Samuel II - 2 సమూయేలు 14 | View All

1. రాజు అబ్షాలోముమీద ప్రాణము పెట్టుకొని యున్నాడని సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు గ్రహించి

1. So Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart [was] concerned about Absalom.

2. తెకోవనుండి యుక్తిగల యొక స్త్రీని పిలువ నంపించిఏడ్చుచున్న దానవైనట్టు నటించి దుఃఖవస్త్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి

2. And Joab sent to Tekoa and brought from there a wise woman, and said to her, 'Please pretend to be a mourner, and put on mourning apparel; do not anoint yourself with oil, but act like a woman who has been mourning a long time for the dead.

3. నీవు రాజునొద్దకు వచ్చి యీ ప్రకారము మనవి చేయవలెనని దానికి బోధించెను.

3. Go to the king and speak to him in this manner.' So Joab put the words in her mouth.

4. కాగా తెకోవ ఊరి స్త్రీ రాజునొద్దకువచ్చి సాగిలపడి సమస్కారము చేసిరాజా రక్షించు మనగా

4. And when the woman of Tekoa spoke to the king, she fell on her face to the ground and prostrated herself, and said, 'Help, O king!'

5. రాజునీకేమి కష్టము వచ్చెనని అడిగెను. అందుకు ఆమెనేను నిజముగా విధవరాలను, నా పెనిమిటి చనిపోయెను;

5. Then the king said to her, 'What troubles you?' And she answered, 'Indeed I [am] a widow, my husband is dead.

6. నీ దాసినైన నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో పెనుగు లాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొట్టి చంపెను.

6. 'Now your maidservant had two sons; and the two fought with each other in the field, and [there was] no one to part them, but the one struck the other and killed him.

7. కాబట్టి నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచితన సహోదరుని చంపినవాని అప్పగించుము; తన సహోదరుని ప్రాణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి హక్కు దారుని నాశనము చేతుమనుచున్నారు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిప్పురవను ఆర్పివేయబోవు చున్నారని రాజుతో చెప్పగా

7. 'And now the whole family has risen up against your maidservant, and they said, 'Deliver him who struck his brother, that we may execute him for the life of his brother whom he killed; and we will destroy the heir also.' So they would extinguish my ember that is left, and leave to my husband [neither] name nor remnant on the earth.'

8. రాజునీవు నీ యింటికి పొమ్ము, నిన్నుగురించి ఆజ్ఞ ఇత్తునని ఆమెతో చెప్పెను.

8. Then the king said to the woman, 'Go to your house, and I will give orders concerning you.'

9. అందుకు తెకోవ ఊరి స్త్రీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను నాతండ్రి ఇంటివారి మీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహా సనమునకును దోషము తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా

9. And the woman of Tekoa said to the king, 'My lord, O king, [let] the iniquity [be] on me and on my father's house, and the king and his throne [be] guiltless.'

10. రాజుఎవడైనను దీనినిగూర్చి నిన్నేమైన అనినయెడల వానిని నాయొద్దకు తోడుకొనిరమ్ము; వాడికను నిన్ను ముట్టక యుండునని ఆమెతో చెప్పెను.

10. So the king said, 'Whoever says [anything] to you, bring him to me, and he shall not touch you anymore.'

11. అప్పుడు ఆమెరాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను స్మరించి హత్యకు ప్రతిహత్య చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మాన్పించుమని మనవిచేయగా రాజుయెహోవా జీవము తోడు నీ కుమారుని తల వెండ్రుకలలో ఒకటైనను నేల రాలకుండుననెను.
అపో. కార్యములు 27:34

11. Then she said, 'Please let the king remember the LORD your God, and do not permit the avenger of blood to destroy anymore, lest they destroy my son.' And he said, '[As] the LORD lives, not one hair of your son shall fall to the ground.'

12. అప్పుడు ఆ స్త్రీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెప్పుకొనుట నీ దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమ్మని మనవిచేయగా రాజుచెప్పుమనెను.

12. Therefore the woman said, 'Please, let your maidservant speak [another] word to my lord the king.' And he said, 'Say on.'

13. అందుకు ఆ స్త్రీదేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీ వెందుకు దీనిని తలపెట్టియున్నావు? రాజు ఆ మాట సెల విచ్చుటచేత తాను వెళ్లగొట్టిన తనవాని రానియ్యక తానే దోషియగుచున్నాడు.

13. So the woman said: 'Why then have you schemed such a thing against the people of God? For the king speaks this thing as one who is guilty, [in that] the king does not bring his banished one home again.

14. మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల ఎత్తలేని నీటివలె ఉన్నాము; దేవుడు ప్రాణముతీయక తోలివేయబడిన వాడు తనకు దూరస్థుడు కాకయుండుటకు సాధనములు కల్పించుచున్నాడు.

14. 'For we will surely die and [become] like water spilled on the ground, which cannot be gathered up again. Yet God does not take away a life; but He devises means, so that His banished ones are not expelled from Him.

15. జనులు నన్ను భయపెట్టిరి గనుక నేను దీనిని గూర్చి నా యేలినవాడవగు నీతో మాటలాడ వచ్చితిని. కాబట్టి నీ దాసురాలనగు నేనురాజు తన దాసినగు నా మనవి చొప్పున చేయు నేమో

15. 'Now therefore, I have come to speak of this thing to my lord the king because the people have made me afraid. And your maidservant said, 'I will now speak to the king; it may be that the king will perform the request of his maidservant.

16. రాజు నా మనవి అంగీకరించి దేవుని స్వాస్థ్యము అనుభవింపకుండ నన్నును నా కుమారునిని నాశనము చేయదలచిన వాని చేతిలోనుండి తన దాసినగు నన్ను విడిపించునేమో అనుకొంటిని.

16. 'For the king will hear and deliver his maidservant from the hand of the man [who would] destroy me and my son together from the inheritance of God.'

17. మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడై యున్నాడు గనుక నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ్డలన్నియు విచారింప చాలియున్నావు; కాబట్టి నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచ్చిన మాట సమాధానకర మగునని అనుకొంటిననెను.

17. 'Your maidservant said, 'The word of my lord the king will now be comforting; for as the angel of God, so [is] my lord the king in discerning good and evil. And may the LORD your God be with you.' '

18. రాజునేను నిన్ను అడుగు సంగతి నీ వెంతమాత్రమును మరుగు చేయవద్దని ఆ స్త్రీతో అనగా ఆమెనా యేలినవాడవగు నీవు సెలవిమ్మనెను.

18. Then the king answered and said to the woman, 'Please do not hide from me anything that I ask you.' And the woman said, 'Please, let my lord the king speak.'

19. అంతట రాజుయోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె యిట్లనెనునా యేలినవాడవైన రాజా, నీ ప్రాణముతోడు, చెప్పినదానిని తప్పక గ్రహించుటకు నా యేలిన వాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ మాటలన్నిటిని నీ దాసినగు నాకు నేర్పెను

19. So the king said, '[Is] the hand of Joab with you in all this?' And the woman answered and said, '[As] you live, my lord the king, no one can turn to the right hand or to the left from anything that my lord the king has spoken. For your servant Joab commanded me, and he put all these words in the mouth of your maidservant.

20. సంగతిని రాజుతో మరుగు మాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు యోవాబు ఏర్పాటు చేసెను. ఈ లోకమందు సమస్తమును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు దేవ దూతల జ్ఞానమువంటి జ్ఞానము గలవాడవు.

20. 'To bring about this change of affairs your servant Joab has done this thing; but my lord [is] wise, according to the wisdom of the angel of God, to know everything that [is] in the earth.'

21. అప్పుడు రాజు యోవాబుతో ఈలాగున సెలవిచ్చెను. ఆలకించుము, నీవు మనవి చేసినదానిని నేను ఒప్పు కొనుచున్నాను.

21. And the king said to Joab, 'All right, I have granted this thing. Go therefore, bring back the young man Absalom.'

22. తరువాత¸యౌవనుడగు అబ్షాలోమును రప్పింపుమని అతడు సెలవియ్యగా యోవాబు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి రాజును స్తుతించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగ్రహము నొందితినని నాకు తెలిసెనని చెప్పి లేచి గెషూరునకు పోయి

22. Then Joab fell to the ground on his face and bowed himself, and thanked the king. And Joab said, 'Today your servant knows that I have found favor in your sight, my lord, O king, in that the king has fulfilled the request of his servant.'

23. అబ్షాలోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచ్చెను.

23. So Joab arose and went to Geshur, and brought Absalom to Jerusalem.

24. అయితే రాజు అతడు నా దర్శనము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని ఉత్తరవు చేయగా అబ్షాలోము రాజదర్శనము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.

24. And the king said, 'Let him return to his own house, but do not let him see my face.' So Absalom returned to his own house, but did not see the king's face.

25. ఇశ్రాయేలీయులందరిలో అబ్షాలోమంత సౌందర్యము గలవాడు ఒకడును లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను.

25. Now in all Israel there was no one who was praised as much as Absalom for his good looks. From the sole of his foot to the crown of his head there was no blemish in him.

26. తన తల వెండ్రుకలు భారముగా నున్నందున ఏటేట అతడు వాటిని కత్తిరించుచు వచ్చెను; కత్తిరించునప్పుడెల్ల వాటి యెత్తు రాజు తూనికనుబట్టి రెండువందల తులములాయెను.

26. And when he cut the hair of his head -- at the end of every year he cut [it] because it was heavy on him -- when he cut it, he weighed the hair of his head at two hundred shekels according to the king's standard.

27. అబ్షాలోమునకు ముగ్గురు కుమారులును తామారు అనునొక కుమార్తెయు పుట్టిరి; ఆమె బహు సౌందర్యవతి.

27. To Absalom were born three sons, and one daughter whose name [was] Tamar. She was a woman of beautiful appearance.

28. అబ్షాలోము రెండు నిండు సంవత్సరములు యెరూషలే ములోనుండియు రాజదర్శనము చేయక యుండగా

28. And Absalom dwelt two full years in Jerusalem, but did not see the king's face.

29. యోవాబును రాజునొద్దకు పంపించుటకై అబ్షాలోము అతనిని పిలువనంపినప్పుడు యోవాబు రానొల్లక యుండెను. రెండవమారు అతని పిలువ నంపినప్పుడు అతడు రానొల్లక పోగా

29. Therefore Absalom sent for Joab, to send him to the king, but he would not come to him. And when he sent again the second time, he would not come.

30. అబ్షాలోము తన పనివారిని పిలిచియోవాబు పొలము నా పొలముదగ్గర నున్నది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉన్నవి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెట్టుడని వారితో చెప్పెను. అబ్షాలోము పనివారు ఆ చేలు తగుల బెట్టగా

30. So he said to his servants, 'See, Joab's field is near mine, and he has barley there; go and set it on fire.' And Absalom's servants set the field on fire.

31. యావాబు చూచి లేచి అబ్షాలోము ఇంటికి వచ్చినీ పనివారు నా చేలు తగులబెట్టిరేమని అడుగగా

31. Then Joab arose and came to Absalom's house, and said to him, 'Why have your servants set my field on fire?'

32. అబ్షాలోము యోవాబుతో ఇట్లనెనుగెషూరునుండి నేను వచ్చిన ఫలమేమి? నేనచ్చటనే యుండుట మేలని నీద్వారా రాజుతో చెప్పుకొనుటకై రాజునొద్దకు నిన్ను పంపవలెనని నేను నిన్ను పిలిచితిని; రాజదర్శనము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచ్చును.

32. And Absalom answered Joab, 'Look, I sent to you, saying, 'Come here, so that I may send you to the king, to say, 'Why have I come from Geshur? [It would be] better for me [to be] there still.' ' Now therefore, let me see the king's face; but if there is iniquity in me, let him execute me.'

33. అంతట యోవాబు రాజునొద్దకు వచ్చి ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు అబ్షాలోమును పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొద్దకు వచ్చి రాజసన్నిధిని సాష్టాంగ నమస్కారము చేయగా రాజు అబ్షాలోమును ముద్దుపెట్టుకొనెను.

33. So Joab went to the king and told him. And when he had called for Absalom, he came to the king and bowed himself on his face to the ground before the king. Then the king kissed Absalom.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోవాబు అబ్షాలోమును గుర్తుచేసుకున్నాడు. (1-20) 
ఈ దృశ్యాన్ని గమనిస్తే, పాపంలో పడిపోయిన వారి పట్ల దేవుని దయ మరియు కరుణ కోసం విధవరాలు హృదయపూర్వకంగా వేడుకోవడం మనం చూడవచ్చు. పాపులు దేవునికి దూరమై, తమ అతిక్రమణల కారణంగా ప్రవాస స్థితిలో జీవిస్తారు. అయినప్పటికీ, దేవుడు తన చట్టాన్ని మరియు న్యాయాన్ని అణగదొక్కే క్షమాపణలను ఇవ్వడు లేదా పశ్చాత్తాపపడని వారిని క్షమించడు. అతని దయ ఇతరులపై తప్పు చేయడం లేదా హాని కలిగించడం కోసం మద్దతుగా ఉపయోగపడదు.

అబ్షాలోము గుర్తుచేసుకున్నాడు. (21-24) 
డేవిడ్ యొక్క మొగ్గు అబ్షాలోము పట్ల అభిమానం చూపడం, కానీ న్యాయాన్ని సమర్థించాల్సిన అవసరం కారణంగా అతను తనను తాను నిగ్రహించుకున్నాడు, ఇది దైవిక కృప యొక్క పనితీరుపై ఒక సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది. అదేవిధంగా, దేవుని కనికరం పాపుల పట్ల విస్తరిస్తుంది, ఎవరూ నశించకూడదని కోరుకుంటారు, అయినప్పటికీ వారి తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించే మధ్యవర్తి ద్వారా మాత్రమే సయోధ్య సాధించబడుతుంది. క్రీస్తులో, దేవుడు అంతరాన్ని తగ్గించాడు, ప్రపంచాన్ని తనతో సమన్వయం చేసుకున్నాడు మరియు మనలను తిరిగి దేవుని వైపు నడిపించడానికి క్రీస్తు మన ఈ విదేశీ భూమికి వచ్చాడు.

అతని వ్యక్తిగత సౌందర్యం. (25-27) 
అబ్షాలోము జ్ఞానం మరియు భక్తి గురించి అస్సలు ప్రస్తావించబడలేదు. అతని గురించి హైలైట్ చేసిన ఏకైక అంశం అతని అసాధారణమైన అందం. ఏదేమైనప్పటికీ, ఇతర విలువైన లక్షణాలు లేని వ్యక్తి తన అందచందాలపై మాత్రమే ఆధారపడటం ప్రశంసించదగినది కాదు. మిడిమిడి అందం మోసపూరితంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించదు. అపవిత్రమైన మరియు నిష్కపటమైన ఆత్మలు కలిగిన చాలా మంది వ్యక్తులు బాహ్యంగా ఆకర్షణీయమైన శరీరాలను కలిగి ఉంటారు.
అబ్షాలోము తన శారీరక ఆకర్షణతో పాటు, అతని అద్భుతమైన తల వెంట్రుకలకు ప్రసిద్ధి చెందాడు. అది భారంగా మారినప్పటికీ, బరువు భరించలేనంత వరకు దానిని కత్తిరించకూడదని అతను ఎంచుకున్నాడు. అహంకారం మరియు వానిటీ వంటి కొన్ని విషయాలు అసౌకర్యానికి కారణమైనప్పటికీ, అవి పోషించబడతాయని మరియు సంతృప్తి చెందుతాయని ఇది రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. పవిత్రత మరియు మరింత శాశ్వతమైన మరియు నిజమైన సద్గుణాలైన సాత్వికమైన మరియు వినయపూర్వకమైన ఆత్మను పెంపొందించడం ద్వారా మనం అందాన్ని వెతకడం చాలా ముఖ్యం.
దేవునికి భయపడి, నీతిమంతమైన జీవితాన్ని గడిపేవారిలో నిజమైన ఆనందం లభిస్తుంది. భౌతిక రూపాలు మసకబారవచ్చు, కానీ మంచితనానికి మరియు భక్తికి అంకితమైన హృదయ సౌందర్యం నిలిచి ఉంటుంది. నిజమైన అందాన్ని మరియు దేవుణ్ణి గౌరవించే ఆత్మ యొక్క ఆనందాన్ని వెతకడానికి ప్రభువు మనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.


అతను తన తండ్రి సమక్షంలో చేరాడు. (28-33)
యోవాబు పట్ల అబ్షాలోము యొక్క అహంకార ప్రవర్తన, అతని తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించమని యోవాబును బలవంతం చేసింది. ఇంకా, రాజుకు అతని అవమానకరమైన సందేశం అతని కోరికలను సాధించేలా చేసింది. తల్లిదండ్రులు మరియు పాలకులు వ్యక్తులలో ఇటువంటి ప్రవర్తనను సహించినప్పుడు, వారు వినాశకరమైన పరిణామాలను అనుభవించే అవకాశం ఉంది.
అయితే, ఒక తండ్రి కనికరం పశ్చాత్తాపం చెందని కొడుకుతో రాజీపడేలా చేయగలిగితే, పశ్చాత్తాపపడే పాపులు అన్ని దయలకు తండ్రి అయిన అతని కరుణపై ఎంత ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచగలరు?Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |