Timothy II - 2 తిమోతికి 2 | View All

1. నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము.

2. నీవు అనేక సాక్షులయెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును బోధించుటకు సామర్థ్యముగల నమ్మకమైన మనుష్యులకు అప్పగింపుము,

3. క్రీస్తుయేసుయొక్క మంచి సైనికునివలె నాతోకూడ శ్రమను అనుభవించుము.

4. సైనికుడెవడును యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు, తన్ను దండులో చేర్చుకొనినవానిని సంతోషపెట్టవలెనని యీ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కుకొనడు.

5. మరియు జెట్టియైనవాడు పోరాడునప్పుడు, నియమప్రకారము పోరాడకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు.

6. పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచ్చుకొనవలసినవాడు.

7. నేను చెప్పు మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అన్ని విషయములయందు ప్రభువు నీకు వివేకమను గ్రహించును.

8. నా సువార్త ప్రకారము, దావీదు సంతానములో పుట్టి మృతులలో నుండి లేచిన యేసుక్రీస్తును జ్ఞాపకముచేసికొనుము.

9. నేను నేరస్థుడనై యున్నట్టు ఆ సువార్తవిషయమై సంకెళ్లతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను, అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి యుండలేదు.

10. అందుచేత ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతోకూడ క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను.

11. ఈ మాట నమ్మదగినది, ఏదనగామన మాయనతోకూడ చనిపోయినవారమైతే ఆయనతోకూడ బ్రదుకుదుము.

12. సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే మనలను ఆయన యెరుగననును.

13. మనము నమ్మదగని వారమైనను, ఆయన నమ్మదగినవాడుగా ఉండును; ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు.

14. వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూర్చి వాదము పెట్టుకొనవద్దని, ప్రభువు ఎదుట వారికి సాక్ష్యమిచ్చుచు ఈ సంగతులను వారికి జ్ఞాపకము చేయుము.

15. దేవునియెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచు కొనుటకు జాగ్రత్తపడుము.

16. అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అట్టి మాటలాడువారు మరి యెక్కువగా భక్తిహీనులగుదురు.

17. కొరుకుపుండు ప్రాకినట్టు వారిమాటలు ప్రాకును, వారిలో హుమెనైయును ఫిలేతును ఉన్నారు;

18. వారుపునరుత్థానము గతించెనని చెప్పుచు సత్యము విషయము తప్పిపోయి, కొందరి విశ్వాసమును చెరుపుచున్నారు.

19. అయినను దేవునియొక్క స్థిరమైన పునాది నిలుకడగా ఉన్నది. ప్రభువు తనవారిని ఎరుగును అనునదియు ప్రభువు నామమును ఒప్పుకొను ప్రతివాడును దుర్నీతినుండి తొలగిపోవలెను అనునదియు దానికి ముద్రగా ఉన్నది.

సంఖ్యా 16:5 తనవాడు ఎవడో పరిశుద్ధుడు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని తన సన్నిధికి రానిచ్చును. ఆయన తాను ఏర్పరచుకొనినవానిని తనయొద్దకు చేర్చు కొనును.

సంఖ్యా 16:26 అతడు ఈ దుష్టుల గుడారముల యొద్ద నుండి తొలగి పోవుడి; మీరు వారి పాపములన్నిటిలో పాలివారై నశింపక యుండునట్లు వారికి కలిగినదేదియు ముట్టకుడి అని ఆ సమాజముతో అనెను.

యెషయా 26:13 యెహోవా, మా దేవా, నీవు గాక వేరు ప్రభువులు మమ్ము నేలిరి ఇప్పుడు నిన్ను బట్టియే నీ నామమును స్మరింతుము

20. గొప్పయింటిలో వెండి పాత్రలును బంగారు పాత్రలును మాత్రమే గాక కఱ్ఱవియు మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొన్ని ఘనతకును కొన్ని ఘనహీనతకును వినియోగింప బడును.

21. ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్నుతాను పవిత్ర పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి, ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రయై యుండును.

22. నీవు ¸యౌవనేచ్ఛలనుండి పారిపొమ్ము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయువారితోకూడ నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడుము.

23. నేర్పులేని మూఢుల వితర్కములు జగడములను పుట్టించునని యెరిగి అట్టివాటిని విసర్జించుము.

24. సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు వారికి మారుమనస్సు దయచేయును;

25. అందువలన సాతాను తన యిష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు వాని యురిలోనుండి తప్పించుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,

26. ప్రభువుయొక్క దాసుడు అట్టివారిని సాత్వికముతో శిక్షించుచు, జగడమాడక అందరి యెడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy II - 2 తిమోతికి 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తిమోతికి సైనికుడిగా, పోరాట యోధుడిగా మరియు వ్యవసాయదారునిలా పట్టుదలతో ఉండమని ఉద్బోధించాడు. (1-7) 
మన సవాళ్లు పెరిగేకొద్దీ, మనం మంచితనంలో మనల్ని మనం బలపరచుకోవడం అత్యవసరం - మన విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకోవడం, మన సంకల్పాన్ని బలోపేతం చేయడం మరియు దేవుడు మరియు క్రీస్తు పట్ల మన ప్రేమను మరింతగా పెంచుకోవడం. ఇది మన స్వంత బలంపై మాత్రమే ఆధారపడటానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ప్రతి క్రైస్తవుడు, ప్రత్యేకించి నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నవారు, వారి ఆధ్యాత్మిక నాయకుడికి విధేయతతో ఉండాలి మరియు వారి కారణాన్ని వెంబడించడంలో అచంచలంగా ఉండాలి. క్రైస్తవుని యొక్క ప్రాధమిక శ్రద్ధ క్రీస్తుకు ఆనందాన్ని కలిగించడం. మన కోరికలు మరియు లోపాలను అధిగమించడానికి మనం కృషి చేస్తున్నప్పుడు, అంతిమ ప్రతిఫలాన్ని పొందాలని మనం ఆశించినట్లయితే మనం నైతిక సూత్రాలకు కూడా కట్టుబడి ఉండాలి.
మన మంచి పనులు తప్పుగా విమర్శించబడకుండా చూసుకుంటూ, మన దయతో కూడిన చర్యలు చిత్తశుద్ధితో నిర్వహించబడటం చాలా ముఖ్యం. కొంతమంది వ్యక్తులు తమ ఉత్సాహాన్ని బాహ్య ఆచారాలు మరియు వివాదాస్పద వాదోపవాదాల వైపు తప్పుదారి పట్టించవచ్చు, కానీ ధర్మం యొక్క హద్దుల్లో పోరాడే వారు చివరికి గౌరవించబడతారు. ప్రయోజనాలను పొందాలంటే, మనం శ్రమించాలి; విజయం సాధించడానికి, మనం రేసులో పాల్గొనాలి. దేవుని చిత్త నెరవేర్పు ఆయన వాగ్దానాల సాక్షాత్కారానికి ముందు, సహనం యొక్క ధర్మం అవసరం. ఇతరుల అవగాహన కోసం ప్రార్థించడంతో పాటు, వినడం లేదా చదవడం ద్వారా వారు ఎదుర్కొనే సమాచారాన్ని ఆలోచించేలా మనం వారిని ప్రోత్సహించాలి మరియు ప్రేరేపించాలి.

అతని విశ్వసనీయతకు సంతోషకరమైన ముగింపు గురించి హామీ ఇవ్వడం ద్వారా అతనిని ప్రోత్సహించడం. (8-13) 
బాధపడే విశ్వాసులు శ్రద్ధ వహించి, తమ విశ్వాసానికి మూలకర్త మరియు పరిపూర్ణుడు అయిన యేసుపై దృష్టి పెట్టనివ్వండి. అతను, తన ముందు ఉంచబడిన ఆనందంతో ప్రేరేపించబడి, సిలువను భరించాడు, అవమానాన్ని పట్టించుకోలేదు మరియు ఇప్పుడు దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడి వైపున కూర్చున్నాడు. శ్రేష్ఠమైన పాత్ర ఉన్నవారు కఠినంగా ప్రవర్తిస్తే అది మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించదు; అయినప్పటికీ, దేవుని సందేశం అపరిమితం అని తెలుసుకోవడం ఓదార్పునిస్తుంది. ఇది అపొస్తలుని బాధలకు నిజమైన కారణాన్ని వెల్లడిస్తుంది - సువార్త కొరకు అతని నిబద్ధత మరియు బాధ.
మనం ఈ ప్రపంచం యొక్క ఆకర్షణల నుండి మనల్ని విడిచిపెట్టినట్లయితే - దాని ఆనందాలు, లాభాలు మరియు గౌరవాలు - మనం ఉన్నతమైన రాజ్యంలో క్రీస్తుతో శాశ్వతంగా ఐక్యంగా ఉండవలసి ఉంటుంది. దేవుడు తన హెచ్చరికలు మరియు వాగ్దానాలు రెండింటికీ విశ్వాసపాత్రంగా నిరూపిస్తాడు. ఈ సత్యం అవిశ్వాసి యొక్క ఖండన మరియు విశ్వాసి యొక్క మోక్షానికి హామీ ఇస్తుంది.

వ్యర్థమైన మాటలు మరియు ప్రమాదకరమైన లోపాలను విస్మరించడానికి హెచ్చరికలు. (14-21)
వివాదాలలో పాల్గొనడానికి ఇష్టపడేవారు తరచుగా చిన్న విషయాలపై దృష్టి పెడతారు, అయితే మాటల గొడవలు దేవుని బోధల సారాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. పునరుత్థానం యొక్క భావనను తిరస్కరించకుండా, నిజమైన సిద్ధాంతాన్ని వక్రీకరించిన కొంతమంది వ్యక్తుల విచలనాన్ని అపొస్తలుడు హైలైట్ చేశాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక నమ్మకం ఎంత తప్పుదారి పట్టినా లేదా మూర్ఖమైనప్పటికీ, అది కొంతమంది అనుచరుల తాత్కాలిక విశ్వాసాన్ని కదిలించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ఈ పునాదికి ద్వంద్వ శాసనాలు ఉన్నాయి. దేవుడు ఎన్నుకున్న వారి విశ్వాసాన్ని ఎవరూ అణగదొక్కలేరని ధృవీకరిస్తూ ఒక శాసనం మనకు ఓదార్పునిస్తుంది. ఇతర శాసనం మన బాధ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఓదార్పు యొక్క అధికారాన్ని ఆస్వాదించడానికి, వ్యక్తులు మనస్సాక్షికి కట్టుబడి ఉండాలి క్రీస్తు వివరించిన విధులకు కట్టుబడి ఉండాలి, అతను అన్ని దోషాల నుండి మన విముక్తి కోసం తనను తాను త్యాగం చేశాడు (తీతు 2:14).
చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఒక నివాసాన్ని పోలి ఉంటుంది, కొన్ని గొప్ప విలువైన వస్తువులు మరియు తక్కువ విలువ కలిగిన మరికొన్ని వస్తువులు వినయపూర్వకమైన ప్రయోజనాల కోసం కేటాయించబడ్డాయి. మతాన్ని ప్రకటించే కొంతమంది వ్యక్తులు చెక్క మరియు మట్టితో చేసిన పాత్రలతో పోల్చవచ్చు. ఈ అగౌరవ పాత్రలు నాశనానికి విసర్జించబడినప్పుడు, గౌరవనీయమైనవి దేవుని సంపూర్ణతతో నిండిపోతాయి. పవిత్రతకు అంకితమైన నౌకలుగా మన స్థితిని నిర్ధారించుకోవడం అత్యవసరం. దేవునిచే ఆమోదించబడిన చర్చిలోని ప్రతి ఒక్కరూ తమ యజమానికి సేవ చేయడానికి కట్టుబడి ఉంటారు, తద్వారా అతని ఉద్దేశ్యానికి సరిపోతారు.
యవ్వన కోరికల నుండి పారిపోవాలని, మరియు తప్పిదానికి వ్యతిరేకంగా ఉత్సాహంతో పరిచర్య చేయాలని, కానీ ఆత్మ సాత్వికతతో. (22-26)
మనం ఎంతగా మంచిని స్వీకరిస్తామో, అంత వేగంగా మరియు మరింత దూరంగా చెడు నుండి మనల్ని మనం దూరం చేసుకుంటాము. సాధువుల సంఘాన్ని నిలబెట్టడం వలన చీకటి యొక్క ఉత్పాదకత లేని పనులతో సహవాసం చేయకుండా మనల్ని దూరం చేస్తుంది. మతపరమైన వివాదాలకు వ్యతిరేకంగా అపొస్తలుడు తరచుగా చేసే హెచ్చరికలు, నిజమైన మతంలో జటిలమైన చర్చలలో పాల్గొనడం కంటే దేవుడు కోరే వాటిని విశ్వసించడం మరియు ఆచరించడం ఇమిడి ఉందని నొక్కిచెబుతున్నాయి. వాగ్వివాదం, ఉగ్రత, మొండితనం ఉన్నవారు బోధనకు అనర్హులు. స్క్రిప్చర్ ప్రకారం, తప్పులో ఉన్నవారికి తగిన విధానం బోధన ద్వారా, హింస కాదు.
దేవుడు, తన దయతో, సత్యాన్ని వెల్లడి చేయడమే కాకుండా, దానిని అంగీకరించేలా కూడా చేస్తాడు. లేకపోతే, మా హృదయాలు తిరుగుబాటులో కొనసాగుతాయి. పశ్చాత్తాపపడే వ్యక్తులకు దేవుని క్షమాపణ ఖచ్చితంగా ఉంది, కానీ ఆయన చిత్తాన్ని వ్యతిరేకించే వారికి పశ్చాత్తాపం ప్రసాదిస్తాడని హామీ ఇవ్వలేము. పాపులు తమను తాము చిక్కుకుపోతారు, ముఖ్యంగా డెవిల్ యొక్క చెత్త ఉచ్చులో, అతని బానిసలుగా మారారు. విముక్తి కోసం తహతహలాడుతున్న వారు పశ్చాత్తాపం ద్వారా మాత్రమే తప్పించుకోవడం సాధ్యమవుతుందని గుర్తించాలి, ఇది దేవుని నుండి వచ్చిన బహుమతి, అతని నుండి వెతకడానికి శ్రద్ధగల మరియు నిరంతర ప్రార్థన అవసరం.Shortcut Links
2 తిమోతికి - 2 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |