Exodus - నిర్గమకాండము 20 | View All

1. దేవుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నియు వివరించి చెప్పెను.

అపో 7:38 సీనాయి పర్వతముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన పితరులతోను అరణ్యములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచ్చుటకు జీవవాక్యములను తీసికొనినవాడితడే.

2. నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను వెలుపలికి రప్పించితిని;

3. నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.

4. పైన ఆకాశమందేగాని క్రింది భూమియందేగాని భూమిక్రింద నీళ్లయందేగాని యుండు దేని రూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు.

5. ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుచు

యోహా 9:2 ఆయన శిష్యులు బోధకుడా, వీడు గ్రుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసెను? వీడా, వీని కన్నవారా? అని ఆయనను అడుగగా

6. నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొనువారిని వెయ్యి తరములవరకు కరుణించు వాడనైయున్నాను.

7. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపు వానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు.

మత్తయి 5:33 మరియు నీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రమాణములను ప్రభువునకు చెల్లింపవలెనని పూర్వికులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా,

8. విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపక ముంచుకొనుము.

మార్కు 2:27 మరియు విశ్రాంతిదినము మనుష్యులకొరకే నియమింపబడెను గాని మనుష్యులు విశ్రాంతిదినముకొరకు నియమింపబడలేదు.

9. ఆరు దినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయు చేయవలెను

లూకా 13:14 యేసు విశ్రాంతిదినమున స్వస్థపరచినందున ఆ సమాజ మందిరపు అధికారి కోపముతో మండిపడి, జనసమూహ మును చూచిపనిచేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ దినములలోనే వచ్చి స్వస్థతపొందుడి; విశ్రాంతిదినమందు రావద్దని చెప్పెను.

10. ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ యిండ్లలో నున్న పరదేశి యైనను ఏపనియు చేయ కూడదు.

మత్తయి 12:2 పరిసయ్యులది చూచి ఇదిగో, విశ్రాంతిదినమున చేయకూడనిది నీ శిష్యులు చేయుచున్నారని ఆయనతో చెప్పగా

లూకా 23:56 తిరిగి వెళ్లి, సుగంధ ద్రవ్యములను పరిమళ తైలములను సిద్ధపరచి, ఆజ్ఞచొప్పున విశ్రాంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి.

లూకా 13:14 యేసు విశ్రాంతిదినమున స్వస్థపరచినందున ఆ సమాజ మందిరపు అధికారి కోపముతో మండిపడి, జనసమూహ మును చూచిపనిచేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ దినములలోనే వచ్చి స్వస్థతపొందుడి; విశ్రాంతిదినమందు రావద్దని చెప్పెను.

11. ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి, యేడవ దినమున విశ్రమించెను; అందుచేత యెహోవా విశ్రాంతిదినమును ఆశీర్వదించి దాని పరిశుద్ధపరచెను.

అపో 4:24 వారు విని, యేక మనస్సుతో దేవునికిట్లు బిగ్గరగా మొఱపెట్టిరి. నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును కలుగజేసినవాడవు.

అపో 14:15 అయ్యలారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచున్నారు? మేము కూడ మీ స్వభావమువంటి స్వభావముగల నరులమే. మీరు ఈ వ్యర్థమైనవాటిని విడిచి పెట్టి, ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోఉండు సమస్తమును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగ వలెనని మీకు సువార్త ప్రకటించుచున్నాము.

ప్రకటన 10:6 పరలోకమును అందులో ఉన్న వాటిని, భూమిని అందులో ఉన్నవాటిని, సముద్రమును అందులో ఉన్న వాటిని సృష్టించి, యుగయుగములు జీవించుచున్న వానితోడు ఒట్టుపెట్టుకొని ఇక ఆలస్యముండదు గాని

ప్రకటన 14:7 అతడుమీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీర్పుతీర్చు గడియ వచ్చెను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే నమస్కారము చేయుడి అని గొప్ప స్వరముతో చెప్పెను.

12. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.

మత్తయి 15:4 తలిదండ్రులను ఘనపరచుమనియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువాడు తప్పక మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచ్చెను.

మత్తయి 19:19 నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను అనునవియే అని చెప్పెను.

మార్కు 7:10 నీ తలిదండ్రులను ఘనపరచవలెననియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెప్పెను గదా.

మార్కు 10:19 నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచ రింపవద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధసాక్ష్యము పలుకవద్దు, మోస పుచ్చవద్దు, నీ తలిదండ్రులను సన్మానింపుము అను ఆజ్ఞలు నీకు తెలియును గదా అని అతనితో చెప్పెను.

ఎఫెసీ 6:2-3 నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానింపుము,అప్పుడు నీవు భూమిమీద దీర్ఘాయుష్మంతుడ వగుదువు, ఇది వాగ్దానముతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది.

లూకా 18:20 వ్యభిచరింప వద్దు, నరహత్యచేయ వద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకవద్దు, నీ తలి దండ్రులను సన్మానింపుమను ఆజ్ఞలను ఎరుగుదువు గదా అని అతనితో చెప్పెను.

13. నరహత్య చేయకూడదు.

మత్తయి 5:21 నరహత్య చేయవద్దు; నరహత్య చేయువాడు విమర్శకు లోనగునని పూర్వికులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా.

మత్తయి 19:18 యేసు నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచరింప వద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకవద్దు, తలిదండ్రు లను సన్మానింపుము,

మార్కు 10:19 నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచ రింపవద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధసాక్ష్యము పలుకవద్దు, మోస పుచ్చవద్దు, నీ తలిదండ్రులను సన్మానింపుము అను ఆజ్ఞలు నీకు తెలియును గదా అని అతనితో చెప్పెను.

రోమా 13:9 ఏలాగనగా వ్యభిచరింపవద్దు, నరహత్య చేయవద్దు, దొంగిలవద్దు, ఆశింపవద్దు, అనునవియు, మరి ఏ ఆజ్ఞయైన ఉన్న యెడల అదియు నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింప వలెనను వాక్యములో సంక్షేపముగా ఇమిడియున్నవి.

యాకోబు 2:11 వ్యభిచరింపవద్దని చెప్పినవాడు నరహత్యచేయ వద్దనియు చెప్పెను గనుక నీవు వ్యభిచరింపకపోయినను నరహత్య చేసినయెడల ధర్మశాస్త్రవిషయములో నపరాధి వైతివి.

14. వ్యభిచరింపకూడదు.

మత్తయి 5:27 వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారుగదా;

రోమా 7:7 కాబట్టి యేమందుము? ధర్మశాస్త్రము పాపమాయెనా? అట్లనరాదు. ధర్మశాస్త్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవద్దని ధర్మ శాస్త్రము చెప్పనియెడల దురాశయన ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును.

15. దొంగిలకూడదు.

16. నీ పొరుగువానిమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలుకకూడదు.

17. నీ పొరుగువాని యిల్లు ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెప్పెను.

18. ప్రజలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధ్వనియు ఆ పర్వత ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇట్లనిరి.

హెబ్రీ 12:18-19 స్పృశించి తెలిసికొనదగినట్టియు, మండుచున్నట్టియు కొండకును, అగ్నికిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధ కారమునకును, తుపానుకును,బూరధ్వనికిని, మాటల ధ్వనికిని మీరు వచ్చియుండలేదు. ఒక జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళ్లతో కొట్టబడవలెనని ఆజ్ఞాపించిన మాటకు వారు తాళలేక,

19. నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో మాటలాడిన యెడల మేము చనిపోవుదుము

20. అందుకు మోషే - భయపడకుడి; మిమ్ము పరీక్షించుటకును, మీరు పాపము చేయకుండునట్లు ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

21. ప్రజలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడున్న ఆ గాఢాంధకారమునకు సమీపింపగా

22. యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - ఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చెప్పుము నేను ఆకాశమునుండి మీతో మాటలాడితినని మీరు గ్రహించితిరి.

23. మీరు నన్ను కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను చేసి కొనకూడదు.

24. మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను సమాధానబలులను నీ గొఱ్ఱెలను నీ యెద్దులను అర్పింపవలెను. నేను నా నామమును జ్ఞాపకార్థముగానుంచు ప్రతి స్థలములోను నీయొద్దకు వచ్చి నిన్ను ఆశీర్వదించెదను.

25. నీవు నాకు రాళ్లతో బలిపీఠమును చేయునప్పుడు మలిచిన రాళ్లతో దాని కట్టకూడదు; దానికి నీ పనిముట్టు తగలనిచ్చిన యెడల అది అపవిత్రమగును.

26. మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరత్వము కనబడక యుండునట్లు మెట్లమీదుగా దానిని ఎక్కకూడదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
పది ఆజ్ఞలకు ముందుమాట. (1,2) 
దేవుడు వారి మనస్సాక్షి ద్వారా లేదా వారి జీవితంలో జరిగే విషయాల ద్వారా అనేక రకాలుగా ప్రజలతో మాట్లాడతాడు. కానీ దేవుడు పది ఆజ్ఞలను మాట్లాడినప్పుడు, అది చాలా ప్రత్యేకమైనది మరియు ముఖ్యమైనది. ప్రజలు అనుసరించడానికి దేవుడు ఇప్పటికే నియమాలను ఇచ్చాడు, కాని వారు పాపం కారణంగా వాటిని మరచిపోయారు. పది ఆజ్ఞలు చాలా ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే దేవుడు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో అవి మనకు చూపుతాయి. వారు దేవుణ్ణి మరియు ఇతరులను ప్రేమించాలని మరియు ఎల్లప్పుడూ లోబడాలని చెబుతారు. మనం చాలా నియమాలను పాటించినా, ఒక్కటి మాత్రమే ఉల్లంఘించినా, మనం వాటన్నింటినీ ఉల్లంఘించినట్లే. jam 2:10 ఏదైనా తప్పు చేయడం, అది మన ఆలోచనలలో, మాటలలో లేదా చర్యలలో ఏదైనా సరే, దానిని పాపం అంటారు మరియు అది చెడు పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. ఈ పర్యవసానాలు మనకు మంచి వాటి నుండి వేరుగా అనిపించేలా చేస్తాయి మరియు నొప్పిని కలిగిస్తాయి. 

మొదటి పట్టిక యొక్క ఆజ్ఞలు. (3-11) 
పది నియమాలలో మొదటి నాలుగు, మనం మొదటి పట్టిక అని పిలుస్తాము, దేవుని పట్ల మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియజేస్తుంది. అవి ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే మనం ఇతరులను ప్రేమించే మరియు గౌరవించే ముందు మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి మరియు గౌరవించాలి. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించి గౌరవించకపోతే ఇతరులను ప్రేమించడం, గౌరవించడం కష్టం. మొదటి నియమం మనం దేవుడిని మాత్రమే పూజించాలని చెబుతుంది మరియు మరేదైనా కాదు. మనము మన పూర్ణ హృదయముతో దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి, కృతజ్ఞతతో, ​​గౌరవించాలి మరియు ఆరాధించాలి. మనం చేసే ప్రతి పని దేవుడిని గౌరవించాలి. మనం దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించాలో రెండవ ఆజ్ఞ చెబుతుంది. మనం దేవుడి బొమ్మలు లేదా విగ్రహాలు చేయకూడదు మరియు దేవునికి తప్ప మరేదైనా పూజించకూడదు. మూఢనమ్మకాలను విశ్వసించకూడదని లేదా దేవుని ఆరాధనలో ప్రజలు సృష్టించిన వస్తువులను ఉపయోగించకూడదని కూడా ఈ ఆజ్ఞ చెబుతోంది. దేవుడిని పూజించేటప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది మూడవ ఆజ్ఞ. మనం గౌరవంగా మరియు గంభీరంగా ఉండాలి. మనం అవాస్తవాలను మాట్లాడకూడదు మరియు దేవుని పేరును అగౌరవపరిచే విధంగా ఉపయోగించకూడదు. నాల్గవ ఆజ్ఞ, వారంలోని ఏడవ రోజున విశ్రాంతి తీసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలని మనకు గుర్తుచేస్తుంది, ఇది ఇంతకు ముందు ప్రజలచే తెలిసినది. ప్రతి వారం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు అతని గురించి ఆలోచించడానికి మనం ఒక రోజు కేటాయించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మా సాధారణ కార్యకలాపాలను చేయడానికి మనకు మరో ఆరు రోజులు ఉన్నాయి, కానీ మన ఆత్మలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మరియు దేవుని కోసం పనులు చేయడం గురించి మనం మరచిపోకూడదు. ప్రత్యేక రోజుకి ముందే మన పని అంతా పూర్తి చేయాలి మరియు నిజంగా ముఖ్యమైన లేదా ఇతరులకు ఉపయోగపడే పనులను మాత్రమే చేయాలి. ఈ రోజున మన విశ్వాసానికి అవసరమైన, దయగల లేదా మంచి పనులను చేయడం సరైందేనని యేసు చెప్పాడు, ఎందుకంటే ఇది మన జీవితాలను కష్టతరం చేయడానికి కాదు, మనకు సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది. మత్తయి 2:27 దేవునికి పవిత్రంగా ఉండాల్సిన రోజున, మనల్ని మనం ప్రదర్శించుకోవడానికి లేదా సంతోషపెట్టడానికి మాత్రమే పనులు చేయకూడదు. మేము వ్యాపారం చేయడం, డబ్బు కోసం పని చేయడం లేదా అప్రధానమైన సంభాషణలు చేయడం వంటివి చేయకూడదు. బదులుగా, మనం మన సాధారణ పని నుండి విరామం తీసుకొని దేవుని సేవ చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఇది మన ఆరోగ్యం మరియు ఆనందానికి మరియు మన ఆత్మను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి చాలా ముఖ్యం. రోజు ప్రత్యేకమైనది మరియు మనకు ఆశీర్వాదాలను తెస్తుంది. ఈ నియమం కేవలం ఒక రోజు కోసం కాదు, మనం పవిత్రంగా ఉంచిన అన్ని రోజులకు. 

రెండవ పట్టిక. (12-17)
చివరి ఆరు ఆజ్ఞలు మనతో మరియు ఇతర వ్యక్తులతో ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియజేస్తాయి. మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నట్లే ఇతరులను కూడా ప్రేమించాలని అర్థం చేసుకోవడానికి అవి సహాయపడతాయి. మత్తయి 15:4-6 పిల్లలు మంచిగా మరియు నియమాలను పాటించినప్పుడు, మంచి ఆరోగ్యం మరియు భద్రత వంటి మంచి విషయాలు వారికి జరుగుతాయని ప్రజలు గమనించారు. కానీ పిల్లలు అవిధేయత మరియు నిబంధనలను ఉల్లంఘించినప్పుడు, వారికి చెడు విషయాలు జరగవచ్చు. ఇతర వ్యక్తుల జీవితాలు మరియు భద్రతను మన స్వంతంగా పరిగణించడం నియమాలలో ఒకటి. మనల్ని మనం రక్షించుకోవడం ఫర్వాలేదు, కానీ సరైన కారణం లేకుండా ఎవరినైనా బాధపెట్టడం లేదా చంపడం తప్పు. మనం కోపంగా ఉన్నందున లేదా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నందున ఎవరితోనైనా పోరాడటం లేదా బాధపెట్టడం ముఖ్యంగా తప్పు. డబ్బు లేదా కీర్తి కోసం పోరాడటం కూడా తప్పు మరియు ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది. ఆ రకమైన పోరాటం ప్రజలను గాయపరచవచ్చు లేదా చంపవచ్చు మరియు అది హత్య చేయడం లాంటిది. ఈ నియమం మనకు లేదా ఇతరులకు హాని కలిగించే పనులు చేయకూడదని చెబుతుంది, అంటే నీచంగా ప్రవర్తించడం లేదా ప్రజలను బాధపెట్టడం వంటివి. తగని విషయాలను చూడకుండా లేదా చదవకుండా లేదా మనల్ని బాధపెట్టకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఇతరుల పట్ల దయ మరియు క్షమించడం ముఖ్యం. మనం కూడా మన శరీరాలను గౌరవించేలా చూసుకోవాలి మరియు చెడు చిత్రాలను చూడటం లేదా చెడు పుస్తకాలు చదవడం వంటి వాటికి హాని కలిగించే పనులను చేయకూడదు. ఎనిమిదవ ఆజ్ఞ ఇతరుల వస్తువులను ప్రేమించాలని మరియు గౌరవించాలని చెబుతుంది. మన దగ్గర ఉన్నదానికి మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి మరియు దానిని నిజాయితీగా ఉపయోగించాలి. బాగా తెలియని లేదా కఠినమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తుల నుండి మనం ప్రయోజనం పొందకూడదు. ఇతరుల నుండి దొంగిలించే శక్తివంతమైన వ్యక్తులు కూడా శిక్షించబడతారు. ఈ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించడంలో మోసం చేయడం, అప్పులు చెల్లించకపోవడం, వ్యర్థం చేయడం, అవసరం లేనప్పుడు దాతృత్వంతో జీవించడం మరియు వారి పనికి తగిన విధంగా చెల్లించకపోవడం. బదులుగా, మనం కష్టపడి పనిచేయాలి, మన డబ్బుతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరియు ఇతరుల ఆస్తిని వారు మనతో ఎలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నారో అలాగే చూడాలి. తొమ్మిదవ ఆజ్ఞ మనకు సత్యంగా ఉండాలని మరియు ఇతరుల గురించి నిజం కాని చెడు మాటలు చెప్పకూడదని చెబుతుంది. మన పొరుగువారిని చెడుగా చూపించడానికి లేదా వారి గురించి అబద్ధాలు చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నించకూడదు. మనం కూడా వారి వెనుక కబుర్లు చెప్పకూడదు లేదా నీచమైన విషయాలు చెప్పకూడదు. పదవ ఆజ్ఞ ఇతరులకు చెందిన వస్తువులను కోరుకోవద్దని చెబుతుంది, ఎందుకంటే మరొకరికి హాని కలిగించే వాటిని కోరుకోవడం సరైనది కాదు. 

ప్రజల భయం. (18-21) 
దేవుడు చేసిన చాలా ప్రాముఖ్యమైన చట్టం మనం పాటించాలి. ఇది చాలా శక్తివంతమైనది, మనం దాని నుండి తప్పించుకోలేము మరియు ఇది చాలా అర్ధమే. ఇప్పుడు మనం ఎలా జీవించాలో చెప్పినట్లే, భవిష్యత్తులో మనల్ని తీర్పు తీర్చడానికి ఈ చట్టం ఉపయోగపడుతుంది. మన జీవితాలను పరిశీలిస్తే, మనం ఎల్లప్పుడూ ఈ చట్టాన్ని అనుసరించలేదని మనం చూస్తాము. కానీ, ఈ చట్టం మరియు దానితో వచ్చే తీర్పు కారణంగా, మనం యేసు గురించిన శుభవార్తను అభినందించాలి. ఈ చట్టాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల మనం చేసే చెడు పనులకు క్షమించాలి. ఎవరైనా యేసును విశ్వసించినప్పుడు, వారు పాపంచే నియంత్రించబడటం మానేసి, దేవుని చట్టాన్ని అనుసరించడం ప్రారంభిస్తారు. పాపాన్ని ద్వేషించడానికి మరియు సరైనది చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ వారికి సహాయం చేస్తుంది. వారు చేసే తప్పుడు పనులకు ఎప్పుడూ పశ్చాత్తాపపడతారు. 

విగ్రహారాధన మళ్లీ నిషేధించబడింది. (22-26)
మోషే చీకటి ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు మరియు దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు. తనను ఎలా ఆరాధించాలో దేవుడు మోషేకు నియమాలు చెప్పాడు. ఇశ్రాయేలీయులు తనను ప్రార్థించినప్పుడు వారితో సంతోషంగా ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. ఇప్పుడు, ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నా దేవుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చు మరియు వారు కలిసి ఆయనను ఆరాధించినప్పుడు, అతను వారితో ఉండి వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. 


Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |