Judges - న్యాయాధిపతులు 7 | View All

1. అప్పుడు యెరుబ్బయలు, అనగా గిద్యోనును అతనితో నున్న జనులందరును, వేకువను లేచి హరోదు బావియొద్ద దిగగా లోయలోని మోరె కొండకు ఉత్తరముగా మిద్యా నీయుల దండుపాళెము వారికి కనబడెను.

2. యెహోవా నీతోనున్న జనులు ఎక్కువ మంది, నేను వారిచేతికి మిద్యానీయులను అప్పగింపతగదు; ఇశ్రాయేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో.

3. కాబట్టి నీవు ఎవడు భయపడి వణకుచున్నాడో వాడు త్వరపడి గిలాదు కొండ విడిచి తిరిగి వెళ్లవలెనని జనులు వినునట్లుగా ప్రకటించుమని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను. అప్పుడు జనులలోనుండి ఇరువది రెండువేలమంది తిరిగి వెళ్లిపోయిరి.

4. పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా ఈ జనులింక ఎక్కువమంది, నీళ్లయొద్దకు వారిని దిగజేయుము, అక్కడ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతో కూడ పోవలెనని నేను ఎవనిగూర్చి చెప్పుదునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూర్చి నీతో చెప్పుదునో వాడు పోకూడదని గిద్యోనుతో సెల విచ్చెను.

5. అతడు నీళ్లయొద్దకు ఆ జనమును దిగజేసినప్పుడు యెహోవా కుక్కగతుకునట్లు తన నాలుకతో నీళ్లను గతికిన ప్రతివానిని, త్రాగుటకు మోకాళ్లూని క్రుంగిన ప్రతి వానిని వేరువేరుగా ఉంచుమని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను.

6. చేతితో నోటికందించుకొని గతికినవారిలెక్క మూడు వందల మంది; మిగిలిన జనులందరు నీళ్లు త్రాగుటకు మోకాళ్లూని క్రుంగిరి.

7. అప్పుడు యెహోవా గతికిన మూడు వందల మనుష్యుల ద్వారా మిమ్మును రక్షించెదను; మిద్యానీయులను నీ చేతికి అప్పగించెదను; జనులందరు తమ తమ చోట్లకు వెళ్లవచ్చునని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను.

8. ప్రజలు ఆహారమును బూరలను పట్టుకొనగా అతడు ప్రజలందరిని తమ గుడారములకు వెళ్లనంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిద్యానీయుల దండు లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను.

9. ఆ రాత్రి యెహోవా అతనితో ఇట్లనెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొమ్ము, నీ చేతికి దాని నప్పగించెదను.

10. పోవుటకు నీకు భయమైనయెడల నీ పనివాడైన పూరాతో కూడ దండుకు దిగిపొమ్ము.

11. వారు చెప్పు కొనుచున్న దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండు లోనికి దిగిపోవుటకు నీ చేతులు బలపరచబడునని చెప్పగా, అతడును అతని పని వాడైన పూరాయును ఆ దండులోనున్న సన్నద్ధుల యొద్దకు పోయిరి.

12. మిద్యానీయులును అమాలేకీయులును తూర్పువారును లెక్కకు మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండి యుండిరి. వారి ఒంటెలు సముద్రతీరమందున్న యిసుక రేణువులవలె లెక్కలేనివై యుండెను.

13. గిద్యోను వచ్చినప్పుడు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి వివరించుచుండెను. ఎట్లనగానేనొక కలగంటిని, అదే మనగా యవలరొట్టె ఒకటి మిద్యానీయుల దండులోనికి దొర్లి యొక గుడారమునకు వచ్చి దాని పడగొట్టి తల క్రిందు చేసినప్పుడు ఆ గుడారము పడిపోయెనని చెప్పెను.

14. అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశ్రాయేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు గిద్యోను ఖడ్గమేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిద్యానీయులను ఈ దండంతను అతని చేతికి అప్పగింప బోవుచున్నాడని ఉత్తరమిచ్చెను.

15. గిద్యోను ఆ కల వివరమును దాని తాత్పర్యమును వినినప్పుడు అతడు యెహోవాకు నమస్కారము చేసి ఇశ్రాయేలీయుల దండులోనికి తిరిగి వెళ్లి లెండి, యెహోవా మిద్యానీయుల దండును మీ చేతికి అప్ప గించుచున్నాడని చెప్పి

16. ఆ మూడువందల మందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను వట్టికుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను ప్రతివాని చేతికిచ్చి వారితో ఇట్లనెను - నన్ను చూచి నేను చేయునట్లు చేయుడి;

17. ఇదిగో నేను వారి దండు కొట్టకొనకు పోవుచున్నాను, నేను చేయునట్లు మీరు చేయవలెను.

18. నేనును నాతో నున్నవారందరును బూరలను ఊదునప్పుడు మీరును దండు పాళెమంతటిచుట్టు బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిద్యోనుకును విజయము అని కేకలు వేయవలెనని చెప్పెను.

19. అట్లు నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిద్యోనును అతనితోనున్న నూరుమందియు దండుపాళెము కొట్టకొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ చేతులలోనున్న కుండలను పగులగొట్టిరి.

20. అట్లు ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను పగులగొట్టి, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పట్టుకొనియెహోవా ఖడ్గము గిద్యోను ఖడ్గము అని కేకలువేసిరి.

21. వారిలో ప్రతివాడును తన చోటున దండు చుట్టు నిలిచియుండగా ఆ దండువారందరును పరుగెత్తుచు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి.

22. ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినప్పుడు యెహోవా దండంతటిలోను ప్రతి వాని ఖడ్గమును వాని పొరుగువాని మీదికి త్రిప్పెను. దండు సెరేరాతువైపున నున్న బేత్షిత్తావరకు తబ్బాతునొద్ద నున్న ఆబేల్మెహోలా తీరమువరకు పారిపోగా

23. నఫ్తాలి గోత్రములోనుండియు, ఆషేరు గోత్రములోనుండియు, మనష్షే గోత్రమంతటిలోనుండియు పిలిపింపబడిన ఇశ్రాయేలీయులు కూడుకొని మిద్యానీయులను తరిమిరి.

24. గిద్యోను ఎఫ్రాయిమీయుల మన్యదేశమంతటికిని దూతలను పంపి మిద్యానీయులను ఎదుర్కొనుటకు వచ్చి, బేత్బారావరకు వాగులను యొర్దానును వారికంటెముందుగా పట్టుకొనుడని చెప్పియుండెను గనుక, ఎఫ్రాయిమీయు లందరు కూడుకొని బేత్బారా వరకు వాగులను యొర్దానును పట్టుకొనిరి.

25. మరియు వారు మిద్యాను అధిపతులైన ఓరేబు జెయేబు అను ఇద్దరిని పట్టుకొని, ఓరేబు బండమీద ఓరేబును చంపిరి, జెయేబు ద్రాక్షల తొట్టియొద్ద జెయేబునుచంపి మిద్యానీయులను తరుముకొనిపోయిరి. ఓరేబు జెయేబుల తలలను యొర్దాను అవతలికి గిద్యోనునొద్దకు తెచ్చిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గిద్యోను సైన్యం తగ్గింది. (1-8) 
కేవలం మూడు వందల మందిని మాత్రమే పని కోసం నియమించడం ద్వారా విజయానికి సంబంధించిన అన్ని ప్రశంసలు తనకు మాత్రమే చెందుతాయని దేవుడు నిర్ధారిస్తాడు. మన సరైన ప్రయత్నాలలో సహాయం కోసం మనం దేవునిపై ఆధారపడినప్పుడు, కార్యాచరణ మరియు వివేకం కలపడం, మనం ఆయనపై ఆధారపడటాన్ని ప్రదర్శిస్తాము. ప్రజలు తనను విస్మరించడానికి లేదా అపనమ్మకం కారణంగా సవాలు చేసే పనుల నుండి కుంచించుకుపోతారని లేదా గర్వంగా తనపై ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని ప్రభువు గ్రహిస్తే, అతను వాటిని పక్కనపెట్టి, ఇతర సాధనాల ద్వారా తన పనిని పూర్తి చేస్తాడు. కారణాన్ని విడిచిపెట్టడానికి మరియు కష్టాలను నివారించడానికి చాలా మంది సాకులను కనుగొనవచ్చు, కానీ మతపరమైన సంఘం సంఖ్యలో చిన్నదిగా మారినప్పటికీ, అది స్వచ్ఛతను పొందగలదు మరియు ప్రభువు నుండి పెరిగిన ఆశీర్వాదాన్ని ఆశించవచ్చు. దేవుడు అనుకూలమైన వారినే కాకుండా మంచి పనికి ఉత్సాహంగా కట్టుబడి ఉన్నవారిని కూడా నిమగ్నం చేయడానికి ఎంచుకుంటాడు. తొలగించబడిన ఇతరులకు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛపై వారు అసహ్యించుకోలేదు. దేవునికి అవసరమైన విధులను నెరవేర్చడంలో, మనం ఇతరుల ముందుకు లేదా వెనుకబాటుతనానికి లేదా వారి చర్యలతో నిమగ్నమై ఉండకూడదు, బదులుగా, దేవుడు మన నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నాడో దానిపై దృష్టి పెట్టాలి. బహుమతులు, ఆశీర్వాదాలు లేదా స్వేచ్ఛలో ఇతరులు తమను రాణించినప్పుడు ఎవరైనా నిజంగా ఆలింగనం చేసుకోవడం మరియు సంతోషించడం చాలా అరుదు. కావున, మనము ఇతరుల చర్యలతో పోల్చుకోకుండా, ఆయన మనతో చెప్పేదానికి శ్రద్ధ వహించడం దేవుని ప్రత్యేక దయ వల్లనే అని మనం గుర్తించగలము.

గిద్యోను ప్రోత్సహించబడ్డాడు. (9-15) 
మొదట్లో, ఆ కలకి పెద్దగా ప్రాముఖ్యత లేదు, కానీ వివరణ అంతా నిస్సందేహంగా ప్రభువు నుండి వచ్చినదని వెల్లడి చేయబడింది, ఇది గిద్యోను పేరు మిద్యానీయుల హృదయాలలో భయాన్ని కలిగించిందని సూచిస్తుంది. గిడియాన్ దీనిని విజయం యొక్క దృఢమైన హామీగా భావించాడు మరియు సంకోచం లేకుండా, అతను తన మూడు వందల మంది వ్యక్తులలో నూతన విశ్వాసంతో నిండిన దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు మరియు స్తుతించాడు. మన ప్రదేశంతో సంబంధం లేకుండా, మనం దేవునితో సంభాషించవచ్చు మరియు ఆయనకు మన ఆరాధనను అందించవచ్చు. మన విశ్వాసాన్ని బలపరిచే దేనికైనా దేవుడు ప్రశంసలకు అర్హుడు, మరియు చిన్న మరియు ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిన సంఘటనలలో కూడా మనం అతని రక్షణను గుర్తించాలి.

మిద్యానీయుల ఓటమి. (16-22) 
మిద్యానీయులను ఓడించడానికి ఉపయోగించే ఈ పద్ధతి, నిత్య సువార్త బోధ ద్వారా ప్రపంచంలోని డెవిల్ రాజ్యం ఎలా నాశనం చేయబడుతుందనేదానికి ఒక ఉదాహరణగా చూడవచ్చు. బాకా ఊదడం మరియు సాధారణ మట్టి పాత్రల నుండి వెలుగుతున్నట్లు (సువార్త పరిచారకులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది, 2cor 4:6-7, జ్ఞానులను కలవరపెట్టడానికి దేవుడు చాలా తక్కువ మార్గాలను ఎంచుకున్నాడు. మిద్యాను గుడారాలను పడగొట్టడానికి బార్లీ-కేక్ ఉపయోగించినట్లే, నిజమైన శక్తి దేవునికి మాత్రమే ఉందని అది చూపిస్తుంది. సువార్త కత్తితో పోల్చబడింది, చేతిలో పట్టుకోలేదు, కానీ నోటి ద్వారా ప్రయోగించబడుతుంది- ప్రభువు మరియు గిద్యోను, దేవుడు మరియు యేసు క్రీస్తు, సింహాసనం మరియు గొర్రెపిల్లపై కూర్చున్న ఖడ్గం. వారి భ్రమలు మరియు అభిరుచుల ప్రభావంతో, దుర్మార్గులు తరచుగా ఒకరిపై ఒకరు దేవుని కారణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి దారితీయడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అదేవిధంగా, దేవుడు కొన్నిసార్లు చర్చి యొక్క శత్రువులను పరస్పరం నాశనం చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు. చర్చికి స్నేహితులమని చెప్పుకునే వారు దాని శత్రువుల మాదిరిగా ప్రవర్తించడం నిజంగా విచారకరం.

ఎఫ్రాయిమీయులు ఓరేబు మరియు జీబులను తీసుకున్నారు. (23-25)
మిద్యానీయుల సైన్యంలోని ఇద్దరు ముఖ్య కమాండర్లను బంధించి చంపడం ద్వారా ఎఫ్రాయిము పురుషులు గొప్ప పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించారు. వారి చర్యలు మనందరికీ అనుకరించడానికి ఒక ఉదాహరణగా పనిచేస్తాయి, అవసరమైనప్పుడు ఇష్టపూర్వకంగా మరియు తక్షణమే సహాయం అందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూపుతుంది. మనమందరం ఇతరులతో సహకరించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, ముఖ్యమైన మరియు ఫలవంతమైన ప్రయత్నాలలో ఒకరికొకరు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు సహాయం చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఒకరినొకరు అడ్డం పెట్టుకోకుండా, ప్రాజెక్ట్‌లను పూర్తి చేయడానికి మరియు శ్రేష్ఠతను సాధించడానికి తోటి కార్మికులుగా చేరడానికి మనం ఉత్సాహంగా ఉండాలి.
Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |