Philemon - ఫిలేమోనుకు 1 | View All

1. క్రీస్తుయేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా ప్రియుడును జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును

1. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೆರೆಯವನಾಗಿರುವ ಪೌಲನೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನೂ ನಮಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನೂ ಜೊತೆಗೆಲಸದವನೂ ಆಗಿರುವ ಫಿಲೆ ಮೋನನಿಗೂ

2. మన సహోదరియైన అప్ఫియకును, తోడి యోధుడైన అర్ఖిప్పునకును, నీ యింట ఉన్న సంఘమునకును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಫಿಯಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಭಟನಾದ ಅರ್ಖಿಪ್ಪನಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಬರೆಯುವದೇನಂದರೆ--

3. మన తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

3. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

4. నీ ప్రేమనుగూర్చియు, ప్రభువైన యేసు ఎడలను సమస్త పరిశుద్ధులయెడలను నీకు కలిగియున్న విశ్వాసమును గూర్చియు నేను విని

4. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

5. నా ప్రార్థనలయందు నీ నిమిత్తము విజ్ఞాపనముచేయుచు, ఎల్లప్పుడు నా దేవునికి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుచు,

5. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.

6. క్రీస్తునుబట్టి మీయందున్న ప్రతి శ్రేష్ఠమైన వరము విషయమై నీవు అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశ్వాసమందు పాలివారగుట అనునది కార్యకారి కావలయునని వేడుకొనుచున్నాను.

6. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ ವಾಗಿರುವದು.

7. సహోదరుడా, పరిశుద్ధుల హృదయములు నీ మూలముగా విశ్రాంతి పొందినందున నీ ప్రేమనుబట్టి నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను.

7. ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವಾದದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೂ ಆದರಣೆಯೂ ಉಂಟಾದವು.

8. కావున యుక్తమైనదానినిగూర్చి నీ కాజ్ఞాపించుటకు క్రీస్తునందు నాకు బహు ధైర్యము కలిగియున్నను,

8. ಆದಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ವದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹು ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೆ

9. వృద్ధుడను ఇప్పుడు క్రీస్తుయేసు ఖైదీనైయున్న పౌలను నేను ప్రేమనుబట్టి వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని,

9. ಮುದುಕನೂ ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೆರೆಯವನೂ ಆಗಿರುವ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

10. నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను.

10. ನಾನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಓನೇಸಿಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

11. అతడు మునుపు నీకు నిష్‌ప్రయోజనమైనవాడే గాని, యిప్పుడు నీకును నాకును ప్రయోజనకరమైనవాడాయెను.

11. ಅವನು ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ನಾಗಿದ್ದನು. ಈಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

12. నా ప్రాణము వంటివాడైన అతనిని నీయొద్దకు తిరిగి పంపియున్నాను.

12. ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣದಂತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ; ಅದದ ರಿಂದ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೋ.

13. నేను సువార్తకొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు ప్రతిగా అతడు నాకు పరిచారముచేయు నిమిత్తము నాయొద్ద అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని

13. ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆನು.

14. నీ ఉపకారము బలవంతముచేతనైనట్టు కాక స్వేచ్ఛాపూర్వకమైనదిగా ఉండవలెనని, నీ సమ్మతిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిష్టములేదు.

14. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದಾಗದೆ ಮನಃ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.

15. అతడికమీదట దాసుడుగా ఉండక దాసునికంటె ఎక్కువవాడుగాను, ప్రియ సహోదరుడు

15. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೀನು ಅವನನ್ನು ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಕ್ಕೋ ಏನೋ.

16. గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును ప్రభువు విషయమును మరి విశేషముగా నీకును, ప్రియ సహో దరుడుగాను, నీయొద్ద ఎల్లప్పుడు ఉండుటకే కాబోలు అతడు కొద్దికాలము నిన్ను ఎడబాసి యుండెను.

16. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೇವಕನಾಗದೆ ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ನಂತಾಗಬೇಕು; ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ರುವಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶರೀರಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರು ವನು.

17. కాబట్టి నీవు నన్ను నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల నన్ను చేర్చు కొన్నట్టు అతనిని చేర్చుకొనుము.

17. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆಗಾರನೆಂದು ಎಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೋ.

18. అతడు నీకు ఏ నష్టమైనను కలుగజేసిన యెడలను, నీకు ఏమైన ఋణమున్న యెడలను, అది నా లెక్కలో చేర్చుము;

18. ಅವನಿಂದ ನೀನು ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಸಾಲವೇನಾದರೂ ತೀರಿಸಬೇಕಾ ಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕು;

19. పౌలను నేను నా స్వహస్తముతో ఈ మాట వ్రాయుచున్నాను అది నేనే తీర్తును. అయినను నీ ఆత్మవిషయములో నీవే నాకు ఋణపడియున్నావని నేను చెప్పనేల?

19. ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ; ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಾಲ ದಲ್ಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೇ?

20. అవును సహోదరుడా, ప్రభువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిమ్ము, క్రీస్తునందు నా హృదయమునకు విశ్రాంతి కలుగజేయుము.

20. ಸಹೋದ ರನೇ, ಹೌದು, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿ; ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಗೊಳಿಸು.

21. నేను చెప్పినదానికంటె నీవు ఎక్కువగా చేతువని యెరిగి నా మాట విందువని నమ్మి నీకు వ్రాయుచున్నాను.

21. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಿ ಎಂಬ ಭರವಸ ವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ; ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

22. అంతేకాదు, నీ ప్రార్థనల మూలముగా నేను నీకు అనుగ్రహింపబడుదునని నిరీక్షించుచున్నాను గనుక నా నిమిత్తము బస సిద్ధము చేయుము.

22. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುವ ದೆಂದು ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು; ಆದಕಾರಣ ನನ ಗೋಸ್ಕರ ಇಳುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡು.

23. క్రీస్తుయేసునందు నాతోడి ఖైదీయైన ఎపఫ్రా,

23. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೆರೆಯ ವನಾದ ಎಪಫ್ರನು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

24. నా జతపనివారైన మార్కు, అరిస్తార్కు, దేమా, లూకా వందనములు చెప్పుచున్నారు.

24. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆಲಸದವರಾದ ಮಾರ್ಕ ಅರಿಸ್ತಾರ್ಕ ದೇಮಲೂ ಕರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

25. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీ ఆత్మకు తోడై యుండును గాక. అమేన్‌.

25. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Philemon - ఫిలేమోనుకు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రభువైన యేసుపై ఫిలేమోను యొక్క స్థిరమైన విశ్వాసం మరియు పరిశుద్ధులందరిపై ప్రేమ కోసం అపొస్తలుడి ఆనందం మరియు ప్రశంసలు. (1-7) 
ఏ బాహ్య సంబంధాలు ప్రాపంచిక వ్యక్తులను బంధించగలవు అనే దానికంటే విశ్వాసులు క్రీస్తుపై వారి విశ్వాసం మరియు ఆయన పట్ల ప్రేమతో మరింత సన్నిహితంగా కలిసి ఉండాలి. పాల్, తన వ్యక్తిగత ప్రార్థనలలో, తన సహచరులను జ్ఞాపకం చేసుకోవడంలో నిశితంగా ఉండేవాడు. మన క్రైస్తవ స్నేహితులను నిలకడగా మరియు శ్రద్ధగా గుర్తుచేసుకోవడం, వారి అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం, వారిని మన ఆలోచనలలో ఉంచడం మరియు దేవుని ముందు వారిని ఎత్తడం చాలా ముఖ్యం. అనవసరమైన విషయాలలో తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, విభిన్నమైన మనోభావాలు మరియు అభ్యాసాలు సత్య విషయాలలో ఒకరి పట్ల మరొకరికి మన ప్రేమను ప్రభావితం చేయనివ్వకూడదు. పౌలు తన స్నేహితుల కృప యొక్క సత్యం, పెరుగుదల మరియు ఫలవంతం గురించి ఆరా తీశాడు-ప్రత్యేకంగా, క్రీస్తుపై వారి విశ్వాసం, ఆయన పట్ల మరియు పరిశుద్ధులందరి పట్ల ప్రేమ. ఫిలేమోను సానుకూల చర్యలు అతనికి మాత్రమే కాకుండా ఇతరులకు కూడా సంతోషాన్ని మరియు ఓదార్పునిచ్చాయి. కాబట్టి, దేవునికి గౌరవాన్ని పెంచుతూ మంచి ఫలాలను ఫలించడంలో పట్టుదలతో అభివృద్ధి చెందాలని ఫిలేమోనుకు హృదయపూర్వక కోరిక ఉంది.

అతను ఒనేసిమస్‌ను తాను దోషిగా ఉన్న దుష్ప్రవర్తనకు గొప్ప సవరణలు చేసే వ్యక్తిగా సిఫారసు చేస్తాడు; మరియు ఎవరి తరపున ఫిలేమోనుకు జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తానని అపొస్తలుడు వాగ్దానం చేశాడు. (8-22) 
8-14
ఆజ్ఞాపించే ఖచ్చితమైన హక్కు మనకు ఉన్నప్పటికీ, తనను తాను తగ్గించుకోవడం లేదా హృదయపూర్వకంగా అభ్యర్థించడం కూడా కించపరచడం కాదు. అపొస్తలుడు, ఒనేసిమస్ విషయంలో, ఒనేసిము తన ప్రయత్నాల ద్వారా మార్చబడ్డాడని భావించి, అధికారాన్ని నొక్కిచెప్పడం కంటే ప్రేమగల ప్రదేశం నుండి విజ్ఞప్తిని ఎంచుకున్నాడు. "ఒనేసిమస్" అనే పేరు "లాభదాయకం" అని అర్ధం, అపొస్తలుడు అంగీకరించాడు, గతంలో ఒనేసిమస్ ఫిలేమోనుకు లాభదాయకంగా లేడని అంగీకరించాడు. అయితే, ఇప్పుడు ఒనేసిమస్‌ను ప్రయోజనకరంగా మార్చిన పరివర్తనాత్మక మార్పును అతను వేగంగా హైలైట్ చేశాడు. భక్తిహీనులు లాభములేనివారు; వారు తమ ఉనికి యొక్క ముఖ్యమైన ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చడంలో విఫలమవుతారు. అదృష్టవశాత్తూ, మార్పిడి సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది, చెడును మంచిగా మరియు లాభదాయకమైన వాటిని ఉపయోగకరంగా మారుస్తుంది.
మత సేవకులు కుటుంబానికి విలువైన ఆస్తులు. వారు తమ సమయాన్ని మరియు బాధ్యతలను మనస్సాక్షిగా నిర్వహిస్తారు, ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ప్రయత్నిస్తారు. ప్రయోజనం కోసం సంభావ్యతతో సంబంధం లేకుండా, ఎవరూ తమ విధులను విస్మరించకూడదు లేదా వారి ఉన్నతాధికారులకు అవిధేయత చూపకూడదు. నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి ఒక ముఖ్యమైన రుజువు నిర్లక్ష్యం చేయబడిన విధులకు తిరిగి రావడం. అతని మారని స్థితిలో, ఒనేసిమస్ గతంలో ఉపసంహరించుకున్నాడు, అతని యజమానికి హాని కలిగించాడు. అయినప్పటికీ, తన పాపాన్ని గుర్తించి, పశ్చాత్తాపపడ్డాడు, అతను ఇప్పుడు తన విధులకు తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
కొంతమంది తమ పరిస్థితులను మార్చుకోవడానికి లేదా ప్రయత్నాలను చేపట్టడానికి ప్రభువు అనుమతించే కారణాలను ప్రజలు తరచుగా అర్థం చేసుకోలేరు, మొదట్లో తప్పుదారి పట్టించే ఉద్దేశ్యాలతో నడిచినప్పటికీ. అటువంటి సందర్భాలను పరిశీలిస్తే, దేవుని జోక్యం భక్తిహీనమైన ప్రాజెక్టుల నెరవేర్పును నిరోధించిందని, మన స్వంత నాశనానికి దారితీసే అవకాశం ఉందని మనం గ్రహిస్తాము.

15-22
దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా పాపం లేదా అతిక్రమం యొక్క స్వభావాన్ని చర్చించేటప్పుడు, దాని చెడును తగ్గించకుండా ఉండటం చాలా అవసరం. అయితే, దేవుడు తన పాపాలను కప్పి ఉంచిన పశ్చాత్తాపపడిన పాపితో వ్యవహరించేటప్పుడు, మనం కూడా అవగాహన పెంచుకోవాలి. మారిన పాత్రలతో రూపాంతరం చెందిన వ్యక్తులు తరచుగా వారి చుట్టూ ఉన్నవారికి ఆశీర్వాదంగా మారతారు. క్రైస్తవం ఇతరులకు మన బాధ్యతలను తిరస్కరించదు కానీ వాటిని సరిగ్గా నెరవేర్చడంలో మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. నిజమైన పశ్చాత్తాపపరులు తమ తప్పులను బహిరంగంగా అంగీకరిస్తారు, మేల్కొలుపు మరియు పశ్చాత్తాపాన్ని అనుభవించిన తర్వాత ఒనేసిమస్ పౌలుతో చేసినట్లుగా, ప్రత్యేకించి ఇతరులకు హాని జరిగిన సందర్భాల్లో.
సాధువుల సహవాసం ఆస్తి భేదాన్ని చెరిపివేయదు. ఈ ప్రకరణం ఒకరి చర్యలను మరొకరికి ఆపాదించడం మరియు వారి నేరాల కారణంగా శిక్ష నుండి వారిని తప్పించడానికి మరొకరు ఇష్టపూర్వకంగా బాధ్యత వహించడాన్ని వివరిస్తుంది. ఇది మన పాపాల శిక్షను స్వచ్ఛందంగా భరించే క్రీస్తు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, తద్వారా మనం అతని నీతి యొక్క ప్రతిఫలాన్ని పొందవచ్చు. ఫిలేమోను విశ్వాసంలో పౌలు కుమారుడే అయినప్పటికీ, పౌలు అతనిని సోదరునిగా చూసుకున్నాడు. ఒనేసిము వినయపూర్వకమైన బానిస అయినప్పటికీ, పౌలు తన కోసం ఒక ముఖ్యమైన సహాయాన్ని కోరుతున్నట్లుగా అతని తరపున వాదించాడు. క్రైస్తవులు ఒకరి హృదయాలలో మరొకరు ఆనందాన్ని తీసుకురావడానికి మరియు ప్రపంచం నుండి ఆశించే కష్టాల మధ్య ఒకరిలో ఒకరు ఓదార్పు మరియు ఆనందాన్ని పొందేందుకు కృషి చేయాలి.
ఏదైనా ఆశీర్వాదాలను కోల్పోయినప్పుడు, నమ్మకం మరియు ఆశ దేవునిపై లంగరు వేయాలి. ప్రార్థన శక్తివంతంగా ఉన్నప్పటికీ, పొందిన ఆశీర్వాదాలను పొందలేదని గుర్తించడం, హృదయపూర్వక ప్రార్థనతో సహా మార్గాలను శ్రద్ధగా ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. క్రైస్తవులు భూమిపై కలుసుకోలేకపోయినా, ప్రభువైన యేసు కృప వారి ఆత్మలతో ఉంటుంది మరియు చివరికి వారు సింహాసనం ముందు గుమిగూడారు, ప్రేమను విమోచించే గొప్పతనాన్ని మెచ్చుకుంటూ ఎప్పటికీ ఐక్యంగా ఉంటారు.
ఒనేసిమస్ యొక్క ఉదాహరణ చాలా చెడిపోయిన పాపులను దేవుని వైపుకు తిరిగి రావడానికి ప్రేరేపించాలి, అయితే అది చెడు మార్గాల్లో కొనసాగడానికి ఎవరినైనా ప్రోత్సహించినట్లయితే అది అవమానకరమైన వక్రీకరణ. చాలా మంది తమ పాపాలలో తీసివేయబడతారు, మరికొందరు మరింత కఠినంగా మారతారు. ప్రస్తుత నేరారోపణలను ప్రతిఘటించకపోవడమే కీలకం, అవి తిరిగి రాకుండా ఉంటాయి.

నమస్కారాలు మరియు ఒక ఆశీర్వాదం. (23-25)
విశ్వాసులు దేవుని కొరకు కలిసి కష్టసుఖాలను సహించినంత ఆనందాన్ని ఎన్నడూ అనుభవించలేదు. దయ అనేది మనకు మరియు ఇతరులకు అత్యంత దయగల కోరిక, మరియు ఈ భావంతో అపొస్తలుడు ప్రారంభించి ముగించాడు. దయ యొక్క ప్రతి అంశం క్రీస్తు నుండి ఉద్భవించింది; అతను దానిని సంపాదించాడు మరియు అతను దానిని ప్రసాదిస్తాడు. మన ఆత్మలో మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను కలిగి ఉండటం కంటే నిజమైన ఆనందాన్ని పొందేందుకు మనకు ఇంకేం కావాలి? ఇది మన చివరి క్షణాలు అన్నట్లుగా మనం ఇప్పుడు చేయవలసిన పనిలో నిమగ్నమై ఉందాం. అటువంటి సమయాల్లోనే వ్యక్తులు ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలను త్యజించడానికి మొగ్గు చూపుతారు మరియు మొత్తం రాజ్యంపై దయ మరియు విశ్వాసం యొక్క అతిచిన్న కొలతకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.Shortcut Links
ఫిలేమోనుకు - Philemon : 1 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |