Samuel I- 1 సమూయేలు 6 | View All

1. యహోవా మందసము ఏడు నెలలు ఫిలిష్తీయుల దేశమందుండిన తరువాత

1. THE ARK of the Lord was in the country of the Philistines seven months.

2. ఫిలిష్తీయుల యాజకులను శకు నము చూచువారిని పిలువనంపించియెహోవా మందస మును ఏమి చేయుదుము? ఏమి చేసి స్వస్థలమునకు దానిని పంపుదుమో తెలియజెప్పుడనగా

2. And the Philistines called for the priests and the diviners, saying, What shall we do to the ark of the Lord? Tell us with what we shall send it to its place.

3. వారుఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుద్దేశించినయెడల ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అప రాధార్థమైన అర్పణము చెల్లించి పంపవలెను. అప్పుడు మీరు స్వస్థతనొంది ఆయన హస్తము మీ మీదనుండి యెందుకు తియ్యబడక యుండెనో మీరు తెలిసికొందు రనిరి.

3. And they said, If you send away the ark of the God of Israel, do not send it empty, but at least return to Him a guilt offering. Then you will be healed, and it will be known to you why His hand is not removed [and healing granted you].

4. ఫలిష్తీయులుమనము ఆయనకు చెల్లింపవలసిన అపరాధార్థమైన అర్పణమేదని వారినడుగగా వారుమీ అందరిమీదను మీ సర్దారులందరి మీదను ఉన్నతెగులు ఒక్కటే గనుక, ఫిలిష్తీయుల సర్దారుల లెక్క చొప్పున అయిదు బంగారపు గడ్డల రూపములను, అయిదు బంగారపు పందికొక్కులను చెల్లింపవలెను.

4. Then they said, What shall be the guilt offering which we shall return to Him? They answered, Five golden tumors and five golden mice, according to the number of the Philistine lords, for one plague was on you all, even on your lords.

5. కాబట్టి మీకు కలిగిన గడ్డలుగాను భూమిని పాడుచేయు పంది కొక్కులుగాను నిరూపించబడిన గడ్డలను చుంచులను చేసి పంపించి ఇశ్రాయేలీయుల దేవునికి మహిమను చెల్లింప వలెను. అప్పుడు మీ మీదను మీ దేవతలమీదను మీ భూమిమీదను భారముగా నున్న తన హస్తమును ఆయన తీసివేయును కాబోలు.

5. Therefore you must make images of your tumors and of your mice that destroy the land, and give glory to the God of Israel. Perhaps He will lighten His hand from off you and your gods and your land.

6. ఐగుప్తీయులును ఫరోయును తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనినట్లు మీ హృద యములను మీరెందుకు కఠినపరచుకొందురు? ఆయన వారిలో అద్భుతకార్యములను చేయగా వారు ఈ జనులను పోనిచ్చిరి; ఇశ్రాయేలీయులు వెళ్లిపోయిరి గదా.

6. Why then do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? When He had done wonders and made a mock of them, did they not let the people go, and they departed?

7. కాబట్టి మీరు క్రొత్త బండి ఒకటి చేయించి, కాడిమోయని పాడి ఆవులను రెంటిని తోలితెచ్చి బండికి కట్టి వాటి దూడలను వాటి దగ్గరనుండి యింటికి తోలి

7. Now then, make and prepare a new cart and two milch cows on which no yoke has ever come; and yoke the cows to the cart, but take their calves home, away from them.

8. యెహోవా మందసమును ఆ బండిమీద ఎత్తి, అపరా ధార్థముగా ఆయనకు మీరు అర్పింపవలసిన బంగారపు వస్తువులను దాని ప్రక్కనే చిన్న పెట్టెలో ఉంచి అది మార్గమున పోవునట్లుగా విడిచిపెట్టుడి.

8. And take the ark of the Lord and place it upon the cart, and put in a box at its side the figures of gold which you are returning to Him as a guilt offering. Then send it away and let it be gone.

9. అది బేత్షెమెషుకు పోవు మార్గమున బడి యీ దేశపు సరిహద్దు దాటిన యెడల ఆయనే యీ గొప్పకీడు మనకు చేసెనని తెలిసి కొనవచ్చును; ఆ మార్గమున పోనియెడల ఆయన మనలను మొత్తలేదనియు, మన అదృష్టవశముచేతనే అది మనకు సంభవించెననియు తెలిసికొందు మనిరి.

9. And watch. If it goes up by the way of its own land to Beth-shemesh, then He has done us this great evil. But if not, then we shall know that it was not His hand that struck us; it happened to us by chance.

10. వారు ఆలా గున రెండు పాడి ఆవులను తోలితెచ్చి బండికి కట్టి వాటి దూడలను ఇంటిలోపల పెట్టి

10. And the men did so, and took two milch cows and yoked them to the cart and shut up their calves at home.

11. యెహోవా మందసమును బంగారు గడ్డలును పందికొక్కు రూపములును గల ఆ చిన్న పెట్టెను బండిమీద ఎత్తగా

11. And they put the ark of the Lord on the cart and along with it the box with the mice of gold and the images of their tumors.

12. ఆ ఆవులు రాజ మార్గమునబడి చక్కగా పోవుచు అరచుచు, బేత్షెమెషు మార్గమున నడిచెను. ఫిలిష్తీయుల సర్దారులు వాటి వెంబ డియే బేత్షెమెషు సరిహద్దు వరకు పోయిరి.

12. And the cows went straight toward Beth-shemesh along the highway, lowing as they went, and turned not aside to the right or the left. And the Philistine lords followed them as far as the border of Beth-shemesh.

13. బేత్షెమెషువారు లోయలో తమ గోధుమచేలను కోయుచుండిరి; వారు కన్నులెత్తి చూడగా మందసము వారికి కనబడెను, దానిని చూచి వారు సంతోషించిరి.

13. Now the men of Beth-shemesh were reaping their wheat harvest in the valley, and they lifted up their eyes and saw the ark, and rejoiced to see it.

14. ఆ బండి బేత్షెమెషు వాడైన యెహోషువయొక్క పొలములోనికి వచ్చి అక్కడనున్న ఒక పెద్ద రాతిదగ్గర నిలువగా, వారు బండి యొక్క కఱ్ఱలను చీల్చి ఆవులను యెహోవాకు దహన బలిగా అర్పించిరి.

14. The cart came into the field of Joshua of Beth-shemesh and stopped there. A great stone was there; and the men split up the wood of the cart and offered the cows as a burnt offering to the Lord.

15. లేవీయులు యెహోవా మందసమును బంగారపు వస్తువులుగల ఆ చిన్న పెట్టెను దించి ఆ పెద్ద రాతిమీద ఉంచగా, ఆ దినమున బేత్షెమెషువారు యెహోవాకు దహనబలులను అర్పించి బలులను వధించిరి.

15. The Levites took down the ark of the Lord and the box beside it in which were the figures of gold and put them upon the great stone. And the men of Beth-shemesh offered burnt offerings and made sacrifices that day to the Lord.

16. ఫిలిష్తీయుల సర్దారులు అయిదుగురు అంతవరకు చూచి నాడే ఎక్రోనునకు తిరిగి వెళ్లిరి

16. When the five lords of the Philistines saw it, they returned that day to Ekron.

17. అపరాధార్థమైన అర్పణగా ఫిలిష్తీయులు చెల్లించిన బంగారపు గడ్డలు ఏవనగా, అష్డోదువారి నిమిత్తము ఒకటి, గాజావారి నిమిత్తము ఒకటి, అష్కెలోను వారి నిమిత్తము ఒకటి, గాతువారి నిమిత్తము ఒకటి, ఎక్రోనువారి నిమిత్తము ఒకటి.

17. And these are the tumors of gold which the Philistines returned for a guilt offering to the Lord: one each for Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath and Ekron;

18. ప్రాకారముగల పట్టణములవారేమి పొలములోని గ్రామములవారేమి ఫిలిష్తీయుల అయిదుగురు సర్దారుల పట్టణములన్నిటి లెక్క చొప్పున బంగారపు పంది కొక్కులను అర్పించిరి. వారు యెహోవా మందసమును దింపిన పెద్దరాయి దీనికి సాక్ష్యము. నేటివరకు ఆ రాయి బేత్షెమెషు వాడైన యెహోషువయొక్క పొలములో నున్నది.

18. Also the mice of gold was according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the five lords, both fortified cities and country villages. The great stone, on which they set the ark of the Lord, remains as a witness to this day in the field of Joshua of Beth-shemesh.

19. బేత్షెమెషువారు యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబ్బదిమందిని మొత్తెను. యెహోవా గొప్ప దెబ్బతో అనేకులను మొత్తగా జనులు దుఃఖా క్రాంతులైరి.

19. And the Lord slew some of the men of Beth-shemesh because they had looked into the ark of the Lord; He slew seventy men of them, and the people mourned because the Lord had made a great slaughter among them.

20. అప్పుడు బేత్షెమెషువారు పరిశుద్ధదేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని ఎవరు నిలువగలరు? మనయొద్దనుండి ఆయన ఎవరియొద్దకు పోవలెనని చెప్పి

20. And the men of Beth-shemesh said, Who is able to stand before the Lord, this holy God? And to whom shall He go away from us?

21. కిర్యత్యారీము కాపురస్థులకు దూతలను పంపిఫిలిష్తీయులు యెహోవా మందసమును మరల తీసికొని వచ్చిరి; మీరు వచ్చి మీ దాపునకు దానిని తీసికొని పోవలెనని వర్తమానము పంపిరి.

21. And they sent messengers to the inhabitants of Kiriath-jearim, saying, The Philistines have returned the ark of the Lord. Come down and take it up to you.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మందసమును ఎలా వెనక్కి పంపాలో ఫిలిష్తీయులు సంప్రదిస్తారు. (1-9) 
ఏడు నెలలపాటు, ఫిలిష్తీయులు మందసాన్ని తమ మధ్యలో ఉంచుకునే శిక్షను అనుభవించారు. వారు దానిని వెంటనే తిరిగి ఇవ్వడానికి మొండిగా నిరాకరించినందున ఇది వారికి ప్లేగుగా మారింది. తమ పాపాలను పట్టుకుని తమ బాధలను పొడిగించుకోవడం పాపుల సాధారణ లక్షణం. ఆశ్చర్యకరంగా, మందసమును తిరిగి పొందేందుకు ఇశ్రాయేలీయులు అసలు ప్రయత్నమే చేయలేదు. మతం పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ మన జీవితాల్లోని ఇతర విషయాలకు తరచిచూడడం ఎంత నిరుత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. ప్రజా విపత్తు సమయంలో, మనం మన గురించి, మన కుటుంబాలు మరియు మన దేశం గురించి ఆందోళన చెందుతాము, కానీ దేవుని మందసము యొక్క ప్రాముఖ్యత తరచుగా విస్మరించబడుతుంది.
సువార్తతో ఆశీర్వదించబడినప్పటికీ, అది ఎలా విస్మరించబడుతుందో లేదా ధిక్కారంతో ఎలా ప్రవర్తించబడుతుందో చూసేందుకు నిరుత్సాహపరుస్తుంది. దానిని తీసివేస్తే, అది చాలా పెద్ద విపత్తు అయినప్పటికీ చాలా మంది దుఃఖించరు. క్రైస్తవ మతానికి వారి హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానం లేనందున, ఏదైనా వృత్తి లేదా విశ్వాసం సరిపోయే అనేకమంది ఉన్నారు. అయినప్పటికీ, మరణం కంటే ఈ ఆశీర్వాదాలను కోల్పోతామని భయపడి, దేవుని ఇంటిని, ఆయన వాక్యాన్ని మరియు పరిచర్యను తమ భూసంబంధమైన ఆస్తులన్నింటికీ మించి విలువైనదిగా భావించేవారు ఉన్నారు.
దుష్ట వ్యక్తులు తమ కష్టాలను కేవలం అవకాశం లేదా అదృష్టానికి ఆపాదిస్తూ, వారి నేరారోపణలను ఎంత త్వరగా కొట్టిపారేస్తారో గమనించడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వారు ఎదుర్కొనే సవాళ్లు దైవిక సందేశం కావచ్చని, వారు ఎదుర్కొనే కష్టాల్లో పాఠాలను వినడానికి మరియు వినడానికి ఒక పిలుపు అని వారు గుర్తించలేరు.

వారు దానిని బేత్షెమెషుకు తీసుకువస్తారు. (10-18) 
రెండు ఆవులు తమ గొప్ప యజమాని గురించి ఆశ్చర్యపరిచే అవగాహనను ప్రదర్శించాయి, హోఫ్నీ మరియు ఫినెహాస్‌లకు లేని జ్ఞానం. దేవుని ప్రావిడెన్స్ అత్యంత వినయపూర్వకమైన జీవులకు కూడా విస్తరిస్తుంది మరియు అతని ప్రయోజనాల కోసం వాటిని ఉపయోగిస్తుంది. కోత కోసేవారు, మందసమును చూడగానే, కోత సమయంలో అనుభవించిన ఆనందాన్ని మించిన అపారమైన ఆనందంతో నిండిపోయారు. మందసము యొక్క పునరుద్ధరణ మరియు పవిత్రమైన ఆచారాల పునరుద్ధరణ రోజుల పరిమితి మరియు కష్టాల తర్వాత ఒక లోతైన మరియు సంతోషకరమైన వేడుకను ముందుకు తెస్తుంది.

మందసములోకి చూసినందుకు ప్రజలు కొట్టుకున్నారు. (19-21)
మీకా 6:6-7లో చెప్పబడినట్లుగా, అహంకారి వ్యక్తులు తమకు ఉద్దేశించని విషయాల్లోకి చొరబడి తారుమారు చేసినప్పుడు అది దేవునికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన నేరం. దేవుని వాక్యం పాపుల మనస్సాక్షికి భయాన్ని కలిగించినప్పుడు, వారి చర్యలకు బాధ్యతను వినయంగా అంగీకరించే బదులు, వారు పదంతో వాదించడానికి మరియు దాని సందేశాన్ని తిరస్కరించడానికి ఎంచుకుంటారు. చాలా మంది తమ అంతర్గత విశ్వాసాలను అణచివేసుకుంటారు మరియు వారి జీవితాల నుండి మోక్షాన్ని దూరం చేస్తారు.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |