Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 62 | View All

1. నా ప్రాణము దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా ఉన్నది. ఆయనవలన నాకు రక్షణ కలుగును. ఆయనే నా ఆశ్రయదుర్గము ఆయనే నా రక్షణకర

2. ఎత్తయిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింప బడను. ఎన్నాళ్లు మీరు ఒకనిపైబడుదురు?

3. ఒరుగుచున్న గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడ ద్రోయునట్లు మీ రందరు ఎన్నాళ్లు ఒకని పడ ద్రోయ చూచుదురు?

4. అతని ఔన్నత్యమునుండి అతని పడద్రోయుటకే వారు ఆలోచించుదురు అబద్ధమాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంత రంగములో దూషించుదురు. (సెలా. )

5. నా ప్రాణమా, దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా నుండుము ఆయన వలననే నాకు నిరీక్షణ కలుగుచున్నది.

6. ఆయనే నా ఆశ్రయదుర్గము నా రక్షణాధారము నా ఎత్తయిన కోట ఆయనే, నేను కదలింపబడను.

7. నా రక్షణకు నా మహిమకు దేవుడే ఆధారము. నా బలమైన ఆశ్రయదుర్గము నా యాశ్రయము దేవునియందే యున్నది.

8. జనులారా, యెల్లప్పుడు ఆయనయందు నమ్మిక యుంచుడి ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి దేవుడు మనకు ఆశ్రయము. (సెలా. )

9. అల్పులైనవారు వట్టి ఊపిరియై యున్నారు. ఘనులైనవారు మాయస్వరూపులు త్రాసులో వారందరు తేలిపోవుదురు వట్టి ఊపిరికన్న అలకనగా ఉన్నారు

10. బలాత్కారమందు నమ్మికయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గర్వపడకుడి ధనము హెచ్చినను దానిని లక్ష్యపెట్టకుడి.

మత్తయి 19:22 అయితే ఆ ¸యౌవనుడు మిగుల ఆస్తిగలవాడు గనుక ఆ మాట విని వ్యసనపడుచు వెళ్లి పోయెను.

1 తిమో 6:17 ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గర్విష్టులు కాక, అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మికయుంచక, సుఖముగా అనుభ వించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగ దయ చేయు దేవునియందే నమ్మికయుంచుడని ఆజ్ఞాపించుము.

11. బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచ్చెను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు వినబడెను.

12. ప్రభువా, మనుష్యులకందరికి వారి వారి క్రియల చొప్పున నీవే ప్రతిఫలమిచ్చుచున్నావు. కాగా కృపచూపుటయు నీది.

మత్తయి 16:27 మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పు డాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును.

రోమా 2:6 ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును.

2 తిమో 4:14 అలెక్సంద్రు అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని క్రియలచొప్పున ప్రభువతనికి ప్రతిఫలమిచ్చును;

1 పేతురు 1:17 పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.

ప్రకటన 2:23 దాని పిల్లలను నిశ్చయముగా చంపెదను. అందువలన అంతరింద్రియములను హృదయములను పరీక్షించువాడను నేనే అని సంఘము లన్నియు తెలిసికొనును. మరియు మీలో ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలము ఇచ్చెదను.

ప్రకటన 20:12-13 మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైనవారందరు ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను; మరియు జీవగ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను; ఆ గ్రంథములయందు వ్రాయబడియున్న వాటినిబట్టి తమ క్రియలచొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి.సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను; మరణమును పాతాళలోకమును వాటి వశముననున్న మృతుల నప్పగించెను; వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పుపొందెను.

ప్రకటన 22:12 ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 62 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవునిపై దావీదు విశ్వాసం. (1-7) 
మన ఆత్మలను దేవునికి అప్పగించినప్పుడు మనం విధి మరియు సౌలభ్యం రెండింటినీ అనుభవిస్తాము. ఇది అతని మంచితనంలో పూర్తి సంతృప్తితో ఫలితం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూస్తూ, ఆయన జ్ఞానానికి సంబంధించిన అన్ని మార్గాలను ఆలింగనం చేసుకుంటూ, ఆయన జ్ఞానానికి మనల్ని మరియు మన ఆందోళనలను సంతోషపెట్టడం. ఈ ఆధారపడటానికి పునాది స్పష్టంగా ఉంది: ఆయన దయ నన్ను నిలబెట్టింది మరియు అతని ప్రొవిడెన్స్ నన్ను విడిపించింది. ఆయన ఒక్కడే నా కదలని పునాది మరియు మోక్షానికి మూలం; అతను లేకుండా, మిగతావన్నీ చాలా తక్కువ. అందువలన, నేను భూసంబంధమైన మరియు మానవులపై నా దృష్టిని మళ్లిస్తాను మరియు అతనిపై నా నమ్మకాన్ని ఉంచుతాను. ఒకరు దేవునిపై నమ్మకం ఉంచినప్పుడు, వారి హృదయం అచంచలమైన సంకల్పాన్ని పొందుతుంది. దేవుడు మన వైపు ఉన్నందున, మానవ వ్యతిరేకతకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడిపై విశ్వాసం ఉంచిన దావీదు తన శత్రువుల ఓటమిని ముందే ఊహించాడు. ప్రభువు కొరకు వేచి ఉండుటలోని మంచితనాన్ని మేము కనుగొన్నాము మరియు మనకు శాశ్వతమైన శాంతిని ప్రసాదించే ఆయనపై అటువంటి స్థిరమైన ఆధారపడటాన్ని కొనసాగించమని మన ఆత్మలను నిరంతరం ప్రోత్సహించాలి. దేవుడు నా ఆత్మను రక్షిస్తే, అన్నీ చివరికి నా మోక్షానికి దారితీస్తాయని తెలుసుకుని, మిగతావన్నీ అతని చేతుల్లో నమ్మకంగా వదిలివేయగలను. దేవునిపై దావీదు విశ్వాసం అచంచలమైన స్థిరత్వంగా బలపడుతుండగా, దేవునిలో అతని ఆనందం పవిత్రమైన విజయంగా మారుతుంది. ధ్యానం మరియు ప్రార్థన విశ్వాసం మరియు ఆశలను బలపరిచే అమూల్యమైన సాధనాలు.

ప్రాపంచిక విషయాలపై నమ్మకం లేదు. (8-12)
దేవుని మార్గాల్లో నడవడం వల్ల కలిగే ఓదార్పును అనుభవించిన వారు ఈ మార్గంలో తమతో కలిసి ఉండమని ఇతరులకు ఆహ్వానం అందిస్తారు. ఈ ప్రయాణంలో ఇతరులతో పంచుకోవడం మన స్వంత ఆశీర్వాదాలను తగ్గించదు. ఇక్కడ జ్ఞానయుక్తమైన సలహా ఏమిటంటే, దేవునిపై మన పూర్తి నమ్మకాన్ని ఉంచడం. మనం ఎల్లవేళలా ఆయనను విశ్వసించాలి, ఆ నమ్మకాన్ని మనకు లేదా సృష్టించిన జీవికి మళ్లించకూడదు; అది అతనికి మాత్రమే రిజర్వ్ చేయబడింది.
అనిశ్చితి సమయాల్లో మార్గనిర్దేశం, ఆపద సమయంలో రక్షణ, అవసరమైన సమయాల్లో సదుపాయం మరియు ప్రతి నీతి ప్రయత్నానికి బలాన్ని అందిస్తానని మేము ఆయనపై విశ్వసిస్తున్నాము. మన అవసరాలు మరియు కోరికలను ఆయన ముందు ఉంచాలి మరియు మన స్వంత చిత్తాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా ఆయనకు అప్పగించాలి. ఈ లొంగిపోయే చర్య మన హృదయాలను కుమ్మరించేలా ఉంది. దేవుడు అందరికీ ఆశ్రయం, ఆయనలో ఆశ్రయం పొందే ఎవరికైనా తెరిచి ఉంటుంది.
మానవత్వంపై నమ్మకం ఉంచకుండా కీర్తనకర్త హెచ్చరించాడు. సామాన్యులు, సామాన్యులు కూడా గాలిలా చంచలంగా ఉంటారు. ధనవంతులు మరియు ప్రభావశీలులు చాలా శక్తి కలిగి ఉన్నట్లు కనిపించవచ్చు మరియు గొప్ప వాగ్దానాలు చేస్తారు, కానీ వారిపై ఆధారపడేవారు తరచుగా నిరాశకు గురవుతారు. గ్రంథం యొక్క ప్రమాణాలకు వ్యతిరేకంగా కొలిచినప్పుడు, మానవత్వం మనకు ఆనందాన్ని తీసుకురావడానికి అందించేదంతా వ్యర్థం కంటే శూన్యం.
సంపదను కలిగి ఉండటం మరియు దానిపై మితిమీరిన నమ్మకాన్ని ఉంచకపోవడం సవాలుతో కూడుకున్న పని, ప్రత్యేకించి అది చట్టబద్ధమైన మరియు నిజాయితీ గల మార్గాల ద్వారా సేకరించినట్లయితే. మన ప్రేమలు భూసంబంధమైన సంపదలతో అసమానంగా జతచేయబడకుండా మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మనపై చిరునవ్వుతో కనిపించే ప్రపంచం మన హృదయాలను దేవుని నుండి మళ్లించే అవకాశం ఉంది, మన హృదయాలు ఎవరికి దృఢంగా ఉండాలి.
స్థిరమైన విశ్వాసి దేవుని నుండి స్వీకరించిన ప్రతిదానిని ఒక ట్రస్ట్‌గా చూస్తాడు మరియు అతని మహిమ కోసం దానిని ఉపయోగించాలని కోరుకుంటాడు, ఒక రోజు ఖాతా ఇచ్చే నమ్మకమైన స్టీవార్డ్‌గా వ్యవహరిస్తాడు. ఆ శక్తి తనకు మాత్రమే ఉందని దేవుడు నిర్ద్వంద్వంగా ప్రకటించాడు. అతను శిక్షించే మరియు నిర్మూలించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, కానీ అతను దయను కూడా విస్తరించాడు. ఆయనను విశ్వసించే వారి అసంపూర్ణ ప్రయత్నాల పట్ల ఆయన క్షమాపణ, విమోచకుని కొరకు వారి అతిక్రమణలను తుడిచివేయడం, విస్తారమైన దయను ఉదహరిస్తుంది మరియు ఆయనపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచమని ప్రోత్సహిస్తుంది.
కాబట్టి, ఆయన అపరిమితమైన దయ మరియు దయపై విశ్వాసం ఉంచుదాం మరియు అతని నుండి మాత్రమే వచ్చే ఆశీర్వాదాలను ఆశించి, అతని పనిలో సమృద్ధిగా ఉండండి.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |