Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 99 | View All

1. యెహోవా రాజ్యము చేయుచున్నాడు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద ఆసీనుడై యున్నాడు భూమి కదలును.
ప్రకటన గ్రంథం 11:18, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

93,97 కీర్తనల మొదటి మాటలతోనే ఈ కీర్తన ఆరంభం అవుతున్నది. అంశం కూడా ఒకటే. అంటే భూమిపై దేవుని పరిపాలన. అయితే ఇందులో ప్రధానంగా చెప్పిన విషయం ఆ రెండు కీర్తనలకూ కొంతవరకు భిన్నమైనది. ఈ కీర్తన దేవుని పవిత్రతను మూడు సార్లు పేర్కొంటున్నది (3,5,9 వ), ఆయన పర్వతాన్ని పవిత్ర పర్వతమని చెప్తున్నది (9 వ). గతంలో దేవుని పవిత్రమైన న్యాయ సమ్మతమైన పనుల గురించి, దేవునికి పవిత్రమైన ఆరాధన చేసిన వ్యక్తుల గురించి ఉదాహరణలను ఇస్తున్నది (6-8 వ). “కెరూబులు”– కీర్తనల గ్రంథము 80:1; నిర్గమకాండము 25:22; 1 సమూయేలు 4:4.

2. సీయోనులో యెహోవా మహోన్నతుడు జనములన్నిటిపైన ఆయన హెచ్చియున్నాడు.

కీర్తనల గ్రంథము 48:1; కీర్తనల గ్రంథము 97:9; కీర్తనల గ్రంథము 113:4; యెషయా 12:6.

3. భయంకరమైన నీ గొప్ప నామమును వారు స్తుతించెదరు. యెహోవా పరిశుద్ధుడు.

“పేరు”– కీర్తనల గ్రంథము 76:1; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:58. “పవిత్రుడు”– లేవీయకాండము 20:7 దగ్గర నోట్ చూడండి.

4. యథార్థతనుబట్టి నీవు న్యాయమును ప్రేమించు రాజును స్థిరపరచియున్నావు యాకోబు సంతతిమధ్య నీవు నీతి న్యాయములను జరిగించియున్నావు.

కీర్తనల గ్రంథము 11:7; కీర్తనల గ్రంథము 17:2; కీర్తనల గ్రంథము 33:5; కీర్తనల గ్రంథము 98:9; కీర్తనల గ్రంథము 103:6; కీర్తనల గ్రంథము 146:7; యిర్మియా 23:5.

5. మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుద్ధుడు.

“ఘనపరచండి”– కీర్తనల గ్రంథము 34:3; కీర్తనల గ్రంథము 107:32; కీర్తనల గ్రంథము 118:28. ఇక్కడ పాదపీఠం అంటే దేవుని ఒడంబడిక మందసం, లేక జెరుసలంలోని ఆయన ఆలయం (కీర్తనల గ్రంథము 132:7; 1 దినవృత్తాంతములు 28:2; యెషయా 60:13; విలాపవాక్యములు 2:1).

6. ఆయన యాజకులలో మోషే అహరోనులుండిరి ఆయన నామమునుబట్టి ప్రార్థన చేయువారిలో సమూయేలు ఉండెను. వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన వారి కుత్తరమిచ్చెను.

ఈ ముగ్గురూ యాజుల పని చేసినవారే. అయితే అహరోను ఒక్కడే ఇస్రాయేల్‌వారి ప్రముఖ యాజి (లేవీయకాండము 8:13-30; 1 సమూయేలు 9:13). ఈ కీర్తన రచయిత మనుషులందరినీ ఏ విధంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని ప్రోత్సహిస్తున్నాడో, ఆ విధంగా ఈ ముగ్గురూ దేవుణ్ణి ఆరాధించారు, మహిమ పరచారు. ముగ్గురూ కూడా దేవునికి ప్రార్థన చేసి జవాబులు పొందారు (నిర్గమకాండము 18:19; నిర్గమకాండము 32:11-30; సంఖ్యాకాండము 11:2; సంఖ్యాకాండము 14:9; సంఖ్యాకాండము 21:7; ద్వితీయోపదేశకాండము 5:5; ద్వితీయోపదేశకాండము 9:18-19; 1 సమూయేలు 7:9; 1 సమూయేలు 12:23; కీర్తనల గ్రంథము 106:23).

7. మేఘస్తంభములో నుండి ఆయన వారితో మాటలాడెను వారు ఆయన శాసనముల ననుసరించిరి ఆయన తమకిచ్చిన కట్టడను వారనుసరించిరి

“మేఘస్తంభం”– నిర్గమకాండము 33:9; సంఖ్యాకాండము 12:5. దేవునికి విధేయత చూపిన కొద్దిమందిలో వీరు ఉన్నారు.

8. యెహోవా మా దేవా, నీవు వారికుత్తరమిచ్చితివి వారిక్రియలను బట్టి ప్రతికారము చేయుచునే వారి విషయములో నీవు పాపము పరిహరించు దేవుడవైతివి.

కీర్తనల గ్రంథము 78:38; సంఖ్యాకాండము 14:20. ఈ వచనాల్లో ఇంతకుముందు చెప్పిన ముగ్గురే గాక ఇస్రాయేల్ ప్రజలంతా కూడా కనిపిస్తున్నారు. దేవుడు వారిని క్షమించినప్పటికీ ఆయన వారిని శిక్షించాడు కూడా. అంటే శిక్ష అనేది క్షమాపణకు అనుగుణంగా రావచ్చు. దేవుడు మనల్ని క్షమించాడు గనుక శిక్షించకూడదని మనం చెప్పరాదు. పాపం ఎక్కడ కనిపించినప్పటికీ దేవుడు దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడతాడు (నిర్గమకాండము 32:28; సంఖ్యాకాండము 20:12; 2Sa 12:13-14. కీర్తనల గ్రంథము 90:7-12 కూడా చూడండి).

9. మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుద్ధుడు మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము ఎదుట సాగిలపడుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 99 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సంతోషకరమైన ప్రభుత్వం దేవుని ప్రజలు కింద ఉన్నారు. (1-5) 
ప్రపంచం అతని ప్రొవిడెన్స్ ద్వారా దేవుని జాగ్రత్తగా మార్గదర్శకత్వంలో ఉంది, చర్చి అతని దయతో మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది మరియు రెండూ అతని కుమారునిచే పర్యవేక్షించబడతాయి. ఈ భూమిపై నివసించే వారికి భయపడటానికి కారణాలు ఉండాలి, అయినప్పటికీ విమోచకుడు తన కృపను అందిస్తూనే ఉన్నాడు. వినేవారు శ్రద్ధ వహించాలి మరియు అతని దయను శ్రద్ధగా వెతకాలి. దేవుని యెదుట మనల్ని మనం ఎంతగా తగ్గించుకున్నామో, అంత ఎక్కువగా ఆయన పేరును పెంచుతాము మరియు ఆయన నిజంగా పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఈ గౌరవాన్ని కొనసాగించడం చాలా అవసరం.

దాని సంతోషకరమైన పరిపాలన. (6-9)
ఇజ్రాయెల్ యొక్క సంతోషం వారి దేశం యొక్క అత్యంత ప్రభావవంతమైన నాయకులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. వారు చేసిన ప్రతిదానిలో, వారు దేవుని వాక్యానికి మరియు చట్టానికి కట్టుబడి ఉన్నారు, వారి ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇవ్వబడుతుందని నిర్ధారించడానికి ఇది ఏకైక మార్గం అని గుర్తించింది. ఈ నాయకులు ప్రార్థనలో ప్రబలంగా ఉండే గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు మరియు వారి అభ్యర్థన మేరకు అద్భుతాలు జరిగాయి. వారు ప్రజల తరపున విన్నవించారు మరియు శాంతియుత సమాధానాలు అందుకున్నారు. మా ప్రవక్త మరియు ప్రధాన పూజారి, మోషే, ఆరోన్ లేదా శామ్యూల్ కంటే అనంతమైన గొప్ప గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నారు, తండ్రి చిత్తాన్ని స్వీకరించారు మరియు మాకు తెలియజేసారు. మనము కేవలం మన మాటలతో ప్రభువును స్తుతించక, మన హృదయాలలో ఆయనను సింహాసనము చేయుదాము. ఆయన కరుణాసనం వద్ద ఆయనను ఆరాధిస్తున్నప్పుడు, ఆయన పవిత్రతను ఎన్నటికీ మరచిపోము.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |