Isaiah - యెషయా 59 | View All

1. రక్షింపనేరక యుండునట్లు యెహోవా హస్తము కురుచకాలేదు విననేరక యుండునట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ్డముగా వచ్చెను

2. మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగు పరచెను గనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు.

3. మీ చేతులు రక్తముచేతను మీ వ్రేళ్లు దోషముచేతను అపవిత్రపరచబడియున్నవి మీ పెదవులు అబద్ధములాడుచున్నవి మీ నాలుక కీడునుబట్టి మాటలాడుచున్నది.

4. నీతినిబట్టి యెవడును సాక్ష్యము పలుకడు సత్యమునుబట్టి యెవడును వ్యాజ్యెమాడడు అందరు వ్యర్థమైనదాని నమ్ముకొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గర్భము ధరించి పాపమును కందురు.

5. వారు మిడునాగుల గుడ్లను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడ్లు తినువాడు చచ్చును వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన త్రొక్కినయెడల విష సర్పము పుట్టును.

6. వారి పట్టు బట్టనేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని వినియోగింపదు వారి క్రియలు పాపక్రియలే వారు బలాత్కారము చేయువారే.

7. వారి కాళ్లు పాపముచేయ పరుగెత్తుచున్నవి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి త్వరపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి త్రోవలలో ఉన్నవి

రోమా 3:15-17 రక్తము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెత్తు చున్నవి.నాశనమును కష్టమును వారి మార్గములలో ఉన్నవి.శాంతిమార్గము వారెరుగరు.

8. శాంతవర్తనమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో న్యాయము కనబడదు వారు తమకొరకు వంకరత్రోవలు కల్పించుకొను చున్నారు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతి నొందడు.

రోమా 3:15-17 రక్తము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెత్తు చున్నవి.నాశనమును కష్టమును వారి మార్గములలో ఉన్నవి.శాంతిమార్గము వారెరుగరు.

9. కావున న్యాయము మాకు దూరముగా ఉన్నది నీతి మమ్మును కలిసికొనుటలేదు వెలుగుకొరకు మేము కనిపెట్టుకొనుచున్నాము గాని చీకటియే ప్రాప్తించును ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము గాని అంధకారములోనే నడచుచున్నాము

10. గోడ కొరకు గ్రుడ్డివారివలె తడవులాడుచున్నాము కన్నులు లేనివారివలె తడవులాడుచున్నాము సంధ్యచీకటియందువలెనే మధ్యాహ్నకాలమున కాలు జారి పడుచున్నాము బాగుగ బ్రతుకుచున్నవారిలోనుండియు చచ్చినవారి వలె ఉన్నాము.

11. మేమందరము ఎలుగుబంట్లవలె బొబ్బరించుచున్నాము గువ్వలవలె దుఃఖరవము చేయుచున్నాము న్యాయముకొరకు కాచుకొనుచున్నాము గాని అది లభించుటలేదు రక్షణకొరకు కాచుకొనుచున్నాము గాని అది మాకు దూరముగా ఉన్నది

12. మేము చేసిన తిరుగుబాటుక్రియలు నీ యెదుట విస్తరించియున్నవి మా పాపములు మామీద సాక్ష్యము పలుకుచున్నవి మా తిరుగుబాటుక్రియలు మాకు కనబడుచున్నవి. మా దోషములు మాకు తెలిసేయున్నవి.

13. తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసర్జించుటయు మా దేవుని వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వ్యతిరిక్తమైన మాటలు వచించుటయు హృదయమున యోచించుకొని అసత్యపుమాటలు పలు కుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచున్నవి.

14. న్యాయమునకు ఆటంకము కలుగుచున్నది నీతి దూరమున నిలుచుచున్నది సత్యము సంతవీధిలో పడియున్నది ధర్మము లోపల ప్రవేశింపనేరదు.

15. సత్యము లేకపోయెను చెడుతనము విసర్జించువాడు దోచబడుచున్నాడు న్యాయము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృష్టికి ప్రతికూలమైయుండెను.

16. సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన చూచెను మధ్యవర్తి లేకుండుట చూచి ఆశ్చర్యపడెను. కాబట్టి ఆయన బాహువు ఆయనకు సహాయము చేసెను ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను.

రోమా 8:34 శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన క్రీస్తు యేసే; అంతే కాదు, మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మనకొరకు విజ్ఞాపనము కూడ చేయువాడును ఆయనే

హెబ్రీ 7:25 ఈయన తనద్వారా దేవునియొద్దకు వచ్చువారి పక్షమున, విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై యున్నాడు.

ప్రకటన 19:11 మరియు పరలోకము తెరువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడిదిగో, తెల్లని గుఱ్ఱమొకటి కనబడెను. దానిమీద కూర్చుండియున్నవాడు నమ్మకమైనవాడును సత్యవంతుడును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు

17. నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరస్త్రాణముగా ధరించుకొనెను

ఎఫెసీ 6:14 ఏలా గనగా మీ నడుమునకు సత్యమను దట్టి కట్టుకొని నీతియను మైమరువు తొడుగుకొని

ఎఫెసీ 6:17 మరియు రక్షణయను శిరస్త్రాణమును, దేవుని వాక్యమను ఆత్మఖడ్గమును ధరించు కొనుడి.

1 థెస్స 5:8 మనము పగటివారమై యున్నాము గనుక మత్తులమై యుండక, విశ్వాస ప్రేమలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరస్త్రాణ మును ధరించుకొందము.

18. ప్రతిదండనను వస్త్రముగా వేసికొనెను ఆసక్తిని పైవస్త్రముగా ధరించుకొనెను వారి క్రియలనుబట్టి ఆయన ప్రతిదండన చేయును తన శత్రువులకు రౌద్రము చూపును తన విరోధులకు ప్రతికారము చేయును ద్వీపస్థులకు ప్రతికారము చేయును.

1 పేతురు 1:17 పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.

ప్రకటన 20:12-13 మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైనవారందరు ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను; మరియు జీవగ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను; ఆ గ్రంథములయందు వ్రాయబడియున్న వాటినిబట్టి తమ క్రియలచొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి.సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను; మరణమును పాతాళలోకమును వాటి వశముననున్న మృతుల నప్పగించెను; వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పుపొందెను.

ప్రకటన 22:12 ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.

19. పడమటి దిక్కుననున్నవారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు సూర్యోదయ దిక్కుననున్నవారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుట్టించు గాలికి కొట్టుకొనిపోవు ప్రవాహ జలమువలె ఆయన వచ్చును.

మత్తయి 8:11 అనేకులు తూర్పునుండియు పడమటనుండియు వచ్చి అబ్రాహాముతో కూడను, ఇస్సాకుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజ్యమందు కూర్చుందురు గాని

లూకా 13:29 మరియు జనులు తూర్పునుండియు పడమట నుండియు ఉత్తరమునుండియు దక్షిణమునుండియువచ్చి, దేవుని రాజ్యమందు కూర్చుందురు.

20. సీయోనునొద్దకును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళ్లుకొనిన వారియొద్దకును విమోచకుడు వచ్చును ఇదే యెహోవా వాక్కు.

రోమా 11:26 వారు ప్రవేశించు నప్పుడు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి భక్తిహీనతను తొలగించును;

21. నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనున్న నా ఆత్మయు నేను నీ నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిల్లల నోటనుండియు నీ పిల్లల పిల్లల నోటనుండియు ఈ కాలము మొదలుకొని యెల్లప్పుడును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

రోమా 11:27 నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు నావలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని వ్రాయబడినట్టు ఇశ్రాయేలు జనులందరును రక్షింపబడుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 59 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాపం మరియు దుష్టత్వం యొక్క నిరూపణలు. (1-8)
మన ప్రార్థనలకు సమాధానం లభించకపోతే మరియు మనం ఆశించే మోక్షం దూరంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే, దేవుడు మన ప్రార్థనలను వింటూ అలసిపోయినందున కాదు. బదులుగా, మనం నిరుత్సాహానికి గురవుతాము మరియు ప్రార్థన చేయడం మానేస్తాము. పాపాన్ని నిశితంగా పరిశీలించండి - చాలా చెడ్డది, తీవ్రమైన పరిణామాలతో మనలను దేవుని నుండి వేరు చేస్తుంది, మంచి ప్రతిదాని నుండి మనల్ని దూరం చేస్తుంది మరియు చెడులన్నింటినీ ఆలింగనం చేస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు, ఈ మార్గాలు వారి స్వంత నాశనానికి దారితీసినప్పటికీ, చాలా మంది ప్రజలు భక్తిహీనమైన మరియు అనైతిక భావజాలాలను స్వీకరిస్తూనే ఉన్నారు. స్పైడర్ తన వెబ్‌ను తిప్పుతున్నట్లుగా చాకచక్యంగా లేదా తెలివిగా రూపొందించిన ప్రణాళికలు ఎన్ని ఉన్నా వాటిని రక్షించలేవు లేదా రక్షించలేవు. విమోచకుడు అందించే నీతిని అసహ్యించుకునే వారు తమ స్వీయ-నిర్మిత మోక్ష సాధనాలను పూర్తిగా వ్యర్థంగా కనుగొంటారు. తమలో క్రీస్తు ఆత్మ లోపించిన ఎవరైనా వివిధ రకాల తప్పుల వైపు పరుగెత్తే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, దైవిక సత్యాన్ని మరియు న్యాయాన్ని విస్మరించే వారు నిజమైన శాంతికి అపరిచితులుగా మిగిలిపోతారు.

పాపపు ఒప్పుకోలు, మరియు పర్యవసానాల కోసం విలపించడం. (9-15) 
దైవిక సత్యం యొక్క ప్రకాశాన్ని మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరించినప్పుడు, మనకు శాంతిని కలిగించే విషయాలను దేవుడు మన నుండి దాచడం న్యాయమైనది. దేవుని అనుచరులమని బహిరంగంగా ప్రకటించుకునే వారి అతిక్రమణలు చేయని వారి అతిక్రమణల కంటే చాలా బాధాకరమైనవి. ఇంకా, ఒక దేశం యొక్క సామూహిక పాపాలు ప్రజా న్యాయం యొక్క దరఖాస్తు ద్వారా అరికట్టబడనప్పుడు ప్రజా తీర్పులను ఆహ్వానిస్తాయి. ప్రజలు కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ గొణుగుతారు, కానీ నిజమైన ప్రయోజనం క్రీస్తును మరియు ఆయన సువార్తను స్వీకరించడం ద్వారా మాత్రమే కనుగొనబడుతుంది, వాటిని తిరస్కరించడం ద్వారా కాదు.

విమోచన వాగ్దానాలు. (16-21)
ఈ ప్రకరణం తరువాతి అధ్యాయాలతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంది మరియు అతని చర్చి యొక్క అవెంజర్ మరియు డెలివరేర్ పాత్రలో మెస్సీయ రాకను వర్ణిస్తుంది అని సాధారణంగా నమ్ముతారు. ఆ సమయంలో, అతని కోపాన్ని నివారించడానికి దేవునికి విన్నవించడానికి ఎవరూ లేరు మరియు న్యాయం మరియు సత్యానికి మద్దతుగా జోక్యం చేసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు. అయినప్పటికీ, అతను తన ప్రజలను రక్షించడానికి తన స్వంత బలం మరియు నీతిపై ఆధారపడ్డాడు. అతని చర్చి మరియు అతని ప్రజల విరోధులకు వ్యతిరేకంగా దేవుని న్యాయం నిస్సందేహంగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
అదుపు లేకుండా అన్నింటినీ ముంచెత్తుతానని శత్రువు బెదిరించినప్పుడు, ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ప్రవేశించి అతనిని పారిపోయేలా చేస్తుంది. గతంలో డెలివరీ చేసిన వాడు కొనసాగుతూనే ఉంటాడు. మరింత అద్భుతమైన మోక్షం మెస్సీయ ద్వారా పూర్తి సమయంలో నెరవేరుతుందని వాగ్దానం చేయబడింది, ఇది ప్రవక్తలందరూ మనస్సులో ఉంచుకున్న వాగ్దానం. దేవుని కుమారుడు మన విమోచకునిగా వస్తాడు మరియు దేవుని ఆత్మ మన పరిశుద్ధుడుగా వస్తాడు. కాబట్టి, యోహాను 14:16లో చెప్పబడినట్లుగా, ఆదరణకర్త నిరంతరం చర్చితో ఉంటారు. క్రీస్తు బోధలు ఎల్లప్పుడూ విశ్వాసుల పెదవులపై ఉంటాయి మరియు ఆత్మ యొక్క మనస్సును తెలియజేయడానికి ఏదైనా వాదన లేఖనాలకు వ్యతిరేకంగా పరీక్షించబడాలి.
అవిశ్వాసం మరియు అపవిత్రత వ్యాప్తి చెందడం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఏదేమైనప్పటికీ, విమోచకుని యొక్క కారణం చివరికి భూమిపై కూడా అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తుంది మరియు ప్రభువు విశ్వాసిని తన పరలోక మహిమలోకి స్వాగతించినప్పుడు, వారు జయించేవారి కంటే ఎక్కువగా ఉంటారు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |