James - యాకోబు 1 | View All

1. దేవునియొక్కయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు దాసుడైన యాకోబు అన్యదేశములయందు చెదిరియున్న పండ్రెండు గోత్రములవారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are of the Dispersion, greeting.

2. నా సహోదరులారా, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని యెరిగి,

2. Count it all joy, my brethren, when ye fall into manifold temptations;

3. మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడునప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి.

3. Knowing that the proving of your faith worketh patience.

4. మీరు సంపూర్ణులును, అనూనాంగులును, ఏ విషయములోనైనను కొదువలేనివారునై యుండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి.

4. And let patience have [its] perfect work, that ye may be perfect and entire, lacking in nothing.

5. మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్ర హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగ దయచేయువాడు.
సామెతలు 2:3-6

5. But if any of you lacketh wisdom, let him ask of God, who giveth to all liberally and upbraideth not; and it shall be given him.

6. అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను; సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును.

6. But let him ask in faith, nothing doubting: for he that doubteth is like the surge of the sea driven by the wind and tossed.

7. అట్టి మనుష్యుడు ద్విమనస్కుడై, తన సమస్త మార్గములయందు అస్థిరుడు

7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord;

8. గనుక ప్రభువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచు కొనరాదు.

8. a doubleminded man, unstable in all his ways.

9. దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉన్నత దశయందు అతిశయింపవలెను, ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను.

9. But let the brother of low degree glory in his high estate:

10. ఏలయనగా ఇతడు గడ్డిపువ్వువలె గతించిపోవును.
కీర్తనల గ్రంథము 102:4, కీర్తనల గ్రంథము 102:11, యెషయా 40:6-7

10. and the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.

11. సూర్యుడుదయించి, వడగాలి కొట్టి, గడ్డిని మాడ్చివేయగా దాని పువ్వు రాలును, దాని స్వరూప సౌందర్యమును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన ప్రయత్నములలో వాడి పోవును.
కీర్తనల గ్రంథము 102:4, కీర్తనల గ్రంథము 102:11, యెషయా 40:6-7

11. For the sun ariseth with the scorching wind, and withereth the grass: and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his goings.

12. శోధన సహించువాడు ధన్యుడు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించువారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటము పొందును.

12. Blessed is the man that endureth temptation; for when he hath been approved, he shall receive the crown of life, which [the Lord] promised to them that love him.

13. దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవునిచేత శోధింప బడుచున్నానని అనకూడదు.

13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God; for God cannot be tempted with evil, and he himself tempteth no man:

14. ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును.

14. but each man is tempted, when he is drawn away by his own lust, and enticed.

15. దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును.

15. Then the lust, when it hath conceived, beareth sin: and the sin, when it is fullgrown, bringeth forth death.

16. నా ప్రియ సహోదరులారా, మోసపోకుడి.

16. Be not deceived, my beloved brethren.

17. శ్రేష్ఠమైన ప్రతియీవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును, పరసంబంధమైనదై, జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రియొద్దనుండి వచ్చును; ఆయనయందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు.

17. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom can be no variation, neither shadow that is cast by turning.

18. ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమఫలముగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యమువలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను.

18. Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.

19. నా ప్రియ సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక ప్రతి మనుష్యుడు వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై యుండవలెను.
ప్రసంగి 7:9

19. Ye know [this], my beloved brethren. But let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:

20. ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు.

20. for the wrath of man worketh not the righteousness of God.

21. అందుచేత సమస్త కల్మషమును, విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని, లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి.

21. Wherefore putting away all filthiness and overflowing of wickedness, receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.

22. మీరు వినువారు మాత్రమైయుండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండ, వాక్యప్రకారము ప్రవర్తించువారునైయుండుడి.

22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deluding your own selves.

23. ఎవడైనను వాక్యమును వినువాడైయుండి దానిప్రకారము ప్రవర్తింపనివాడైతే, వాడు అద్దములో తన సహజముఖమును చూచుకొను మనుష్యుని పోలియున్నాడు.

23. For if any one is a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a mirror:

24. వాడు తన్ను చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెట్టివాడో వెంటనే మరచిపోవునుగదా

24. for he beholdeth himself, and goeth away, and straightway forgetteth what manner of man he was.

25. అయితే స్వాతంత్ర్యము నిచ్చు సంపూర్ణమైన నియమములో తేరి చూచి నిలుకడగా ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, క్రియను చేయువాడైయుండి తన క్రియలో ధన్యుడగును.

25. But he that looketh into the perfect law, the [law] of liberty, and [so] continueth, being not a hearer that forgetteth but a doer that worketh, this man shall be blessed in his doing.

26. ఎవడైనను నోటికి కళ్లెము పెట్టుకొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు భక్తిగలవాడనని అనుకొనిన యెడల వాని భక్తి వ్యర్థమే.
కీర్తనల గ్రంథము 34:13, కీర్తనల గ్రంథము 39:1, కీర్తనల గ్రంథము 141:3

26. If any man thinketh himself to be religious, while he bridleth not his tongue but deceiveth his heart, this man's religion is vain.

27. తండ్రియైన దేవునియెదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమునైన భక్తి యేదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రను వారి యిబ్బందిలో పరామర్శించుటయు, ఇహలోకమాలిన్యము తనకంటకుండ తన్నుతాను కాపాడుకొనుటయునే.

27. Pure religion and undefiled before our God and Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, [and] to keep oneself unspotted from the world.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
James - యాకోబు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

కష్టాలలో దేవునికి ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి మరియు సంపన్నమైన మరియు ప్రతికూల పరిస్థితులలో ఎలా ప్రవర్తించాలి. (1-11) 
క్రైస్తవ మతం ప్రతికూల పరిస్థితులలో ఆనందాన్ని పొందాలని వ్యక్తులను నిర్దేశిస్తుంది. అలాంటి సవాళ్లు దేవుని ప్రేమ యొక్క వ్యక్తీకరణలుగా భావించబడతాయి మరియు ఒకరి కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చేటప్పుడు ఎదురయ్యే పరీక్షలు వర్తమానంలో మన సద్గుణాలను మెరుగుపరచడానికి మరియు మన అంతిమ ప్రతిఫలానికి దోహదం చేస్తాయి. కష్ట సమయాల్లో, మనలో అభిరుచి కంటే సహనం ప్రబలంగా ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఏం మాట్లాడినా, ఏం చేసినా, ఓపిక మన మాటలు మరియు చర్యలను నియంత్రించాలి. సహనం తన పనిని పూర్తి చేసినప్పుడు, క్రైస్తవులుగా మన ప్రయాణానికి మరియు మన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి అవసరమైన ప్రతిదానితో అది మనకు సిద్ధమవుతుంది.
బాధలను తొలగించడం కోసం మాత్రమే ప్రార్థించే బదులు, వాటిని సరిగ్గా నావిగేట్ చేయడానికి జ్ఞానాన్ని వెతకడం మంచిది. మన స్వంత స్వభావాన్ని నిర్వహించడంలో మరియు పరీక్షల సమయంలో జీవిత వ్యవహారాలను నిర్వహించడంలో జ్ఞానం చాలా అవసరం. ఈ దృక్పథం మన బలహీనతలు మరియు లోపాల గురించి అవగాహనతో దేవుడిని సంప్రదించినప్పుడు ప్రతి నిరుత్సాహపరిచే ఆలోచనకు ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది. విజయం సాధించే వారి సామర్థ్యంపై సందేహం వ్యక్తం చేసే వారికి, ఎవరైనా అడిగిన వారికి అది ఇవ్వబడుతుందని వాగ్దానం చేస్తుంది.
తన ఆధ్యాత్మిక మరియు శాశ్వతమైన శ్రేయస్సు కోసం మాత్రమే అంకితమైన మనస్సు, దేవుని పట్ల తన నిబద్ధతలో అస్థిరమైనది, బాధల ద్వారా జ్ఞానవంతమవుతుంది, భక్తిలో ఉత్సుకతను కలిగి ఉంటుంది మరియు సవాళ్లు మరియు వ్యతిరేకతలను అధిగమిస్తుంది. మన విశ్వాసం మరియు ప్రవర్తన బాహ్య పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు, మన మాటలు మరియు చర్యలు అస్థిరంగా మారతాయి. ఇది ఎల్లప్పుడూ లోకంలో వ్యక్తులను ధిక్కరించేలా చేయకపోయినా, అలాంటి మార్గాలు దేవునికి నచ్చవు.
దేవునిలో సంతోషించుటకు ఏ జీవిత పరిస్థితులూ అడ్డుకాకూడదు. అణకువగా ఉన్నవారు విశ్వాసంలో ఉన్నతంగా ఉండి, దేవుని రాజ్యానికి వారసులుగా నియమించబడినట్లయితే వారు ఆనందాన్ని పొందగలరు. అదేవిధంగా, సంపన్నులు నిరాడంబరమైన మరియు వినయపూర్వకమైన మనస్తత్వానికి దారితీసే వినయపూర్వకమైన ప్రావిడెన్స్‌లో ఆనందించవచ్చు. భూసంబంధమైన సంపద నశ్వరమైనది, కాబట్టి ధనవంతులు దేవుని దయలో ఆనందాన్ని పొందేందుకు ప్రోత్సహించబడతారు, అది వారిని వినయంగా మరియు ఉంచుతుంది. నశించే ఆనందాలపై ఆధారపడకుండా, దేవునిలో మరియు దేవుని నుండి ఆనందాన్ని వెతకడానికి వారికి మార్గనిర్దేశం చేసే పరీక్షలు మరియు వ్యాయామాలలో ఆనందాన్ని కనుగొనడం ఇందులో ఉంది.

చెడులన్నిటినీ మనలో నుండి, మరియు అన్ని మంచి దేవుని నుండి వస్తున్నట్లు చూడటం. (12-18) 
బాధలను అనుభవించే ప్రతి వ్యక్తి ఆశీర్వాదంగా పరిగణించబడడు; బదులుగా, ఓర్పు మరియు దృఢత్వంతో, విధి మార్గంలో అన్ని సవాళ్లను అధిగమించే వ్యక్తి. బాధల వల్ల కలిగే అనర్థాలు స్వయంకృతాపరాధమే తప్ప అనివార్యం కాదు. విధి సూత్రాలకు అనుగుణంగా పరీక్షలను సహించే వ్యక్తి జీవిత కిరీటాన్ని వాగ్దానం చేస్తాడు. దేవుని ప్రేమతో హృదయాలు నిండిన వారందరికీ ఈ వాగ్దానం విస్తరిస్తుంది. పై ప్రపంచంలో, ప్రేమ పరిపూర్ణమైన చోట, నిజమైన దేవుని భక్తుడు ఈ ప్రపంచంలో అనుభవించిన పరీక్షలకు పూర్తి ప్రతిఫలాన్ని పొందుతాడు.
దేవుని ఆజ్ఞలు మరియు ప్రావిడెన్షియల్ వ్యవహారాలు వ్యక్తుల హృదయాలకు పరీక్షగా పనిచేస్తాయి, వారిలోని ప్రబలమైన స్వభావాలను బహిర్గతం చేస్తాయి. హృదయం లేదా ప్రవర్తనలో ఎలాంటి పాపపు ధోరణులు దేవునికి ఆపాదించబడవని గమనించడం ముఖ్యం; అతని మండుతున్న పరీక్షలు వాటిని బహిర్గతం చేసినప్పటికీ, అతను మలినాలకు మూలం కాదు. ఒకరి రాజ్యాంగం లేదా ప్రాపంచిక పరిస్థితులపై పాపాన్ని నిందించడం లేదా పాపాన్ని నివారించడంలో అసమర్థతను క్లెయిమ్ చేయడం దేవునికి అవమానకరం, ఎందుకంటే అతను పాపానికి రచయిత అని తప్పుగా సూచిస్తుంది.
బాధలు, దేవుడు పంపినప్పుడు, మన సద్గుణాలను బయటకు తీసుకురావడానికి ఉద్దేశించబడింది, మన అవినీతిని కాదు. చెడు మరియు టెంప్టేషన్ యొక్క మూలం మన స్వంత హృదయాలలో ఉంది. పాపం యొక్క ప్రారంభాన్ని ఆపడం అత్యవసరం, ఎందుకంటే అన్ని తరువాత వచ్చే చెడులు మన చర్యలకు మాత్రమే ఆపాదించబడతాయి. దేవుడు మానవ మరణంలో సంతోషించడు మరియు పాపం లేదా దుఃఖం అతనికి ఆపాదించబడదు; బదులుగా, అవి మానవ ఎంపికల యొక్క పరిణామాలు.
సూర్యుడు తన స్వభావం మరియు ప్రభావాలలో స్థిరంగా ఉన్నట్లే, మేఘాలు లేదా భూమి వంటి అప్పుడప్పుడు అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు మారడు. మన ఒడిదుడుకులు మరియు ఛాయలు ఆయనలోని మార్పుల వల్ల సంభవించవు. దేవుడు, అతని దయ, ప్రావిడెన్స్ మరియు మహిమలో, సూర్యుని యొక్క మార్పులేని స్వభావాన్ని పోలి ఉంటాడు కానీ అనంతమైన గొప్పవాడు. మన ఉనికికి సంబంధించిన ప్రతి సానుకూల అంశం, మళ్లీ జన్మించడం మరియు తదుపరి పవిత్రమైన మరియు సంతోషకరమైన పరివర్తనలతో సహా, దేవుని బహుమతి. దైవిక దయ యొక్క పునరుద్ధరణ ప్రభావం ద్వారా, నిజమైన క్రైస్తవుడు పూర్తిగా పునర్నిర్మించబడినట్లుగా ప్రాథమికంగా భిన్నమైన వ్యక్తి అవుతాడు.

ఆవేశపూరిత కోపానికి వ్యతిరేకంగా చూడటం మరియు దేవుని వాక్యాన్ని సాత్వికంతో స్వీకరించడం. (19-21) 
పరీక్షల సమయంలో దేవునిపై నిందలు వేయడానికి బదులు, వాటి ద్వారా ఆయన చెప్పే పాఠాలను తెలుసుకునేందుకు మన చెవులు మరియు హృదయాలను తెరుద్దాము. మన ప్రసంగంపై నియంత్రణ సాధించడానికి, మన అభిరుచులను నియంత్రించడం అత్యవసరం. కోపం, ముఖ్యంగా, ఏదైనా వివాదానికి దారితీసే అత్యంత హానికరమైన అంశం. ఇక్కడ ప్రోత్సాహం ఏమిటంటే, అన్ని పాపపు అభ్యాసాలను విస్మరించి, వాటిని మనం మురికిగా భావించి వాటిని వదిలించుకోవడమే. ఈ ఉత్తర్వు ఆలోచన మరియు ఆప్యాయత యొక్క పాపాలకు విస్తరిస్తుంది, కేవలం ప్రసంగం మరియు చర్య మాత్రమే కాదు; ఇది ప్రతి అవినీతి మరియు పాపాత్మకమైన కోణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దేవుని వాక్యం యొక్క బోధనలను పూర్తిగా స్వీకరించడానికి, మనం వినయపూర్వకమైన మరియు బోధించదగిన మనస్సులతో దానిని సంప్రదించాలి, దిద్దుబాటును ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరించాలి మరియు దానికి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. మోక్షానికి జ్ఞానాన్ని అందించడమే దేవుని వాక్యం యొక్క అంతిమ ఉద్దేశ్యం. నీచమైన లేదా నీచమైన ఉద్దేశ్యంతో దానికి హాజరైన వారు సువార్తను అగౌరవపరుస్తారు మరియు వారి స్వంత ఆత్మలను అణగదొక్కుతారు.

మరియు దాని ప్రకారం జీవించడం. (22-25) 
స్వర్గం నుండి ఒక దేవదూత అందించిన ఒక ఉపన్యాసం మనం వారంలో ప్రతిరోజూ వినవలసి వచ్చినప్పటికీ, కేవలం హాజరవ్వడం మాత్రమే మన స్వర్గానికి ప్రయాణానికి హామీ ఇవ్వదు. సందేశాన్ని అంతర్గతీకరించకుండా కేవలం వినేవారు తమను తాము మోసం చేసుకుంటున్నారు మరియు ఆత్మవంచన అంతిమంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన మోసం. మనం స్వీయ ముఖస్తుతిలో మునిగిపోతే, తప్పు మనదే; యేసులోని కల్తీ లేని సత్యం ఏ ముఖస్తుతిని అందించదు. మన స్వభావం యొక్క అవినీతిని మరియు మన హృదయాలు మరియు జీవితాలలోని రుగ్మతలను బహిర్గతం చేసి, మన నిజమైన స్వభావాన్ని బహిర్గతం చేసే సత్య వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినడం చాలా ముఖ్యం. మన పాపాలు ధర్మశాస్త్రం ద్వారా వెల్లడి చేయబడిన మచ్చలు, మరియు క్రీస్తు రక్తం సువార్త ద్వారా అందించబడిన శుద్ధీకరణ పరిష్కారం.
నిష్క్రమణ తర్వాత, ప్రక్షాళన కోసం ప్రయత్నించే బదులు మన లోపాలను మరచిపోయి, దానిని వర్తింపజేయడానికి బదులుగా మన నివారణను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, కేవలం దేవుని వాక్యాన్ని వినడం మరియు సువార్త అద్దంలోకి చూసుకోవడం వ్యర్థం. పదం కోరే గంభీరతతో దగ్గరకు రాని వారి దుస్థితి ఇది. మనం వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు, మనం సలహా మరియు మార్గదర్శకత్వాన్ని వెతకాలి మరియు మనం దానిని అధ్యయనం చేసినప్పుడు, అది ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మూలం కావాలి. చట్టానికి మరియు దేవుని వాక్యానికి కట్టుబడి ఉన్నవారు తమ అన్ని మార్గాల్లో ఆశీర్వాదాలను అనుభవిస్తారు, ప్రస్తుత శాంతి మరియు సౌలభ్యం భవిష్యత్తులో వారికి ఎదురుచూసే దయతో కూడిన ప్రతిఫలంతో ముడిపడి ఉంటుంది.
దైవిక ద్యోతకంలోని ప్రతి అంశం ఒక ఉద్దేశ్యంతో పనిచేస్తుంది-పాపిని మోక్షం కోసం క్రీస్తు వద్దకు నడిపిస్తుంది మరియు దేవుని పవిత్ర ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి, దత్తత యొక్క ఆత్మలో స్వేచ్ఛగా నడవడానికి వారిని నడిపించడం మరియు ప్రోత్సహించడం. ఒక వ్యక్తి కేవలం మాటల కోసం కాదు, వారి చర్యల కోసం ఆశీర్వదించబడ్డాడని గుర్తించడం చాలా అవసరం. మనం స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గం మాట్లాడటంలో కాదు నడకలో ఉంటుంది. దైవిక దయ ద్వారా, విశ్వాసి యొక్క ఆత్మకు క్రీస్తు మరింత విలువైనదిగా మారతాడు మరియు ఈ పరివర్తన వారిని వెలుగులోని పరిశుద్ధుల వారసత్వం కోసం సిద్ధం చేస్తుంది.

వ్యర్థమైన వేషాలు మరియు నిజమైన మతం మధ్య వ్యత్యాసం. (26,27)
వ్యక్తులు మతాన్ని వాస్తవికంగా పొందుపరచడం కంటే మతంగా కనిపించడానికి ఎక్కువ కృషి చేసినప్పుడు, అది వారి మతం వ్యర్థమని సూచిస్తుంది. ఒకరి నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోకపోవడం, ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడటం లేదా వారి వివేకం మరియు భక్తిని తగ్గించే ధోరణి శూన్య మతానికి సూచికలు. అపవాదు నాలుక ఉన్న వ్యక్తి నిజంగా వినయపూర్వకమైన మరియు దయగల హృదయాన్ని కలిగి ఉండలేడు. అపవిత్రత మరియు దాతృత్వం లేకపోవడం ద్వారా తప్పుడు మతపరమైన ఆచారాలను గుర్తించవచ్చు. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లుగా మనల్ని మనం ప్రవర్తించమని ప్రామాణికమైన మతం నిర్దేశిస్తుంది. నిష్కపటమైన జీవితానికి చిత్తశుద్ధితో కూడిన ప్రేమ మరియు దాతృత్వం ఉండాలి. ఈ సూత్రాలు మన హృదయాలలో ఎంతవరకు నివసిస్తాయో మరియు మన ప్రవర్తనను ఎంతవరకు ప్రభావితం చేస్తాయో మన మతం యొక్క ప్రామాణికతను కొలుస్తారు. క్రీస్తు యేసులో, ప్రేమలో చురుకుగా ఉండే విశ్వాసం, హృదయాన్ని శుద్ధి చేయడం, ప్రాపంచిక కోరికలను అధిగమించడం మరియు దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపడం తప్ప మరేదీ ప్రభావవంతంగా లేదని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం.Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |