Joshua - యెహోషువ 22 | View All

1. యెహోషువ రూబేనీయులను గాదీయులను మనష్షే అర్ధగోత్రపువారిని పిలిపించి వారితో ఇట్లనెను

1. Then Joshua sent for the Reubenites and the Gadites and the half-tribe of Manasseh,

2. యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజ్ఞాపించినదంతయు మీరు చేసియున్నారు. మరియు నేను మీ కాజ్ఞాపించిన వాటన్నిటి విషయములో నా మాట వినియున్నారు.

2. And said to them, You have kept all the orders of Moses, the Lord's servant, and have done everything I gave you orders to do:

3. బహు దినముల నుండి నేటివరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞననుసరించి నడిచియున్నారు.

3. You have now been with your brothers for a long time; till this day you have been doing the orders of the Lord your God.

4. ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెప్పినట్లు వారికి నెమ్మది కలుగజేసి యున్నాడు. కాబట్టి మీరిప్పుడు యెహోవా సేవకుడైన మోషే యొర్దాను అవతల మీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగి వెళ్లుడి.
హెబ్రీయులకు 4:8

4. And now the Lord your God has given your brothers rest, as he said: so now you may go back to your tents, to the land of your heritage, which Moses, the Lord's servant, gave to you on the other side of Jordan.

5. అయితే మీ పూర్ణహృదయముతోను మీ పూర్ణాత్మతోను మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించుచు, ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు, ఆయనను హత్తుకొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజ్ఞాపించిన ధర్మమును ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి.
మత్తయి 22:37, మార్కు 12:29-30-3, లూకా 10:27

5. Only take great care to do the orders and the law which Moses, the Lord's servant, gave you; to have love for the Lord your God and to go in all his ways; and to keep his laws and to be true to him and to be his servants with all your heart and with all your soul.

6. అతడీలాగు చెప్పిన తరువాత వారిని దీవించి వెళ్లనంపగా వారు తమ నివాసములకు పోయిరి.

6. Then Joshua gave them his blessing and sent them away: and they went back to their tents.

7. మోషే బాషానులో మనష్షే అర్ధగోత్రమునకును, యెహోషువ పడమటిదిక్కున యొర్దాను అద్దరిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన అర్ధగోత్రమునకును స్వాస్థ్యము లిచ్చిరి. మరియు యెహోషువ వారి నివాసములకు వారిని వెళ్లనంపినప్పుడు అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇట్లనెను

7. Now to the one half of the tribe of Manasseh, Moses had given a heritage in Bashan; but to the other half, Joshua gave a heritage among their brothers on the west side of Jordan. Now when Joshua sent them away to their tents, he gave them his blessing,

8. మీరు మిక్కిలి కలిమిగలవారై అతి విస్తారమైన పశువులతోను వెండితోను బంగారుతోను ఇత్తడితోను ఇనుముతోను అతివిస్తారమైన వస్త్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు వెళ్లుచున్నారు. మీ శత్రువుల దోపుడు సొమ్మును మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి.

8. And said to them, Go back with much wealth to your tents, and with very much cattle, with silver and gold and brass and iron, and with a very great store of clothing; give your brothers a part of the goods taken in the war.

9. కాబట్టి రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షే అర్ధ గోత్రపువారును యెహోవా మోషే ద్వారా సెలవిచ్చిన మాటచొప్పున తాము స్వాధీనపరచుకొనిన స్వాస్థ్యభూమి యైన గిలాదులోనికి వెళ్లుటకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనున్న ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దనుండి బయలుదేరిరి. కనాను దేశమందున్న యొర్దాను ప్రదేశమునకు వచ్చినప్పుడు

9. So Reuben and Gad and the half-tribe of Manasseh went back, parting from the children of Israel at Shiloh in the land of Canaan, to go to the land of Gilead, to the land of their heritage which had been given to them by the Lord's order to Moses.

10. రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షే అర్థ గోత్రపువారును అక్కడ యొర్దాను దగ్గర ఒక బలిపీఠమును కట్టిరి. అది చూపునకు గొప్ప బలిపీఠమే.

10. Now when they came to the country by Jordan in the land of Canaan, the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh put up there, by Jordan, a great altar, seen from far.

11. అప్పుడు రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షే అర్ధగోత్రపు వారును ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటివైపున యొర్దాను ప్రదేశములో కనానుదేశము నెదుట బలిపీఠమును కట్టిరని ఇశ్రాయేలీయులకు వర్తమానము వచ్చెను.

11. And news came to the children of Israel, See, the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh have put up an altar opposite the land of Canaan, in the country by Jordan on the side which is Israel's.

12. ఇశ్రాయేలీయులు ఆ మాట వినినప్పుడు సమాజమంతయు వారితో యుద్ధము చేయుటకు షిలోహులో కూడి

12. Then all the meeting of the children of Israel, hearing this, came together at Shiloh to go up against them to war.

13. ఇశ్రాయేలీయులు గిలాదులోనున్న రూబేనీయుల యొద్దకును గాదీయుల యొద్దకును మనష్షే అర్ధ గోత్రపువారి యొద్దకును యాజకుడగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపిరి.

13. And the children of Israel sent Phinehas, the son of Eleazar the priest, to the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh, to the land of Gilead,

14. ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలో ప్రతిదాని పితరుల కుటుంబపు ప్రధానుని, అనగా పదిమంది ప్రధానులను అతనితో కూడ పంపిరి, వారందరు ఇశ్రాయేలీయుల సమూహములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములకు ప్రధానులు.

14. And with him they sent ten chiefs, one for every tribe of the children of Israel, every one of them the head of his house among the families of Israel.

15. వారు గిలాదుదేశములోనున్న రూబేనీయుల యొద్దకును గాదీయుల యొద్దకును మనష్షే అర్ధ గోత్రపువారి యొద్దకును పోయి వారితో ఇట్లనిరి

15. And they came to the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh, to the land of Gilead, and said to them,

16. యెహోవా సర్వ సమాజపువారు చెప్పుచున్నదేమనగానేడు బలిపీఠమును కట్టుకొని నేడే యెహోవాను అనుసరించుట మాని, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మీద మీరేల తిరుగుబాటు చేయుచున్నారు?

16. This is what all the meeting of the people of the Lord has said, What is this wrong which you have done against the God of Israel, turning back this day from the Lord and building an altar for yourselves, and being false to the Lord?

17. పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా? అందుచేత యెహోవా సమాజములో తెగులు పుట్టెను గదా నేటివరకు మనము దానినుండి పవిత్రపరచుకొనక యున్నాము.

17. Was not the sin of Baal-peor great enough, from which we are not clear even to this day, though punishment came on the people of the Lord,

18. మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడి నుండి తొలగిపోవునట్టు నేడు యెహోవా మీద తిరుగబడి ద్రోహము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమా జముమీద కోపపడును గదా?

18. That now you are turned back from the Lord? and, because you are false to him today, tomorrow his wrath will be let loose on all the people of Israel.

19. మీ స్వాస్థ్యమైన దేశము అపవిత్రముగా నుండిన యెడల యెహోవా మందిరముండు యెహోవా స్వాధీన దేశమునకు మీరు వచ్చి మా మధ్యను స్వాస్థ్యము తీసికొనుడి, మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కట్టుకొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, మా మీద తిరుగబడకుడి,

19. But if the land you now have is unclean, come over into the Lord's land where his House is, and take up your heritage among us: but do not be false to the Lord and to us by building yourselves an altar in addition to the altar of the Lord our God.

20. జెరహు కుమారుడైన ఆకాను ప్రతిష్ఠితమైన దానివిషయములో తిరుగబడినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ మనుష్యుడొకడే మరణ మాయెనా?

20. Did not Achan, the son of Zerah, do wrong about the cursed thing, causing wrath to come on all the people of Israel? And not on him only came the punishment of death.

21. అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షే అర్ధగోత్రపువారును ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులతో ఇచ్చిన ఉత్తరమేమనగా

21. Then the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh said in answer to the heads of the families of Israel,

22. దేవుళ్లలో యెహోవా దేవుడు, దేవుళ్లలో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి ఆయనకు తెలియును, ఇశ్రాయేలీయులు తెలిసి కొందురు, ద్రోహము చేతనైనను యెహోవామీద తిరుగు బాటుచేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మమ్ము బ్రదుకనియ్యకుడి.

22. God, even God the Lord, God, even God the Lord, he sees, and Israel will see -- if it is in pride or in sin against the Lord,

23. యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేద్యమునైనను దానిమీద అర్పించుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అర్పించుటకే గాని మేము ఈ బలిపీఠమును కట్టినయెడల యెహోవా తానే విమర్శ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ బలిపీఠమును కట్టితివిు.

23. That we have made ourselves an altar, being false to the Lord, keep us not safe from death this day; and if for the purpose of offering burned offerings on it and meal offerings, or peace-offerings, let the Lord himself send punishment for it;

24. ఏమనగా రాబోవుకాలమున మీ సంతానపు వారు మా సంతానపువారితోఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము?

24. And if we have not, in fact, done this designedly and with purpose, having in our minds the fear that in time to come your children might say to our children, What have you to do with the Lord, the God of Israel?

25. రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధ్య యెహోవా యొర్దానును సరిహద్దుగా నియమించెను గదా యెహోవా యందు మీకు పాలేదియు లేదని చెప్పుటవలన మీ సంతానపువారు మా సంతానపు వారిని యెహోవా విషయములో భయభక్తులులేని వార గునట్లు చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు.

25. For the Lord has made Jordan a line of division between us and you, the children of Reuben and the children of Gad; you have no part in the Lord: so your children will make our children give up fearing the Lord.

26. కాబట్టి మేము మనము బలిపీఠమును కట్టుటకు సిద్ధపరచుదము రండని చెప్పు కొంటిమి; అది దహనబలుల నర్పించుటకైనను బలి నర్పించుటకైనను కాదు.

26. So we said, Let us now make an altar for ourselves, not for burned offerings or for the offerings of beasts:

27. మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సన్నిధిని ఆయన సేవ చేయవలయుననుటకు యెహోవా యందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి చెప్పజాలకుండు నట్లు అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధ్య సాక్షియై యుండును.

27. But to be a witness between us and you, and between the future generations, that we have the right of worshipping the Lord with our burned offerings and our offerings of beasts and our peace-offerings; so that your children will not be able to say to our children in time to come, You have no part in the Lord.

28. అందుకు మేము ఇకమీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే గాని అట్లు చెప్పినయెడల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది దహనబలి నర్పించుటకు కాదు బలి నర్పించుటకు కాదుగాని, మాకును మీకును మధ్యసాక్షియై యుండుటకే యని చెప్పుదమని అనుకొంటిమి.

28. For we said to ourselves, If they say this to us or to future generations, then we will say, See this copy of the Lord's altar which our fathers made, not for burned offerings or offerings of beasts, but for a witness between us and you.

29. ఆయన మందిరము నెదుట నున్న మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తప్ప దహన బలులకైనను నైవేద్యములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కట్టునట్లు నేడు యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయిన యెడలనేమి యెహోవా మీద ద్రోహము చేసినయెడల నేమి మేము శాపగ్రస్తులమగుదుము గాక.

29. Never let it be said that we were false to the Lord, turning back this day from him and building an altar for burned offerings and meal offerings and offerings of beasts, in addition to the altar of the Lord our God which is before his House.

30. ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ ప్రధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షీయులును చెప్పిన మాటలను విని సంతోషించిరి.

30. Then Phinehas the priest and the chiefs of the meeting and the heads of the families of Israel who were with him, hearing what the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh said, were pleased.

31. అప్పుడు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనష్షీయులతోనుమీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ ద్రోహము చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధ్యనున్నాడని నేడు ఎరుగుదుము; ఇప్పుడు మీరు యెహోవా చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించి యున్నారని చెప్పెను.

31. And Phinehas, the son of Eleazar the priest, said to the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh, Now we are certain that the Lord is among us, because you have not done this wrong against the Lord: and you have kept us from falling into the hands of the Lord.

32. యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహా సును ప్రధానులును గిలాదులోని రూబేనీయుల యొద్దనుండియు, గాదీయుల యొద్దనుండియు ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు తిరిగి వచ్చి జనులకు ఆ మాట తెలియచెప్పగా

32. Then Phinehas, the son of Eleazar the priest, and the chiefs went back from the land of Gilead, from the children of Reuben and the children of Gad, and came to the children of Israel in Canaan and gave them the news.

33. ఇశ్రా యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని స్తుతించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుద్ధము చేయుట మానిరి.

33. And the children of Israel were pleased about this; and they gave praise to God, and had no more thought of going to war against the children of Reuben and the children of Gad for the destruction of their land.

34. రూబేనీయులును గాదీయులును యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది మనమధ్యను సాక్షియగు నని దానికి ఏద అను పేరు పెట్టిరి.

34. And the children of Reuben and the children of Gad gave to that altar the name of Ed. For, they said, It is a witness between us that the Lord is God.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Joshua - యెహోషువ 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జాషువా గిరిజనులకు తెలివైన సలహాను అందజేస్తాడు, ఆజ్ఞను కలిగి ఉండటం మాత్రమే పనికిరానిది అని నొక్కి చెప్పాడు. ఆజ్ఞను సరిగ్గా అమలు చేయడానికి, ఒకరు అప్రమత్తంగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అన్నింటికంటే మించి, మన దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించడం, ఆయనను సర్వోన్నత జీవిగా మరియు మన గొప్ప సహచరుడిగా గుర్తించడం మన ప్రధాన దృష్టిగా ఉండాలి. ఈ ప్రేమ మన హృదయాల్లో నాటుకుపోయి, ఆయన మార్గాలను సవాలు చేసినా, డిమాండ్ చేసినా వాటిని అనుసరించడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తాం. మనం ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆయన ఆజ్ఞలను మనస్పూర్తిగా పాటించాలి, దేవునికి మనల్ని మనం అంకితం చేసుకుంటూ, భూమిపై ఆయన రాజ్యాన్ని అచంచలమైన భక్తితో సేవించాలి. ఈ అమూల్యమైన సలహా ప్రతి ఒక్కరికీ వర్తిస్తుంది మరియు దానిని హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించడానికి మరియు అమలు చేయడానికి మేము దైవిక దయతో ఆశీర్వదించబడతాము! (1-9)

విడిపోయిన తెగలు కనాను మతం యొక్క సమగ్రతను కాపాడుకోవడంలో ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. మొదట్లో, వారు షిలోలో ఉన్న బలిపీఠానికి ప్రత్యర్థిగా ఒక బలిపీఠాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కనిపించి ఉండవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, తన స్వంత సంస్థల పట్ల దేవునికి ఉన్న అసూయ, విగ్రహారాధనను పోలిన లేదా దారితీసే దేనినైనా దూరంగా ఉంచి, సమానంగా అప్రమత్తంగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉండాలనే రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. మతపరమైన అవినీతిని వెంటనే పరిష్కరించడం చాలా అవసరం. వారు తమ అత్యుత్సాహంతో కూడిన తీర్మానాన్ని ఎలా శ్రద్ధగా అనుసరించారో వారి ప్రశంసనీయమైన వివేకం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. నేరం యొక్క కారణాన్ని పరిశోధించడానికి ప్రజలు సమయాన్ని వెచ్చిస్తే చాలా వైరుధ్యాలు నిరోధించబడతాయి లేదా త్వరగా పరిష్కరించబడతాయి. గతంలో చేసిన ఘోర పాపాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, పాపం యొక్క మార్గం లోతువైపుకు దారి తీస్తుంది కాబట్టి, తప్పు యొక్క ప్రారంభ సంకేతాలకు వ్యతిరేకంగా అప్రమత్తంగా ఉండటానికి మనల్ని బలవంతం చేయాలి. మన పొరుగువారు తప్పుదారి పట్టినప్పుడు వారి పాపాల భారాన్ని మోయకుండా వారిని మందలించడం మనందరి బాధ్యత (లేవీయకాండము 19:17). ప్రభువు గుడారం ఉన్న దేశానికి వారిని ఆహ్వానించడం, అక్కడ స్థిరపడేందుకు వారిని ప్రోత్సహించడం, ఇశ్రాయేలీయుల నిజమైన ఆత్మను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఐక్యతను మరియు వారి విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టాలనే కోరికను చూపుతుంది. (10-20)

తెగలు తమ సహోదరుల నుండి దయతో మందలింపులను స్వీకరించారు, వారు సాధ్యమైన పూర్తి హామీని అందించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు గంభీరత మరియు వినయంతో ప్రతిస్పందించారు. తమ విజ్ఞప్తి తీరులో దేవునిపై ఉన్న భక్తిని చాటుకున్నారు. విశ్వాసం యొక్క ఈ సంక్షిప్త ప్రకటన ఇతర దేవుళ్ళ పట్ల వారి విధేయత గురించి వారి సోదరులకు ఏవైనా అనుమానాలను తొలగించడానికి ఉద్దేశించబడింది. మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని గురించిన చర్చలను గంభీరంగా సంప్రదించాలి, ఆయన పేరును ప్రస్తావించేటప్పుడు ఆలోచనాత్మకంగా ఆగి ఉండాలి. "దేవునికి తెలుసు" వంటి సాధారణ మరియు అజాగ్రత్త సూచనలు అతని పేరును వ్యర్థంగా తీసుకున్నట్లు పరిగణించబడతాయి, ఇది గిరిజనుల ప్రవర్తనకు పూర్తిగా భిన్నమైనది. వారి స్వంత చిత్తశుద్ధిపై నమ్మకంతో, వారు తమ హృదయాల ఆలోచనలు మరియు ఉద్దేశాలను ఆయనకు బాగా తెలుసునని అంగీకరిస్తూ, "దేవునికి అది తెలుసు" అని ప్రకటించారు. మన మతపరమైన ఆచారాల యొక్క ప్రతి అంశంలో, దేవుని ఆమోదాన్ని పొందడం చాలా అవసరం, అతను మన హృదయాల లోతుల్లోకి చూస్తాడు. దేవునికి మన చిత్తశుద్ధి తెలిసినప్పుడు, మనం మన చర్యల ద్వారా దానిని ప్రదర్శించడానికి కూడా ప్రయత్నించాలి, ముఖ్యంగా తప్పుగా భావించినప్పటికీ, దేవుని మహిమ కోసం ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించే వారికి. గిరిజనులు తమపై ఉన్న అనుమానాలను గట్టిగా ఖండించారు, బలిపీఠాన్ని నిర్మించడం వెనుక వారి నిజమైన ఉద్దేశాలను సమగ్రంగా వివరించారు. దేవుని శాసనాల సౌలభ్యం మరియు ఆశీర్వాదాలను అనుభవించిన తరువాత, వారు తమ వారసుల కోసం వాటిని సంరక్షించాలని కోరుకున్నారు మరియు వారి పిల్లలు దేవుని వారసత్వంలో భాగస్వాములుగా పరిగణించబడేలా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అంతిమంగా, క్రీస్తు గొప్ప బలిపీఠంగా పనిచేస్తాడు, ప్రతి అర్పణను పవిత్రం చేస్తాడు మరియు అతనితో మన కనెక్షన్ యొక్క సాక్ష్యం మన హృదయాలలో అతని ఆత్మ యొక్క రూపాంతరమైన పనిలో ఉంది. (21-29)

దేవుని పట్ల తమకున్న ఆత్రుతతో పాటు శాంతిని కొనసాగించేందుకు ఇరుపక్షాలు సుముఖత చూపడం అభినందనీయం. వివేకం మరియు ప్రేమ లేని మతపరమైన వివాదాలు తరచుగా చాలా తీవ్రమైనవి మరియు పరిష్కరించడానికి సవాలుగా ఉంటాయి. గర్వించదగిన మరియు మొండి పట్టుదలగల వ్యక్తులు, వారి అన్యాయమైన ఆరోపణలకు అధిక సాక్ష్యాలను సమర్పించినప్పటికీ, తరచుగా వాటిని ఉపసంహరించుకోవడానికి నిరాకరిస్తారు. అయితే, ఇజ్రాయెల్ భిన్నమైన వైఖరిని ప్రదర్శించింది. వారు తమ సోదరుల అమాయకత్వాన్ని వారి మధ్య దేవుని ఉనికికి చిహ్నంగా భావించారు. మన తోటి విశ్వాసులు దైవభక్తి, విశ్వాసం మరియు ప్రేమ కోసం ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు మనం సంతోషించాలి, అది చర్చి ఐక్యతను దెబ్బతీస్తుందని మనం భయపడుతున్నా. ఒకరి వివరణలను మరొకరు అర్థం చేసుకోవడం మరియు సంతృప్తి చెందడం చాలా ముఖ్యం. బలిపీఠానికి సముచితంగా "ED" అని పేరు పెట్టారు, ED అంటే సాక్షి. ఇది స్వచ్ఛమైన మరియు కల్తీ లేని విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడానికి వారి నిబద్ధతకు సాక్ష్యంగా పనిచేసింది మరియు వారు ప్రభువును అనుసరించకుండా తప్పు చేస్తే వారి వారసులకు వ్యతిరేకంగా ఇది సాక్షిగా నిలుస్తుంది. క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే మనం, సత్యం పట్ల ఉత్సాహం మరియు అచంచలమైన భక్తిని నిష్కాపట్యత, సౌమ్యత మరియు ఒకరి దృక్కోణాలను మరొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడే స్ఫూర్తిని కలపడం ద్వారా ఇజ్రాయెల్ ఉదాహరణను అనుకరిద్దాము. శాంతి బంధం ద్వారా ఐకమత్యాన్ని కాపాడేందుకు కృషి చేసే వారి సంఖ్య పెరగాలని ప్రార్థిద్దాం. యేసుక్రీస్తును హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించే వారందరూ పెరుగుతున్న దయ మరియు ఓదార్పుతో ఆశీర్వదించబడాలి. (30-34)

Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |