Genesis - ఆదికాండము 40 | View All

1. అటుపిమ్మట ఐగుప్తురాజుయొక్క పానదాయకుడును భక్ష్యకారుడును తమ ప్రభువైన ఐగుప్తురాజు ఎడల తప్పుచేసిరి

1. After these things happened, the cupbearer to the king of Egypt and the royal baker offended their master, the king of Egypt.

2. గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్ష్యకారుల అధిపతియునైన తన యిద్దరు ఉద్యోగస్థులమీద కోపపడి

2. Pharaoh was enraged with his two officials, the cupbearer and the baker,

3. వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అప్పగించెను. అది యోసేపు బంధింపబడిన స్థలము.

3. so he imprisoned them in the house of the captain of the guard in the same facility where Joseph was confined.

4. ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము చేసెను. వారు కొన్నిదినములు కావలిలో నుండిన తరువాత

4. The captain of the guard appointed Joseph to be their attendant, and he served them. They spent some time in custody.

5. వారిద్దరు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుప్తురాజు యొక్క పానదాయకుడును, భక్ష్యకారుడును ఒక్కటే రాత్రియందు కలలు కనిరి; ఒక్కొక్కడు వేరు వేరు భావముల కలకనెను.

5. Both of them, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were confined in the prison, had a dream the same night. Each man's dream had its own meaning.

6. తెల్లవారినప్పుడు యోసేపు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు చింతా క్రాంతులై యుండిరి.

6. When Joseph came to them in the morning, he saw that they were looking depressed.

7. అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చిన్నబోయి యున్నవని తన యజమానుని యింట తనతో కావలి యందున్న ఫరో ఉద్యోగస్థుల నడిగెను.

7. So he asked Pharaoh's officials, who were with him in custody in his master's house, 'Why do you look so sad today?'

8. అందుకు వారుమేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెప్పగలవారెవరును లేరని అతనితో ననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెప్పుట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెప్పుడనెను.

8. They told him, 'We both had dreams, but there is no one to interpret them.' Joseph responded, 'Don't interpretations belong to God? Tell them to me.'

9. అప్పుడు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక ద్రాక్షావల్లి నా యెదుట ఉండెను;

9. So the chief cupbearer told his dream to Joseph: 'In my dream, there was a vine in front of me.

10. ఆ ద్రాక్షావల్లికి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినట్టు ఉండెను; దాని పువ్వులు వికసించెను; దాని గెలలు పండి ద్రాక్షఫలములాయెను.

10. On the vine there were three branches. As it budded, its blossoms opened and its clusters ripened into grapes.

11. మరియఫరో గిన్నె నా చేతిలో ఉండెను; ఆ ద్రాక్షఫలములు నేను పట్టుకొని ఫరో గిన్నెలో వాటిని పిండి ఆ గిన్నె ఫరో చేతికిచ్చితినని తన కలను అతనితో వివరించి చెప్పెను.

11. Now Pharaoh's cup was in my hand, so I took the grapes, squeezed them into his cup, and put the cup in Pharaoh's hand.'

12. అప్పుడు యోసేపు - దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు;

12. 'This is its meaning,' Joseph said to him. 'The three branches represent three days.

13. ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెత్తి నీ ఉద్యోగము నీకు మరల ఇప్పించును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవై యున్ననాటి మర్యాద చొప్పున ఫరో గిన్నెను అతని చేతికప్పగించెదవు

13. In three more days Pharaoh will reinstate you and restore you to your office. You will put Pharaoh's cup in his hand, just as you did before when you were cupbearer.

14. కాబట్టి నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొని నాయందు కరుణించి ఫరోతో నన్నుగూర్చి మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి నన్ను బయటికి రప్పించుము.

14. But remember me when it goes well for you, and show me kindness. Make mention of me to Pharaoh and bring me out of this prison,

15. ఏలయనగా నేను హెబ్రీయుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది నిశ్చయము. మరియు ఈ చెరసాలలో నన్ను వేయుటకు ఇక్కడ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో చెప్పెను.

15. for I really was kidnapped from the land of the Hebrews and I have done nothing wrong here for which they should put me in a dungeon.'

16. అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్ష్యకారుల అధిపతి చూచి అతనితో నిట్లనెను - నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెల్లని పిండివంటలుగల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను.

16. When the chief baker saw that the interpretation of the first dream was favorable, he said to Joseph, 'I also appeared in my dream and there were three baskets of white bread on my head.

17. మీది గంపలో ఫరో నిమిత్తము సమస్త విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. పక్షులు నా తలమీదనున్న ఆ గంపలో నుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.

17. In the top basket there were baked goods of every kind for Pharaoh, but the birds were eating them from the basket that was on my head.'

18. అందుకు యోసేపు - దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు

18. Joseph replied, 'This is its meaning: The three baskets represent three days.

19. ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెత్తి మ్రానుమీద నిన్ను వ్రేలాడదీయించును. అప్పుడు పక్షులు నీమీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని ఉత్తర మిచ్చెను.

19. In three more days Pharaoh will decapitate you and impale you on a pole. Then the birds will eat your flesh from you.'

20. మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జన్మదినము గనుక అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను భక్ష్యకారుల అధిపతి తలను పైకెత్తి

20. On the third day it was Pharaoh's birthday, so he gave a feast for all his servants. He 'lifted up' the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker in the midst of his servants.

21. పానదాయకుల అధిపతి ఉద్యోగము మరల అతనికిచ్చెను గనుక అతడు ఫరోచేతికి గిన్నె నిచ్చెను.

21. He restored the chief cupbearer to his former position so that he placed the cup in Pharaoh's hand,

22. మరియయోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొప్పున భక్ష్యకారుల అధిపతిని వ్రేలాడదీయించెను.

22. but the chief baker he impaled, just as Joseph had predicted.

23. అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జ్ఞాపకము చేసికొనక అతని మరచిపోయెను.

23. But the chief cupbearer did not remember Joseph he forgot him.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 40 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
జైలులో ఉన్న ఫారో యొక్క ప్రధాన బట్లర్ మరియు బేకర్, వారి కలలను జోసెఫ్ వివరించాడు. (1-19) 
బట్లర్ మరియు బేకర్ విచారంగా ఉన్నారు, వారు జైలులో ఉన్నందున మాత్రమే కాదు, వారి కలల వల్ల కూడా. జోసెఫ్ వారి పట్ల జాలిపడి సహాయం చేయాలనుకున్నాడు. మన స్నేహితులు విచారంగా ఉన్నప్పుడు వారి గురించి కూడా శ్రద్ధ వహించాలి మరియు మన స్వంత విచారానికి కారణమేమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. జోసెఫ్ బట్లర్‌కు సహాయం చేసినందుకు దేవునికి క్రెడిట్ ఇచ్చాడు మరియు అతని కోసం మంచి విషయాలను ఊహించాడు, కానీ దురదృష్టవశాత్తు, బేకర్ కల అతను చనిపోతాడని అర్థం. బేకర్ కోసం జోసెఫ్‌కు శుభవార్త లేదు, కానీ అది అతని తప్పు కాదు. సందేశాన్ని అర్థం చేసుకున్న మంత్రులు దానిని మరింత మెరుగ్గా మార్చలేకపోయారు. జోసెఫ్ తనను అమ్మినందుకు తన సోదరులను నిందించలేదు, లేదా అతని యజమానురాలు మరియు యజమాని అతనితో చెడుగా ప్రవర్తించినందుకు నిందించలేదు. తానేమీ తప్పు చేయలేదని మాత్రమే చెప్పాడు. మనల్ని మనం రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు, ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడకుండా ఉండాలి. ఇతరుల తప్పులకు వారిని నిందించే బదులు మనం అమాయకులమని చూపించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. 

ప్రధాన బట్లర్ యొక్క కృతఘ్నత. (20-23)
కలల గురించి జోసెఫ్ అంచనాలు అతను చెప్పిన ఖచ్చితమైన రోజున నిజమయ్యాయి. రాజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న రోజున, అతని సహాయకులందరూ అతనిని చూడటానికి వచ్చారు మరియు వారు ఈ రెండు కేసుల గురించి మాట్లాడుకున్నారు. మనం పుట్టిన రోజును గుర్తుపెట్టుకోవడం, పుట్టినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం, మనం చేసిన తప్పులకు క్షమించడం మరియు మనం చనిపోయిన రోజు కంటే మనం చనిపోయే రోజు కోసం సిద్ధంగా ఉండటం మంచిది. జీవితాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించే వ్యక్తులు తమ చిన్న జీవితానికి ఒక సంవత్సరం ముగియగానే సంతోషంగా ఉండటమే విచిత్రం. క్రైస్తవులు సంతోషంగా ఉండటానికి ఒక కారణం ఉంది, ఎందుకంటే వారు జన్మించారు, వారు తమ బాధలు మరియు పాపాల ముగింపుకు దగ్గరగా ఉన్నారు మరియు వారి శాశ్వతమైన ఆనందానికి దగ్గరగా ఉన్నారు. జోసెఫ్ చీఫ్ బట్లర్‌కి సహాయం చేసాడు కానీ అతను అతని గురించి మరచిపోయాడు మరియు అతనికి కృతజ్ఞతలు చెప్పలేదు. కొంతమంది ప్రేమకు బదులుగా ద్వేషాన్ని చూపించే ప్రపంచంలో ఇది జరగవచ్చు. మనం నిరాశకు గురైనప్పుడు దేవునిపై నమ్మకం ఉంచాలి. మనం మనుషుల నుండి ఎక్కువగా ఆశించలేము కానీ దేవుని నుండి చాలా ఆశించవచ్చు. యేసు యొక్క బాధలను, వాగ్దానాలను మరియు ప్రేమను మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రధాన బట్లర్ యోసేపును ఎలా మరచిపోయాడో, అతను మనకు సహాయం చేసినప్పటికీ మనం కూడా యేసు గురించి మరచిపోతాము. ఇది మంచిది కాదు మరియు మనం మరింత కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. 
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |