Exodus - నిర్గమకాండము 2 | View All

1. లేవి వంశస్థుడొకడు వెళ్లి లేవి కుమార్తెను వివాహము చేసికొనెను.

1. Now a man of the house of Levi married a Levite woman,

2. ఆ స్త్రీ గర్భవతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి మూడునెలలు వానిని దాచెను.
అపో. కార్యములు 7:20, హెబ్రీయులకు 11:23

2. and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for three months.

3. తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జమ్ముపెట్టె తీసికొని, దానికి జిగటమన్నును కీలును పూసి, అందులో ఆ పిల్లవానిని పెట్టియేటి యొడ్డున జమ్ములో దానిని ఉంచగా,

3. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile.

4. వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అక్క దూరముగా నిలిచియుండెను.

4. His sister stood at a distance to see what would happen to him.

5. ఫరో కుమార్తె స్నానము చేయుటకు ఏటికి వచ్చెను. ఆమె పనికత్తెలు ఏటియొడ్డున నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెట్టెను చూచి, తన పనికత్తె నొకతెను పంపి దాని తెప్పించి
అపో. కార్యములు 7:21

5. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the riverbank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it.

6. తెరచి ఆ పిల్లవాని చూచినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏడ్చుచుండగా చూచి వానియందు కనికరించి వీడు హెబ్రీయుల పిల్లలలో నొకడనెను.

6. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. 'This is one of the Hebrew babies,' she said.

7. అప్పుడు వాని అక్క ఫరో కుమార్తెతో నీకొరకు ఈ పిల్లవాని పెంచుటకు నేను వెళ్లి హెబ్రీ స్త్రీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వత్తునా అనెను.

7. Then his sister asked Pharaoh's daughter, 'Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?'

8. అందుకు ఫరో కుమార్తె వెళ్లుమని చెప్పగా ఆ చిన్నది వెళ్లి ఆ బిడ్డ తల్లిని పిలుచుకొని వచ్చెను.

8. 'Yes, go,' she answered. And the girl went and got the baby's mother.

9. ఫరో కుమార్తె ఆమెతో ఈ బిడ్డను తీసికొని పోయి నాకొరకు వానికి పాలిచ్చి పెంచుము, నేను నీకు జీతమిచ్చెదనని చెప్పగా, ఆ స్త్రీ ఆ బిడ్డను తీసికొని పోయి పాలిచ్చి పెంచెను.

9. Pharaoh's daughter said to her, 'Take this baby and nurse him for me, and I will pay you.' So the woman took the baby and nursed him.

10. ఆ బిడ్డ పెద్దవాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమార్తె యొద్దకు అతని తీసికొని వచ్చెను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెప్పి అతనికి మోషే అను పేరు పెట్టెను.
అపో. కార్యములు 7:21

10. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses, saying, 'I drew him out of the water.'

11. ఆ దినములలో మోషే పెద్దవాడై తన జనులయొద్దకు పోయి వారి భారములను చూచెను. అప్పుడతడు తన జనులలో ఒక హెబ్రీయుని ఒక ఐగుప్తీయుడు కొట్టగా చూచెను.
అపో. కార్యములు 7:23, హెబ్రీయులకు 11:24

11. One day, after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people.

12. అతడు ఇటు అటు తిరిగి చూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుప్తీయుని చంపి యిసుకలో వాని కప్పి పెట్టెను.
అపో. కార్యములు 7:24

12. Glancing this way and that and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand.

13. మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళ్లుచుండగా హెబ్రీయులైన మనుష్యులిద్దరు పోట్లాడుచుండిరి.
అపో. కార్యములు 7:27-28

13. The next day he went out and saw two Hebrews fighting. He asked the one in the wrong, 'Why are you hitting your fellow Hebrew?'

14. అప్పుడతడు అన్యాయము చేసినవాని చూచి నీ వేల నీ పొరుగు వాని కొట్టుచున్నావని అడుగగా అతడు - మామీద నిన్ను అధికారినిగాను తీర్పరినిగాను నియమించినవాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుప్తీయుని చంపినట్లు నన్నును చంపవలెనని అనుకొనుచున్నావా అనెను. అందుకు మోషే - నిశ్యముగా ఈ సంగతి బయలు పాడెననుకొని భయపడెను.
లూకా 12:14, అపో. కార్యములు 7:35, అపో. కార్యములు 7:27-28

14. The man said, 'Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?' Then Moses was afraid and thought, 'What I did must have become known.'

15. ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంప చూచెనుగాని, మోషే ఫరో యెదుటనుండి పారిపోయి మిద్యాను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొద్ద కూర్చుండెను.
హెబ్రీయులకు 11:27, అపో. కార్యములు 7:29

15. When Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well.

16. మిద్యాను యాజకునికి ఏడుగురు కుమార్తెలుండిరి. వారు వచ్చి తమ తండ్రి మందకు పెట్టుటకు నీళ్లు చేది తొట్లను నింపుచుండగా

16. Now a priest of Midian had seven daughters, and they came to draw water and fill the troughs to water their father's flock.

17. మందకాపరులు వచ్చి వారిని తోలివేసిరి. అప్పుడు మోషే లేచి వారికి సహాయము చేసి మందకు నీళ్లు పెట్టెను.

17. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to their rescue and watered their flock.

18. వారు తమ తండ్రియైన రగూయేలు నొద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు నేడు మీరింత త్వరగా ఎట్లు వచ్చితిరనెను.

18. When the girls returned to Reuel their father, he asked them, 'Why have you returned so early today?'

19. అందుకు వారు ఐగుప్తీయుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మమ్మును తప్పించి వడిగా నీళ్లు చేది మన మందకు పెట్టెననగా

19. They answered, 'An Egyptian rescued us from the shepherds. He even drew water for us and watered the flock.'

20. అతడు తన కుమార్తెలతో - అతడెక్కడ? ఆ మనుష్యుని ఏల విడిచి వచ్చితిరి? భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను.

20. 'And where is he?' he asked his daughters. 'Why did you leave him? Invite him to have something to eat.'

21. మోషే ఆ మనుష్యునితో నివసించుటకు సమ్మతించెను. అతడు తన కుమార్తెయైన సిప్పోరాను మోషే కిచ్చెను.

21. Moses agreed to stay with the man, who gave his daughter Zipporah to Moses in marriage.

22. ఆమె ఒక కుమారుని కనినప్పుడు మోషే నేను అన్యదేశములో పరదేశినై యుంటిననుకొని వానికి గెర్షోము అనుపేరు పెట్టెను.
అపో. కార్యములు 7:6

22. Zipporah gave birth to a son, and Moses named him Gershom, saying, 'I have become a foreigner in a foreign land.'

23. ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుప్తు రాజు చనిపోయెను. ఇశ్రాయేలీయులు తాము చేయుచున్న వెట్టి పనులనుబట్టి నిట్టూర్పులు విడుచుచు మొరపెట్టు చుండగా, తమ వెట్టి పనులనుబట్టి వారుపెట్టిన మొర దేవునియొద్దకు చేరెను.

23. During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God.

24. కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనెను.
అపో. కార్యములు 7:34

24. God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob.

25. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు లక్ష్యముంచెను.

25. So God looked on the Israelites and was concerned about them.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మోసెస్ జన్మించాడు మరియు నదిపై బహిర్గతమయ్యాడు. (1-4) 
ఫరో చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తూ, హీబ్రూ పిల్లలను బాధపెట్టమని ప్రజలకు చెబుతున్నప్పుడు, మోషే అనే ప్రత్యేకమైన పాప పుట్టింది. ఫారో క్రూరత్వం నుండి హీబ్రూ ప్రజలను రక్షించడానికి దేవుడు సిద్ధం చేసిన మార్గం ఇది. మోషే ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అని అతని తల్లిదండ్రులకు తెలుసు మరియు దేవుడు తమకు సహాయం చేస్తున్నాడని విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు. విషయాలు చెడుగా అనిపించినప్పటికీ, విషయాలను మెరుగుపరచడానికి దేవుడు తెరవెనుక పని చేయగలడని ఇది రిమైండర్. హెబ్రీయులకు 11:23 మోషే తల్లిదండ్రులు ఇజ్రాయెల్‌ను రక్షించడానికి దేవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని విశ్వసించారు, కాబట్టి వారు మోషేను రక్షించడానికి దాచారు. ఆయనను సురక్షితంగా ఉంచడానికి వారు చేయగలిగినదంతా చేయడానికి వారు తమ విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించారు. వారు అతన్ని ఇక దాచలేకపోయినా, దేవుడు అతన్ని రక్షిస్తాడని విశ్వసించారు. వారు మోషేను నది ఒడ్డున ఒక బుట్టలో ఉంచారు మరియు అతని సోదరి అతనిని చూసింది. తల్లికి తన బిడ్డపై ఉన్న ప్రేమ కంటే మనపట్ల దేవుని ప్రేమ చాలా గొప్పది. మోషే ఒంటరిగా మరియు నీటిపై నిస్సహాయంగా ఉన్నప్పటికీ సురక్షితంగా ఉన్నాడు మరియు మనం ఒంటరిగా లేదా మరచిపోయినప్పుడు దేవుడు మనలను కూడా రక్షిస్తాడని మనం నమ్మవచ్చు.

అతను కనుగొనబడ్డాడు మరియు ఫారో కుమార్తె ద్వారా పెంచబడ్డాడు. (5-10) 
ఒకప్పుడు మోషే అనే చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతను చిన్నతనంలో, అతని తల్లి అతనిని బుల్రష్లతో చేసిన బుట్టలో వేసి నది వద్ద వదిలివేసింది. ఎవరూ దొరక్కపోతే అతను చనిపోయేవాడు. అయితే, ఫరో కుమార్తె అనే దయగల స్త్రీ అక్కడికి వచ్చి అతన్ని కనుగొంది. ఆమె అతనిపై జాలిపడి, మరెవరూ కోరుకోనప్పటికీ, అతనిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇది ఒక అద్భుతం వంటిది! మనం చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు, అందుకు మనం ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. మోషే నుండి వచ్చిన ప్రజలను బాధపెట్టాలని భూమి యొక్క పాలకుడు కోరుకున్నప్పటికీ, అతని స్వంత కుమార్తె అదే సమూహంలోని శిశువుకు సహాయం చేయడం ముగించింది. ఆ సమయంలో ఆమెకు అది కూడా తెలియదు, కానీ ఆమె మోషేను రక్షించింది మరియు అతను ఎదగడానికి సహాయం చేసింది. అతని స్వంత తల్లి కూడా అతనికి నర్సుగా ఉండాలి! మోషే నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ యువరాజులా చూసేవారు. కొన్నిసార్లు, మనం చాలా తక్కువతో ప్రారంభించినప్పటికీ, దేవుడు మనకు అద్భుతమైన విషయాలు జరిగేలా చేయగలడు.


మోషే ఈజిప్షియన్‌ను చంపి మిద్యానుకు పారిపోతాడు. (11-15) 
మోషే తన ప్రజలను నడిపించడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. క‌థ‌ని చూస్తే ఈ విష‌యం అర్థ‌మైంది. హెబ్రీయులకు 11 మోషే దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు మరియు అతనిని అనుసరించడానికి ఈజిప్టులో తన ఫాన్సీ జీవనశైలిని విడిచిపెట్టాడు. అతను ధైర్యవంతుడు మరియు తన విశ్వాసం కోసం బాధపడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఒక ఈజిప్షియన్ ద్వారా అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఒక హీబ్రూ వ్యక్తిని రక్షించడానికి దేవుడు మోషేకు అనుమతి ఇచ్చాడు. ఇద్దరు హీబ్రూ ప్రజలు పోరాడకుండా ఆపడానికి మోషే ప్రయత్నించాడు మరియు ఒకరికొకరు దయతో ఉండాలని వారికి గుర్తు చేశాడు. మనం మోషే ఉదాహరణ నుండి నేర్చుకోవచ్చు మరియు మనం విభేదించినప్పటికీ ఒకరితో ఒకరు కలిసిపోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు, వారు తప్పు చేసినట్లు చెప్పినప్పుడు, వారు వినడానికి బదులు కోపంగా ఉంటే, అది వారు అపరాధ భావాన్ని చూపుతుంది. ఇది చేయడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఇది పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చవచ్చు. దేవుడ్ని నమ్ముతాం అని చెప్పుకునే కొందరు తప్పుడు పనులు చేసినా, వారి వల్ల మనం దేవుణ్ణి నమ్మడం మానుకోకూడదు. మోసెస్ అనే వ్యక్తి కొన్ని సమస్యల కారణంగా తన ఇంటిని విడిచిపెట్టవలసి వచ్చింది, కానీ దేవుడు అతని కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు మరియు చివరికి అంతా ఫలించింది.మోషే మిద్యాను అనే కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. అతను ముఖ్యమైన వ్యక్తుల చుట్టూ ఉండటం మరియు చదువుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నప్పటికీ, అతను ఇంకా ఇతరులకు సహాయం చేయాలని మరియు న్యాయంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. అతను గాయపడిన లేదా రక్షణ అవసరమైన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం ఆనందించాడు. మోషే ఎక్కడ ఉన్నా సానుకూల మార్పును తీసుకురావాలని కోరుకున్నాడు మరియు అతను కోరుకున్నవన్నీ ఎల్లప్పుడూ చేయలేకపోయినా, అతను చేయగలిగినది చేశాడు. మోషే మంచి పని చేసాడు మరియు మిద్యాను నాయకుడు అతన్ని ఇష్టపడ్డాడు. అతను తన కుమార్తెలలో ఒకరిని వివాహం చేసుకున్నాడు మరియు వారికి గెర్షోమ్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అతను ఎక్కడి నుండి వచ్చాడో గుర్తుంచుకోవాలని మోషే అతనికి పేరు పెట్టాడు.

మోషే జెత్రో కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడు. (16-22) 
మోషే మిద్యాను అనే కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. అతను ముఖ్యమైన వ్యక్తుల చుట్టూ ఉండటం మరియు చదువుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నప్పటికీ, అతను ఇంకా ఇతరులకు సహాయం చేయాలని మరియు న్యాయంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. అతను గాయపడిన లేదా రక్షణ అవసరమైన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం ఆనందించాడు. మోషే ఎక్కడ ఉన్నా సానుకూల మార్పును తీసుకురావాలని కోరుకున్నాడు మరియు అతను కోరుకున్నవన్నీ ఎల్లప్పుడూ చేయలేకపోయినా, అతను చేయగలిగినది చేశాడు. మోషే మంచి పని చేసాడు మరియు మిద్యాను నాయకుడు అతన్ని ఇష్టపడ్డాడు. అతను తన కుమార్తెలలో ఒకరిని వివాహం చేసుకున్నాడు మరియు వారికి గెర్షోమ్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అతను ఎక్కడి నుండి వచ్చాడో గుర్తుంచుకోవాలని మోషే అతనికి పేరు పెట్టాడు.

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల మాట వింటాడు. (23-25)
ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టులో ఇంకా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నారు, అయితే చెడ్డ వ్యక్తులు తమ పిల్లలను చంపడం లేదు. కొన్నిసార్లు, మంచి వ్యక్తులకు చాలా కాలం పాటు చెడు విషయాలు జరగవచ్చు. అయితే ఆ కష్ట సమయాల్లో మనం దేవుని గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించినప్పుడు, ఆయన మనకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చని అర్థం. ఇశ్రాయేలీయులు విచారంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు విన్నాడు మరియు వారి సమస్యలపై శ్రద్ధ చూపుతున్నాడని స్పష్టం చేశాడు. అతను వారికి చేసిన వాగ్దానాన్ని గుర్తుంచుకున్నాడు మరియు వారికి సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, వారు ప్రత్యేకంగా ఏదైనా చేసినందున కాదు, కానీ అతను దయగలవాడు మరియు తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటాడు. మోషే ఇశ్రాయేలీయుల గురించి శ్రద్ధ వహించాడు, కానీ దేవుడు వారి పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాడు. దేవుడు వారిని చూస్తున్నాడు మరియు వారికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడల్లా దేవుడు మనకు అండగా ఉంటాడు. మనం చేసిన పనుల గురించి మనకు బాధగా అనిపిస్తే, మనం ఇంకా దేవుని వైపు తిరిగి సహాయం కోసం అడగవచ్చు. యేసు కూడా మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు మనకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడు. మనం అలసిపోయినప్పుడు లేదా బరువుగా ఉన్నప్పుడు తన వద్దకు రమ్మని ఆయన ఆహ్వానిస్తాడు మరియు అతను మనకు విశ్రాంతి ఇస్తాడు. మత్తయి 11:28 


Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |