Exodus - నిర్గమకాండము 32 | View All

1. మోషే కొండదిగకుండ తడవుచేయుట ప్రజలు చూచినప్పుడు ఆ ప్రజలు అహరోనునొద్దకు కూడి వచ్చి లెమ్ము, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. ఐగుప్తులోనుండి మమ్మును రప్పించిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో చెప్పిరి.
అపో. కార్యములు 7:40

మోషే నలభై పగళ్ళూ నలభై రాత్రులూ ఆ కొండపై గడిపాడు (నిర్గమకాండము 24:18). ప్రజలు ఎంతో ఖచ్చితంగా గంబీరంగా ప్రమాణం చేసి కూడా (నిర్గమకాండము 19:8 నిర్గమకాండము 24:3) కేవలం ఆరు వారాలకే మొదటిదీ అతి ప్రాముఖ్యమైనదీ అయిన ఆజ్ఞప్రకారం ప్రవర్తించలేకపోయారు (వ 8)!

2. అందుకు అహరోను మీ భార్యలకు మీ కుమారులకు మీ కుమార్తెలకు చెవుల నున్న బంగారు పోగులను తీసి నాయొద్దకు తెండని వారితో చెప్పగా

3. ప్రజలందరు తమ చెవులనున్న బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొద్దకు తెచ్చిరి.

4. అతడు వారియొద్ద వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏర్పరచి దానిని పోత పోసిన దూడగా చేసెను. అప్పుడు వారు ఓ ఇశ్రాయేలూ, ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు ఇదే అనిరి.
అపో. కార్యములు 7:41

“ఈజిప్ట్”– దేవుని ప్రముఖయాజి, దేవుని ప్రజలూ చేయవలసిన పని కాదు ఇది. ఇది భయంకరమైన పాపం (నిర్గమకాండము 32:21 నిర్గమకాండము 32:30 ద్వితీయోపదేశకాండము 9:16 ద్వితీయోపదేశకాండము 9:20 నెహెమ్యా 9:18 కీర్తనల గ్రంథము 106:19-21 అపో. కార్యములు 7:39-41). మానవ హృదయం ఎలాంటిదో దీన్నిబట్టి గ్రహించండి. వారిమధ్య గగుర్పాటు కలిగించేలా అద్భుతమైన రీతిలో పదే పదే దేవుని ప్రత్యక్షత వెల్లడౌతున్నప్పటికీ మనుషులు తమ భ్రష్టస్వభావాన్నే అనుసరిస్తారు. స్వాభావికంగా మనం వారికంటే మంచివారం కాము (రోమీయులకు 3:9-12). ఇస్రాయేల్‌వారు ఈజిప్ట్‌లో ఇలా దూడ విగ్రహాన్ని పూజించడం చూశారు. ఆ దేవతలు శక్తిలేనివీ వ్యర్థమైనవీ అని తెలిసిపోయింది. అయినా వాటిని పూజించే ఆచారాన్నే అనుసరించడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు.

5. అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కట్టించెను. మరియఅహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా

“పండుగ”– విగ్రహం ఎదుట యెహోవాదేవునికి పండుగ జరుగుతుందట! దేవుని 2వ ఆజ్ఞను ఇలా మీరడం ఎంత భయంకరం (నిర్గమకాండము 20:4)! పతనమైన మానవ స్వభావంలో విగ్రహ పూజ లోతుగా వేరు తన్ని ఉంది. విగ్రహ పూజను నిజ దేవుని ఆరాధనతో కలపడానికి ప్రయత్నించేటంతగా వారికి ఈ విగ్రహ పూజ ఇష్టమైంది (అపో. కార్యములు 7:41). ఇలా వికారం కలిగించే విధంగా సత్యాన్నీ అసత్యాన్నీ కలగాపులగం చెయ్యడం అనేది దేవునికి అంగీకారం కాదు (1 రాజులు 18:21 చూడండి). ఈ పండుగ కామకేళీ విలాసాలకు దారి తీసింది (వ 19,25; 1 కోరింథీయులకు 10:7).

6. మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధానబలుల నర్పించిరి. అప్పుడు జనులు తినుటకును త్రాగుటకును కూర్చుండి ఆడుటకు లేచిరి.
2 కోరింథీయులకు 10:7, అపో. కార్యములు 7:41

7. కాగా యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నీవు దిగి వెళ్లుము; ఐగుప్తుదేశమునుండి నీవు రప్పించిన నీ ప్రజలు చెడిపోయిరి.

దేవుడు మోషేతో “నీ” ప్రజలు అంటున్నాడు. బహుశా ఇది మోషే వారి పక్షంగా చేయవలసిన విజ్ఞాపనలో తాను కూడా వారిలో ఒకడుగానే ఉండాలని ముందుగా హెచ్చరిక ఇవ్వడం అయివుండవచ్చు.

8. నేను వారికి నియమించిన త్రోవనుండి త్వరగా తొలగిపోయి తమకొరకు పోతపోసిన దూడను చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలినర్పించి ఓయి ఇశ్రాయేలూ, ఐగుప్తుదేశమునుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు ఇదే అని చెప్పుకొనిరనెను.

“త్వరలోనే”– అంటే 40 రోజుల్లో.

9. మరియయెహోవా ఇట్లనెను నేను ఈ ప్రజలను చూచియున్నాను; ఇదిగో వారు లోబడనొల్లని ప్రజలు.
అపో. కార్యములు 7:51

నిర్గమకాండము 33:3 నిర్గమకాండము 33:5 నిర్గమకాండము 34:9 యెషయా 48:4 అపో. కార్యములు 7:51 రోమీయులకు 10:21.

10. కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను వారిని కాల్చివేసి నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెప్పగా

“కోపాగ్ని”– సంఖ్యాకాండము 25:3 కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 నోట్స్ చూడండి. ఇక్కడిలాగే బైబిల్లో చాలా చోట్ల విగ్రహ పూజపై దేవుని కోపం వెల్లడయింది. “రగులుకోనియ్యి”– దేవుడు మోషేను పరీక్షిస్తున్నాడు. ఇస్రాయేల్ గోత్రాలను నాశనం చేసే ఉద్దేశం దేవునికి లేదు. వారి గురించి తన సేవకులచేత భవిష్యద్వాక్కులను ఆయన పలికించాడు. అవన్నీ నెరవేరవలసి ఉంది (ఆదికాండము 48:15-19 ఆదికాండము 49:1-28 ఆదికాండము 50:24). దేవుని మాటలను గమనించండి – “నా కోపాగ్ని రగుల్కోనియ్యి”, “దహించివెయ్యనియ్యి”. మోషే అనుమతించకపోతే దేవుడు ఈ పనులను చేయలేడా? ఇది ప్రజల పక్షంగా బ్రతిమాలడానికి మోషేకు ఒక ఆహ్వానం. ఆ ప్రజలు నాశనానికి తగినవారు (ఆదికాండము 22:20 లేవీయకాండము 26:30). అయితే మోషే ప్రార్థనకు జవాబుగా దేవుడు వారిని బ్రతకనిస్తాడు.

11. మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బ్రతిమాలుకొని యెహోవా, నీవు మహాశక్తివలన బాహుబలము వలన ఐగుప్తు దేశములోనుండి రప్పించిన నీ ప్రజలమీద నీ కోపము మండనేల?

12. ఆయన కొండలలో వారిని చంపునట్లును భూమిమీదనుండి వారిని నశింపచేయునట్లును కీడుకొరకే వారిని తీసికొని పోయెనని ఐగుప్తీయులు ఏల చెప్పుకొనవలెను? నీ కోపాగ్నినుండి మళ్లుకొని నీవు

13. నీ సేవకులైన అబ్రాహామును ఇస్సాకును ఇశ్రాయేలును జ్ఞాపకము చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షత్రములవలె మీ సంతానము అభివృద్ధిజేసి నేను చెప్పిన యీ సమస్తభూమిని మీ సంతానమున కిచ్చెదననియు, వారు నిరంతరము దానికి హక్కుదారులగుదురనియు వారితో నీతోడని ప్రమాణముచేసి చెప్పితివనెను.
హెబ్రీయులకు 11:12

“నిత్యమైన”– ద్వితీయోపదేశకాండము 9:18 ద్వితీయోపదేశకాండము 9:26. ఈ విధంగానే క్రీస్తు తన ప్రజల పక్షంగా ఇప్పుడు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు – రోమీయులకు 8:34 హెబ్రీయులకు 7:25 1 యోహాను 2:1. మోషే స్వార్థపరుడు కాదు. స్వలాభం కోసమైన ఆశలు అతనికి లేవు. అతను తన గొప్పతనాన్ని గురించి కాక దేవుని మహిమ గురించే తలపోస్తున్నాడు. తనను గొప్ప జనంగా చేస్తానన్న దేవుని ప్రతిపాదనకు అంగీకరించలేదు. ప్రజలను దేవుడు నాశనం చెయ్యకూడదని అందుకు మూడు కారణాలు చూపించాడు – వారు మోషే ప్రజలు కారు, దేవుని ప్రజలే (11వ వచనాన్ని 7వ వచనంతో పోల్చండి). దేవుడు తన కార్యాలూ ఆశయాలూ ఈజిప్ట్‌వారికి అపార్థం కలిగించే అవకాశం ఇవ్వకూడదు. మూడోది, దేవుడు అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు చేసిన వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి (ఆదికాండము 15:5 ఆదికాండము 22:16-18 ఆదికాండము 26:4 ఆదికాండము 28:13-14).

14. అంతట యెహోవా తన ప్రజలకు చేసెదనని చెప్పిన కీడునుగూర్చి సంతాపపడెను.

మోషే తన కోపాగ్ని రగులుకోనిస్తేనే ఆ ప్రజలందరినీ నాశనం చేసేస్తానని దేవుడు సూచించాడు. అయితే మోషే ఆ విధంగా చెయ్యనియ్యలేదు. అతను అలా ఒప్పుకోడని దేవునికి తెలుసు. హెబ్రీయులకు 7:25 పోల్చిచూడండి.

15. మోషే శాసనములుగల రెండు పలకలను చేత పట్టుకొని కొండ దిగి వచ్చెను. ఆ పలకలు ఇరు ప్రక్కలను వ్రాయబడినవి; అవి ఈ ప్రక్కను ఆ ప్రక్కను వ్రాయ బడియుండెను.

నిర్గమకాండము 31:18 ద్వితీయోపదేశకాండము 9:15.

16. ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద చెక్కబడిన వ్రాత దేవుని చేవ్రాత.

17. ఆ ప్రజలు పెద్దకేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ ఆ ధ్వని వినిపాళెములో యుద్ధధ్వని అని మోషేతో అనగా

18. అతడు అది జయధ్వనికాదు, అపజయ ధ్వనికాదు, సంగీత ధ్వని నాకు వినబడుచున్నదనెను.

19. అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాట్యమాడుటను చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తన చేతులలోనుండి ఆ పలకలను పడవేసి వాటిని పగులగొట్టెను.

ద్వితీయోపదేశకాండము 9:17. వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని జవదాటారు. మోషే రాతి పలకలను పగలగొట్టడం దీన్నే సూచిస్తున్నది. ప్రజల పాపానికి వ్యతిరేకంగా చెలరేగిన దేవుని కోపంలాగా మోషేక్కూడా కోపం వచ్చింది.

20. మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగ్నితో కాల్చి పొడిచేసి నీళ్లమీద చల్లి ఇశ్రాయేలీయులచేత దాని త్రాగించెను.

ద్వితీయోపదేశకాండము 9:21.

21. అప్పుడు మోషేనీవు ఈ ప్రజలమీదికి ఈ గొప్ప పాపము రప్పించునట్లు వారు నిన్ను ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా

ద్వితీయోపదేశకాండము 9:20 నెహెమ్యా 9:18 అపో. కార్యములు 7:39.

22. అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియ్యకుము. ఈ ప్రజలు దుర్మార్గులను మాట నీ వెరుగుదువు.

అహరోను ఆ పాపాన్ని గురించిన బాధ్యత తన మీదనుంచి ఇతరుల మీదికి నెట్టాలని చూశాడు (ఆదికాండము 3:12 కూడా చూడండి). ప్రజలు పాపానికెంత లొంగిపోతారో తానూ అంతే అని అతను గ్రహించలేకపోయాడా?

23. వారు మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయుము; ఐగుప్తులోనుండి మమ్మును రప్పించినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి.
అపో. కార్యములు 7:40

24. అందుకు నేను ఎవరియొద్ద బంగారము ఉన్నదో వారు దానిని ఊడదీసి తెండని చెప్పితిని. నేను దాని అగ్నిలో వేయగా ఈ దూడ యాయెననెను.

ఇది పచ్చి అబద్ధం (వ 4; అపో. కార్యములు 7:41).

25. ప్రజలు విచ్చల విడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో వారికి ఎగతాళి కలుగునట్లు అహరోను విచ్చలవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచి పెట్టి యుండెను.

ద్వితీయోపదేశకాండము 33:9. ఇలాంటి సంఘటనే మరొకటి సంఖ్యాకాండము 25:7-13 లో ఉంది.

26. అందుకు మోషే పాళెముయొక్క ద్వారమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున నున్న వారందరు నాయొద్దకు రండి అనగా లేవీయులందరును అతని యొద్దకు కూడి వచ్చిరి.

27. అతడు వారిని చూచి మీలో ప్రతివాడును తన కత్తిని తన నడుమున కట్టుకొని పాళెములో ద్వారము నుండి ద్వారమునకు వెళ్లుచు, ప్రతివాడు తన సహోదరుని ప్రతివాడు తన చెలికానిని ప్రతివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశ్రాయేలీయులదేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నా డనెను.

28. లేవీయులు మోషే మాటచొప్పున చేయగా, ఆ దినమున ప్రజలలో ఇంచుమించు మూడువేలమంది కూలిరి.

29. ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిమ్మును ఆశీర్వదించునట్లు మీలో ప్రతివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని యెహోవాకు మిమ్మును మీరే ప్రతిష్ఠ చేసికొనుడనెను.

కేవలం లేవీవారు మాత్రమే దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చారు. పాపం చేసిన ప్రజలను శిక్షించేందుకు దేవుని ఆయుధాలుగా ఉపయోగపడడానికి ఇష్టపడ్డారు. అందువల్ల వారికి ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది. అందరి ఎదుటా వారు న్యాయం, సత్యం పక్షంగా నిలబడ్డారు. ఇలాంటివారికి దేవుడు ప్రతిఫలమిస్తాడు.

30. మరునాడు మోషే ప్రజలతో మీరు గొప్ప పాపము చేసితిరి గనుక యెహోవాయొద్దకు కొండ యెక్కి వెళ్లెదను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయగలనేమో అనెను.

31. అప్పుడు మోషే యెహోవా యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి అయ్యో యీ ప్రజలు గొప్ప పాపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి.

32. అయ్యో నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల నీవు వ్రాసిన నీ గ్రంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాననెను.
లూకా 10:20, రోమీయులకు 9:3

కీర్తనల గ్రంథము 69:28 దానియేలు 12:1 మలాకీ 3:16-17 ఫిలిప్పీయులకు 4:3 ప్రకటన గ్రంథం 3:5 ప్రకటన గ్రంథం 20:12 ప్రకటన గ్రంథం 20:15 ప్రకటన గ్రంథం 21:27. ఇస్రాయేల్ ప్రజ గురించి ఇదే విధమైన ప్రగాఢ ప్రేమను రోమీయులకు 9:1-3 లో చూడండి. వాస్తవంగా ఇతరులకు జీవం కలిగేలా వారికోసం చనిపోవడానికి సిద్ధపడినదీ నిజంగా చనిపోయినదీ యేసుక్రీస్తే. క్రీస్తు విశ్వాసులందరిలోనూ ఇలాంటి ప్రేమ ఉండాలి (1 యోహాను 3:16).

33. అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా గ్రంథములోనుండి తుడిచి వేయుదును.
ఫిలిప్పీయులకు 4:3, ప్రకటన గ్రంథం 3:5, ప్రకటన గ్రంథం 13:8, ప్రకటన గ్రంథం 17:8, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-15

కీర్తనల గ్రంథము 9:5 ప్రకటన గ్రంథం 3:5.

34. కాబట్టి నీవు వెళ్లి నేను నీతో చెప్పిన చోటికి ప్రజలను నడిపించుము. ఇదిగో నా దూత నీకు ముందుగా వెళ్లును. నేను వచ్చు దినమున వారి పాపమును వారి మీదికి రప్పించెదనని మోషేతో చెప్పెను.

“దూత”– నిర్గమకాండము 23:20. ఆది 16:7 నోట్. “శిక్షించే”– కీర్తనల గ్రంథము 99:8 ద్వితీయోపదేశకాండము 32:25 రోమీయులకు 2:5-6.

35. అహరోను కల్పించిన దూడను ప్రజలు చేయించినందున యెహోవా వారిని బాధపెట్టెను.

తాను ప్రజలను పూర్తిగా నాశనం చేయనని దేవుడు నిశ్చయించుకొన్నా వారి ప్రవర్తనపట్ల తన కోపాన్నీ అయిష్టతనూ వెల్లడి చేశాడు (27,28 వ). సంఖ్యాకాండము 12:14 సంఖ్యాకాండము 14:22-23 చూడండి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 32 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ప్రజలు అహరోను బంగారు దూడను తయారు చేస్తారు. (1-6) 
మోషే ఒక పర్వతం మీద దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ప్రజలు అసహనానికి గురయ్యారు మరియు అహరోనును ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రారంభించారు. మోషే తిరిగి వస్తాడని ఎదురుచూసి వారు అలసిపోయారు. వేచి ఉండటం కష్టంగా ఉంటుంది మరియు వ్యక్తులు చేయకూడని పనులను చేయగలదు. మనం ఎల్లవేళలా ఓపికగా ఉండి దేవుని కోసం ఎదురుచూడాలి. విగ్రహాన్ని తయారు చేయడానికి ప్రజలు తమ నగలను కూడా వదులుకున్నారు, ఇది నిజంగా చెడ్డది. మన విశ్వాసం వంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆరోన్ పనిముట్లతో ఆవు విగ్రహాన్ని తయారు చేశాడు, కానీ అది తప్పు. విగ్రహాలు చేయవద్దని దేవుడు చెప్పినా ప్రజలు విగ్రహానికి పూజలు చేసి నైవేద్యాలు సమర్పించారు. వారు దేవునికి విధేయత చూపుతామని వాగ్దానం చేసారు, కానీ వారు చేయకూడని పనిని చేయడం ద్వారా వారు ఆ వాగ్దానాన్ని ఉల్లంఘించారు. దీని అర్థం మనం అనుసరించే నియమాలు మనల్ని పరిపూర్ణంగా చేయలేవు లేదా మన తప్పులను సరిదిద్దలేవు. మేము వారి నుండి నేర్చుకోవచ్చు, కానీ వారు ప్రతిదీ సరిదిద్దలేరు. ప్రత్యేక యాజకునిగా దేవుడు ఎన్నుకున్న ఆరోన్ లాంటి వ్యక్తి కూడా బంగారు దూడను పూజించడం పెద్ద తప్పు. అతను పూజారిగా ఉండటానికి అర్హుడు కాదు, కానీ దేవుడు ఇప్పటికీ అతనికి ఆ గౌరవాన్ని దయతో ఇచ్చాడు. మనం ఎక్కువగా గర్వపడకూడదని లేదా మన గురించి గొప్పగా చెప్పుకోకూడదని ఇది చూపిస్తుంది. 

దేవుని అసంతృప్తి, మోషే మధ్యవర్తిత్వం. (7-14) 
ఇశ్రాయేలీయులు తప్పు చేశారని దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు. ఎవరైనా ఏదైనా చెడు చేస్తే అది వారిని చెడ్డ వ్యక్తిని చేసినట్లే. వారు తప్పుగా మారారు మరియు దేవుని గురించి మరచిపోయారు. కానీ దేవునికి ప్రతిదీ తెలుసు, ప్రజలు దాచడానికి ప్రయత్నించే చెడు విషయాలు కూడా. మనం ఊహించలేనంత చెడు విషయాలు ప్రతిరోజు జరుగుతుండటం దేవుడు చూస్తున్నాడు. ప్రజలను శిక్షించకుండా రక్షించమని మోషే దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు మరియు ఇది దేవునితో మాట్లాడటానికి మనకు సహాయపడే యేసు లాంటిది. మోషే దేవుని మహిమ కొరకు ఏది ఉత్తమమైనదో చేయమని అడిగాడు మరియు మనం ప్రార్థించేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి. మనం ప్రార్థించేటప్పుడు దేవుడు మనకు చేసిన వాగ్దానాలను కూడా గుర్తు చేయవచ్చు. మోషే ప్రార్ధనలు ఫలించాయి మరియు దేవుడు ప్రజల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ కారణంగా వారిని శిక్షించకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీనినే దేవుడు తన మనసు మార్చుకోవడం అంటారు. 

మోషే ధర్మశాస్త్ర పట్టికలను పగలగొట్టాడు, అతను బంగారు దూడను నాశనం చేస్తాడు. (15-20) 
దేవునికి దగ్గరైన అనుభూతి నుండి చెడు పనులు చేసే వ్యక్తులతో మాట్లాడడం కష్టం. మనం దేవునితో ఉన్నప్పుడు, ప్రతిదీ మంచిదే, కానీ మనం చెడ్డవారితో ఉన్నప్పుడు, ప్రతిదీ మంచిది కాదు. ప్రజలు విగ్రహాన్ని తయారు చేయడాన్ని మోషే చూసినప్పుడు, అతను దానిని ధ్వంసం చేసి, వారు ఏదో తప్పు చేస్తున్నారని గుర్తుచేసే ప్రత్యేక పానీయం తాగడానికి ఆ ముక్కలను ఉపయోగించాడు. 

ఆరోన్ యొక్క సాకు, విగ్రహారాధకులు చంపబడ్డారు. (21-29) 
ఆరోన్ తప్పు చేసినందుకు నిజంగా వెర్రి మరియు చెడ్డ సాకు చెప్పాడు. వేరొకరు చెప్పినట్లు మనం ఎప్పుడూ తప్పు చేయకూడదు, ఎందుకంటే వారు మనల్ని మాత్రమే ప్రలోభపెడతారు, అలా చేయలేరు. మోషే వచ్చినప్పుడు, ప్రజలు డ్యాన్స్ చేయడం మానేశారు మరియు వారు తప్పు చేసారని భయపడ్డారు. మోషే వారి తప్పును కప్పిపుచ్చలేదు, బదులుగా అతను వాటిని మళ్లీ సరిదిద్దడానికి శిక్షించాడు. లేవీయులు చెడు పనులు చేసిన ప్రధాన వ్యక్తులను శిక్షించవలసి ఉంది, కానీ వారు బహిరంగంగా చేసిన వారిని మాత్రమే శిక్షించారు. మీరు చెడ్డపనులు చేస్తూనే ఉంటే, ఒక నిమిషం ఆనందంగా డ్యాన్స్ చేసి, మరుసటి నిమిషానికి చనిపోయేలా మీరు కూడా పెద్ద ఇబ్బందుల్లో పడతారు. చెడు పనులు చేస్తూ సరదాగా గడిపే వారిని దేవుడు కొన్నిసార్లు శిక్షిస్తాడు. 

మోషే ప్రజల కొరకు ప్రార్థించాడు. (30-35)
నిజంగా చెడ్డ పని చేయడం మహాపాపం అని మోషే చెప్పాడు. ప్రజలు తమ పాపాలు ఎంత ఘోరంగా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవడానికి మంత్రులు సహాయం చేస్తారు. మనం క్షమాపణ కోరినప్పుడు, మన పాపం ఎంత ఘోరంగా ఉందో చూపిస్తుంది. ప్రజలు నిజంగా చెడు చేసినప్పటికీ వారిని క్షమించమని మోషే దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు. అతను సాకులు చెప్పలేదు, కానీ విషయాలను సరిదిద్దాలని కోరుకున్నాడు. మోషే చనిపోవాలని కోరుకోలేదు, కానీ ప్రజలను రక్షించగలిగితే అతను చాలా కష్టాలను అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మోషే క్షమాపణ కోరినప్పటికీ, దేవుడు ప్రజలను శిక్షించాడు. మోషే మనకు ఇచ్చిన నియమాలను అనుసరించడం వల్ల మనం దేవునితో స్నేహం చేయలేమని ఇది చూపిస్తుంది. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన పాపాలను క్షమిస్తాడు మరియు వాటిని మరచిపోవాలని ఎంచుకున్నాడు. గర్వం మరియు స్వార్థం ఉన్న వ్యక్తులు దేవుని నియమాలను అనుసరించడం మరియు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పూజించడం ఇష్టపడరు, కానీ వారు తమ కోరికలకు సరిపోయే మతాన్ని అనుసరిస్తారు. వారికి నచ్చేలా సువార్త సందేశాన్ని కూడా మార్చవచ్చు. అదృష్టవశాత్తూ, యేసు మనలను రక్షించాడు మరియు మన కోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఆయన దయకు మనం సంతోషించాలి. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |