Samuel I- 1 సమూయేలు 9 | View All

1. అఫియకు పుట్టిన బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు కుమారుడగు కీషు అను బెన్యామీ నీయుడొకడుండెను. కీషు భాగ్యవంతుడగు ఒక బెన్యా మీనీయుడు.

1. Kish was a wealthy man who belonged to the tribe of Benjamin. His father was Abiel, his grandfather was Zeror, his great-grandfather was Becorath, and his great-great-grandfather was Aphiah.

2. అతనికి సౌలు అను నొక కుమారుడుండెను. అతడు బహు సౌందర్యముగల ¸యౌవనుడు, ఇశ్రాయేలీయులలో అతనిపాటి సుందరు డొకడునులేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటె ఎత్తు గలవాడు.

2. Kish had a son named Saul, who was better looking and more than a head taller than anyone else in all Israel.

3. సౌలు తండ్రియైన కీషుయొక్క గార్దభములు తప్పిపోగా కీషు తన కుమారుడైన సౌలును పిలిచిమన దాసులలో ఒకని తీసికొనిపోయి గార్దభములను వెదకుమని చెప్పెను.

3. Kish owned some donkeys, but they had run off. So he told Saul, 'Take one of the servants and go look for the donkeys.'

4. అతడు పోయి ఎఫ్రాయిము మన్యము తిరిగి షాలిషాదేశమున సంచరింపగా అవి కన బడలేదు. తరువాత వారు షయలీము దేశమును దాటి సంచారము చేసిరి గాని అవి కనబడకయుండెను. బెన్యామీనీయుల దేశము సంచరించి చూడగా అవి దొరకలేదు.

4. Saul and the servant went through the hill country of Ephraim and the territory of Shalishah, but they could not find the donkeys. Then they went through the territories of Shaalim and Benjamin, but still there was no sign of the donkeys.

5. అయితే వారు సూపు దేశమునకు వచ్చి నప్పుడుమనము తిరిగి వెళ్లుదము రమ్ము, గార్దభముల కొరకు చింతింపక, నా తండ్రి మనకొరకు విచారపడు నేమోయని సౌలు తనయొద్దనున్న పనివానితో అనగా

5. Finally they came to the territory where the clan of Zuph lived. 'Let's go back home,' Saul told his servant. 'If we don't go back soon, my father will stop worrying about the donkeys and start worrying about us!'

6. వాడుఇదిగో ఈ పట్టణములో దైవజనుడు ఒకడున్నాడు, అతడు బహు ఘనుడు, అతడు ఏ మాట చెప్పునో ఆ మాట నెరవేరును. మనము వెళ్లవలసిన మార్గమును అతడు మనకు తెలియజేయునేమో అతని యొద్దకు వెళ్లుదము రండని చెప్పెను.

6. Wait!' the servant answered. 'There's a man of God who lives in a town near here. He's amazing! Everything he says comes true. Let's talk to him. Maybe he can tell us where to look.'

7. అందుకు సౌలుమనము వెళ్లునెడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసికొని పోవు దుము? మన సామగ్రిలోనుండు భోజనపదార్థములు సరి పోయినవి; ఆ దైవజనునికి బహుమానము తీసి కొనిపోవుటకు మన కేమియు లేదు అని తన పనివానితో చెప్పిమనయొద్ద ఏమి యున్నదని అడుగగా

7. Saul said, 'How can we talk to the prophet when I don't have anything to give him? We don't even have any bread left in our sacks. What can we give him?'

8. వాడు సౌలుతోచిత్తగించుము, నా యొద్ద పావు తులము వెండి కలదు. మనకు మార్గము తెలియజెప్పినందుకై దానిని ఆ దైవజనుని కిత్తుననెను.

8. I have a small piece of silver,' the servant answered. 'We can give him that, and then he will tell us where to look for the donkeys.'

9. ఇప్పుడు ప్రవక్తయను పేరు నొందువాడు పూర్వము దీర్ఘదర్శియనిపించుకొనెను. పూర్వము ఇశ్రా యేలీయులలో దేవునియొద్ద విచారణ చేయుటకై ఒకడు బయలుదేరినయెడలమనము దీర్ఘదర్శకుని యొద్దకు పోవు దము రండని జనులు చెప్పుకొనుట వాడుక.

9. Great!' Saul replied. 'Let's go to the man who can see visions!' He said this because in those days God would answer questions by giving visions to prophets. Saul and his servant went to the town where the prophet lived.

10. సౌలునీ మాట మంచిది, వెళ్లుదము రమ్మనగా

10. (SEE 9:9)

11. వారు దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి ఎక్కిపోవుచుండగా నీళ్లుచేదుకొను టకై వచ్చిన కన్యకలు తమకు కనబడినప్పుడుఇక్కడ దీర్ఘ దర్శియున్నాడా అని అడిగిరి.

11. As they were going up the hill to the town, they met some young women coming out to get water, and the two men said to them, 'We're looking for the man who can see visions. Is he in town?'

12. అందుకు వారుఇదిగో అతడు మీ యెదుటనే యున్నాడు, త్వరగా పోయి కలిసికొనుడి; యీ దినముననే అతడు ఈ ఊరికి వచ్చెను. నేడు ఉన్నతస్థలమందు జనులకు బలి జరుగును గనుక

12. Yes, he is,' they replied. 'He's in town today because there's going to be a sacrifice and a sacred meal at the place of worship. In fact, he's just ahead of you. Hurry

13. ఊరిలోనికి మీరు పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు ఉన్నతమైన స్థలమునకు వెళ్లక మునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీర్వదించిన తరువాత పిలువ బడినవారు భోజనము చేయుదురు, మీరు ఎక్కిపొండి; అతని చూచుటకు ఇదే సమయమని చెప్పిరి.

13. and you should find him right inside the town gate. He's on his way out to the place of worship to eat with the invited guests. They can't start eating until he blesses the sacrifice. If you go now, you should find him.'

14. వారు ఊరిలోనికి రాగా ఉన్నతమైన స్థలమునకు పోవుచున్న సమూయేలు వారికి ఎదురుపడెను.

14. They went to the town, and just as they were going through the gate, Samuel was coming out on his way to the place of worship.

15. సౌలు అచ్చటికి రేపు వచ్చునని యెహోవా సమూ యేలునకు తెలియజేసెను.

15. The day before Saul came, the LORD had told Samuel,

16. ఎట్లనగానా జనుల మొఱ్ఱ నాయొద్దకు వచ్చెను, నేను వారిని దృష్టించి యున్నాను; కాగా ఫిలిష్తీయుల చేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించుటకై నా జనులైన ఇశ్రాయేలీయుల మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించుటకుగాను రేపు ఈ వేళకు నేను బెన్యామీను దేశములోనుండి ఒక మనుష్యుని నీయొద్దకు రప్పించుదును.

16. 'I've seen how my people are suffering, and I've heard their call for help. About this time tomorrow I'll send you a man from the tribe of Benjamin, who will rescue my people from the Philistines. I want you to pour olive oil on his head to show that he will be their leader.'

17. సౌలు సమూయేలునకు కనబడగానే యెహోవాఇతడే నేను నీతో చెప్పిన మనిషి ఇదిగో ఇతడే నా జనులను ఏలునని అతనితో సెలవిచ్చెను.

17. Samuel looked at Saul, and the LORD told Samuel, 'This is the man I told you about. He's the one who will rule Israel.'

18. సౌలు గవినియందు సమూయేలును కలిసికొనిదీర్ఘదర్శి యిల్లు ఏది? దయచేసి నాతో చెప్పుమని అడుగగా

18. Saul went over to Samuel in the gateway and said, 'A man who can see visions lives here in town. Could you tell me the way to his house?'

19. సమూయేలు సౌలుతోనేనే దీర్ఘదర్శిని, ఉన్నతమైన స్థలమునకు నాకుముందు వెళ్లుడి, నేడు మీరు నాతో కూడ భోజనము చేయవలెను, రేపు నీ మనస్సులో నున్న దంతయు నీకు తెలియజేసి నిన్ను వెళ్లనిచ్చెదను.

19. I am the one who sees visions!' Samuel answered. 'Go on up to the place of worship. You will eat with me today, and in the morning I'll answer your questions.

20. మూడు దినముల క్రిందట తప్పిపోయిన నీ గార్దభములనుగూర్చి విచారపడకుము, అవి దొరికినవి. ఇశ్రాయేలీయుల అభీష్టము ఎవరియందున్నది? నీ యందును నీ తండ్రి యింటి వారియందును గదా అనెను.

20. Don't worry about your donkeys that ran off three days ago. They've already been found. Everything of value in Israel now belongs to you and your family.'

21. అందుకు సౌలు నేను బెన్యామీనీయుడను కానా? నా గోత్రము ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములలో స్వల్పమైనదికాదా? నా యింటి వారు బెన్యామీను గోత్రపు ఇంటివారందరిలో అల్పులు కారా? నాతో ఈలాగున ఎందుకు పలుకుచున్నావు? అనెను.

21. Why are you telling me this?' Saul asked. 'I'm from Benjamin, the smallest tribe in Israel, and my clan is the least important in the tribe.'

22. అయితే సమూయేలు సౌలును అతని పనివానిని భోజనపు సాలలోనికి తోడుకొనిపోయి, పిలువబడిన దాదాపు ముప్పది మందిలో ప్రధానస్థలమందు వారిని కూర్చుండబెట్టి

22. Samuel took Saul and his servant into the dining room at the place of worship. About thirty people were there for the dinner, but Samuel gave Saul and his servant the places of honor.

23. పచనకర్తతోనేను నీ దగ్గరనుంచుమని చెప్పి నీ చేతికి ఇచ్చిన భాగమును తీసికొని రమ్మనగా

23. Then Samuel told the cook, 'I gave you the best piece of meat and told you to set it aside. Bring it here now.' The cook brought the meat over and set it down in front of Saul. 'This is for you,' Samuel told him. 'Go ahead and eat it. I had this piece saved especially for you, and I invited these guests to eat with you.' After Saul and Samuel had finished eating,

24. పచనకర్త జబ్బను దాని మీదనున్న దానిని తీసికొనివచ్చి సౌలు ఎదుట ఉంచగా సమూయేలు సౌలుతో ఇట్లనెనుచూడుము, మనము కలిసికొను కాలమునకై దాచియుంచ బడిన దానిని నీకు పెట్టియున్నాడు, జనులను పిలిచితినని నేను పచనకర్తతో చెప్పినప్పుడు ఇది నీకొరకుంచవలసినదని చెప్పితిని. ఆ దినమున సౌలు సమూయేలుతో కూడభోజనముచేసెను,

24. (SEE 9:23)

25. పట్టణస్థులు ఉన్నతమైన స్థలముమీదనుండి దిగుచుండగా సమూయేలు సౌలుతో మిద్దెమీద మాటలాడు చుండెను.

25. they went down from the place of worship and back into town. A bed was set up for Saul on the flat roof of Samuel's house,

26. మరునాడు తెల్లవారునప్పుడు సమూయేలుమిద్దెమీదనున్న సౌలును పిలిచి నేను నిన్ను సాగనంపుటకై లెమ్ము అని చెప్పగా సౌలు లేచెను. తరువాత వారిద్దరు బయలుదేరి

26. and Saul slept there. About sunrise the next morning, Samuel called up to Saul on the roof, 'Time to get up! I'll help you get started on your way.' Saul got up. He and Samuel left together

27. ఊరి చివరకు వచ్చు చుండగా సమూయేలు సౌలుతోమనకంటె ముందుగా వెళ్లుమని యీ పనివానితో చెప్పుము; దేవుడు సెలవిచ్చినది నేను నీకు తెలియజెప్పువరకు నీవు ఇక్కడ నిలిచి యుండుమనెను; అంతట వాడు వెళ్లెను.

27. and had almost reached the edge of town when Samuel stopped and said, 'Have your servant go on. Stay here with me for a few minutes, and I'll tell you what God has told me.' After the servant had gone,Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సౌలు సమూయేలు దగ్గరకు తీసుకురాబడ్డాడు. (1-10) 
సౌలు తన తండ్రి కోరికలకు మెచ్చుకోదగిన విధేయతను ప్రదర్శిస్తూ తన తండ్రి గాడిదలను కనుగొనడానికి ఇష్టపూర్వకంగా బయలుదేరాడు. వారు రామా చేరుకున్నప్పుడు, అతని సేవకుడు జ్ఞాని మరియు గౌరవనీయమైన సమూయేలు నుండి సలహా కోరమని సూచించాడు. మనల్ని మనం ఎక్కడ కనుగొన్నా, జ్ఞానం మరియు మంచితనం ఉన్నవారి నుండి నేర్చుకునే అవకాశాన్ని మనం స్వీకరించాలని ఇది మనకు గుర్తుచేస్తుంది. చాలా మంది వ్యక్తులు క్రాస్ పాత్‌లు జరిగితే విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తి నుండి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఇష్టపడతారు, కానీ వారు తమ స్వంత చొరవతో అలాంటి జ్ఞానాన్ని చురుకుగా వెతకకపోవచ్చు.
ప్రజలు భౌతిక నష్టాల గురించి ఎలా విలపిస్తారో మరియు వాటిని తిరిగి పొందేందుకు గణనీయమైన కృషిని ఎలా వెచ్చిస్తారో మనం తక్షణమే గమనించవచ్చు, అయినప్పటికీ వారు తమ ఆత్మల మోక్షాన్ని కోరుకునే విషయంలో చాలా తక్కువ ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శిస్తారు మరియు త్వరగా ఆసక్తిని కోల్పోతారు. మంత్రులు సంపదను సంపాదించడానికి లేదా ఆస్తులను భద్రపరచడానికి చిట్కాలను వాగ్దానం చేయగలిగితే, వారు మరింత శ్రద్ధ మరియు గౌరవాన్ని పొందుతారు, వారి ప్రాథమిక లక్ష్యం ప్రజలను శాశ్వతమైన జీవితం వైపు మరియు శాశ్వతమైన బాధల నుండి దూరం చేయడం.
అయినప్పటికీ, సమూయేలు వారి డబ్బు కోసం వెతకలేదు మరియు అతను ఎటువంటి భౌతిక బహుమతి లేకుండా సంతోషంగా తన సలహాను అందించాడు. అయినప్పటికీ, వారు తీసుకువచ్చిన సమర్పణ అతని స్థానం పట్ల వారి గౌరవాన్ని మరియు దాని ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడాన్ని సూచిస్తుంది, ఆ కాలంలో అధికార వ్యక్తులకు బహుమతులు అందించే సాధారణ పద్ధతికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.

సమూయేలు సౌలు గురించి చెప్పాడు. (11-17) 
నగర పరిచారికలకు కూడా ప్రవక్తకు దారి తెలుసు. రాబోయే త్యాగం మరియు సమూయేలు ఉనికి యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వారికి తెలుసు. మతపరమైన మరియు పవిత్ర స్థలాలలో నివసించడం విలువైన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది. అలాంటి పరిసరాలతో సుపరిచితురాలైనందున, దేవుని ప్రవక్తలను కోరేవారికి సహాయం చేయడానికి వారు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. వారి అసంతృప్తికి ప్రతిస్పందనగా దేవుడు ఇజ్రాయెల్ రాజు కోసం చేసిన అభ్యర్థనను మంజూరు చేసినప్పటికీ, ఫిలిష్తీయుల నుండి వారిని రక్షించడానికి అతను వారికి ఒక నాయకుడిని అందించాడు. తన దయతో, దేవుడు వారి మొరలను ఆలకించాడు మరియు వారి కెప్టెన్‌గా ఒక వ్యక్తిని పంపడం ద్వారా ప్రతిస్పందించాడు.

సమూయేలు సౌలుతో వ్యవహరించిన తీరు. (18-27)
సద్గుణ ప్రవక్త అయిన సమూయేలు‌కు సౌలు పట్ల అసూయ లేదా ద్వేషం లేదు. దానికి విరుద్ధంగా, సౌలుకు గౌరవం మరియు గౌరవం చూపించడానికి అతను మొదటి మరియు అత్యంత ఆసక్తిగా ఉన్నాడు. సాయంత్రం అంతా మరియు మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే, సమూయేలు ఇంటి చదునైన పైకప్పుపై సౌలుతో అర్థవంతమైన సంభాషణలో నిమగ్నమయ్యాడు. సామ్యూల్ నాయకత్వానికి దేవుడు ఎన్నుకున్న వ్యక్తి అని మరియు సమూయేలు వైదొలగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని సౌలును ఒప్పించి ఉండవచ్చు.

మన కొరకు ప్రభువు యొక్క ప్రణాళికలు తరచుగా మన స్వంత ఉద్దేశాలకు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. మొదట్లో గాడిదలను వెతకడానికి బయలుదేరిన సౌలు, ఒక రాజ్యాన్ని కనుగొనడం ముగించాడు, మన కోసం వేచి ఉన్న దైవిక ఆశ్చర్యాలను వివరిస్తాడు. చాలా మంది వ్యక్తులు తమ జీవితాలను మార్చడం ద్వారా సంపద మరియు ఆనందాలను వెంబడించారు, వారి ఆత్మలకు మోక్షాన్ని కనుగొనే ప్రదేశాలకు మాత్రమే మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. ఈ ప్రయాణంలో, వారు తమ జీవితాలు మరియు హృదయాల రహస్యాలను అర్థం చేసుకున్నట్లు అనిపించే వారిని ఎదుర్కొంటారు, ప్రభువు వాక్యాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించేలా వారిని నడిపిస్తారు.
మనం అలాంటి పరివర్తనను అనుభవించినట్లయితే, మన ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలు విజయం సాధించకపోయినా, మనం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభువు మనకు అనుగ్రహించాడు లేదా చాలా ఉన్నతమైన మరియు విలువైన దాని కోసం మనల్ని సిద్ధం చేశాడు.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |