Exodus - నిర్గమకాండము 38 | View All

1. మరియు అతడు తుమ్మకఱ్ఱతో దహనబలిపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు అయిదు మూరలు దాని వెడల్పు అయిదు మూరలు, అది చచ్చౌకమైనది. దాని యెత్తు మూడు మూరలు దాని నాలుగు మూలలను కొమ్ములను చేసెను.

1. Bezalel built an altar of acacia wood for offering sacrifices. It was seven and a half feet square and four and a half feet high

2. దాని కొమ్ములు దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇత్తడిరేకు పొదిగించెను.

2. with each of its four corners sticking up like the horn of a bull, and it was completely covered with bronze.

3. అతడు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన ఉపకరణములన్నిటిని, అనగా దాని బిందెలను దాని గరిటెలను దాని గిన్నెలను దాని ముండ్లను దాని అగ్ని పాత్రలను చేసెను. దాని ఉపకరణములన్నిటిని ఇత్తడితో చేసెను

3. The equipment for the altar was also made of bronze--the pans for the hot ashes, the shovels, the meat forks, and the fire pans.

4. ఆ బలిపీఠము నిమిత్తము దాని జవక్రింద దాని నడిమివరకు లోతుగానున్న వలవంటి ఇత్తడి జల్లెడను చేసెను.

4. Midway up the altar he built a ledge around it and covered the bottom half of the altar with a decorative bronze grating.

5. మరియు అతడు ఆ యిత్తడి జల్లెడయొక్క నాలుగు మూలలలో దాని మోతకఱ్ఱలుండు నాలుగు ఉంగరములను పోతపోసెను.

5. Then he attached a bronze ring beneath the ledge at the four corners to put the poles through.

6. ఆ మోతకఱ్ఱలను తుమ్మ కఱ్ఱతో చేసి వాటికి రాగిరేకులు పొదిగించెను.

6. He covered two acacia wood poles with bronze and

7. ఆ బలి పీఠమును మోయుటకు దాని ప్రక్కలనున్న ఉంగరములలో ఆ మోతకఱ్ఱలు చొనిపెను; పలకలతో బలిపీఠమును గుల్లగా చేసెను.

7. put them through the rings for carrying the altar, which was shaped like an open box.

8. అతడు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమున సేవింపవచ్చిన సేవకురాండ్ర అద్దములతో ఇత్తడి గంగాళమును దాని ఇత్తడి పీటను చేసెను.

8. Bezalel made a large bowl and a stand out of bronze from the mirrors of the women who helped at the entrance to the sacred tent.

9. మరియు అతడు ఆవరణము చేసెను. కుడివైపున, అనగా దక్షిణ దిక్కున నూరు మూరల పొడుగు గలవియు పేనిన సన్ననారవియునైన తెరలుండెను.

9. Around the sacred tent Bezalel built a courtyard one hundred fifty feet long on the south and north and seventy-five feet wide on the east and west. He used twenty bronze posts on bronze stands for the south and north and ten for the west. Then he hung a curtain of fine linen on the posts along each of these three sides by using silver hooks and rods. He placed three bronze posts on each side of the entrance at the east and hung a curtain seven and a half yards wide on each set of posts.

10. వాటి స్తంభములు ఇరువది వాటి ఇత్తడి దిమ్మలు ఇరువది. ఆ స్తంభముల వంకులును వాటి పెండె బద్దలును వెండివి.

10. (SEE 38:9)

11. ఉత్తర దిక్కున నున్న తెరలు నూరు మూరలవి; వాటి స్తంభములు ఇరువది, వాటి యిత్తడి దిమ్మలు ఇరువది, ఆ స్తంభముల వంకులును వాటి పెండెబద్దలును వెండివి.

11. (SEE 38:9)

12. పడమటి దిక్కున తెరలు ఏబది మూరలవి; వాటి స్తంభములు పది, వాటి దిమ్మలు పది, ఆ స్తంభముల వంకులును వాటి పెండె బద్దలును వెండివి.

12. (SEE 38:9)

13. తూర్పువైపున, అనగా ఉదయపు దిక్కున ఏబది మూరలు;

13. (SEE 38:9)

14. ద్వారము యొక్క ఒక ప్రక్కను తెరలు పదునైదు మూరలవి; వాటి స్తంభములు మూడు వాటి దిమ్మలు మూడు.

14. (SEE 38:9)

15. అట్లు రెండవ ప్రక్కను, అనగా ఇరు ప్రక్కలను ఆవరణ ద్వారమునకు పదునైదు మూరల తెరలు ఉండెను; వాటి స్తంభములు మూడు వాటి దిమ్మలు మూడు.

15. (SEE 38:9)

16. ఆవరణము చుట్టునున్న దాని తెరలన్నియు పేనిన సన్ననారవి.

16. (SEE 38:9)

17. స్తంభముల దిమ్మలు రాగివి, స్తంభముల వంకులును వాటి పెండె బద్దలును వెండివి. వాటి బోదెలకు వెండిరేకులు పొదిగింపబడెను. ఆవరణపు స్తంభములన్నియు వెండి బద్దలతో కూర్పబడెను.

17. (SEE 38:9)

18. ఆవరణ ద్వారపు తెర నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు గలదియు పేనిన సన్ననారతో చేయబడి నదియునైన బుటాపనిది. దాని పొడుగు ఇరువది మూరలు; దాని యెత్తు, అనగా వెడల్పు ఆవరణ తెరలతో సరిగా, అయిదు మూరలు.

18. For the entrance to the courtyard, Bezalel made a curtain ten yards long, which he hung on four bronze posts that were set on bronze stands. This curtain was the same height as the one for the rest of the courtyard and was made of fine linen embroidered and woven with blue, purple, and red wool. He hung the curtain on the four posts, using silver hooks and rods.

19. వాటి స్తంభములు నాలుగు, వాటి ఇత్తడి దిమ్మలు నాలుగు. వాటి వంకులు వెండివి.

19. (SEE 38:18)

20. వాటి బోదెలకు వెండిరేకు పొదిగింప బడెను, వాటి పెండె బద్దలు వెండివి, మందిరమునకును దాని చుట్టునున్న ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులన్నియు ఇత్తడివి.

20. The pegs for the tent and for the curtain around the tent were made of bronze.

21. మందిర పదార్థముల మొత్తము, అనగా సాక్ష్యపు మందిర పదార్థముల మొత్తము ఇదే. ఇట్లు వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే మాటచొప్పున లెక్క పెట్టించెను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:5

21. Bezalel had worked closely with Oholiab, who was an expert at designing and engraving, and at embroidering blue, purple, and red wool. The two of them completed the work that the LORD had commanded. Moses made Aaron's son Ithamar responsible for keeping record of the metals used for the sacred tent.

22. యూదా గోత్రికుడైన హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన బెసలేలు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు చేసెను.

22. (SEE 38:21)

23. దాను గోత్రికుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన అహోలీయాబు అతనికి తోడైయుండెను. ఇతడు చెక్కువాడును విచిత్రమైన పని కల్పించువాడును నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములతోను సన్ననారతోను బుటాపని చేయువాడునై యుండెను.

23. (SEE 38:21)

24. పరిశుద్ధస్థల విషయమైన పని అంతటిలోను పని కొరకు వ్యయపరచబడిన బంగారమంతయు, అనగా ప్రతిష్ఠింపబడిన బంగారు పరిశుద్ధస్థలపు తులము చొప్పున నూట పదహారుమణుగుల ఐదువందల ముప్పది తులములు.

24. According to the official weights, the amount of gold given was two thousand two hundred nine pounds,

25. సమాజములో చేరినవారి వెండి పరిశుద్ధస్థలపు తులముచొప్పున నాలుగువందల మణుగుల వెయ్యిన్ని ఐదువందల డెబ్బదియైదు తులములు.

25. and the silver that was collected when the people were counted came to seven thousand five hundred fifty pounds.

26. ఈ పన్ను ఇరువది ఏండ్లు మొదలు కొని పైప్రాయము కలిగి లెక్కలో చేరిన వారందరిలో, అనగా ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబది మందిలో తలకొకటికి అరతులము.
మత్తయి 17:24

26. Everyone who was counted paid the required amount, and there was a total of 603,550 men who were twenty years old or older.

27. ఆ నాలుగువందల వెండి మణుగులతో పరిశుద్ధస్థలమునకు దిమ్మలు అడ్డతెరకు దిమ్మలును; అనగా ఒక దిమ్మకు నాలుగు మణుగుల చొప్పున నాలుగు వందల మణుగులకు నూరు దిమ్మలు పోతపోయబడెను.

27. Seventy-five pounds of the silver were used to make each of the one hundred stands for the sacred tent and the curtain.

28. వెయ్యిన్ని ఐదువందల డెబ్బది యైదు తులముల వెండితో అతడు స్తంభములకు వంకులను చేసి వాటి బోదెలకు పొదిగించి వాటిని పెండె బద్దలచేత కట్టెను.

28. The remaining fifty pounds of silver were used for the hooks and rods and for covering the tops of the posts.

29. మరియు ప్రతిష్ఠింపబడిన యిత్తడి రెండు వందల ఎనుబది మణుగుల రెండువేల నాలుగువందల తులములు.

29. Five thousand three hundred pounds of bronze were given.

30. అతడు దానితో ప్రత్యక్షపు గుడారపు ద్వారమునకు దిమ్మలను ఇత్తడి వేదికను దానికి ఇత్తడి జల్లెడను వేదిక ఉపకరణములన్నిటిని

30. And it was used to make the stands for the entrance to the tent, the altar and its grating, the equipment for the altar,

31. చుట్టునున్న ఆవరణమునకు దిమ్మలను ఆవరణద్వారమునకు దిమ్మలను ఆలయమునకు మేకులన్నిటిని చుట్టునున్నఆవరణమునకు మేకులన్నిటిని చేసెను.

31. the stands for the posts that surrounded the courtyard, including those at the entrance to the courtyard, and the pegs for the tent and the courtyard.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 38 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఇత్తడి బలిపీఠం మరియు లావర్. (1-8) 
చర్చి చరిత్ర అంతటా, దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు, చర్చికి ఎక్కువగా వెళ్లేవారు మరియు దేవుని కోసం ఇష్టపడేవాటిని వదులుకోవడానికి ఇష్టపడే కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. దేవుణ్ణి ప్రేమించి, చర్చికి వెళ్లడాన్ని ఇష్టపడే కొందరు మహిళలు తమను తాము చూసుకునే మెరిసే ఇత్తడి పలకలను వదిలించుకున్నారు. ఈ ప్లేట్లు ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే అద్దాలలా ఉన్నాయి. 

కోర్టు. (9-20) 
చర్చి గోడలు చుట్టూ కదపగలిగే కర్టెన్లలా ఉన్నాయి. ఇది చర్చి మార్చబడుతుందని మరియు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి ప్రజలను చేర్చడానికి విస్తరించబడుతుందని చూపించింది. లోపల ఎక్కువ మందికి సరిపోయేలా పెద్దదిగా చేయగలిగే టెంట్ లాగా ఉంది.

ప్రజల అర్పణలు. (21-31)
పెద్ద వెండి ముక్కలు చర్చి బలమైన మరియు సత్యమైన పునాదిపై ఆధారపడి ఉందని చూపించాయి. చర్చిలోని ప్రత్యేక విషయాల గురించి మనం చదివినప్పుడు, మనం యేసు గురించి ఆలోచించాలి. అతను ముఖ్యమైనవాడు ఎందుకంటే అతను మనకు మంచిగా ఉండటానికి సహాయం చేస్తాడు మరియు చెడు పనులు చేయకుండా మనల్ని రక్షించడానికి ఆఫర్ చేస్తాడు. చర్చిలోని ప్రత్యేక ఫౌంటెన్ మన చెడు ఆలోచనలు మరియు చర్యలను కడగడం ద్వారా మంచి వ్యక్తులుగా మారడానికి మాకు సహాయపడుతుంది. యేసులా ఉండేందుకు మనం విషయాలను వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |