Joshua - యెహోషువ 9 | View All

1. యొర్దాను అవతలనున్న మన్యములోను లోయలోను లెబానోను నెదుటి మహాసముద్ర తీరమందంతటను ఉన్న హిత్తీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజ్జీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులు అను వారి రాజులందరు జరిగినదానిని వినినప్పుడు

2. వారు యెహోషువతోను ఇశ్రాయేలీయులతోను యుద్ధము చేయుటకు కూడివచ్చిరి.

3. యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసినదానిని గిబి యోను నివాసులు వినినప్పుడు

4. వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, తమ గాడిదలకు పాత గోనెలుకట్టి పాతగిలి చినిగి కుట్ట బడియున్న ద్రాక్షా రసపు సిద్దెలు తీసికొని

5. పాతగిలి మాసికలు వేయబడిన చెప్పులు పాదములకు తొడుగుకొని పాతబట్టలు కట్టుకొని వచ్చిరి. వారు ఆహారముగా తెచ్చు కొనిన భక్ష్యములన్నియు ఎండిన ముక్కలుగా నుండెను.

6. వారు గిల్గాలునందలి పాళెములోనున్న యెహోషువ యొద్దకు వచ్చిమేము దూరదేశమునుండి వచ్చినవారము, మాతో నొక నిబంధనచేయుడని అతనితోను ఇశ్రాయేలీ యులతోను చెప్పగా

7. ఇశ్రాయేలీయులుమీరు మా మధ్యను నివసించుచున్నవారేమో, మేము మీతో ఏలాగు నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీ్వ యులతో ననిరి.

8. వారుమేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెప్పినప్పుడు యెహోషువమీరు ఎవరు? ఎక్కడనుండి వచ్చితిరి? అని వారి నడుగగా

9. వారునీ దేవుడైన యెహోవా నామ మునుబట్టి నీ దాసులమైన మేము బహుదూరమునుండి వచ్చి తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీర్తిని ఆయన ఐగుప్తులో చేసిన సమస్తమును యొర్దానుకు అద్దరినున్న

10. హెష్బోను రాజైన సీహోను, అష్తారోతులోనున్న బాషాను రాజైన ఓగు అను అమోరీయుల యిద్దరు రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి.

11. అప్పుడు మా పెద్దలును మా దేశనివాసు లందరును మాతోమీరు ప్రయాణ ముకొరకు ఆహారము చేత పట్టుకొని వారిని ఎదుర్కొనబోయి వారితోమేము మీ దాసులము గనుక మాతో నిబంధనచేయుడి అని చెప్పుడి అనిరి.

12. మీ యొద్దకు రావలెనని బయలుదేరిన దినమున మేము సిద్ధ పరచుకొని మా యిండ్లనుండి తెచ్చు కొనిన మా వేడి భక్ష్యములు ఇవే, యిప్పటికి అవి యెండి ముక్కలాయెను.

13. ఈ ద్రాక్షారసపు సిద్దెలను మేము నింపినప్పుడు అవి క్రొత్తవే, యిప్పటికి అవి చినిగిపోయెను. బహుదూరమైన ప్రయాణము చేసినందున ఈ మా బట్టలును చెప్పులును పాతగిలి పోయెనని అతనితో చెప్పిరి.

14. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత పుచ్చుకొనగా

15. యెహోషువ ఆ వచ్చినవారితో సమాధానపడి వారిని బ్రదుకనిచ్చుటకు వారితో నిబంధనచేసెను. మరియు సమాజప్రధానులు వారితో ప్రమాణము చేసిరి.

16. అయితే వారితో నిబంధన చేసి మూడు దినము లైన తరువాత, వారు తమకు పొరుగు వారు, తమ నడుమను నివసించువారే యని తెలిసికొనిరి.

17. ఇశ్రాయేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పట్టణము లకు వచ్చిరి; వారి పట్టణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిర్యత్యారీము అనునవి.

18. సమాజ ప్రధానులు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో ప్రమాణము చేసియుండిరి గనుక ఇశ్రాయేలీయులు వారిని హతముచేయలేదు. కాగా సమాజమంతయు ప్రధా నులకు విరోధముగా మొఱ్ఱపెట్టిరి.

19. అందుకు సమాజ ప్రధానులందరు సర్వసమాజముతో ఇట్లనిరిమనము ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో ప్రమాణము చేసితివిు గనుక మనము వారికి హానిచేయ కూడదు.

20. మనము వారితో చేసిన ప్రమాణమువలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునట్లు ఆ ప్రమాణమునుబట్టి వారిని బ్రదుక నియ్యవలెనని చెప్పి

21. వారిని బ్రదుకనియ్యు డని సెలవిచ్చిరి గనుక ప్రధానులు తమతో చెప్పినట్లు వారు సర్వసమాజమునకును కట్టెలు నరుకువారుగాను నీళ్లు చేదువారుగాను ఏర్పడిరి.

22. మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిట్లనెనుమీరు మా మధ్యను నివసించువారై యుండియుమేము మీకు బహు దూరముగా నున్న వారమని చెప్పి మమ్ము నేల మోసపుచ్చితిరి?

23. ఆ హేతువుచేతను మీరు శాపగ్రస్తులగుదురు, దాస్యము మీకెన్నడును మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కట్టెలు నరుకువారును నీళ్లు చేదువారునై యుండకమానరు.

24. అందుకు వారు యెహోషువను చూచినీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమస్త దేశమును మీకిచ్చి, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశనివాసులనందరిని నశింపజేయునట్లు తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా ప్రాణముల విషయములో నీవలన మిక్కిలి భయపడి యీలాగు చేసితివిు.

25. కాబట్టి మేము నీ వశమున నున్నాము; మాకేమి చేయుట నీ దృష్టికి న్యాయమో యేది మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉత్తర మిచ్చిరి.

26. కాగా అతడు ఆలాగు చేసి ఇశ్రాయేలీయులు గిబియోనీయులను చంపకుండ వారి చేతులలోనుండి విడిపించెను.

27. అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏర్పరచుకొను చోటుననుండు బలి పీఠము కొరకును కట్టెలు నరుకువారుగాను నీళ్లు చేదువారు గాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యున్నారు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Joshua - యెహోషువ 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇప్పటి వరకు, కనానీయులు రక్షణాత్మక వైఖరిలో ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు వారు ఇజ్రాయెల్‌పై దాడి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వారి తీర్పు మబ్బుగా మారింది, మరియు వారు ఇజ్రాయెల్ పతనానికి తీసుకురావాలని మొండిగా నిశ్చయించుకున్నారు. వారి మధ్య సాధారణ వైరుధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, వారు ఇజ్రాయెల్‌ను వ్యతిరేకించే ఉమ్మడి ఉద్దేశ్యంతో ఏకమయ్యారు. ఇజ్రాయెల్ కనానీయుల నుండి గుణపాఠం తీసుకుంటే, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కంటే గొప్ప మంచికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మరియు అంతర్గత వివాదాలను పక్కన పెట్టడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గ్రహించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అలా చేయడం ద్వారా, దేవుని రాజ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు వచ్చినా వారు ఐక్యంగా నిలబడగలరు. (1-2)

ఈ నివేదికలు విన్న తర్వాత, కొంతమంది ప్రజలు ఇజ్రాయెల్‌పై యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది, అయినప్పటికీ గిబియోనీయులు వారితో శాంతిని ఏర్పరచుకోవడానికి వేరే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. సువార్తలో దేవుని మహిమ మరియు కృప యొక్క ప్రత్యక్షత ఎలా విభిన్న ఫలితాలకు దారితీస్తుందో ఇది వివరిస్తుంది: కొందరికి ఇది జీవాన్ని మరియు మోక్షాన్ని తెస్తుంది, మరికొందరికి ఇది ఆధ్యాత్మిక మరణాన్ని మరియు శిక్షను తెస్తుంది (2 కొరింథీయులకు 2:16). ఒకే సూర్యుడు మైనపును మృదువుగా చేయగలడు మరియు మట్టిని గట్టిపరచగలడు, దేవుని సందేశానికి ప్రతిస్పందన వ్యక్తుల మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. గిబియోనీయుల మోసపూరిత చర్యలను సమర్థించలేము. వారు మంచి ఉద్దేశాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వారి లక్ష్యాలను సాధించడానికి అబద్ధాలను ఆశ్రయించడం ఆమోదయోగ్యం కాదు. వారు యథార్థంగా తమను తాము ఇశ్రాయేలు దేవునికి సమర్పించుకున్నట్లయితే, వారి ప్రాణాలను విడిచిపెట్టడానికి యెహోషువ దైవిక సలహా ద్వారా నడిపించబడి ఉండవచ్చునని నమ్మడానికి కారణం ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, సుదూర దేశం నుండి వచ్చిన వారి మొదటి అబద్ధం వారిని మోసం యొక్క వెబ్‌ను సృష్టించడానికి దారితీసింది, ఇది మరింత మోసపూరితంగా మారింది. అయినప్పటికీ, వారి ప్రవర్తనలో మెచ్చుకోదగిన అంశాలు ఉన్నాయి. ఇశ్రాయేలుకు లొంగిపోవడం ద్వారా, వారు తమ విగ్రహారాధన పద్ధతులను పరోక్షంగా విడిచిపెట్టారు. ఇది ఇశ్రాయేలు దేవుని దయను కోరుకోవడంలో విశ్వాసం మరియు వివేకం యొక్క కొలతను చూపుతుంది. తీర్పును నివారించడానికి దేవుని ముందు పశ్చాత్తాపం మరియు వినయం కీలకం. గిబియోనీయుల వలె, మనము హృదయపూర్వకమైన పశ్చాత్తాపం మరియు దైవిక దుఃఖం ద్వారా దేవునితో శాంతిని వెతకాలి, ఆయన దయ కోసం మన అవసరాన్ని గుర్తించాలి. మన ఆశీర్వాదం పొందిన జాషువా అయిన యేసుకు మనల్ని మనం అప్పగించుకోవడం నిజమైన జీవితానికి మరియు మోక్షానికి దారి తీస్తుంది. (3-13)

ఇశ్రాయేలీయులు, గిబియోనీయుల నిబంధనలను పరిశీలించిన తర్వాత, ఆ నిబంధనలు గిబియోనీయుల కథను ధృవీకరించాయని త్వరితంగా భావించారు. ఈ ఉద్వేగభరితమైన నిర్ణయం ప్రార్ధన మరియు అతని మాటతో సంప్రదింపుల ద్వారా దేవుని మార్గదర్శకత్వం మరియు జ్ఞానాన్ని పొందకుండా పరుగెత్తటం యొక్క ప్రమాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. అబద్ధాలు కాలపరీక్షను తట్టుకోలేవు కాబట్టి, త్వరలోనే మోసం బట్టబయలైంది. గిబియోనీయుల ప్రమాణం అంతర్లీనంగా పాపభరితంగా ఉంటే, అది కట్టుబడి ఉండేది కాదు, ఎందుకంటే ఏ బాధ్యత కూడా తప్పు చేయడాన్ని సమర్థించదు. అయితే, ఈ సందర్భంలో, నిజంగా విగ్రహారాధన నుండి వైదొలగిన కనానీయులను విడిచిపెట్టడం తప్పు కాదు మరియు వారి ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలని మాత్రమే కోరుకుంది. సీయోను యొక్క నిజమైన పౌరుడు వారి వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటాడు, అది కష్టంగా లేదా భారంగా మారినప్పటికీ (కీర్తన 15:4). జాషువా మరియు నాయకులు తాము మోసపోయామని గ్రహించినప్పుడు, వారు తమ ప్రమాణం నుండి విడుదల కావాలని కోరుతూ ప్రధాన యాజకుడైన ఎలియాజరును సంప్రదించలేదు. అలాగే తాము ప్రమాణం చేసిన వారికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడానికి తాము కట్టుబడి లేమని వాదించలేదు. ఇది మా కట్టుబాట్లను గౌరవించడం మరియు మా ఒప్పందాలను నెరవేర్చడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను శక్తివంతమైన రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది, మన మాటలు మరియు చర్యలలో నిజాయితీ మరియు సమగ్రత యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. (14-21)

గిబియోనీయులు తమ మోసాన్ని సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించరు, కానీ తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి వారు అబద్ధాలను ఆశ్రయించారని వేడుకుంటున్నారు. వారి భయం మానవ శక్తికి మించి విస్తరించింది, ఎందుకంటే దేవుడే తమకు వ్యతిరేకంగా నిలబడి ఉన్నాడని వారు గ్రహించారు. ప్రతిస్పందనగా, జాషువా వారిపై శాశ్వత దాస్యం యొక్క శిక్షను విధించాడు. సేవకులుగా ఉన్నప్పటికీ, వారి పని ప్రభువు మరియు ఆయన ఇంటి సేవకు అంకితమైనప్పుడు గౌరవాన్ని పొందుతుంది. అదేవిధంగా, "మేము మీ చేతుల్లో ఉన్నాము; మీకు తగినట్లుగా మాకు చేయండి, కానీ మా ఆత్మలను రక్షించండి" అని చెప్పి, మన ప్రభువైన యేసుకు మనల్ని మనం అప్పగించుకుందాం, ఆయన చిత్తాన్ని అంగీకరించడానికి మన సుముఖతను వ్యక్తం చేద్దాం. అలాంటి నిబద్ధత విచారానికి దారితీయదు. మన సిలువను మోయడానికి మరియు ఆయనకు సేవ చేయడానికి యేసు మనలను నియమించినప్పటికీ, అందులో సిగ్గు లేదా దుఃఖం ఉండదు. దేవుని సేవలో చేసే ప్రతి చర్య, ఎంత అమూల్యమైనదిగా అనిపించినా, మన జీవితమంతా ప్రభువు మందిరంలో స్థానానికి మనల్ని అర్హత చేస్తుంది. మనము రక్షకుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, అనిశ్చితిపై చర్య తీసుకోము. ఆయన మనలను దగ్గరకు రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాడు మరియు తన వద్దకు వచ్చే ఎవరైనా తిరస్కరించబడరని హామీ ఇస్తున్నారు. మన చిత్తశుద్ధిని పరీక్షించే కఠినమైన మరియు వినయపూర్వకమైన అనుభవాలు కూడా చివరికి ప్రయోజనకరంగా మరియు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. (22-27)Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |