Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 2 | View All

1. These are the sons of Yisra'el: Re'uven, Shim`on, Levi, and Yehudah, Yissakhar, and Zevulun,

2. Dan, Yosef, and Binyamin, Naftali, Gad, and Asher.

3. యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగ్గురు కనానీయురాలైన షూయ కుమార్తెయందు అతనికి పుట్టిరి. యూదాకు జ్యేష్ఠకుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను.

3. The sons of Yehudah: `Er, and Onan, and Shelach; which three were born to him of Shu`a's daughter the Kana`anite. `Er, Yehudah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and he killed him.

4. మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదు గురు.
మత్తయి 1:3

4. Tamar his daughter-in-law bore him Peretz and Zerach. All the sons of Yehudah were five.

5. పెరెసు కుమారులు హెస్రోను హామూలు.
మత్తయి 1:3

5. The sons of Peretz: Hetzron, and Hamul.

6. జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కల్కోలు దార.

6. The sons of Zerach: Zimri, and Etan, and Heman, and Kalkol, and Dara; five of them in all.

7. కర్మీ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగ్రస్తమైన దానిలో కొంత అపహరించి ఇశ్రాయేలీయులను శ్రమపెట్టెను.

7. The sons of Karmi: `Akar, the troubler of Yisra'el, who committed a trespass in the devoted thing.

8. ఏతాను కుమారులలో అజర్యా అను ఒకడుండెను.

8. The sons of Etan: `Azaryah.

9. హెస్రోనునకు పుట్టిన కుమారులు యెరహ్మెయేలు రాము కెలూబై.
మత్తయి 1:3

9. The sons also of Hetzron, who were born to him: Yerachme'el, and Ram, and Keluvai.

10. రాము అమ్మినాదాబును కనెను, అమ్మినాదాబు యూదావారికి పెద్దయైన నయస్సోనును కనెను.
మత్తయి 1:4-5

10. Ram became the father of `Amminadav, and `Amminadav became the father of Nachshon, prince of the children of Yehudah;

11. నయస్సోను శల్మాను కనెను, శల్మా బోయజును కనెను,

11. and Nachshon became the father of Salma, and Salma became the father of Bo`az,

12. బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెష్షయిని కనెను,

12. and Bo`az became the father of `Oved, and `Oved became the father of Yishai;

13. యెష్షయి తన జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమ్మాను
మత్తయి 1:6

13. and Yishai became the father of his firstborn Eli'av, and Avinadav the second, and Shim`a the third,

14. నాలుగవవాడైన నెతనేలును, అయిదవవాడైన రద్దయిని

14. Netan'el the fourth, Raddai the fifth,

15. ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను.

15. Otzem the sixth, David the seventh;

16. సెరూయా అబీగయీలు వీరి అక్కచెల్లెండ్రు. సెరూయా కుమారులు ముగ్గురు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు.

16. and their sisters were Tzeru'yah and Avigayil. The sons of Tzeru'yah: Avishai, and Yo'av, and `Asa'el, three.

17. అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇష్మాయేలీయుడైన యెతెరు అమాశాకు తండ్రి.

17. Avigayil bore `Amasa; and the father of `Amasa was Yeter the Yishme`elite.

18. హెస్రోను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భార్యయందును యెరీయోతునందును పిల్లలను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అర్దోను.

18. Kalev the son of Hetzron became the father of children of `Azuvah his wife, and of Yeri`ot; and these were her sons: Yesher, and Shovav, and Ardon.

19. అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫ్రాతాను వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను.

19. `Azuvah died, and Kalev took to him Efrat, who bore him Hur.

20. హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి బెసలేలును కనెను.

20. Hur became the father of Uri, and Uri became the father of Betzal'el.

21. తరువాత హెస్రోను గిలాదు తండ్రియైన మాకీరు కుమార్తెను కూడెను; తాను అరువది సంవత్సరముల వయస్సుగలవాడైనప్పుడు దానిని వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి సెగూబును కనెను.

21. Afterward Hetzron went in to the daughter of Makhir the father of Gil`ad, whom he took as wife when he was sixty years old; and she bore him Seguv.

22. సెగూబు యాయీరును కనెను, ఇతనికి గిలాదు దేశమందు ఇరువదిమూడు పట్ట ణము లుండెను.

22. Seguv became the father of Ya'ir, who had twenty-three cities in the land of Gil`ad.

23. మరియగెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు పట్టణములను కెనాతును దాని ఉపపట్టణము లను అరువది పట్టణములను వారియొద్దనుండి తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండ్రియైన మాకీరునకు కుమాళ్లు.

23. Geshur and Aram took the towns of Ya'ir from them, with Kenat, and the villages of it, even sixty cities. All these were the sons of Makhir the father of Gil`ad.

24. కాలేబుదైన ఎఫ్రాతాలో హెస్రోను చనిపోయిన తరువాత హెస్రోను భార్యయైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండ్రియైన అష్షూరును కనెను.

24. After that Hetzron was dead in Kalev-Efratah, then Aviyah Hetzron's wife bore him Ashshur the father of Tekoa.

25. హెస్రోను జ్యేష్ఠ కుమారుడైన యెరహ్మెయేలు కుమారులు ఎవరనగా జ్యేష్ఠు డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా.

25. The sons of Yerachme'el the firstborn of Hetzron were Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Otzem, Achiyah.

26. అటారా అను ఇంకొక భార్య యెరహ్మెయేలునకు ఉండెను, ఇది ఓనామునకు తల్లి.

26. Yerachme'el had another wife, whose name was `Atarah; she was the mother of Onam.

27. యెరహ్మెయేలునకు జ్యేష్ఠకుమారుడగు రాము కుమారులు మయజు యామీను ఏకెరు.

27. The sons of Ram the firstborn of Yerachme'el were Ma`atz, and Yamin, and `Eker.

28. The sons of Onam were Shammai, and Yada. The sons of Shammai: Nadav, and Avishur.

29. అబీషూరు భార్యపేరు అబీహయిలు, అది అతనికి అహ్బానును, మొలీదును కనెను.

29. The name of the wife of Avishur was Avichayil; and she bore him Achban, and Molid.

30. నాదాబు కుమా రులు సెలెదు అప్పయీము. సెలెదు సంతానములేకుండ చనిపోయెను

30. The sons of Nadav: Seled, and Appayim; but Seled died without children.

31. అప్పయీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒక డుండెను, ఇషీ కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహ్లయి అను ఒకడుండెను,

31. The sons of Appayim: Yish`i. The sons of Yish`i: Sheshan. The sons of Sheshan: Achlai.

32. షమ్మయి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను;యెతెరు సంతానములేకుండ చనిపోయెను.

32. The sons of Yada the brother of Shammai: Yeter, and Yonatan; and Yeter died without children.

33. యోనాతాను కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహ్మె యేలునకు పుట్టినవారు.

33. The sons of Yonatan: Pelet, and Zaza. These were the sons of Yerachme'el.

34. షేషానునకు కుమార్తెలే గాని కుమారులు లేకపోయిరి;ఈ షేషానునకు యర్హా అను ఒక దాసుడుండెను, వాడు ఐగుప్తీయుడు

34. Now Sheshan had no sons, but daughters. Sheshan had a servant, a Mitzrian, whose name was Yarcha.

35. షేషాను తన కుమార్తెను తన దాసుడైన యర్హాకు ఇయ్యగా అది అతనికి అత్తయిని కనెను.

35. Sheshan gave his daughter to Yarcha his servant as wife; and she bore him `Attai.

36. అత్తయి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను,

36. `Attai became the father of Natan, and Natan became the father of Zavad,

37. జాబాదు ఎప్లాలును కనెను, ఎప్లాలు ఓబేదును కనెను,

37. and Zavad became the father of Eflal, and Eflal became the father of `Oved,

38. ఓబేదు యెహూను కనెను, యెహూ అజర్యాను కనెను,

38. and `Oved became the father of Yehu, and Yehu became the father of `Azaryah,

39. అజర్యా హేలెస్సును కనెను, హేలెస్సు ఎలాశాను కనెను,

39. and `Azaryah became the father of Heletz, and Heletz became the father of El`asah,

40. and El`asah became the father of Sismai, and Sismai became the father of Shallum,

41. షల్లూము యెక మ్యాను కనెను, యెకమ్యా ఎలీషామాను కనెను.

41. and Shallum became the father of Yekamyah, and Yekamyah became the father of Elishama.

42. యెర హ్మెయేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు తండ్రియైన మేషా, యితడు అతనికి జ్యేష్ఠుడు. అబీ హెబ్రోను మేషాకు కుమారుడు.

42. The sons of Kalev the brother of Yerachme'el were Mesha his firstborn, who was the father of Zif; and the sons of Mareshah the father of Hevron.

43. The sons of Hevron: Korach, and Tappuach, and Rekem, and Shema.

44. షెమ యోర్కెయాము తండ్రియైన రహమును కనెను, రేకెము షమ్మయిని కనెను.

44. Shema became the father of Racham, the father of Yorke`am; and Rekem became the father of Shammai.

45. షమ్మయి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేత్సూరునకు తండ్రి.

45. The son of Shammai was Ma`on; and Ma`on was the father of Beit-Tzur.

46. కాలేబు ఉపపత్నియైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును కనెను, హారాను గాజేజును కనెను.

46. `Efah, Kalev's concubine, bore Haran, and Motzah, and Gazez; and Haran became the father of Gazez.

47. The sons of Yohdai: Regem, and Yotam, and Geshan, and Pelet, and `Efah, and Sha`af.

48. కాలేబు ఉపపత్నియైన మయకా షెబెరును తిర్హనాను కనెను.

48. Ma`akhah, Kalev's concubine, bore Shever and Tirchanah.

49. మరియు అది మద్మన్నాకు తండ్రియైన షయపును మక్బే నాకును గిబ్యాకు తండ్రియైన షెవానును కనెను. కాలేబు కుమార్తెకు అక్సా అని పేరు.

49. She bore also Sha`af the father of Madmannah, Sheva the father of Makhbena, and the father of Giv'ah; and the daughter of Kalev was `Akhsah.

50. ఎఫ్రాతాకు జ్యేష్ఠుడుగా పుట్టిన హూరు కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఎవరనగా కిర్యత్యారీము తండ్రియైన శోబాలును,

50. These were the sons of Kalev, the son of Hur, the firstborn of Efratah: Shoval the father of Kiryat-Ye`arim,

51. బేత్లెహేము తండ్రియైన శల్మాయును, బేత్గాదేరు తండ్రియైన హారే పును.

51. Salma the father of Beit-Lechem, Haref the father of Beit-Gader.

52. కిర్యత్యారీము తండ్రియైన శోబాలు కుమారులెవ రనగా హారోయేజీహమీ్మను హోతు.

52. Shoval the father of Kiryat-Ye`arim had sons: Haro'e, half of the Menuchot.

53. కిర్యత్యారీముకుమారులెవరనగా ఇత్రీయులును పూతీయులును షుమ్మా తీయులును మిష్రాయీయులును; వీరివలన సొరాతీయు లును ఎష్తాయులీయులును కలిగిరి.

53. The families of Kiryat-Ye`arim: The Yitri, and the Puti, and the Shumati, and the Mishra`i; of them came the Tzor`ati and the Eshta'uli.

54. శల్మా కుమారులెవ రనగా బేత్లెహేమును నెటోపాతీయులును యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానున్న జారీయులును.

54. The sons of Salma: Beit-Lechem, and the Netofati, Atrot-Beit-Yo'av, and half of the Manachati, the Tzor`i.

55. యబ్బేజులో కాపురమున్న లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులును షిమ్యాతీయులును శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటి వారికి తండ్రియైన హమాతువలన పుట్టిన కేనీయుల సంబంధులు.

55. The families of Sofrim who lived at Ya`betz: the Tir`atim, the Shim`atim, the Sukhatim. These are the Kinim who came of Hammat, the father of the house of Rechav.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వంశావళి.

మేము ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ వారసులకు సంబంధించిన విభాగానికి చేరుకున్నాము, ఇది ఇతర దేశాలలో చేర్చబడకుండా విడిగా జీవించడానికి ఎంపిక చేయబడిన ఒక అద్భుతమైన దేశం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్రీస్తు ద్వారా, ఆయనను సమీపించే వారందరికీ అతని మోక్షం తెరిచి ఉంటుంది, వారి విశ్వాసం, ఆప్యాయత మరియు ఆయన పట్ల నిబద్ధత ఆధారంగా సమానమైన ఆశీర్వాదాలను మంజూరు చేస్తుంది. అంతిమ విలువ దేవుని అనుగ్రహం, అంతర్గత శాంతి, అతని ప్రతిరూపాన్ని ప్రతిబింబించడం మరియు మన తోటి మానవుల శ్రేయస్సును పెంపొందించేటప్పుడు అతని గౌరవానికి అంకితమైన ఉద్దేశపూర్వక ఉనికి.


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |