదుర్గము మన ఆశ్రయదుర్గమువంటిది కాదు ఇందుకు మన శత్రువులే తీర్పరులు.

4 వ; నిర్గమకాండము 14:25.

32. వారి ద్రాక్షావల్లి సొదొమ ద్రాక్షావల్లి అది గొమొఱ్ఱా పొలములలో పుట్టినది. వారి ద్రాక్షపండ్లు పిచ్చి ద్రాక్షపండ్లు వాటి గెలలు చేదైనవి.

ఆదికాండము 13:13 ఆదికాండము 18:20-21 ఆదికాండము 19:1-11 యెషయా 1:9-10 యెషయా 3:9 యెషయా 13:19 యిర్మియా 23:14 యిర్మియా 49:18 యెహెఙ్కేలు 16:46-49 2 పేతురు 2:6 యూదా 1:7.

33. వారి ద్రాక్షారసము క్రూరసర్పముల విషము నాగుపాముల క్రూరవిషము.

ద్వితీయోపదేశకాండము 29:18 కీర్తనల గ్రంథము 140:3 రోమీయులకు 3:13.

34. ఇది నాయొద్ద మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో ముద్రింపబడి యుండలేదా?

మనుషుల చర్యలన్నీ రాసి భద్రం చేసే చోటు ఒకటి ఉంది (ప్రకటన గ్రంథం 20:12).

35. వారి కాలు జారుకాలమున పగతీర్చుటయు ప్రతిఫలమిచ్చుటయు నావే; వారి ఆపద్దినము సమీపించును వారి గతి త్వరగా వచ్చును.
లూకా 21:22, రోమీయులకు 12:19, హెబ్రీయులకు 10:30

నిర్గమకాండము 21:23-25 నోట్. సంఖ్యాకాండము 31:2 కీర్తనల గ్రంథము 94:1 రోమీయులకు 12:19 హెబ్రీయులకు 10:30-31.

37. నిర్బంధింపబడినవాడును స్వతంత్రుడును లేకపోవును యెహోవా చూచును తన సేవకులనుగూర్చి సంతాపపడును.

న్యాయాధిపతులు 10:14 1 రాజులు 18:27 యిర్మియా 11:12.

38. నిజముగా తన ప్రజలకు తీర్పుచేయును. ఆయనవారి నైవేద్యముల క్రొవ్వును తిని వారి పానీ యార్పణమైన ద్రాక్షారసమును త్రాగినవారి దేవత లేమైరి?వారు ఆశ్రయించిన దుర్గములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచ్చునువారు మీకు శరణము కానియ్యుడి అని చెప్పును.

39. ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు మృతినొందించువాడను బ్రదికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను స్వస్థపరచువాడను నేనే నా చేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు

“మరో దేవుడు”– 12వ; యెషయా 41:4 యెషయా 43:10 యెషయా 45:5. “బ్రతికించే”– 1 సమూయేలు 2:6 కీర్తనల గ్రంథము 68:2. “నా చేతిలో”– కీర్తనల గ్రంథము 50:22 దానియేలు 4:35.

40. నేను తళతళలాడు నా ఖడ్గము నూరి నా చేత న్యాయమును పట్టుకొనినయెడల నా శత్రువులకు ప్రతీకారము కలుగజేసెదను
ప్రకటన గ్రంథం 10:5-6

41. నన్ను ద్వేషించువారికి ప్రతిఫలమిచ్చెదను రక్తముచేత నా బాణములను మత్తిల్ల చేసెదను.

వ 35; యెషయా 34:6-8 యిర్మియా 12:12 యిర్మియా 46:10 యిర్మియా 46:14 యిర్మియా 50:28-32 ప్రకటన గ్రంథం 19:15-21.

42. చంపబడినవారి రక్తమును చెరపట్టబడినవారి రక్తమును శత్రువులలో వీరుల తలలను నా ఖడ్గము భక్షించును నేను ఆకాశముతట్టు నా హస్తమెత్తి నా శాశ్వత జీవముతోడని ప్రమాణము చేయుచున్నాను.

43. జనములారా, ఆయన ప్రజలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన తన సేవకులనుబట్టి ఆయన ప్రతిదండన చేయును తన విరోధులకు ప్రతీకారము చేయును తన దేశము నిమిత్తమును తన ప్రజలనిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేయును.
రోమీయులకు 15:10, హెబ్రీయులకు 1:6, ప్రకటన గ్రంథం 6:10, ప్రకటన గ్రంథం 18:20, ప్రకటన గ్రంథం 19:2

యెషయా 1:24-25 ప్రకటన గ్రంథం 6:10 ప్రకటన గ్రంథం 19:2. “కప్పివేస్తాడు”– దేవుడే దీనిని జరిగిస్తాడు (కీర్తనల గ్రంథము 65:3 కీర్తనల గ్రంథము 79:9 కీర్తనల గ్రంథము 85:1-2).

44. మోషేయు నూను కుమారుడైన యెహోషువయు ఈ కీర్తన మాటలన్నియు ప్రజలకు వినిపించిరి.

45. మరియమోషే యీ మాటలన్నియు ఇశ్రాయేలీయులందరితో చెప్పి చాలించి

46. మరల వారితో ఇట్లనెనుమీతో సాక్ష్యముగా నేడు నేను పలికిన మాటలన్నిటిని మీ మన స్సులలో పెట్టుకొని, మీ సంతతి వారు ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారి కాజ్ఞాపింపవలెను.

ద్వితీయోపదేశకాండము 4:9 ఎఫెసీయులకు 6:4.

47. ఇది మీకు నిరర్థకమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు మీరు స్వాధీనపరచుకొను టకు యొర్దానును దాటబోవుచున్న దేశములో దీనినిబట్టి మీరు దీర్ఘాయుష్మంతులగుదురు.

ద్వితీయోపదేశకాండము 8:3 ద్వితీయోపదేశకాండము 30:20 మత్తయి 4:4 యోహాను 6:63 యోహాను 6:68.

48. ఆ దినమున యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను యెరికో యెదుటనున్న మోయాబుదేశమందలి అబారీ మను ఈ పర్వతము,

సంఖ్యాకాండము 20:8-12.

49. అనగా నెబోకొండ యెక్కి నేను ఇశ్రాయేలీయులకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చుచున్న కనాను దేశమును చూచి
అపో. కార్యములు 7:5-45

50. నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద మృతిబొంది తన స్వజనుల యొద్దకు చేరినట్లు నీవు ఎక్కబోవుచున్న కొండమీద మృతిబొంది నీ స్వజ నులయొద్దకు చేరుదువు.

51. ఏలయనగా మీరు సీను అరణ్య ములో కాదేషు మెరీబా నీళ్లయొద్ద ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను నన్ను పరిశుద్ధపరచక ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి.

52. ఎదురుగా ఆ దేశమును చూచెదవు కాని నేను ఇశ్రాయేలీయుల కిచ్చుచున్న ఆ దేశమున నీవు ప్రవేశింపవు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 32 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |