Samuel II - 2 సమూయేలు 15 | View All

1. ఇదియైన తరువాత అబ్షాలోము ఒక రథమును గుఱ్ఱ ములను సిద్ధపరచి, తనయెదుట పరుగెత్తుటకై యేబదిమంది బంటులను ఏర్పరచుకొనెను.

2. ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పట్టణముయొక్క గుమ్మపు మార్గమందు ఒక తట్టున నిలిచి, రాజుచేత తీర్పునొందుటకై వ్యాజ్యెమాడు వారెవరైనను వచ్చియుండగా కనిపెట్టి వారిని పిలిచినీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెనునీ దాసుడనైన నేను ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెప్పగా

3. అబ్షాలోమునీ వ్యాజ్యెము సరిగాను న్యాయముగాను ఉన్నదిగాని దానిని విచారించు టకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొద్ద ఒకడును లేడని చెప్పి

4. నేను ఈ దేశమునకు న్యాయాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అప్పుడు వ్యాజ్యెమాడు వారు నాయొద్దకు వత్తురు, నేను వారికి న్యాయము తీర్చుదునని చెప్పుచు వచ్చెను.

5. మరియు తనకు నమస్కారము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేయి చాపి అతని పట్టుకొని ముద్దుపెట్టుకొనుచు వచ్చెను.

6. తీర్పునొందుటకై రాజునొద్దకు వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయుల కందరికి అబ్షాలోము ఈ ప్రకారము చేసి ఇశ్రాయేలీయుల నందరిని తనతట్టు త్రిప్పుకొనెను.

7. నాలుగు సంవత్సరములు జరిగినమీదట అబ్షాలోము రాజునొద్దకు వచ్చినీ దాసుడనైన నేను సిరియ దేశము నందలి గెషూరునందుండగాయెహోవా నన్ను యెరూష లేమునకు తిరిగి రప్పించినయెడల నేను ఆయనను సేవించె దనని మ్రొక్కు కొంటిని గనుక,

8. నేను హెబ్రోనునకు పోయి యెహోవాకు నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబడి తీర్చుకొనుటకు నాకు సెలవిమ్మని మనవిచేయగా

9. రాజుసుఖముగా పొమ్మని సెలవిచ్చెను గనుక అతడు లేచి హెబ్రోనునకు పోయెను.
మార్కు 5:34

10. అబ్షాలోముమీరు బాకానాదము వినునప్పుడు అబ్షాలోము హెబ్రోనులో ఏలుచున్నాడని కేకలు వేయుడని చెప్పుటకై ఇశ్రాయేలీ యుల గోత్రములన్నిటియొద్దకు వేగుల వారిని పంపెను.

11. విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది యెరూషలేములోనుండి అబ్షాలోముతో కూడ బయలుదేరి యుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక యథార్థమైన మనస్సుతో వెళ్లియుండిరి.

12. మరియు బలి అర్పింపవలెనని యుండి అబ్షాలోము గీలోనీయుడైన అహీతో పెలు అను దావీదుయొక్క మంత్రిని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. అబ్షాలోము దగ్గరకు వచ్చిన జనము మరి మరి యెక్కువగుటచేత కుట్ర బహు బలమాయెను.

13. ఇశ్రాయేలీయులు అబ్షాలోముపక్షము వహించిరని దావీదునకు వర్తమానము రాగా

14. దావీదు యెరూషలేము నందున్న తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను అబ్షాలోము చేతిలోనుండి మనము తప్పించుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము రండి, అతడు హఠాత్తుగా వచ్చి మనలను పట్టుకొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పట్టణమును కత్తివాత హతము చేయకను ఉండునట్లు మనము త్వరగా వెళ్లిపోదము రండి.

15. అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి చేసిరిచిత్తగించుము; నీ దాసుల మైన మేము మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు సెల విచ్చినట్లు చేయుటకు సిద్ధముగా నున్నాము.

16. అప్పుడు రాజు నగరిని కనిపెట్టుటకై ఉపపత్నులగు పదిమందిని ఉంచిన మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెట్టుకొని కాలినడకను బయలుదేరెను.

17. రాజును అతని యింటి వారును బయలుదేరి బెత్మెర్హాకుకు వచ్చి బసచేసిరి.

18. అతని సేవకులందరును అతని యిరుపార్శ్వముల నడిచిరి; కెరే తీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచ్చిన ఆరువందల మంది గిత్తీయులును రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి.

19. రాజు గిత్తీయుడగు ఇత్తయిని కనుగొనినీవు నివాసస్థలము కోరు పరదేశివై యున్నావు; నీవెందుకు మాతో కూడ వచ్చుచున్నావు? నీవు తిరిగి పోయి రాజున్న స్థలమున ఉండుము.

20. నిన్ననే వచ్చిన నీకు, ఎక్కడికి పోవుదుమో తెలియకయున్న మాతోకూడ ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొని పొమ్ము; కృపాసత్యములు నీకు తోడుగా ఉండును గాక యని చెప్పగా

21. ఇత్తయినేను చచ్చినను బ్రదికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా యేలిన వాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ స్థలమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవుందువో ఆ స్థలమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను.

22. అందుకు దావీదుఆలాగైతే నీవు రావచ్చునని ఇత్తయితో సెలవిచ్చెను గనుక గిత్తీయుడగు ఇత్తయియును అతని వారందరును అతని కుటుంబికులందరును సాగిపోయిరి.

23. వారు సాగిపోవు చుండగా జనులందరు బహుగా ఏడ్చుచుండిరి, ఈ ప్రకారము వారందరు రాజుతోకూడ కిద్రోనువాగు దాటి అరణ్యమార్గమున ప్రయాణమై పోయిరి.

24. సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును మోయుచు అతనియొద్ద ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబ్యాతారు వచ్చి పట్టణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవు వరకు నిలిచెను.

25. అప్పుడు రాజు సాదోకును పిలిచిదేవుని మందసమును పట్టణములోనికి తిరిగి తీసికొనిపొమ్ము; యెహోవా దృష్టికి నేను అనుగ్రహము పొందినయెడల ఆయన నన్ను తిరిగి రప్పించి

26. దానిని తన నివాసస్థానమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిష్టము లేదని ఆయన సెలవిచ్చినయెడల ఆయన చిత్తము, నీ దృష్టికి అనుకూలమైనట్టు నాయెడల జరిగించుమని నేను చెప్పుదునని పలికి

27. యాజకుడైన సాదోకుతో ఇట్లనెనుసాదోకూ, నీవు దీర్ఘదర్శివి కావా? శుభమొంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయస్సు అబ్యాతారునకు పుట్టిన యోనాతాను అను మీ యిద్దరు కుమారులును పట్టణమునకు పోవలెను.

28. ఆలకించుము; నీయొద్దనుండి నాకు రూఢియైన వర్తమానము వచ్చువరకు నేను అరణ్య మందలి రేవులదగ్గర నిలిచి యుందును.

29. కాబట్టి సాదోకును అబ్యాతారును దేవుని మందసమును యెరూషలేమునకు తిరిగి తీసికొనిపోయి అక్కడ నిలిచిరి.

30. అయితే దావీదు ఒలీవచెట్ల కొండ యెక్కుచు ఏడ్చుచు, తల కప్పుకొని పాదరక్షలులేకుండ కాలినడకను వెళ్ళెను; అతనియొద్దనున్న జనులందరును తలలు కప్పుకొని యేడ్చుచు కొండ యెక్కిరి.

31. అంతలో ఒకడు వచ్చి, అబ్షాలోము చేసిన కుట్రలో అహీతోపెలు చేరియున్నాడని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదుయెహోవా అహీతోపెలుయొక్క ఆలోచనను చెడ గొట్టుమని ప్రార్థన చేసెను.

32. దేవుని ఆరాధించు స్థలమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచ్చటికి రాగా అర్కీయుడైన హూషై పై వస్త్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచ్చి రాజును దర్శనము చేసెను.

33. రాజునీవు నాతో కూడ వచ్చినయెడల నాకు భారముగా ఉందువు;

34. నీవు పట్టణమునకు తిరిగి పోయిరాజా, యింతవరకు నీ తండ్రికి నేను సేవచేసినట్లు ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబ్షాలోముతో చెప్పినయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి అహీతోపెలుయొక్క ఆలోచనను చెడగొట్ట గలవు.

35. అక్కడ యాజకులైన సాదోకును అబ్యాతారును నీకు సహాయకులుగా నుందురు; కాబట్టి రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన సాదోకుతోను అబ్యాతారుతోను దాని చెప్పవలెను.
మార్కు 2:26

36. సాదోకు కుమారుడైన అహిమయస్సు అబ్యాతారు కుమారు డైన యోనాతాను అనువారి ఇద్దరు కుమారులు అచ్చట నున్నారు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత నాయొద్దకు వర్తమానము చేయుమని చెప్పి అతనిని పంపివేసెను.

37. దావీదు స్నేహితుడైన హూషై పట్టణమునకు వచ్చు చుండగా అబ్షాలోమును యెరూషలేము చేరెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అబ్షాలోము ఆశయం. (1-6) 
అబ్షాలోము అహంకారాన్ని దావీదు ఆమోదించాడు. తమ పిల్లల గర్వంగా ప్రవర్తించే తల్లిదండ్రులు తరచుగా దాని పర్యవసానాలను గ్రహించలేరు మరియు ఇది చాలా మంది యువకుల పతనానికి దారి తీస్తుంది. పైగా, అధికారం చెలాయించడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నవారు తరచుగా దానితో వచ్చే బాధ్యతలను కనీసం అర్థం చేసుకోలేరు.

అతని కుట్ర. (7-12) 
తమ పిల్లల గురించి ఉత్తమమైన వాటిని విశ్వసించే విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆసక్తిగా మరియు విశ్వసిస్తున్నారో గమనించండి. దురదృష్టవశాత్తు, పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల మంచితనాన్ని దోచుకోవడం మరియు మతం ఉన్నట్లు నటిస్తూ వారిని మోసం చేయడం అప్రయత్నం మరియు నైతికంగా తప్పు. అబ్షాలోము విందు, జెరూసలేంలోని ప్రముఖులు హాజరవుతారు, మతతత్వం యొక్క బాహ్య ప్రదర్శనలను చూసేందుకు భక్తిపరులైన వ్యక్తులు కూడా ఎలా సంతోషిస్తారో, మోసానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. దుష్ట వ్యక్తులు, సాతాను యొక్క కుయుక్తి ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు, సద్గురువులను వారి దుర్మార్గపు పథకాలకు మద్దతుగా మార్చడానికి దీనిని ఒక వ్యూహంగా ఉపయోగిస్తారు.

దావీదు యెరూషలేమును విడిచిపెట్టాడు. (13-23) 
దావీదు యెరూషలేమును విడిచిపెట్టాలని దృఢమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, అది దైవిక క్రమశిక్షణను అంగీకరించే పశ్చాత్తాపంగా అంగీకరించాడు. అన్యాయమైన అబ్షాలోము ముందు తనను తాను రక్షించుకోగలిగినప్పటికీ, అతను నీతిమంతుడైన దేవుని ముందు వినయంగా తనను తాను ఖండించుకుంటాడు, అతని తీర్పులకు లొంగిపోతాడు. దావీదు తన పాపాల పర్యవసానాలను ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరిస్తాడు. అంతేకాక, అతను ఇతరుల గురించి లోతుగా శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు అతను బాధపడినప్పుడు వారు తనతో పాటు బాధపడాలని కోరుకోరు.
అతను తనతో ఉండమని ఎవరినీ బలవంతం చేయడు; ఎవరి హృదయాలు అబ్షాలోముతో ఉంటాయో వారు స్వేచ్ఛగా వెళ్లి తమ స్వంత విధిని ఎదుర్కొంటారు. అదేవిధంగా, క్రీస్తు తనను అనుసరించడానికి ఇష్టపూర్వకంగా ఎంచుకున్న వారిని మాత్రమే ఆహ్వానిస్తాడు. దావీదు విదేశీయుడు మరియు ఇటీవల మతం మారిన ఇత్తై పట్ల నిజమైన శ్రద్ధ చూపుతాడు మరియు అతను కష్టాలను అనుభవించాలని అతను కోరుకోడు. ఇత్తై దావీదు పట్ల ఉన్న విధేయత, దావీదు జ్ఞానం మరియు మంచితనం పట్ల అతనికి ఉన్న అభిమానానికి నిదర్శనం. మంచి మరియు సవాలు సమయాల్లో మందంగా మరియు సన్నగా మనకు అండగా నిలిచేవారే నిజమైన స్నేహితులు.
అదేవిధంగా, మనం అచంచలమైన దృఢ నిశ్చయంతో దావీదు కుమారునికి అంకితభావంతో ఉంటాము మరియు ఏదీ - జీవితం లేదా మరణం కూడా - అతని ప్రేమ నుండి మనల్ని వేరు చేయదు.

దావీదు మందసమును వెనక్కి పంపాడు. (24-30) 
దావీదు మందసము యొక్క భద్రతను నిర్ధారించడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాడు. సంపద, కీర్తి, సౌకర్యం మరియు భద్రత వంటి వ్యక్తిగత ఆందోళనల కంటే చర్చి యొక్క శ్రేయస్సు మరియు శ్రేయస్సుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతను అర్థం చేసుకున్నాడు. దావీదు యొక్క వైఖరి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కంటే సువార్త యొక్క విజయాన్ని అంచనా వేయడానికి సరైన విధానాన్ని ఉదాహరణగా చూపుతుంది.
ముఖ్యంగా, దావీదు దేవుని ప్రొవిడెన్స్ గురించి సంతృప్తి మరియు సమర్పణతో మాట్లాడాడు. మనకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా, దేవుని చిత్తాన్ని హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించడం మరియు స్వీకరించడం మన శ్రేయస్సు మరియు మన నైతిక బాధ్యత రెండూ. తెలియని భయాన్ని పోగొట్టడానికి, అన్ని సంఘటనలలో దేవుని మార్గదర్శక హస్తాన్ని మనం గుర్తించాలి.
దావీదు తన గత పాపం గురించి నిరంతరం అవగాహన చేసుకోవడం, మన స్వంత లోపాలను మనం గుర్తుంచుకోవాలని మరియు మన జీవితాల్లో దేవుని క్షమాపణ మరియు మార్గదర్శకత్వాన్ని వెతకాలని రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. కీర్తనల గ్రంథము 38:4

అతను అహీతోఫెల్ సలహాకు వ్యతిరేకంగా ప్రార్థించాడు. (31-37)
తన ప్రార్థనలో, దావీదు అహీతోఫెల్‌ను వ్యక్తిగతంగా లక్ష్యంగా చేసుకోలేదు కానీ అతని హానికరమైన సలహాను ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. దేవుడు అన్ని హృదయాలను మరియు నాలుకలపై నియంత్రణ కలిగి ఉంటాడని దావీదు దృఢంగా విశ్వసించాడు. అయితే, ప్రార్థన మాత్రమే సరిపోదని అతను అర్థం చేసుకున్నాడు; అతను కూడా చర్య తీసుకుంటాడు, ఎందుకంటే ప్రయత్నం లేకుండా కేవలం ప్రార్థనపై మాత్రమే ఆధారపడడం దేవుణ్ణి ప్రలోభపెట్టడం.
మన మానవ స్వభావంలో, జ్ఞానం మరియు సరళత తరచుగా సంపూర్ణ సామరస్యంతో కలిసి ఉండవు, క్షమాపణ కోసం పిలుపునిచ్చే లోపాలను మనల్ని వదిలివేస్తాయి. అయినప్పటికీ, మనం దావీదు కుమారుడిని చూసినప్పుడు, ద్రోహం మరియు క్రూరత్వాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా జ్ఞానం, సాత్వికం, నిజాయితీ మరియు సహనం యొక్క అసాధారణ ప్రదర్శనను మనం చూస్తాము. కాబట్టి మనం జీవితంలోనూ, మరణంలోనూ ఆయనను అనుసరించి, అంటిపెట్టుకుని, సేవిద్దాం.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |