Peter II - 2 పేతురు 2 | View All

1. మరియు అబద్ధప్రవక్తలు ప్రజలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబద్దబోధకులుందురు; వీరు తమ్మును కొనిన ప్రభువునుకూడ విసర్జించుచు, తమకుతామే శీఘ్రముగా నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భిన్నాభిప్రాయములను రహస్యముగా బోధించుదురు.

2. మరియు అనేకులు వారి పోకిరిచేష్టలను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబట్టి సత్యమార్గము దూషింపబడును.
యెషయా 52:5

3. వారు అధిక లోభులై, కల్పనావాక్యములు చెప్పుచు, మీవలన లాభము సంపాదించుకొందురు; వారికి పూర్వము నుండి విధింపబడిన తీర్పు ఆలస్యము చేయదు, వారి నాశనము కునికి నిద్రపోదు.

4. దేవదూతలు పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టక, పాతాళలోక మందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి త్రోసి, తీర్పుకు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని అప్పగించెను.

5. మరియు ఆయన పూర్వకాలమందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక, భక్తిహీనుల సమూహముమీదికి జలప్రళయమును రప్పించి నప్పుడు, నీతిని ప్రకటించిన నోవహును మరి యేడుగురిని కాపాడెను.
ఆదికాండము 8:18

6. మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱ్ఱాలను పట్టణములను భస్మముచేసి, ముందుకు భక్తిహీనులగువారికి వాటిని దృష్టాంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి,
ఆదికాండము 19:24

7. దుర్మార్గుల కామ వికారయుక్తమైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు లోతును తప్పించెను.
ఆదికాండము 19:1-16

8. ఆ నీతిమంతుడు వారి మధ్యను కాపురముండి, తాను చూచినవాటినిబట్టియు వినినవాటినిబట్టియు, వారి అక్రమమైన క్రియల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనస్సును నొప్పించుకొనుచు వచ్చెను.

9. భక్తులను శోధనలోనుండి తప్పించుటకును, దుర్ణీతిపరులను ముఖ్యముగా మలినమైన దురాశకలిగి శరీరానుసారముగా నడుచు కొనుచు, ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు,

10. శిక్షలో ఉంచ బడినవారిని తీర్పుదినమువరకు కావలిలో ఉంచుటకును, ప్రభువు సమర్థుడు. వీరు తెగువగలవారును స్వేచ్ఛాపరులునై మహాత్ములను దూషింప వెరువకయున్నారు.

11. దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శక్తియు గలవారైనను, ప్రభువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు.

12. వారైతే పట్టబడి చంప బడుటకే స్వభావసిద్ధముగా పుట్టిన వివేకశూన్యములగు మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములను గూర్చి దూషించుచు, తమ దుష్‌ప్రవర్తనకు ప్రతిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు,

13. ఒకనాటి సుఖాను భవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు కళంకములును నిందాస్పదములునై తమ ప్రేమవిందులలో మీతోకూడ అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు తమ భోగ ములయందు సుఖించుదురు.

14. వ్యభిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కన్నులు గలవారును, అస్థిరులైనవారి మనస్సులను మరులుకొల్పుచు లోభిత్వ మందు సాధకముచేయబడిన హృదయముగలవారును, శాప గ్రస్తులునైయుండి,

15. తిన్ననిమార్గమును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన మార్గమునుబట్టి త్రోవ తప్పిపోయిరి.
సంఖ్యాకాండము 22:7

16. ఆ బిలాము దుర్నీతివలన కలుగు బహుమానమును ప్రేమించెను; అయితే తాను చేసిన అతిక్రమము నిమిత్తము అతడు గద్దింపబడెను, ఎట్లనగా నోరులేని గార్దభము మానవస్వరముతో మాటలాడి ఆ ప్రవక్తయొక్క వెఱ్ఱితనము అడ్డగించెను.
సంఖ్యాకాండము 22:28

17. వీరు నీళ్లులేని బావులును, పెనుగాలికి కొట్టుకొనిపోవు మేఘములునై యున్నారు. వీరికొరకు గాఢాంధకారము భద్రము చేయబడియున్నది.

18. వీరు వ్యర్థమైన డంబపుమాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన దురాశలుగలవారై, తప్పుమార్గమందు నడుచువారిలోనుండి అప్పుడే తప్పించు కొనినవారిని పోకిరిచేష్టలచేత మరలుకొల్పుచున్నారు.

19. తామే భ్రష్టత్వమునకు దాసులైయుండియు, అట్టివారికి స్వాతంత్ర్యము ఇత్తుమని చెప్పుదురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా

20. వారు ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానముచేత ఈ లోకమాలిన్యములను తప్పించుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చిక్కుబడి వాటిచేత జయింప బడినయెడల, వారి కడవరి స్థితి మొదటి స్థితికంటె మరి చెడ్డదగును.

21. వారు నీతిమార్గమును అనుభవపూర్వకముగా తెలిసి కొని, తమకు అప్పగింపబడిన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞనుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మార్గము అనుభవపూర్వకముగా తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు.

22. కుక్కతన వాంతికి తిరిగినట్టును, కడుగబడిన పంది బురదలో దొర్లుటకు మళ్లి నట్టును అను నిజమైన సామితె చొప్పున వీరికి సంభవించెను.
సామెతలు 26:11Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Peter II - 2 పేతురు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసులు తప్పుడు బోధకులకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిస్తారు మరియు వారి శిక్ష యొక్క నిశ్చయత ఉదాహరణల నుండి చూపబడింది. (1-9) 
తప్పు యొక్క మార్గం బాధాకరమైనది అయినప్పటికీ, చాలామంది ఎల్లప్పుడూ దానిని నడపడానికి ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. మనం పిలువబడే పవిత్ర నామాన్ని అపవాదు చేయడానికి లేదా మార్గం, సత్యం మరియు జీవమైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ మార్గం గురించి చెడుగా మాట్లాడటానికి శత్రువులకు ఎటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించకుండా జాగ్రత్తగా ఉందాం. ఈ మోసగాళ్లు మోసపూరిత పదాలను ఉపయోగించారు మరియు వారి అనుచరుల హృదయాలను తప్పుదారి పట్టించారు. అలాంటి వ్యక్తులు ఇప్పటికే ఖండించబడ్డారు, మరియు దేవుని కోపం వారిపై ఉంటుంది.
అవిధేయతతో వ్యవహరించే దేవుని ఆచార పద్ధతి ఉదాహరణల ద్వారా వివరించబడింది. దేవదూతలు వారి అవిధేయత కారణంగా వారి కీర్తి మరియు గౌరవం నుండి పడగొట్టబడ్డారు. జీవులు పాపం చేస్తే, పరలోకంలో కూడా, వారు నరకంలో పర్యవసానాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. పాపం చీకటి పని, మరియు చీకటి పాపానికి చెల్లింపు. దేవుడు పాత ప్రపంచంతో ఎలా వ్యవహరించాడో చూడండి. నేరస్థుల సంఖ్య లేదా స్థితి అనుకూలంగా లేదు; పాపం విస్తృతమైతే, శిక్ష అందరికీ వర్తిస్తుంది.
సారవంతమైన భూమి పాపాత్ములతో నిండి ఉంటే, దేవుడు దానిని త్వరగా నిర్మానుష్యంగా మార్చగలడు మరియు బాగా నీరున్న ప్రాంతాన్ని బూడిదగా మార్చగలడు. ఏ ప్రణాళికలు లేదా వ్యూహాలు తీర్పుల నుండి పాపాత్మకమైన ప్రజలను రక్షించలేవు. అగ్ని మరియు నీటి ద్వారా తన ప్రజలను హాని నుండి రక్షించేవాడు యోహాను 43:2 తన శత్రువులను నాశనం చేయగలడు; వారు ఎప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండరు. దేవుడు భక్తిహీనులపై నాశనాన్ని పంపినప్పుడు, ఆయన నీతిమంతులకు విమోచనను నిర్ధారిస్తాడు.
చెడు సహవాసంలో, మనం అనివార్యంగా అపరాధం లేదా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాము. ఇతరుల పాపాలు మనకు ఆందోళన కలిగించేవిగా ఉండనివ్వండి. అయినప్పటికీ, అత్యంత అపవిత్రుల మధ్య జీవిస్తున్న ప్రభువు పిల్లలు తమ యథార్థతను కాపాడుకోవడం సాధ్యమే. సాతాను యొక్క ప్రలోభాల కంటే లేదా దుష్టుల ఉదాహరణల కంటే, వారి భయాందోళనలు లేదా ఆకర్షణలతో పాటుగా క్రీస్తు యొక్క దయ మరియు ఆయన నివాసం ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. మనం పాపం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో, వాటిపై శ్రద్ధ వహిస్తే మనకు విచిత్రమైన అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. మనం అల్లర్లను ప్లాన్ చేసినప్పుడు, దేవుడు మనల్ని అరికట్టడానికి అనేక అడ్డంకులను ఉంచుతాడు, మనం జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరించినట్లుగా. అతని జ్ఞానం మరియు శక్తి నిస్సందేహంగా అతని ప్రేమ యొక్క ఉద్దేశాలను మరియు అతని సత్యం యొక్క కట్టుబాట్లను నెరవేరుస్తుంది, అయితే దుష్ట వ్యక్తులు ఈ జీవితంలో బాధల నుండి తప్పించుకోవచ్చు, వారు డెవిల్ మరియు అతని దేవదూతలతో శిక్షించబడే తీర్పు రోజు కోసం రిజర్వ్ చేయబడతారు.

ఈ సమ్మోహనపరులు, చాలా చెడ్డవారు. (10-16) 
చెడిపోయిన మోసగాళ్ళు మరియు వారి నైతికంగా దివాళా తీసిన అనుచరులు తమ స్వంత శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సులకు తమను తాము లొంగిపోతారు. క్రీస్తు యొక్క విధేయతకు ప్రతి ఆలోచనను సమర్పించడానికి నిరాకరించడం ద్వారా, వారు దేవుని నీతియుక్తమైన ఆజ్ఞలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తారు. వారు శరీర కోరికలను అనుసరిస్తారు, పాపపు మార్గాల్లో కొనసాగుతారు మరియు అపరిశుభ్రత మరియు దుష్టత్వం యొక్క అధిక స్థాయిల వైపుకు వెళతారు. అంతేకాదు, దేవుడు తమపై అధికారం కోసం నియమించిన వారిని తృణీకరించి, గౌరవాన్ని ఆశిస్తారు. పాపులు తమను తాము బాహ్య తాత్కాలిక బహుమతులను ఊహించి, వాగ్దానం చేస్తారు. దైవానుగ్రహం మరియు దయపై నమ్మకంగా తమ పాపపు కోరికలను ధైర్యంగా తీర్చుకునే వారు వణుకు పుష్కలంగా ఉంటారు. దేవుని చట్టం యొక్క పరిమితుల గురించి తేలికగా మాట్లాడే వారు చాలా మంది ఉన్నారు మరియు కొనసాగుతున్నారు, దానికి కట్టుబడి ఉండవలసిన బాధ్యత నుండి తమను తాము మినహాయించారు. క్రైస్తవులు అలాంటి వ్యక్తుల నుండి సురక్షితమైన దూరం ఉంచాలని సూచించారు.

కానీ స్వేచ్ఛ మరియు స్వచ్ఛతకు అధిక నెపం. (17-22)
సత్యం జీవజలము వంటిది, దానిని స్వీకరించిన ఆత్మలకు తాజాదనాన్ని తెస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, మోసగాళ్ళు అసత్యాన్ని ప్రచారం చేస్తారు, వాటిలో నిజం లేనందున శూన్యతతో పోలుస్తారు. మేఘాలు సూర్యరశ్మిని ఎలా అస్పష్టం చేస్తాయో అదేవిధంగా, ఈ వ్యక్తులు తమ అసత్యమైన మాటలతో సలహాపై నీడలు వేస్తారు. ఈ ప్రపంచంలోని చీకటికి ఈ మనుషులు దోహదపడుతున్నందున, వారు తరువాతి కాలంలో చీకటి పొగమంచును వారసత్వంగా పొందడం సముచితం.
హాస్యాస్పదంగా, వారు స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడినప్పటికీ, ఈ వ్యక్తులు అత్యంత బానిసలుగా ఉన్నారు, వారి స్వంత కోరికలకు బలైపోతారు మరియు బానిసత్వంలో చిక్కుకుంటారు. క్రైస్తవులు దేవుని వాక్యానికి దగ్గరగా ఉండాలి, వారిని తప్పుదారి పట్టించడానికి ప్రయత్నించే వారి నుండి కాపాడాలి. అజ్ఞాన స్థితి కంటే మతభ్రష్ట స్థితి చాలా ప్రమాదకరమైనది. దేవుని నీతి మార్గానికి మరియు సత్యానికి వ్యతిరేకంగా తప్పుడు నిందారోపణలను వ్యాపింపజేయడం తీవ్ర ఖండనకు గురిచేస్తుంది. వివరించిన స్థితి నిజంగా భయంకరమైనది, అయినప్పటికీ అది పూర్తిగా ఆశ లేకుండా లేదు; వెనుకబడినవారు పునరుద్ధరించబడవచ్చు మరియు ఆత్మీయంగా చనిపోయినవారు కూడా పునరుద్ధరించబడగలరు. మీ వెనుకబాటుతనం మిమ్మల్ని బాధపెడితే, ప్రభువైన యేసుపై నమ్మకం ఉంచండి, అప్పుడు మోక్షం మీ సొంతం అవుతుంది.Shortcut Links
2 పేతురు - 2 Peter : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |