Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 119 | View All

1. (ఆలెఫ్‌) యెహోవా ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి నిర్దోషముగా నడుచుకొనువారు ధన్యులు

2. ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూర్ణహృదయముతో ఆయనను వెదకువారు ధన్యులు.

3. వారు ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనుచు ఏ పాపమును చేయరు

4. నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించియున్నావు.

5. ఆహా నీ కట్టడలను గైకొనునట్లు నా ప్రవర్తన స్థిరపడి యుండిన నెంత మేలు.

6. నీ ఆజ్ఞలన్నిటిని నేను లక్ష్యము చేయునప్పుడు నాకు అవమానము కలుగనేరదు.

7. నీతిగల నీ న్యాయవిధులను నేను నేర్చుకొనునప్పుడు యథార్థహృదయముతో నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను.

8. నీ కట్టడలను నేను గైకొందును నన్ను బొత్తిగా విడనాడకుము.

9. (బేత్‌) ¸యౌవనస్థులు దేనిచేత తమ నడత శుద్ధిపరచు కొందురు? నీ వాక్యమునుబట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుట చేతనే గదా?

10. నా పూర్ణహృదయముతో నిన్ను వెదకియున్నాను నన్ను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరుగనియ్యకుము.

11. నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొని యున్నాను.

12. యెహోవా, నీవే స్తోత్రము నొందదగినవాడవు నీ కట్టడలను నాకు బోధించుము.

13. నీ నోట నీవు సెలవిచ్చిన న్యాయవిధులన్నిటిని నా పెదవులతో వివరించుదును.

14. సర్వసంపదలు దొరికినట్లు నీ శాసనముల మార్గమునుబట్టి నేను సంతోషించు చున్నాను.

15. నీ ఆజ్ఞలను నేను ధ్యానించెదను నీ త్రోవలను మన్నించెదను.

16. నీ కట్టడలనుబట్టి నేను హర్షించెదను. నీ వాక్యమును నేను మరువకయుందును.

17. (గీమెల్‌) నీ సేవకుడనైన నేను బ్రదుకునట్లు నాయెడల నీ దయారసము చూపుము నీ వాక్యమునుబట్టి నేను నడుచుకొనుచుందును.

18. నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచునట్లు నా కన్నులు తెరువుము.

19. నేను భూమిమీద పరదేశినై యున్నాను నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగుచేయకుము.

20. నీ న్యాయవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియున్నది దానిచేత నా ప్రాణము క్షీణించుచున్నది.

21. గర్విష్ఠులను నీవు గద్దించుచున్నావు. నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరుగువారు శాపగ్రస్తులు.

22. నేను నీ శాసనముల ననుసరించుచున్నాను. నామీదికి రాకుండ నిందను తిరస్కారమును తొలగింపుము.

23. అధికారులు నాకు విరోధముగా సభతీర్చి మాటలాడు కొందురు నీ సేవకుడు నీ కట్టడలను ధ్యానించుచుండును.

24. నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకర్తలైయున్నవి.

25. (దాలెత్‌) నా ప్రాణము మంటిని హత్తుకొనుచున్నది నీ వాక్యముచేత నన్ను బ్రదికింపుము.

26. నా చర్య అంతయు నేను చెప్పుకొనగా నీవు నాకు ఉత్తరమిచ్చితివి నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము

27. నీ ఉపదేశమార్గమును నాకు బోధపరచుము. నీ ఆశ్చర్యకార్యములను నేను ధ్యానించెదను.

28. వ్యసనమువలన నా ప్రాణము నీరైపోయెను నీ వాక్యముచేత నన్ను స్థిరపరచుము.

29. కపటపు నడత నాకు దూరము చేయుము నీ ఉపదేశమును నాకు దయచేయుము

30. సత్యమార్గమును నేను కోరుకొనియున్నాను నీ న్యాయవిధులను నేను నాయెదుట పెట్టుకొని యున్నాను

31. యెహోవా, నేను నీ శాసనములను హత్తుకొని యున్నాను నన్ను సిగ్గుపడనియ్యకుము.

32. నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునప్పుడు నేను నీ ఆజ్ఞలమార్గమున పరుగెత్తెదను.
2 కోరింథీయులకు 6:11

33. (హే) యెహోవా, నీ కట్టడలను అనుసరించుటకు నాకు నేర్పుము. అప్పుడు నేను కడమట్టుకు వాటిని గైకొందును.

34. నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరించుటకు నాకు బుద్ధి దయచేయుము అప్పుడు నా పూర్ణహృదయముతో నేను దాని ప్రకారము నడుచుకొందును.

35. నీ ఆజ్ఞల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచున్నాను దానియందు నన్ను నడువజేయుము.

36. లోభముతట్టు కాక నీ శాసనములతట్టు నా హృదయము త్రిప్పుము.

37. వ్యర్థమైనవాటిని చూడకుండ నా కన్నులు త్రిప్పి వేయుము నీ మార్గములలో నడుచుకొనుటకు నన్ను బ్రదికింపుము.

38. నీ విచ్చిన వాక్యము మనుష్యులలో నీ భయమును పుట్టించుచున్నది నీ సేవకునికి దాని స్థిరపరచుము.

39. నీ న్యాయవిధులు ఉత్తములు నాకు భయము పుట్టించుచున్న నా అవమానమును కొట్టివేయుము.

40. నీ ఉపదేశములు నాకు అధిక ప్రియములు నీతినిబట్టి నన్ను బ్రదికింపుము.

41. (వావ్‌) యెహోవా, నీ కనికరములు నా యొద్దకు రానిమ్ము నీ మాటచొప్పున నీ రక్షణ రానిమ్ము.

42. అప్పుడు నన్ను నిందించువారికి నేను ఉత్తరమీయగలను ఏలయనగా నీమాట నమ్ముకొనియున్నాను.

43. నా నోటనుండి సత్యవాక్యమును ఏమాత్రమును తీసి వేయకుము నీ న్యాయవిధులమీద నా ఆశ నిలిపియున్నాను.

44. నిరంతరము నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరించుదును నేను నిత్యము దాని ననుసరించుదును

45. నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను నిర్బంధములేక నడుచుకొందును

46. సిగ్గుపడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూర్చి నేను మాటలాడెదను.
రోమీయులకు 1:16

47. నీ ఆజ్ఞలనుబట్టి నేను హర్షించెదను అవి నాకు ప్రియములు.

48. నాకు ప్రియముగానున్న నీ ఆజ్ఞలతట్టు నా చేతులెత్తెదను నీ కట్టడలను నేను ధ్యానించుదును. జాయిన్‌.

49. (జాయిన్‌) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జ్ఞాపకము చేసి కొనుము దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుట్టించియున్నావు.

50. నీ వాక్యము నన్ను బ్రదికించి యున్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది.

51. గర్విష్ఠులు నన్ను మిగుల అపహసించిరి అయినను నీ ధర్మశాస్త్రమునుండి నేను తొలగక యున్నాను.

52. యెహోవా, పూర్వకాలమునుండి యుండిన నీ న్యాయ విధులను జ్ఞాపకము చేసికొని నేను ఓదార్పు నొందితిని.

53. నీ ధర్మశాస్త్రమును విడిచి నడుచుచున్న భక్తిహీనులను చూడగా నాకు అధిక రోషము పుట్టుచున్నది

54. యాత్రికుడనైన నేను నా బసలో పాటలు పాడుటకు నీ కట్టడలు హేతువులాయెను.

55. యెహోవా, రాత్రివేళ నీ నామమును స్మరణ చేయుచున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను

56. నీ ఉపదేశము ననుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను ఇదే నాకు వరముగా దయచేయబడియున్నది.

57. (హేత్‌)యెహోవా, నీవే నా భాగము నీ వాక్యముల ననుసరించి నడుచుకొందునని నేను నిశ్చయించుకొని యున్నాను.

58. కటాక్షముంచుమని నా పూర్ణహృదయముతో నిన్ను బతిమాలుకొనుచున్నాను నీవిచ్చిన మాటచొప్పున నన్ను కరుణింపుము.

59. నా మార్గములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతట్టు మరలుకొంటిని.

60. నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక త్వరపడితిని.

61. భక్తిహీనులపాశములు నన్ను చుట్టుకొని యున్నను నీ ధర్మశాస్త్రమును నేను మరువలేదు

62. న్యాయమైన నీ విధులనుబట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు అర్ధరాత్రివేళ నేను మేల్కొనువాడను.

63. నీయందు భయభక్తులు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను.

64. (తే­త్‌) యెహోవా, భూమి నీ కృపతో నిండియున్నది నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.

65. యెహోవా, నీ మాట చొప్పున నీ సేవకునికి నీవు మేలు చేసియున్నావు.

66. నేను నీ ఆజ్ఞలయందు నమ్మిక యుంచియున్నాను మంచి వివేచన మంచి జ్ఞానము నాకు నేర్పుము.

67. శ్రమకలుగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచితిని ఇప్పుడు నీ వాక్యము ననుసరించి నడుచుకొను చున్నాను.

68. నీవు దయాళుడవై మేలు చేయుచున్నావు నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.

69. గర్విష్ఠులు నా మీద అబద్ధము కల్పించుదురు అయితే పూర్ణహృదయముతో నేను నీ ఉపదేశ ములను అనుసరింతును.

70. వారి హృదయము క్రొవ్వువలె మందముగా ఉన్నది నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునుబట్టి ఆనందించుచున్నాను.

71. నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకొనునట్లు శ్రమనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను.

72. వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీ విచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నాకు మేలు.

73. (యోద్‌) నీ చేతులు నన్ను నిర్మించి నాకు రూపు ఏర్పరచెను నేను నీ ఆజ్ఞలను నేర్చుకొనునట్లు నాకు బుద్ధి దయచేయుము.

74. నీ వాక్యముమీద నేను ఆశపెట్టుకొని యున్నాను నీయందు భయభక్తులుగలవారు నన్ను చూచి సంతోషింతురు

75. యెహోవా, నీ తీర్పులు న్యాయమైనవనియు విశ్వాస్యతగలవాడవై నీవు నన్ను శ్రమపరచితివనియు నేనెరుగుదును.

76. నీ సేవకునికి నీవిచ్చిన మాటచొప్పున నీ కృప నన్ను ఆదరించును గాక.

77. నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు సంతోషకరము. నేను బ్రదుకునట్లు నీ కరుణాకటాక్షములు నాకు కలుగును గాక.

78. నేను నీ ఉపదేశములను ధ్యానించుచున్నాను. గర్విష్ఠులు నామీద అబద్ధములాడినందుకు వారు సిగ్గుపడుదురు గాక.

79. నీయందు భయభక్తులుగలవారును నీ శాసనములను తెలిసికొనువారును నా పక్షమున నుందురు గాక.

80. నేను సిగ్గుపడకుండునట్లు నా హృదయము నీ కట్టడలవిషయమై నిర్దోషమగును గాక.

81. (కఫ్‌) నీ రక్షణకొరకు నా ప్రాణము సొమ్మసిల్లుచున్నది. నేను నీ వాక్యముమీద ఆశపెట్టుకొని యున్నాను

82. నన్ను ఎప్పుడు ఆదరించెదవో అని నా కన్నులు నీవిచ్చిన మాటకొరకు కనిపెట్టి క్షీణించు చున్నవి

83. నేను పొగ తగులుచున్న సిద్దెవలెనైతిని అయినను నీ కట్టడలను నేను మరచుట లేదు.

84. నీ సేవకుని దినములు ఎంత కొద్దివాయెను? నన్ను తరుమువారికి నీవు తీర్పు తీర్చుట యెప్పుడు?

85. నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరింపని గర్విష్ఠులు నన్ను చిక్కించుకొనుటకై గుంటలు త్రవ్విరి.

86. నీ ఆజ్ఞలన్నియు నమ్మదగినవి పగవారు నిర్నిమిత్తముగా నన్ను తరుముచున్నారు నాకు సహాయముచేయుము.

87. భూమిమీద నుండకుండ వారు నన్ను నాశనము చేయుటకు కొంచెమే తప్పెను అయితే నీ ఉపదేశములను నేను విడువకయున్నాను.

88. నీవు నియమించిన శాసనమును నేను అనుసరించు నట్లు నీ కృపచేత నన్ను బ్రదికింపుము. లామెద్‌.

89. (లామెద్‌) యెహోవా, నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా నున్నది.

90. నీ విశ్వాస్యత తరతరములుండును. నీవు భూమిని స్థాపించితివి అది స్థిరముగానున్నది

91. సమస్తము నీకు సేవచేయుచున్నవి కావున నీ నిర్ణయముచొప్పున అవి నేటికిని స్థిరపడి యున్నవి

92. నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు సంతోషమియ్యనియెడల నా శ్రమయందు నేను నశించియుందును.

93. నీ ఉపదేశమువలన నీవు నన్ను బ్రదికించితివి నేనెన్నడును వాటిని మరువను.

94. నీ ఉపదేశములను నేను వెదకుచున్నాను నేను నీవాడనే నన్ను రక్షించుము.

95. నన్ను సంహరింపవలెనని భక్తిహీనులు నా కొరకు పొంచియున్నారు అయితే నేను నీ శాసనములను తలపోయుచున్నాను.

96. సకల సంపూర్ణతకు పరిమితి కలదని నేను గ్రహించి యున్నాను నీ ధర్మోపదేశము అపరిమితమైనది.

97. (మేమ్‌) నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో ప్రియముగానున్నది దినమెల్ల నేను దానిని ధ్యానించుచున్నాను.

98. నీ ఆజ్ఞలు నిత్యము నాకు తోడుగా నున్నవి. నా శత్రువులను మించిన జ్ఞానము అవి నాకు కలుగ జేయుచున్నవి.

99. నీ శాసనములను నేను ధ్యానించుచున్నాను కావున నా బోధకులందరికంటె నాకు విశేషజ్ఞానము కలదు.

100. నీ ఉపదేశములను నేను లక్ష్యము చేయుచున్నాను కావున వృద్ధులకంటె నాకు విశేషజ్ఞానము కలదు.

101. నేను నీ వాక్యము ననుసరించునట్లు దుష్టమార్గములన్నిటిలోనుండి నా పాదములు తొలగించుకొనుచున్నాను

102. నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ న్యాయవిధులనుండి నేను తొలగకయున్నాను.

103. నీ వాక్యములు నా జిహ్వకు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె తీపిగా నున్నవి.

104. నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తప్పుమార్గములన్నియు నా కసహ్యములాయెను.

105. (నూన్‌) నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై యున్నది.

106. నీ న్యాయవిధులను నేననుసరించెదనని నేను ప్రమాణము చేసియున్నాను నా మాట నెర వేర్చుదును.

107. యెహోవా, నేను మిక్కిలి శ్రమపడుచున్నాను నీ మాటచొప్పున నన్ను బ్రదికింపుము.

108. యెహోవా, నా నోటి స్వేచ్ఛార్పణలను అంగీక రించుము. నీ న్యాయవిధులను నాకు బోధింపుము

109. నా ప్రాణము ఎల్లప్పుడు నా అరచేతిలో ఉన్నది. అయినను నీ ధర్మశాస్త్రమును నేను మరువను.

110. నన్ను పట్టుకొనుటకై భక్తిహీనులు ఉరియొడ్డిరి అయినను నీ ఉపదేశములనుండి నేను తొలగి తిరుగుట లేదు.

111. నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నిత్యస్వాస్థ్యమని భావించుచున్నాను.

112. నీ కట్టడలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియున్నాను ఇది తుదవరకు నిలుచు నిత్యనిర్ణయము.

113. (సామెహ్‌) ద్విమనస్కులను నేను ద్వేషించుచున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ప్రీతికరము.

114. నాకు మరుగుచోటు నా కేడెము నీవే నేను నీ వాక్యముమీద ఆశపెట్టుకొనియున్నాను.

115. నేను నా దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించెదను దుష్‌క్రియలు చేయువారలారా, నాయొద్దనుండి తొలగుడి.

116. నేను బ్రదుకునట్లు నీ మాటచొప్పున నన్ను ఆదు కొనుము నా ఆశ భంగమై నేను సిగ్గునొందక యుందును గాక.

117. నాకు రక్షణకలుగునట్లు నీవు నన్ను ఉద్ధరింపుము అప్పుడు నీ కట్టడలను నిత్యము లక్ష్యము చేసెదను.

118. నీ కట్టడలను మీరిన వారినందరిని నీవు నిరాకరించుదువు వారి కపటాలోచన మోసమే.

119. భూమిమీదనున్న భక్తిహీనులనందరిని నీవు మష్టువలె లయపరచుదువు కావున నీ శాసనములు నాకు ఇష్టమైయున్నవి

120. నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచున్నది నీ న్యాయవిధులకు నేను భయపడుచున్నాను.

121. (అయిన్‌) నేను నీతిన్యాయముల ననుసరించుచున్నాను. నన్ను బాధించువారివశమున నన్ను విడిచిపెట్టకుము.

122. మేలుకొరకు నీ సేవకునికి పూటపడుము గర్విష్ఠులు నన్ను బాధింపక యుందురు గాక.

123. నీ రక్షణకొరకు నీతిగల నీ మాటకొరకు కనిపెట్టుచు నా కన్నులు క్షీణించుచున్నవి.

124. నీ కృపచొప్పున నీ సేవకునికి మేలుచేయుము నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము

125. నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గ్రహించునట్లు నాకు జ్ఞానము కలుగ జేయుము

126. జనులు నీ ధర్మశాస్త్రమును నిరర్థకము చేసియున్నారు యెహోవా తన క్రియ జరిగించుటకు ఇదే సమయము.

127. బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజ్ఞలు నాకు ప్రియముగానున్నవి.

128. నీ ఉపదేశములన్నియు యథార్థములని నేను వాటిని మన్నించుచున్నాను అబద్ధమార్గములన్నియు నా కసహ్యములు.

129. (పే) నీ శాసనములు ఆశ్చర్యములు కావుననే నేను వాటిని గైకొనుచున్నాను.

130. నీ వాక్యములు వెల్లడి అగుటతోడనే వెలుగుకలుగును అవి తెలివిలేనివారికి తెలివి కలిగించును.

131. నీ ఆజ్ఞలయందైన యధిక వాంఛచేత నేను నోరు తెరచి ఒగర్చుచున్నాను.

132. నీ నామమును ప్రేమించువారికి నీవు చేయదగునట్లు నాతట్టు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము.

133. నీ వాక్యమునుబట్టి నా యడుగులు స్థిరపరచుము ఏ పాపమును నన్ను ఏలనియ్యకుము.

134. నీ ఉపదేశములను నేను అనుసరించునట్లు మనుష్యుల బలాత్కారమునుండి నన్ను విమోచింపుము.

135. నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింపజేయుము నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.

136. జనులు నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కన్నీరు ఏరులై పారుచున్నది.

137. (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ న్యాయవిధులు యథార్థములు
ప్రకటన గ్రంథం 16:5-7, ప్రకటన గ్రంథం 19:2

138. నీతినిబట్టియు పూర్ణ విశ్వాస్యతనుబట్టియు నీ శాసనములను నీవు నియమించితివి.

139. నా విరోధులు నీ వాక్యములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది.

140. నీ మాట మిక్కిలి స్వచ్ఛమైనది అది నీ సేవకునికి ప్రియమైనది.

141. నేను అల్పుడను నిరాకరింపబడినవాడను అయినను నీ ఉపదేశములను నేను మరువను.

142. నీ నీతి శాశ్వతమైనది నీ ధర్మశాస్త్రము కేవలము సత్యము.

143. శ్రమయు వేదనయు నన్ను పట్టియున్నవి అయినను నీ ఆజ్ఞలు నాకు సంతోషము కలుగజేయు చున్నవి

144. నీ శాసనములు శాశ్వతమైన నీతిగలవి నేను బ్రదుకునట్లు నాకు తెలివి దయచేయుము.

145. (ఖొఫ్‌) యెహోవా, హృదయపూర్వకముగా నేను మొఱ్ఱ పెట్టుచున్నాను నీ కట్టడలను నేను గైకొనునట్లు నాకు ఉత్తరమిమ్ము.

146. నేను నీకు మొఱ్ఱ పెట్టుచున్నాను నీ శాసనములచొప్పున నేను నడుచుకొనునట్లు నన్ను రక్షింపుము.

147. తెల్లవారకమునుపే మొఱ్ఱపెట్టితిని నీ మాటలమీద నేను ఆశపెట్టుకొని యున్నాను

148. నీవిచ్చిన వాక్యమును నేను ధ్యానించుటకై నాకన్నులు రాత్రిజాములు కాకమునుపే తెరచుకొందును.

149. నీ కృపనుబట్టి నా మొఱ్ఱ ఆలకింపుము యెహోవా, నీ వాక్యవిధులనుబట్టి నన్ను బ్రదికింపుము.

150. దుష్కార్యములు చేయువారును నీ ధర్మశాస్త్రమును త్రోసివేయువారును నా యొద్దకు సమీపించుచున్నారు

151. యెహోవా, నీవు సమీపముగా ఉన్నావు. నీ ఆజ్ఞలన్నియు సత్యమైనవి.

152. నీ శాసనములను నీవు నిత్యములుగా స్థిరపరచితివని నేను పూర్వమునుండి వాటివలననే తెలిసికొని యున్నాను.

153. (రేష్‌) నేను నీ ధర్మశాస్త్రమును మరచువాడను కాను నా శ్రమను విచారించి నన్ను విడిపింపుము

154. నా పక్షమున వ్యాజ్యెమాడి నన్ను విమోచింపుము నీవిచ్చిన మాటచొప్పున నన్ను బ్రదికింపుము.

155. భక్తిహీనులు నీ కట్టడలను వెదకుట లేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా నున్నది.

156. యెహోవా, నీ కనికరములు మితిలేనివి నీ న్యాయవిధులనుబట్టి నన్ను బ్రదికింపుము.

157. నన్ను తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ న్యాయశాసనములనుండి నేను తొలగకయున్నాను.

158. ద్రోహులను చూచి నేను అసహ్యించుకొంటిని నీవిచ్చిన మాటను వారు లక్ష్యపెట్టరు.

159. యెహోవా, చిత్తగించుము నీ ఉపదేశములు నాకెంతో ప్రీతికరములు నీ కృపచొప్పున నన్ను బ్రదికింపుము

160. నీ వాక్య సారాంశము సత్యము నీవు నియమించిన న్యాయవిధులన్నియు నిత్యము నిలుచును.

161. (షీన్‌) అధికారులు నిర్నిమిత్తముగా నన్ను తరుముదురు అయినను నీ వాక్యభయము నా హృదయమందు నిలుచుచున్నది.
యోహాను 15:25

162. విస్తారమైన దోపుసొమ్ము సంపాదించినవానివలె నీవిచ్చిన మాటనుబట్టి నేను సంతోషించుచున్నాను.

163. అబద్ధము నాకసహ్యము అది నాకు హేయము నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ప్రీతికరము.

164. నీ న్యాయవిధులనుబట్టి దినమునకు ఏడు మారులు నేను నిన్ను స్తుతించు చున్నాను.

165. నీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించువారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు వారు తూలి తొట్రిల్లుటకు కారణమేమియులేదు
1 యోహాను 2:10

166. యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను.

167. నేను నీ శాసనములనుబట్టి ప్రవర్తించుచున్నాను అవి నాకు అతి ప్రియములు,

168. నా మార్గములన్నియు నీయెదుట నున్నవి నీ ఉపదేశములను నీ శాసనములను నేను అనుసరించుచున్నాను.

169. (తౌ) యెహోవా, నా మొఱ్ఱ నీ సన్నిధికి వచ్చునుగాక నీ మాటచొప్పున నాకు వివేకము నిమ్ము.

170. నా విన్నపము నీ సన్నిధిని చేరనిమ్ము నీవిచ్చిన మాటచొప్పున నన్ను విడిపింపుము.

171. నీవు నీ కట్టడలను నాకు బోధించుచున్నావు నా పెదవులు నీ స్తోత్రము నుచ్చరించును

172. నీ ఆజ్ఞలన్నియు న్యాయములు నీ వాక్యమునుగూర్చి నా నాలుక పాడును.

173. నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియున్నాను నీ చెయ్యి నాకు సహాయమగును గాక.

174. యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడు చున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు సంతోషకరము.

175. నీవు నన్ను బ్రదికింపుము నేను నిన్ను స్తుతించెదను నీ న్యాయవిధులు నాకు సహాయములగును గాక

176. తప్పిపోయిన గొఱ్ఱెవలె నేను త్రోవవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి పట్టుకొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజ్ఞలను మరచువాడను కాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 119 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఈ కీర్తన యొక్క సాధారణ పరిధి మరియు రూపకల్పన దైవిక నియమాన్ని పెద్దదిగా చేయడం మరియు దానిని గౌరవప్రదంగా చేయడం. ఈ కీర్తనలో దైవిక ద్యోతకం అని పిలువబడే పది పదాలు ఉన్నాయి మరియు ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు మన నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నాడో మరియు అతని నుండి మనం ఏమి ఆశించవచ్చో తెలియజేస్తుంది: 
1. దేవుని చట్టం; ఇది మన సార్వభౌమాధికారిగా ఆయనచే శాసనం చేయబడింది. 
2. అతని మార్గం; ఇది అతని ప్రొవిడెన్స్ యొక్క నియమం. 
3. అతని సాక్ష్యాలు; వారు ప్రపంచానికి గంభీరంగా ప్రకటించారు. 
4. అతని ఆజ్ఞలు; అధికారంతో ఇవ్వబడింది. 
5. అతని ఆజ్ఞలు; మాకు ఉదాసీనమైన విషయాలుగా మిగిలిపోలేదు. 
6. అతని మాట, లేదా చెప్పడం; అది అతని మనస్సు యొక్క ప్రకటన. 
7. అతని తీర్పులు; అనంతమైన జ్ఞానంతో రూపొందించబడింది. 
8. అతని నీతి; ఇది సరైనది యొక్క నియమం మరియు ప్రమాణం. 
9. అతని శాసనాలు; అవి ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటాయి. 
10. అతని సత్యం లేదా విశ్వసనీయత; అది శాశ్వతమైన సత్యం, అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

1-8
ఈ కీర్తన విశ్వాసి యొక్క వ్యక్తిగత ప్రయాణానికి ప్రతిబింబంగా చూడవచ్చు. మన ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలు మరియు భావోద్వేగాలు ఇక్కడ వ్యక్తీకరించబడిన భావాలకు అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు, అది మనలోని పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావానికి నిదర్శనం, మరేమీ కాదు. క్రీస్తు ద్వారా దేవుని క్షమాపణ మరియు దయ పాపి ఆనందానికి అంతిమ వనరులు. దేవుని బోధలపై హృదయపూర్వకంగా విశ్వాసం ఉంచి, ఆయన వాగ్దానాలపై ఆధారపడే పాపం కలుషితం కాకుండా ఉండే వారికే నిజమైన ఆనందం.
దేవుడు మరియు ప్రాపంచిక కోరికల మధ్య హృదయం నలిగిపోతే, అది నైతిక సంఘర్షణకు సంకేతం. అయినప్పటికీ, సాధువులు శ్రద్ధతో పాపం నుండి దూరంగా ఉంటారు. వారు తమ అపరిపూర్ణతలను అంగీకరిస్తారు, అది దేవుని వైపు వారి మార్గాన్ని అడ్డుకుంటుంది, కానీ వారు తమను తప్పుదారి పట్టించే దుష్టత్వాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించరు. టెంప్టర్ ప్రజలు తమ అభీష్టానుసారం దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించాలా వద్దా అని ఎన్నుకోవచ్చని వారిని ఒప్పించటానికి ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ నీతిమంతుని కోరికలు మరియు ప్రార్థనలు దేవుని చిత్తం మరియు ఆజ్ఞకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.
ఒక అంశంలో విధేయత ఇతరులలో అవిధేయతను భర్తీ చేయగలదని ఎవరైనా విశ్వసిస్తే, వారి కపటత్వం చివరికి బహిర్గతమవుతుంది. ఈ జన్మలో వారు తమ చర్యలకు సిగ్గుపడకపోతే, వారు శాశ్వతమైన అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటారు. కీర్తనకర్త దేవుని చట్టాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఆయనను మహిమపరచాలని కోరుకున్నాడు, దేవుని ఉనికి లేకుండా, మానవ ఆత్మ సులభంగా శోధనకు లొంగిపోగలదని గుర్తించాడు.

9-16
ప్రతి ఒక్కరూ, వారి స్వాభావిక పాపాత్మకమైన స్వభావంతో పాటు, వారి స్వంత వ్యక్తిగత పాపాలను అందించారు. ఎటువంటి మార్గదర్శక సూత్రాలు లేకుండా జీవించడం లేదా తప్పుదారి పట్టించే వాటిని పాటించడం వల్ల యువత పతనం తరచుగా పుడుతుంది. వారు గ్రంథంలో నిర్దేశించిన సూత్రాలను అనుసరించడం చాలా అవసరం. మనం మన స్వంత జ్ఞానం మరియు బలాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు, దేవునిపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచినప్పుడు, అది పవిత్రతకు నిజమైన నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది.
పాపం యొక్క ప్రభావాన్ని ఆయన ఆజ్ఞలతో ఎదుర్కోవడానికి, అతని వాగ్దానాలతో దాని ఆకర్షణను ఎదుర్కోవడానికి మరియు అతని హెచ్చరికలతో దాని దూకుడును తట్టుకోవడానికి దేవుని వాక్యం మన హృదయాలలో భద్రపరచబడవలసిన విలువైన నిధి. మనం ఆయన పవిత్రతలో పాలుపంచుకున్నప్పుడు, ఆయన ఆశీర్వాదాలలో మనం కూడా పాలుపంచుకునేలా ఆయన శాసనాలలో మనకు ఉపదేశించమని ఆయనను వేడుకుందాం. ఎవరి హృదయాలు దైవిక జ్ఞానం యొక్క పోషణతో పోషించబడతాయో, వారి మాటలతో అనేకమందిని పోషించాలి. దేవుని ఆజ్ఞల మార్గం క్రీస్తు యొక్క అపారమైన సంపదను వెల్లడిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన నీతియుక్తమైన ఆలోచనలు నీతియుక్తమైన చర్యలకు దారితీసే వరకు దేవుని ఆజ్ఞలను ధ్యానించడం వల్ల నిజమైన ప్రయోజనం ఉండదు. నేను మీ శాసనాలను మాత్రమే ఆలోచించను; వాటిని అమలు చేయడంలో నేను సంతోషిస్తాను. మన విధేయత యొక్క మూలాధారాన్ని మరియు మన ప్రేమ యొక్క నిజాయితీని పరిశీలించడం ద్వారా మన విధేయత యొక్క ప్రామాణికతను అంచనా వేయడం తెలివైన పని.

17-24
దేవుడు మనకు న్యాయాన్ని ఖచ్చితంగా వర్తింపజేస్తే, మనమందరం మన మరణాన్ని ఎదుర్కొంటాము. మన జీవితాలను ఆయన సేవకు అంకితం చేయాలి మరియు ఆయన బోధనలకు కట్టుబడి నిజమైన జీవితాన్ని కనుగొంటాము. దేవుని చట్టం మరియు సువార్తలోని లోతైన జ్ఞానాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆయన ఆత్మ యొక్క ప్రకాశం ద్వారా మనకు అవగాహన కల్పించమని మనం ఆయనను వేడుకోవాలి.
విశ్వాసులు తరచుగా ఈ భూమిపై విదేశీయులుగా భావిస్తారు; వారు దేవుని ఆజ్ఞల నుండి తప్పుకోవడం ద్వారా తమ దారిని కోల్పోవడం మరియు సౌకర్యాన్ని కోల్పోవడం గురించి ఆందోళన చెందుతారు. ప్రతి పవిత్రమైన ఆత్మ దేవుని వాక్యాన్ని జీవితానికి అవసరమైన జీవనోపాధిగా చూస్తుంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే ప్రతి పాపానికి అంతర్లీనంగా అహంకారం ఉంటుంది. మోసపూరిత నాలుకలను నిశ్శబ్దం చేయగల శక్తి దేవునికి ఉంది మరియు నిందలు మరియు ధిక్కారాలు కూడా వినయం మరియు చివరికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఆ తర్వాత అవి తీసివేయబడతాయి.
సిలువ భారం భారంగా అనిపించినప్పుడు, మన కోసం దానిని భరించిన వ్యక్తి దానిని కూడా భరించేందుకు మనకు శక్తిని ప్రసాదిస్తాడని గుర్తుంచుకోండి. ఆయన చేత సమర్థించబడినప్పుడు, మనం కుంగిపోలేము. అమాయకులను రక్షించాల్సిన వారే వారికి ద్రోహులుగా మారడం చాలా నిరుత్సాహకరం.
కీర్తనకర్త తన విధికి కట్టుబడి ఉన్నాడు మరియు అతను దేవుని వాక్యంలో ఓదార్పుని పొందాడు. ఇతర సాంత్వన వనరులు చేదుగా మారినప్పుడు దేవుని వాక్యంలో కనిపించే ఓదార్పులు ప్రత్యేకించి భక్తిగల ఆత్మకు ఓదార్పునిస్తాయి. దేవుని సాక్ష్యాలలో ఆనందించాలనుకునే వారు వారి మార్గదర్శకత్వాన్ని తప్పక పాటించాలి. మన పాపాలకు పశ్చాత్తాపాన్ని పాటించడంలో మరియు క్రీస్తుపై మన విశ్వాసాన్ని ఉంచడంలో ప్రభువు మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు.

25-32
ఈ లోకానికి చెందిన వారు తమను తాము భూసంబంధమైన ఆస్తులకు అంటిపెట్టుకొని ఉండగా, వెలుగులో నడిచే వారు తమ హృదయాలలో ప్రాపంచిక వాత్సల్యం యొక్క దీర్ఘకాలిక ఉనికి కారణంగా తరచుగా భారీ భారాన్ని మోస్తారు. దయగల ఆత్మ దేవుడు తన ఫిర్యాదులన్నింటినీ అత్యంత సున్నితత్వంతో స్వీకరిస్తాడని తెలుసుకోవడం ద్వారా వర్ణించలేని ఓదార్పును పొందుతుంది.
మనం దేవుని ఆజ్ఞలను గ్రహించి, వాటిని నిష్ఠగా అనుసరించినప్పుడు, ప్రేమను విమోచించడంలోని అద్భుతాల గురించి మాట్లాడవచ్చు. పశ్చాత్తాపపడిన హృదయాలు వారి పాపాల కోసం కన్నీళ్లతో చలించబడతాయి మరియు బాధాకరమైన సమయాల్లో ఓపికగల ఆత్మలు కూడా దుఃఖంలో కరిగిపోతాయి. అటువంటి క్షణాలలో, వారి ఆత్మలను దేవుని ముందు పోయడం వారికి ఉత్తమమైనది.
"అబద్ధం చెప్పే మార్గం" అనే పదం అన్ని మోసపూరిత మార్గాలను కలిగి ఉంటుంది, దీని ద్వారా ప్రజలు తమను మరియు ఇతరులను తప్పుదారి పట్టిస్తారు లేదా సాతాను మరియు అతని ఏజెంట్లచే మోసగించబడ్డారు. ప్రభువు ధర్మశాస్త్రంతో పరిచయం ఉన్నవారు మరియు ప్రేమించేవారు దాని పట్ల తమ జ్ఞానాన్ని మరియు ప్రేమను మరింతగా పెంచుకోవాలని కోరుకుంటారు. నిజాయితీగల దైవభక్తి యొక్క మార్గం సత్య మార్గం, నిజమైన ఆనందానికి ఏకైక మార్గం. మనం స్థిరంగా మన మనస్సును దానిపైనే ఉంచాలి.
దేవుని వాక్యాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నవారు విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు మరియు ఆయన నుండి అంగీకారం కోసం ప్రార్థించవచ్చు. ప్రభూ, నాకు అవమానం కలిగించే చర్యలలో నేను ఎప్పుడూ పాల్గొనను మరియు నా అర్పణలను తిరస్కరించవద్దు. స్వర్గ మార్గంలో ఉన్నవారు ముందుకు నొక్కుతూనే ఉండాలి. తన ఆత్మ ద్వారా, దేవుడు జ్ఞానాన్ని అందించినప్పుడు తన ప్రజల హృదయాలను విస్తరింపజేస్తాడు. విశ్వాసులు పాపం నుండి విముక్తి పొందాలని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తారు.

33-40
నీ శాసనాలను మాటల్లోనే కాకుండా వాటిని నా జీవితానికి ఎలా అన్వయించుకోవాలో కూడా నాకు నేర్పు. దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనకు నిజమైన అవగాహనను ప్రసాదిస్తాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన హృదయాలలో జ్ఞానం యొక్క ఆత్మను కలిగి ఉంటే తప్ప, లేఖనాల్లో కనిపించే ప్రత్యక్షత యొక్క ఆత్మ సరిపోదు. దేవుడు మనలో తన ఆత్మను నింపుతాడు, తన శాసనాల ప్రకారం జీవించడానికి మనల్ని నడిపిస్తాడు. ఇక్కడ మనం జయించమని ప్రార్థించే పాపం దురాశ. దేవుని ప్రేమ మనలో దృఢంగా పాతుకుపోవాలంటే, ప్రాపంచిక అనుబంధాలు దేవునికి వ్యతిరేకం కాబట్టి మనం ప్రపంచం పట్ల మనకున్న ప్రేమను నిర్మూలించాలి.
నేను నా సమయాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించుకునేలా మరియు ప్రతి కర్తవ్యాన్ని ఉత్సాహంగా నిర్వర్తించేలా మీ మార్గాల్లో నన్ను పునరుద్ధరించండి. వానిటీపై స్థిరపడటం మన ఇంద్రియాలను మందగిస్తుంది మరియు మన పురోగతిని తగ్గిస్తుంది. ప్రయాణీకుడిలా, మనం వెళ్ళే ప్రతి దృశ్యం చూసి భ్రమపడకూడదు.
దేవుని వాక్యంలోని వాగ్దానాలు నిజమైన విశ్వాసుల సంరక్షణతో ముడిపడి ఉన్నాయి. సాతాను దేవుని బిడ్డను ప్రాపంచిక విషయాలలో ప్రలోభపెట్టినప్పుడు, అతను వారి పతనాలకు తర్వాత వారిని నిందిస్తాడు. విజయం క్రీస్తు శిలువ ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. దేవుని ఆజ్ఞల మాధుర్యాన్ని మనం ఆస్వాదించినప్పుడు, అది వాటితో లోతైన పరిచయం కోసం కోరికను రేకెత్తిస్తుంది. మరియు దేవుడు మనలో చిత్తాన్ని చొప్పించినప్పుడు, ఆయన తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి కూడా మనకు శక్తిని ఇస్తాడు.

41-48
ప్రభువా, నేను విశ్వాసం ద్వారా నీ దయను గట్టిగా పట్టుకున్నాను; వాటిని పొందడంలో నా ప్రార్థనలు ప్రభావవంతంగా ఉండేందుకు అనుమతించు. పరిశుద్ధుల మోక్షం అంతిమంగా గ్రహించబడినప్పుడు, దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ఎప్పుడూ వ్యర్థం కాదని స్పష్టమవుతుంది. దేవుని సత్యాలను ప్రకటించడానికి మరియు ఇతరుల ముందు ఆయన మార్గాలను అనుసరించడానికి ఎప్పుడూ భయపడకూడదని లేదా సిగ్గుపడకూడదని మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించాలి. కీర్తనకర్త దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి విధేయత చూపడానికి తన నిబద్ధతలో స్థిరంగా ఉన్నాడు. పాపానికి సేవ చేయడం ఒక రకమైన బానిసత్వం, కానీ దేవుడిని సేవించడం స్వేచ్ఛను తెస్తుంది. నిజమైన ఆనందం మరియు పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ దేవుని నియమాన్ని పాటించడంలో మాత్రమే కనుగొనబడుతుంది. మన విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడానికి మనం ఎప్పుడూ సిగ్గుపడకూడదు లేదా భయపడకూడదు. దేవుణ్ణి సేవించడంలో మనం ఎంత ఎక్కువ ఆనందాన్ని పొందుతాం, పరిపూర్ణతకు అంత దగ్గరవుతాం. మనం దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మంచిగా గుర్తించడమే కాదు, అది మనకు ప్రయోజనకరమైనది కాబట్టి దానిలో ఆనందాన్ని కూడా పొందాలి. దానిని పాటించేందుకు నా శక్తినంతా ప్రయోగించనివ్వండి. ఈ మనస్తత్వం, క్రీస్తును పోలి ఉంటుంది, ప్రతి నిజమైన శిష్యునిలో ఉంటుంది.

49-56
దేవుని వాగ్దానాలను స్వీకరించడానికి ఎంచుకున్న వారు, వినయపూర్వకమైన విశ్వాసంతో, వాటిని తమ విన్నపంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మనలో విశ్వాసాన్ని కలిగించే అదే ఆత్మ మన తరపున కూడా పని చేస్తుంది. దేవుని వాక్యం బాధల సమయాల్లో ఓదార్పునిస్తుంది. దైవిక దయ ద్వారా, అది మనలను పవిత్రంగా చేస్తే, అది అన్ని పరిస్థితులలో తగినంత సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. మన నమ్మకాలు దేవుని చట్టంలో దృఢంగా ఉన్నాయని నిర్ధారిద్దాం మరియు అపహాస్యం చేసేవారు దాని నుండి తప్పుకోమని మనలను ఒప్పించనివ్వవద్దు. దేవుని చారిత్రాత్మక తీర్పులు ఓదార్పు మరియు ప్రోత్సాహానికి మూలంగా పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే అతను మారకుండా ఉన్నాడు. పవిత్రమైన వారందరి దృష్టిలో పాపం అసహ్యకరమైనది. చాలా కాలం ముందు, విశ్వాసి శరీరం నుండి దూరంగా ఉంటాడు మరియు ప్రభువుతో ఉంటాడు. ఈలోగా, ప్రభువు శాసనాలు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతకు కారణాలను అందిస్తాయి. బాధల సమయాల్లో మరియు రాత్రి నిశ్శబ్ద సమయాల్లో, ఒకరు ప్రభువు నామాన్ని స్మరించుకుంటారు మరియు ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని సమర్థించేలా ప్రేరేపించబడతారు. మతాన్ని తమ అగ్రగామిగా చేసుకున్నవారు, అది తమకు అందించిన అపరిమితమైన ప్రయోజనాలను తక్షణమే అంగీకరిస్తారు.

57-64
నిజమైన విశ్వాసులు ప్రభువును తమ అంతిమ వారసత్వంగా ఎంచుకుంటారు మరియు తక్కువ ఏమీ వారిని నిజంగా సంతృప్తిపరచదు. కీర్తనకర్త తన పూర్ణ హృదయంతో ప్రార్థించాడు, అతను కోరిన ఆశీర్వాదం యొక్క అపారమైన విలువను గుర్తించాడు. అతను వాగ్దానం చేసిన దయ కోసం ఆశపడ్డాడు మరియు ఆ వాగ్దానంపై తన నమ్మకాన్ని ఉంచాడు. అతను డొంక తిరుగుడు నుండి దూరంగా మరియు సంకోచం లేకుండా దేవుని బోధనలకు తిరిగి వచ్చాడు. పాపులు తమ పాపపు మార్గాల నుండి తప్పించుకోవడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి మరియు విశ్వాసులు కూడా దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. ఏ చింత లేదా దుఃఖం దేవుని వాక్యాన్ని మరచిపోయేలా లేదా అది అందించే ఓదార్పుకు ఆటంకం కలిగించకూడదు.
భూమిపై ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిలో, విశ్వాసులు కృతజ్ఞతతో ఉండటానికి కారణం ఉంది. దేవుని స్తుతిస్తూ గడిపే సమయం కంటే పాప సుఖాల కోసం కొందరు నిద్రను త్యాగం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నందుకు మనం సిగ్గుపడాలి. మన హృదయాలు ఆయన దయ, దయ మరియు శాంతితో నిండి ఉండాలని కోరుతూ మన ప్రార్థనలు తీవ్రంగా ఉండాలి.

65-72
దేవుడు మనతో ఎలా ప్రవర్తించినా, ఆయన చికిత్స మనకు అర్హత కంటే ఎక్కువ ఉదారంగా ఉంది, ప్రేమతో నడిచేది మరియు మన ప్రయోజనం కోసం ఉద్దేశించబడింది. చాలామందికి జ్ఞానం ఉంది కానీ వివేచన లేదు; ఈ రెండింటినీ కలిగి ఉన్నవారు సాతాను ఉచ్చులకు వ్యతిరేకంగా బలపర్చబడతారు మరియు దేవుని సేవ కోసం సన్నద్ధమవుతారు. మనం ప్రపంచంలో సుఖంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని నుండి దూరమయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన ఆందోళనలను దేవుని మార్గదర్శకత్వానికి అప్పగించడం తెలివైన పని, ఎందుకంటే మనకు ఏది ఉత్తమమో మనం పూర్తిగా గ్రహించలేము. ప్రభువా, నీవు మా ఉదార ప్రదాతవి; విశ్వాసం మరియు విధేయత వైపు మన హృదయాలను నడిపించండి.
కీర్తనకర్త అచంచలమైన సంకల్పంతో తన కర్తవ్యాన్ని కొనసాగించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. గర్విష్ఠులు ప్రపంచం, దాని సంపద మరియు దాని ఆనందాలచే సేవించబడతారు, వారిని తెలివిలేనివారు, ఆత్మసంతృప్తులు మరియు ఉదాసీనంగా చేస్తారు. దేవుడు తన ప్రజలు తన శాసనాలను నేర్చుకునేలా వారికి కష్టాలను పంపాడు. దేవుని వాగ్దానాలు కావాల్సినవి మాత్రమే కాదు, ఆయన చట్టాలు మరియు సూత్రాలు కూడా భక్తిహీనులకు సవాలుగా ఉన్నప్పటికీ, విలువైనవి మరియు ప్రయోజనకరమైనవి ఎందుకంటే అవి మనల్ని సురక్షితంగా మరియు ఆనందంగా నిత్యజీవం వైపు నడిపిస్తాయి.

73-80
దేవుడు మనలను ఆయనను సేవించడానికి మరియు ఆనందించడానికి సృష్టించాడు, కానీ పాపం ద్వారా, మనం ఆయనను సేవించడంలో మరియు ఆయన సన్నిధిలో ఆనందాన్ని పొందడంలో మనల్ని మనం అసమర్థులం చేసుకున్నాము. కాబట్టి, మనకు అవగాహన కల్పించమని ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం నిరంతరం ఆయనను వేడుకోవాలి. దేవునిలో కొందరికి లభించే ఓదార్పు ఇతరులకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అయితే, దేవుని తీర్పులు నేరుగా మనపై ప్రభావం చూపేంత వరకు మాత్రమే అని గుర్తించడం సులభం. బాధల సమయాల్లో అన్ని ఓదార్పు దేవుని దయ మరియు కరుణ నుండి రావాలి. తండ్రి లేదా తల్లి తమ బిడ్డ పట్ల చూపే దయ వలె దేవుని దయ చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. మనమే వాటిని వెతకలేనప్పుడు అవి మన దగ్గరకు వస్తాయి. నిరాధారమైన నిందలు మనకు హాని చేయకూడదు లేదా మన సంకల్పాన్ని వమ్ము చేయకూడదు. కీర్తనకర్త తన కర్తవ్య మార్గంలో కొనసాగి అందులో ఓదార్పు పొందగలిగాడు. అతను తోటి విశ్వాసుల ఆదరాభిమానాలను గౌరవించాడు మరియు వారితో తన సహవాసాన్ని కొనసాగించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నాడు. "మంచి హృదయం" అనేది దేవునిపై మన ఆధారపడడంలో మరియు ఆయనకు మన అంకితభావంలో నిజాయితీని సూచిస్తుంది.

81-88
కీర్తనకర్త తన పాపాల నుండి, తన విరోధుల నుండి మరియు అతని ఆందోళనల నుండి విముక్తిని తీవ్రంగా కోరుకున్నాడు. ఆలస్యమైన ఆశ అతని శక్తిని క్షీణింపజేసింది మరియు అతని కళ్ళు ఎదురుచూసిన మోక్షానికి ఎదురుచూడకుండా అలసిపోయాయి. అయినప్పటికీ, అతని కళ్ళు విఫలమైనప్పుడు కూడా, అతని విశ్వాసం స్థిరంగా ఉంది. అతని బాధ తీవ్రంగా ఉంది, పొగలో వేలాడుతున్న తోలు సీసాలా వాడిపోయినట్లు అతనికి అనిపిస్తుంది. మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని ఆజ్ఞలను మనస్సులో ఉంచుకోవాలి.
విశ్వాసి కోసం సంతాప దినాలు అంతిమంగా ముగుస్తాయి; నిరీక్షిస్తున్న శాశ్వతమైన ఆనందంతో పోలిస్తే అవి క్లుప్తంగా ఉంటాయి. అతని శత్రువులు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని పట్టించుకోకుండా, అతనికి హాని కలిగించే ప్రయత్నాలలో చాకచక్యం మరియు శక్తి రెండింటినీ ఉపయోగించారు. శాంతి భద్రతల మార్గంలో దేవుని ఆజ్ఞలు నమ్మదగినవి మరియు సత్యమైన మార్గదర్శకాలు. మన గురువులాగే మనం సరైనది చేసినప్పుడు మరియు దాని కోసం బాధలను భరించినప్పుడు మనం దేవుని నుండి సహాయం పొందే అవకాశం ఉంది. చెడ్డ వ్యక్తులు ఈ లోకంలో విశ్వాసిని ముంచెత్తినట్లు అనిపించవచ్చు, కానీ అతను ప్రభువు మాటను విడిచిపెట్టడం కంటే ప్రతిదీ విడిచిపెట్టాడు. ప్రతి మంచి పనిని నిర్వహించే శక్తి కోసం మనం దేవుని దయపై ఆధారపడాలి. మనపట్ల దేవుని అనుగ్రహానికి అత్యంత నిశ్చయమైన సూచన మనలో ఆయన చేసిన మంచి పని.

89-96
పరలోకంలో దేవుని వాక్యం యొక్క శాశ్వతత్వం భూసంబంధమైన రాజ్యం యొక్క ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న స్వభావానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. దేవుని ఒడంబడికలో చేసిన కట్టుబాట్లు భూమి యొక్క పునాదుల కంటే చాలా సురక్షితమైనవి. అన్ని ఇతర జీవులు తమ ఉద్దేశించిన ప్రయోజనాలను నెరవేరుస్తున్నప్పుడు, హేతుబద్ధమైన మానవుడు భూమిపై ఏకైక ఉత్పత్తి చేయని భారంగా ఉండాలా? బైబిల్ ఏ క్షణంలోనైనా సంతోషకరమైన తోడుగా మారవచ్చు, కానీ దానిలోని దైవిక దయ నిజంగా మనల్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది. మతిమరుపు మనస్సులకు నివారణ సద్గుణ ప్రేమలను పెంపొందించడంలో ఉంది, ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన పదాలు మసకబారినప్పటికీ, శాశ్వతమైన సారాంశం మిగిలి ఉంటుంది. నేను నీకు చెందినవాడిని, నాకు లేదా ప్రపంచానికి కాదు; కావున, నన్ను పాపము నుండి మరియు రాబోయే నాశనము నుండి రక్షించుము. ఎవరి ఆలోచనలు తనపై స్థిరంగా స్థిరంగా ఉంటాయో వారికి ప్రభువు ప్రశాంతతను ప్రసాదిస్తాడు. ప్రాపంచిక పరిపూర్ణతలను అనుసరించడం అంతిమంగా శూన్యతకు దారి తీస్తుంది; ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని విషయాలు క్షణికమైన ఆదర్శాలు. మానవ వైభవం పువ్వు వికసించినంత క్షణికమైనది. కీర్తనకర్త దేవుని వాక్యం యొక్క సంపూర్ణతను మరియు సమృద్ధిని అనుభవించాడు. ప్రభువు వాక్యం ప్రతి పరిస్థితిని, అన్ని సమయాలలో ప్రస్తావిస్తుంది. ఇది మానవత్వం, మన స్వంత జ్ఞానం, బలం మరియు నీతిపై తప్పుగా ఉన్న నమ్మకం నుండి మనల్ని విముక్తి చేస్తుంది. ఆ విధంగా, మనం క్రీస్తులో ప్రత్యేకంగా ఓదార్పు మరియు ఆనందాన్ని కోరుకుంటాము.

97-104
మనకు ప్రియమైన వాటిని మన ఆలోచనలలో రక్షిస్తాము. నిజమైన జ్ఞానం దేవుని నుండి ఉద్భవించింది. ఒక సద్గుణవంతుడు బైబిల్‌ను తమ చేతుల్లోనే కాకుండా వారి మనస్సు మరియు హృదయంలో కూడా ఉంచుకుంటాడు. దేవుని బోధలను ధ్యానించడం ద్వారా, మన బోధకులు అందించగల దానికంటే మించిన అంతర్దృష్టిని పొందుతాము, ప్రత్యేకించి మన స్వంత హృదయాలపై అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు. చర్చి తండ్రులు, విద్వాంసులు మరియు పురాతన ఆలోచనాపరులు సేకరించిన జ్ఞానం కంటే వ్రాసిన పదం స్వర్గానికి మరింత ఆధారపడదగిన రోడ్‌మ్యాప్‌గా పనిచేస్తుంది. అపరాధం భారం లేదా ధర్మమార్గం నుండి తప్పిపోయినప్పుడు పవిత్రమైన విధుల్లో సౌకర్యవంతంగా లేదా నమ్మకంగా పాల్గొనడం అసాధ్యం.
కీర్తనకర్త హృదయంలో ఉన్న దైవిక దయ అతనిని ఈ బోధనలను స్వీకరించేలా చేసింది. శరీరానికి దాని ప్రాధాన్యతలు ఉన్నట్లే, ఆత్మకు కూడా అలాగే ఉంటుంది. ప్రాపంచిక సుఖాలు మరియు భోగాల పట్ల మన ఆకలి అత్యల్పంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యం పట్ల మన ఆకలి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. పాపం యొక్క మార్గం ప్రాథమికంగా లోపభూయిష్టంగా ఉంది మరియు దేవుని ఆజ్ఞలను మనం ఎంత ఎక్కువగా గ్రహించామో, పాపం పట్ల మన విరక్తి అంత లోతుగా పాతుకుపోతుంది. లేఖనాలను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ప్రలోభాలకు అత్యుత్తమ ప్రతిస్పందనలు లభిస్తాయి.

105-112
మన ప్రయత్నాలలో మరియు జీవితంలోని మన ప్రయాణం రెండింటిలోనూ దేవుని వాక్యం మనకు మార్గదర్శకంగా పనిచేస్తుంది. అది లేకుండా, ప్రపంచం చాలా అస్పష్టమైన ప్రదేశంగా ఉంటుంది. దైవిక ఆజ్ఞలు నిరంతరం మండుతున్న దీపంలా పనిచేస్తాయి, ఇది ఆత్మ యొక్క తైలంతో ఆజ్యం పోస్తుంది. అవి మన మార్గాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తాయి, ఎంపికలు చేయడంలో మరియు ఆ మార్గంలో అడుగులు వేయడంలో మాకు సహాయపడతాయి.
ఇక్కడ దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించాలనే ప్రస్తావన దయ యొక్క పంపిణీలో జీవిస్తున్న ఒక పాపికి సంబంధించినది, కృప యొక్క ఒడంబడికలో పాలుపంచుకునే విశ్వాసి. కీర్తనకర్త, తరచుగా బాధపడినప్పటికీ, పెరిగిన పవిత్రతను తీవ్రంగా కోరుకుంటాడు మరియు దయను పునరుజ్జీవింపజేయడానికి రోజువారీ ప్రార్థనలను అందిస్తాడు. అలా చేయమని ఆయన మనకు ఆదేశిస్తే తప్ప ఆయన అంగీకరించే ఏదీ మనం దేవునికి సమర్పించలేము. మన ప్రాణాన్ని లేదా జీవితాన్ని నిరంతరం మన చేతుల్లో పట్టుకోవడం అనేది జీవితానికి నిరంతర ప్రమాదాన్ని సూచిస్తుంది, అయినప్పటికీ కీర్తనకర్త దేవుని వాగ్దానాలు మరియు ఆజ్ఞలకు నమ్మకంగా ఉంటాడు.
దుర్మార్గులు లెక్కలేనన్ని ఉచ్చులు వేస్తారు, దేవుని సేవకులను తమ యజమాని సూచనల నుండి తప్పుదారి పట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. స్వర్గపు సంపదలు శాశ్వతమైన వారసత్వం, అన్ని సాధువులచే ప్రతిష్టించబడతాయి మరియు అందువల్ల, వారు ఈ ప్రపంచ సంపదలో కొద్దిపాటి సంతృప్తిని పొందవచ్చు. నిజమైన సౌలభ్యం విధి మార్గంలో మాత్రమే కనుగొనబడుతుంది మరియు ఈ విధిని విశ్వసనీయంగా నిర్వహించాలి. దేవుని దయతో, సద్గురువు తన పనిలో తన హృదయాన్ని పెట్టుబడి పెడతాడు, ఫలితంగా పని అద్భుతంగా జరుగుతుంది.

113-120
పాపం యొక్క ఆవిర్భావం మరియు దాని ప్రారంభ ప్రకంపనల గురించి లోతైన భయం ఉంది. మనం దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎంతగా ఆదరిస్తున్నామో, దానిపట్ల మనకున్న ప్రేమ నుండి మనల్ని మళ్లించే శూన్య ఆలోచనల చొరబాటుకు వ్యతిరేకంగా మనం మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటాం. దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపడంలో పురోగతి సాధించాలంటే, తప్పు చేసేవారి నుండి మనల్ని మనం దూరం చేసుకోవాలి. విశ్వాసి దేవుని దయ లేకుండా వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని నిలబెట్టుకోలేడు, కానీ అతని మద్దతుతో, వారి ఆధ్యాత్మిక శక్తి నిలకడగా ఉంటుంది. మన పవిత్రమైన హామీ దైవిక పోషణలో దృఢంగా పాతుకుపోయింది. దేవుని శాసనాల నుండి ఏదైనా విచలనం తప్పు మాత్రమే కాదు, ప్రమాదకరమైనది కూడా. దుర్మార్గుల మోసం అబద్ధం మీద నిర్మించబడింది. దుష్టులు శాశ్వతమైన అగ్నికి పంపబడే రోజు వస్తుంది, అది వారి మలినాలకు తగిన గమ్యస్థానం. పాపం యొక్క భయంకరమైన పరిణామాలను చూడండి. హెబ్రీయులకు 4:1 హెచ్చరించినట్లుగా, పరలోక విశ్రాంతిలో ప్రవేశించే వాగ్దానాన్ని మనం కోల్పోతామో లేదో ఖచ్చితంగా, మనలో అప్పుడప్పుడు మన భక్తి ప్రేమలో తడబడే వారు భయపడాలి.

121-128
సువార్త సూత్రాల ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడి, అందరికీ న్యాయం చేసే వ్యక్తి ధన్యుడు. క్రీస్తు, మన హామీదారుడు, మన రుణం మరియు విముక్తిని పరిష్కరించి, ప్రతి నిజాయితీగల విశ్వాసికి మోక్షానికి సంబంధించిన అన్ని ఆశీర్వాదాలను పొందుతాడు. కీర్తనకర్త దేవుని వాక్యంలో కనిపించే నీతిని ఊహించాడు, ఆ తప్పు చేయని వాక్యం ద్వారా హామీ ఇవ్వబడినది తప్ప మరే రక్షణ లేదని అంగీకరిస్తాడు, అది ఎప్పటికీ విఫలం కాదు.
మేము దేవుని నుండి ఎటువంటి దయను పొందలేము; మనల్ని మనం పూర్తిగా దేవుని దయ మరియు విశ్వసించినప్పుడు మనం చాలా తేలికగా ఉంటాము. ఎవరైనా ఆయన సేవకునిగా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలని నిశ్చయించుకుంటే, వారు ఆయన సాక్ష్యాలను అర్థం చేసుకుంటారు. మతానికి మద్దతివ్వడానికి మన శక్తితో కూడినదంతా చేయాలి, అయినప్పటికీ చివరికి, పని బాధ్యత వహించమని దేవుడిని వేడుకోవాలి. మన ప్రాపంచిక ప్రయోజనాల కంటే దేవుని ఆజ్ఞలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్పుకోవడం కపటమైనది. పాపం యొక్క మార్గం మోసపూరితమైనది, ఎందుకంటే ఇది దేవుని నీతియుక్తమైన ఆజ్ఞలకు నేరుగా విరుద్ధంగా ఉంటుంది. దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని గౌరవించే మరియు గౌరవించే వారు పాపాన్ని అసహ్యించుకుంటారు మరియు దానితో రాజీపడలేరు.

129-136
ప్రేమను విమోచించే అద్భుతాలు వారి ఆరాధనలో హృదయాన్ని గాఢంగా ఎంకరేజ్ చేస్తాయి. లేఖనాల ద్వారా, మన గతం, మన వర్తమానం మరియు మన భవిష్యత్తు గురించి మనం అంతర్దృష్టిని పొందుతాము. వారు ప్రభువు యొక్క దయ మరియు న్యాయాన్ని, స్వర్గం యొక్క ఆనందాలను మరియు నరకం యొక్క వేదనలను ఆవిష్కరిస్తారు. తత్త్వవేత్తలు యుగయుగాలుగా వృధాగా వెతుకుతున్న ఈ విషయాలను కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే, వారు వినయపూర్వకమైన వారికి గ్రహిస్తారు.
జీవిత భారాలు మరియు పాపానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటాల నుండి అలసిపోయిన విశ్వాసి, పవిత్రమైన వాక్యం ద్వారా అందించే ఓదార్పు కోసం తహతహలాడతాడు. మనలో ప్రతిఒక్కరూ, "నీ పేరును ప్రేమించేవారి కొరకు నీవు చేసినట్లే, నీ దయతో నన్ను కటాక్షించు" అని ప్రార్థించవచ్చు. మన దశలను నడిపించమని మనం పరిశుద్ధాత్మను ప్రార్థించాలి. పాపం యొక్క ఆధిపత్యం భయంకరమైన విరోధి, అందరికీ వ్యతిరేకంగా ప్రార్థించాలి. మానవత్వం వల్ల కలిగే అణచివేత తరచుగా మన భౌతిక శరీరాలు మరియు మనస్సులు భరించగలిగే దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, మన స్వభావాన్ని తెలిసిన వ్యక్తి తన ప్రజల ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందనగా ఉపశమనం కలిగించడు.
పాత నిబంధన విశ్వాసుల విశ్వాసం కొన్ని సమయాల్లో అస్పష్టంగా అనిపించవచ్చు, కానీ దయ యొక్క సింహాసనం వద్ద వారి విశ్వాసం సాధారణంగా భావించిన దానికంటే ఎక్కువగా వారి చట్టం యొక్క ఆచారాలు మరియు సేవల ద్వారా సువార్త అధికారాలను వారి పట్టుకు ఆపాదించవచ్చు. మీరు అదే సింహాసనాన్ని చేరుకోవచ్చు, యేసు పేరు మరియు యోగ్యతలను ప్రార్థించండి మరియు మీ అభ్యర్థనలు ఫలించవు అని హామీ ఇవ్వండి. సాధారణంగా, దయగల హృదయం ఉన్నచోట, కన్నీటి కళ్ళు ఉంటాయి. ఓ ప్రభూ, మా ఆశీర్వాదం పొందిన విమోచకుడు తన భూసంబంధమైన రోజులలో, మా సోదరుల కోసం లేదా మన కోసం ఏడ్చవలసిన మా తరపున చిందించిన కన్నీళ్లను అంగీకరించండి.

137-144
దేవుడు ఎవరి పట్లా తప్పు చేయలేరు మరియు ఆయన తన వాగ్దానాలను స్థిరంగా నెరవేరుస్తాడు. పాపం పట్ల మనకున్న తీవ్రమైన వ్యతిరేకత, దానికి వ్యతిరేకంగా చర్య తీసుకోవడానికి లేదా కనీసం మన విశ్వాసం పట్ల మన నిబద్ధతను మరింతగా పెంచుకోవడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. దేవుని వాక్యం పట్ల మనకున్న ప్రేమ దేవుని పట్ల మనకున్న ప్రేమకు రుజువుగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే అది మనల్ని మరింత పవిత్రంగా మార్చడానికి ఉద్దేశించబడింది. నిజంగా అసాధారణమైన వ్యక్తులు తరచుగా వినయాన్ని కలిగి ఉంటారు, తమను తాము వినయంతో చూస్తారు.
మనం అమూల్యమైనదిగా మరియు విస్మరించబడ్డామని భావించినప్పుడు, దేవుని ఆజ్ఞలను గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే అవి మనకు పట్టుదలతో ఉండే శక్తిని అందిస్తాయి. దేవుని చట్టం సత్యాన్ని, పవిత్రత యొక్క ప్రమాణాన్ని మరియు ఆనందానికి మార్గాన్ని సూచిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్రీస్తు విధేయత ద్వారా మాత్రమే విశ్వాసులు సమర్థించబడతారు.
ఈ పరీక్షల ప్రపంచంలో దేవుడిని అనుసరించే వారికి బాధ తరచుగా ప్రయాణంలో భాగం. వారు వివిధ ప్రలోభాలను మరియు కష్టాలను సహిస్తారు. అయినప్పటికీ, కష్టాలు మరియు వేదనల క్షణాలలో కూడా, పరిశుద్ధులు దేవుని వాక్యం యొక్క ఆనందాలలో ఓదార్పుని పొందుతారు.
యోహాను 17:3లో చెప్పినట్లుగా, దేవుడు మరియు ఆయన పంపిన యేసుక్రీస్తును తెలుసుకోవడం ద్వారా నిత్యజీవం నిర్వచించబడింది. మనం ఈ ప్రపంచంలో విశ్వాసం మరియు దయతో కూడిన జీవితాలను గడుపుదాం మరియు చివరికి, పరలోక మహిమతో కూడిన జీవితంలో మనల్ని మనం కనుగొనుకుందాం.

145-152
దేవుని మోక్షాన్ని కోరుకునే మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను గౌరవించే వారు మాత్రమే హృదయపూర్వక ప్రార్థనలు అందిస్తారు. పిల్లవాడు తండ్రి వైపు తప్ప మరెక్కడా తిరగాలి? నా పాపాలు, నా అంతర్గత పోరాటాలు, నా శోధనలు మరియు నా మార్గంలో ఉన్న అన్ని అడ్డంకుల నుండి నన్ను రక్షించండి, తద్వారా నేను నీ బోధనలను నిష్ఠగా అనుసరిస్తాను.
మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్న క్రైస్తవులు స్వీయ-అభివృద్ధి కోసం అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా తెల్లవారుజామున జారిపోకూడదు. దేవుని వాక్యంపై మనకున్న నిరీక్షణ ప్రార్థనలో పట్టుదలతో ఉండేలా మనల్ని ప్రేరేపించాలి. ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేయడం కంటే నిద్రను త్యాగం చేయడం తెలివైన పని. మనకు దేవునికి స్థిరమైన ప్రాప్యత ఉంది, మరియు ఉదయం మన మొదటి ఆలోచనలు ఆయన వైపు మళ్ళినట్లయితే, రోజంతా ఆయన పట్ల మన గౌరవాన్ని కొనసాగించడంలో అవి మనకు సహాయపడతాయి.
నాకు శక్తి మరియు ఆనందంతో నింపండి. దేవుడు మన అవసరాలను మరియు మనకు ఏది ప్రయోజనకరమో అర్థం చేసుకుంటాడు మరియు అతను మనలను ఉత్తేజపరుస్తాడు. మనం దేవుని సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే, ఆయన చట్టంలోని నమ్మకాలు మరియు ఆదేశాల నుండి తమను తాము సాధ్యమైనంతవరకు దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారికి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు దేవుడు దగ్గరలోనే ఉంటాడు. అతను ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాడు, ఎప్పుడూ దూరం కాదు. ఆయన కమాండ్మెంట్స్ ఎప్పటికీ నిజం, మరియు దేవుని వాగ్దానాలు సమర్థించబడతాయి. దేవునిపై నమ్మకం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని అనుభవించారు.

153-160
మనం దేవుని వాక్యానికి ఎంత దగ్గరగా కట్టుబడి ఉంటామో, దానిని మన మార్గదర్శిగా మరియు మద్దతుగా ఉపయోగిస్తాము, మనం రక్షించబడతాము అనే గొప్ప హామీని పొందుతాము. క్రీస్తు తన ప్రజల న్యాయవాదిగా మరియు విమోచకునిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు ఆయన ఆత్మ మరియు కృప ద్వారా ఆత్మీయంగా మేల్కొన్న వారు కూడా అతిక్రమాలు మరియు పాపాలలో చిక్కుకున్నప్పుడు, ఆయన వాక్యంలో వాగ్దానం చేసినట్లుగా, కొన్నిసార్లు కృప యొక్క పునరుజ్జీవనం అవసరం కావచ్చు.
దుష్టులు దేవుని ఆజ్ఞలను విస్మరించడమే కాకుండా వాటిని వెదకడంలో కూడా విఫలమవుతారు. వారు స్వర్గానికి గమ్యస్థానం అని భావించి తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు, కానీ వారు ఎంత ఎక్కువ పాపంలో కొనసాగితే, వారు దాని నుండి దూరంగా ఉంటారు. దేవుని కనికరం సున్నితమైనది మరియు అంతులేనిది, ఎప్పటికీ ప్రవహించే వసంతం. కీర్తనకర్త తన వేగవంతమైన దయ యొక్క పునరుద్ధరణ కోసం దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాడు.
చాలా మంది విరోధులు ఉన్నప్పటికీ, తమ విధుల్లో స్థిరంగా ఉండే వ్యక్తి ఎవరికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పాపాన్ని నిజంగా అసహ్యించుకునే వారు కేవలం అతిక్రమంగా మాత్రమే కాకుండా దేవుని చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు మరియు ఆయన మాటను ఉల్లంఘించినట్లు కూడా చేస్తారు. మన విధేయత ప్రేమ అనే పునాది నుండి ఉద్భవించినప్పుడు మాత్రమే దేవునికి ప్రీతికరమైనది మరియు మనకు సంతోషాన్నిస్తుంది. ప్రతి యుగంలో, విశ్వాసం మరియు ప్రేమతో దేవుని వాక్యాన్ని స్వీకరించేవారు దానిలోని ప్రతి ప్రకటనను విశ్వసనీయంగా నిజమని కనుగొంటారు.

161-168
దేవుని వాక్యం పట్ల భక్తితో నిండిన హృదయాలు దేవుని చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం కంటే ఇతరుల కోపాన్ని సహించడమే మేలు. దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం అపరిమితమైన సంపదలను పొందుతాము. అబద్ధాలు చెప్పడాన్ని అందరూ తృణీకరిస్తున్నప్పుడు, అబద్ధాలు చెప్పడాన్ని మనం తృణీకరించాలి, అలా చేయడం వల్ల మనం దేవుణ్ణి అవమానిస్తాం. సత్యం యొక్క అందాన్ని మనం ఎంత ఎక్కువగా గ్రహిస్తామో, అసత్యం యొక్క వికర్షక వికారాన్ని మనం అంత ఎక్కువగా గుర్తిస్తాము.
కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు కూడా మనం దేవునికి స్తుతించాలి, ఎందుకంటే ఆయన దయ ద్వారా మనం వాటి నుండి ప్రయోజనం పొందుతాము. ప్రపంచాన్ని ప్రేమించే వారు తమ అంచనాలను అందుకోవడంలో విఫలమవడంతో తరచుగా తీవ్ర నిరాశకు గురవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడేవారు తమ అంచనాలకు మించి ప్రగాఢమైన శాంతిని అనుభవిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన ప్రేమ ఎవరిలో ప్రబలంగా ఉంటుందో వారు అనవసరమైన సందేహాలతో భారం వేయరు లేదా తమ తోటి విశ్వాసులపై కోపం తెచ్చుకోరు.
మోక్షానికి సంబంధించిన బలమైన నిరీక్షణ ఆజ్ఞలను పాటించేలా హృదయాన్ని పురికొల్పుతుంది. దేవుని వాక్యం పట్ల మనకున్న ప్రేమ మన కోరికలను కూడా జయించాలి మరియు ప్రాపంచిక ప్రేమలను నిర్మూలించాలి. దీనికి నిజమైన నిబద్ధత అవసరం, లేదా దీని అర్థం ఏమీ లేదు. దేవుని కమాండ్మెంట్స్ నిర్వహించడానికి, మేము వాటిని కట్టుబడి ఉండాలి, మరియు అతని వాగ్దానాలు సురక్షితంగా, మేము వాటిని నమ్మకం ఉండాలి. దేవుడు మనలను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉంటాడు; ఇది అతని ఆజ్ఞలను పాటించడంలో మనల్ని చాలా అప్రమత్తంగా చేయాలి.

169-176
కీర్తనకర్త తన ప్రార్థనలను పెంచడానికి దయ మరియు బలం కోసం ఆరాటపడ్డాడు మరియు ప్రభువు వాటిని స్వీకరిస్తాడని మరియు శ్రద్ధ వహిస్తాడని అతను ఆశించాడు. అతను క్రీస్తులో దేవుని గురించిన తన జ్ఞానాన్ని మరింతగా పెంచుకోవాలని, లేఖనాల్లోని బోధలను బాగా అర్థం చేసుకోవాలని మరియు తన విశ్వాసం యొక్క బాధ్యతలను గ్రహించాలని కోరుకున్నాడు. "ప్రభువా, నీవు వాగ్దానము చేసిన దాని కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను" అని తన ప్రార్ధనలు దేవుణ్ణి చేరుకోలేనేమోననే ప్రగాఢమైన అనర్హత మరియు భక్తిపూర్వక భయాన్ని అతను కలిగి ఉన్నాడు.
మనం దేవుణ్ణి స్తుతించడం నేర్చుకోకపోతే మనం నిజంగా నేర్చుకోలేము. తప్పుడు మాటల ద్వారా లేదా అన్యాయమైన నిశ్శబ్దం ద్వారా మన ప్రసంగం ఎప్పుడూ పాపభరితంగా మారకుండా చూసుకుంటూ, దేవుని వాక్యాన్ని నిరంతరం మన సంభాషణలకు పునాదిగా చేసుకోవాలి. మానవ చేతులు మాత్రమే సరిపోవు; ఏ జీవి సహాయం అందించదు. కాబట్టి, అతను సహాయం కోసం సృష్టికర్త అయిన దేవుని వైపు చూశాడు. అతను ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవునిపై భక్తితో కూడిన జీవితాన్ని ఎంచుకున్నాడు. సాధువులందరూ శాశ్వతమైన మోక్షం కోసం తహతహలాడుతున్నారు మరియు దాని వైపు వారి ప్రయాణంలో దేవుని సహాయం కోసం వారు ప్రార్థిస్తారు.
"మీ తీర్పులు నాకు సహాయం చేయనివ్వండి" అని అతను వేడుకున్నాడు, అన్ని దైవిక శాసనాలు మరియు ప్రొవిడెన్స్ (రెండూ దేవుని తీర్పులు) దేవుణ్ణి మహిమపరచడంలో తనకు సహాయపడాలని కోరుకున్నాడు. అతను తన పూర్వ పాపపు స్థితిని తరచుగా సిగ్గుతో మరియు కృతజ్ఞతతో ప్రతిబింబించేవాడు. అతను తన స్వంత రక్తంతో తన ఆత్మను విమోచించిన వ్యక్తి యొక్క కరుణతో కూడిన సంరక్షణ కోసం ప్రార్థించడం కొనసాగించాడు, నిత్యజీవం యొక్క బహుమతిని కోరాడు.
"నన్ను వెతకండి, అంటే నన్ను కనుగొనండి" అని అతను ప్రతిజ్ఞ చేసాడు, దేవుని శోధన ఎప్పుడూ వ్యర్థం కాదని గుర్తించాడు. "నన్ను తిప్పండి, నేను తిరగబడతాను." ఈ కీర్తన మన హృదయాలను మరియు జీవితాలను పరిశీలించడానికి ఒక గీటురాయిగా ఉపయోగపడుతుంది. క్రీస్తు రక్తంతో శుద్ధి చేయబడిన మన హృదయాలు ఈ ప్రార్థనలు, తీర్మానాలు మరియు ఒప్పుకోలు ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయా? దేవుని వాక్యమే మన విశ్వాసానికి కొలమానం మరియు మన చర్యలకు మార్గదర్శకమా? మన అవసరాల కోసం దానిని క్రీస్తుకు విజ్ఞప్తిగా ఉపయోగించుకుంటామా? అటువంటి సంతోషకరమైన వ్యాయామాలలో నిమగ్నమైన వారు ధన్యులు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |