Jeremiah - యిర్మియా 14 | View All

1. కరవుకాలమున జరిగినదానిగూర్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు.

యిర్మియా 3:3; యిర్మియా 12:4; యిర్మియా 23:10. ఇది వారి పాపాలకు శిక్ష (లేవీయకాండము 26:19-20). ఈ బాధనుండి వారు తప్పించుకోవాలంటే కేవలం పశ్చాత్తాపపడి సజీవుడైన నిజ దేవునివైపు తిరగడం ఒక్కటే శరణ్యం.

2. యూదా దుఃఖించు చున్నది, దాని గుమ్మములు అంగలార్చుచున్నవి, జనులు విచారగ్రస్తులై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలార్పు పైకెక్కుచున్నది.

3. వారిలో ప్రధానులు బీద వారిని నీళ్లకు పంపుచున్నారు, వారు చెరువులయొద్దకు రాగా నీళ్లు దొరుకుటలేదు, వట్టి కుండలు తీసికొని వారు మరల వచ్చుచున్నారు, సిగ్గును అవమానము నొందినవారై తమ తలలు కప్పుకొనుచున్నారు.

4. దేశములో వర్షము కురువక పోయినందున నేల చీలియున్నది గనుక సేద్యము చేయువారు సిగ్గుపడి తలలు కప్పుకొనుచున్నారు.

5. లేళ్లు పొలములో ఈని గడ్డిలేనందున పిల్లలను విడిచిపెట్టు చున్నవి.

6. అడవి గాడిదలును చెట్లులేని మెట్టలమీద నిలువబడి నక్కలవలె గాలి పీల్చుచున్నవి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కన్నులు క్షీణించు చున్నవి.

7. యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము పాపముచేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచున్నవి; నీ నామమును బట్టి నీవే కార్యము జరిగించుము.

యిర్మీయా ప్రజల తరఫున మాట్లాడుతున్నాడు. వారికి దాపురించిన కష్టాలకు కారణమేమిటో అతనికి బాగా తెలుసు.

8. ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయుడా, కష్టకాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ వేల పరదేశివలెనున్నావు? ఏల రాత్రివేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు ప్రయాణస్థునివలె ఉన్నావు;

“పరాయివాడు”– నిజ దేవుడు తన స్వదేశంలో తన స్వంత ప్రజల మధ్య పరాయివాడుగా ఉండవలసి రావడం ఎంత విచారకరం! (యిర్మియా 2:8; యిర్మియా 4:22; యిర్మియా 8:7; యిర్మియా 9:3). యోహాను 1:10-11 పోల్చి చూడండి. అంతేగాక మానవ జాతిలో ఎక్కువమందికి ఆయన పరాయివాడుగానే ఉండడం కూడా శోచనీయమే. చాలామందికి ఆయన గురించి తెలియదు, తెలుసుకోవాలన్న ఆశా లేదు.

9. భ్రమసియున్నవానివలెను రక్షింపలేని శూరుని వలెను నీవేల ఉన్నావు? యెహోవా, నీవు మామధ్య నున్నావే; మేము నీ పేరుపెట్టబడినవారము; మమ్మును చెయ్యి విడువకుము.

యిర్మీయా అభిప్రాయమేమిటంటే దేవుడు తమ మధ్య ఉన్నాడు గాని ఏమీ చేయకుండా ఉన్నాడు. అతని దృష్టిలో కష్ట కాలంలో యూదావారికి రక్షకుడుగా దేవుడు ప్రవర్తించడం లేదు.

10. యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఈ జనులు తమ కాళ్లకు అడ్డములేకుండ తిరుగులాడుటకు ఇచ్ఛగలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు; ఇప్పుడు ఆయన వారి అక్రమమును జ్ఞాపకము చేసికొనును; వారి పాపములనుబట్టి వారిని శిక్షించును.

తన ప్రజలమీదికి తాను పంపుతున్న శిక్షకు గల కారణాలను దేవుడు పదే పదే చెప్పవలసి వచ్చింది. వారిని రక్షించేందుకు ఆయనకు సామర్థ్యం లేక కాదు. తన న్యాయాన్ని బట్టి వారిని కాపాడకూడదని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు.

11. మరియయెహోవా నాతో ఇట్లనెనువారికి మేలు కలుగునట్లు ఈ ప్రజల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయకుము.

ఇక్కడ 7-9 వచనాల్లో యిర్మీయా దేవునికి ప్రార్థన చేయడం చూస్తూ ఉంటే యిర్మియా 7:16 లో దేవుడు అతనికిచ్చిన ఆదేశాన్ని మర్చిపోయాడల్లే ఉంది.

12. వారు ఉపవాసమున్నప్పుడు నేను వారి మొఱ్ఱను వినను; వారు దహనబలియైనను నైవేద్యమైనను అర్పించునప్పుడు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడ్గమువలనను క్షామమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

కొన్ని రకాలైన ఆరాధనలు దేవునికి అంగీకారం కాదని మరోసారి ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాము (యిర్మియా 6:20; యిర్మియా 7:21). యోహాను 4:23-24 పోల్చి చూడండి. ఖడ్గం, కరవు, ఘోర వ్యాధి, ఈ మూడు మాటలూ యిర్మీయా గ్రంథంలో పదే పదే ఎదురౌతూ ఉంటాయి. దేవుడు తన ప్రజలను నాశనం చేయడానికి వాడుకున్న సాధనాలలో ఈ మూడూ ముఖ్యమైనవి (ఇతర జనాల నెవరినైనా నాశనం చేయదలచుకున్నా కూడా వీటినే తరచుగా ఉపయోగిస్తాడు అనుకోవచ్చు). లేవీయకాండము 26:25-26; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:20-26.

13. అందుకు నేను అయ్యో, ప్రభువైన యెహోవామీరు ఖడ్గము చూడరు మీకు క్షామము కలుగదు, ఈ చోటను నేను స్థిరమైన సమాధానము మీకిచ్చెదనని ప్రవక్తలు వారితో చెప్పుచున్నారవి నేననగా

యిర్మీయా ప్రజలను సమర్థించేందుకు ఏదన్నా అవకాశం దొరుకుతుందేమో చూస్తున్నాడు. వారి ప్రవర్తనకు సంబంధించిన నింద కొంచెమైనా వారి పైనుండి తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడా? అయితే యిర్మియా 5:31 చూడండి.

14. యెహోవా నాతో ఇట్లనెనుప్రవక్తలు నా నామమునుబట్టి అబద్ధములు ప్రకటించుచున్నారు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు అసత్య దర్శనమును శకునమును మాయతంత్రమును తమ హృదయ మునపుట్టిన వంచనను ప్రకటన చేయుచున్నారు.
మత్తయి 7:22

యిర్మియా 23:16, యిర్మియా 23:25; యిర్మియా 27:14; యెహెఙ్కేలు 13:2; మత్తయి 7:15; మత్తయి 24:11, మత్తయి 24:24; 2 పేతురు 2:1; 1 యోహాను 4:1. ప్రవక్తల గురించి నోట్స్ యిర్మియా 28:1-17 లో చూడండి. “పంపలేదు”– యిర్మియా 23:21, యిర్మియా 23:32; యిర్మియా 29:31; యెహెఙ్కేలు 13:6. ఎంతోమంది తమకు ప్రవక్త అనే పేరుండాలని ఆశిస్తూ అటూ ఇటూ పరుగులెత్తి ఇతరులను మోసగిస్తూ, తమను తాము ఎంతగా మోసం చేసుకుంటారు! అసలు తరచుగా నిజమైన ప్రవక్తలే వెళ్ళి మాట్లాడేందుకు సందేహించడం కద్దు (యిర్మియా 1:6; నిర్గమకాండము 4:13). ఈ వచనంలో కపట ప్రవక్తలకు తమ కపట సందేశాలు కలిగే మూడు పద్ధతులు కనిపిస్తున్నాయి. “దర్శనాలు”– ఈ దర్శనాలు దేవుడిచ్చినవి కావు కాబట్టి ఇలాంటివి కొన్నిసార్లు దయ్యాల మూలంగా లేక సైతాను నుండి వస్తాయని చెప్పవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఇవి కలలుగా వస్తాయి (యిర్మియా 23:25). “శకునాలు” (ద్వితీయోపదేశకాండము 18:10-14) – కపట ప్రవక్తలు తమకు శకునాలు, సూచనల మూలంగా లేక విగ్రహాలను ఆత్మలను సంప్రదించడం ద్వారా అమానుషమైన సందేశాలేవో వస్తాయని నమ్ముతారు. “వాళ్ళ మనసులో”– కపట ప్రవక్తలు తమ హృదయ గర్వం చొప్పున తమ స్వంత ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు దేవునినుంచి వచ్చాయని అనుకోవచ్చు.

15. కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబట్టి ఖడ్గమైనను క్షామమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెప్పుచు అబద్ధప్రవచనములు ప్రకటించు ప్రవక్తలను గూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుఆ ప్రవక్తలు ఖడ్గమువలనను క్షామమువలనను లయమగుదురు.

కపట ప్రవక్తలకు తగిన శిక్షే వస్తుంది. తగిన న్యాయవిధి వాళ్ళ విషయంలో నెరవేరుతుంది.

16. వారెవరితో అట్టి ప్రవచనములు చెప్పుదురో ఆ జనులు క్షామమునకును ఖడ్గమునకును పాలై యెరూషలేము వీధులలో పడవేయ బడెదరు; నేను వారి చెడుతనమును వారిమీదికి రప్పించె దను. వారినైనను వారి భార్యలనైనను వారి కుమారులనైనను వారి కుమార్తెలనైనను పాతిపెట్టువాడెవడును లేక పోవును.

ఇష్టపూర్తిగా సంతోషంగా కపట ప్రవక్తల మాటలు వినేవారు కూడా దోషులే. వారిమీదికి కూడా శిక్ష వస్తుంది. వారి శిక్ష వారి నేరానికి తగినట్టే ఉంటుంది.

17. నీవు వారితో చెప్పవలసిన మాట ఏదనగానా జనుల కన్యక గొప్ప ఉపద్రవమువలన పీడింపబడుచున్నది, ఘోరమైన గాయము నొందియున్నది; దివారాత్రము మానక నా కన్నులనుండి కన్నీరు కారుచున్నది.

యిర్మియా 8:21; యిర్మియా 9:1; యిర్మియా 13:17. దేవుడు ఈ మాటలు పలకాలని యిర్మీయాకు చెప్పాడు. ఇది దేవుని హృదయంలోనూ, యిర్మీయా హృదయంలోను ఉన్న బాధను వెల్లడి చేస్తున్నాయి. (యిర్మియా 4:19-26 నోట్ చూడండి).

18. పొలము లోనికి నేను పోగా ఖడ్గముచేత హతులైనవారు కనబడుదురు, పట్టణములో ప్రవేశింపగా క్షామపీడితులు అచ్చట నుందురు; ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి తామెరుగని దేశము నకు పోవలెనని ప్రయాణమైయున్నారు.

“దేశం”– బబులోను.

19. నీవు యూదాను బొత్తిగా విసర్జించితివా? సీయోను నీకు అసహ్యమాయెనా? మాకు చికిత్స దొరకకుండునంతగా నీవేల మమ్మును కొట్టితివి? మేము సమాధానముకొరకు కని పెట్టుచున్నాము గాని మేలేదియు కనబడుటలేదు; చికిత్స కలుగు కాలముకొరకు కనిపెట్టుచున్నాము గాని భీతి తగిలియున్నది.

ప్రజల పక్షంగా ప్రార్థించవద్దని దేవుడు యిర్మీయాకు రెండు సార్లు చెప్పాడు. అయితే వారిని గురించిన బాధ యిర్మీయా హృదయంలో ఉంది గనుక ప్రార్థించకుండా ఉండలేకపోతున్నాడు. కొందరినైతే దేవుని వాక్కు ప్రార్థించాలని ఎంత బలవంతం చేసినా ప్రార్థించరు. ఎంత తేడా!

20. యెహోవా, మా దుర్మార్గతను మా పితరుల దోషమును మేము ఒప్పుకొనుచున్నాము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియున్నాము.

యిర్మీయా ప్రజల పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే ప్రజలు మాత్రం తమ పాపాలను ఒప్పుకునే ఈ స్థితికి ఇంకా రాలేదు.

21. నీ నామమునుబట్టి మమ్మును త్రోసివేయకుము, ప్రశస్తమైన నీ సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనుము, దాని భ్రష్ఠపరచకుమీ.

“నీ”పేరుప్రతిష్ఠలు, “నీ” సింహాసనం, “నీ” ఒడంబడిక అనే మాటలు గమనించండి. దేవుని గౌరవ ప్రతిష్ఠలంటే యిర్మీయాకు ఎంతో శ్రద్ధ (నిర్గమకాండము 32:11-13 పోల్చి చూడండి).

22. జనముల వ్యర్థ దేవతలలో వర్షము కురిపింపగలవారున్నారా? ఆకాశము వాననియ్యగలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచున్నావు? నీవే యీ క్రియలన్నియు చేయు చున్నావు; నీకొరకే మేము కనిపెట్టుచున్నాము.

వర్షం గురించి ప్రజల అభిప్రాయాలలో రెండు పొరపాట్లను యిర్మీయా గ్రహించాడు – ఒకటి, యెహోవాయే గాక ఇతర దేవుళ్ళు కూడా వర్షం కురిపించగలరు. రెండు, దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా ప్రకృతి సహజంగా వర్షం కురుస్తుంది. ఈ విషయంలో యిర్మీయాకు సత్యం తెలుసు – లేవీయకాండము 26:4; ద్వితీయోపదేశకాండము 11:11, ద్వితీయోపదేశకాండము 11:14; యోబు 5:10; యోబు 38:28, యోబు 38:37; కీర్తనల గ్రంథము 68:9; కీర్తనల గ్రంథము 135:7; కీర్తనల గ్రంథము 147:8.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదా దేశంలో కరువు. (1-7)  ప్రజల పేరుతో పాపపు ఒప్పుకోలు. (8-9) 
ప్రజలు ఏడ్చారు, అయినప్పటికీ వారి కన్నీళ్లు వారి ప్రార్థన యొక్క వ్యక్తీకరణ కంటే వారి బాధ మరియు తప్పుల ప్రతిబింబం. నీటి ఆశీర్వాదానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుదాం, కాబట్టి దాని లేకపోవడం ద్వారా దాని నిజమైన విలువను మనం ఎప్పటికీ నేర్చుకోవలసిన అవసరం లేదు. రైతులు దైవ ప్రావిడెన్స్‌పై ఎలా ఆధారపడుతున్నారో పరిశీలించండి; దేవుడు తమ పొలాలకు అవసరమైన వర్షాన్ని అందిస్తే తప్ప వారు ఆశతో దున్నలేరు లేదా విత్తలేరు.
అడవి జంతువుల పరిస్థితి కూడా చాలా దయనీయంగా ఉంది. ప్రజలు ప్రార్థన చేయడానికి ఆసక్తి చూపకపోవచ్చు, కానీ ప్రవక్త వారి తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించాడు. వినయంతో పాపం ఒప్పుకున్నారు. మన పాపాలు మనపై నిందలు వేయడమే కాకుండా మనకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ప్రార్థనలో, మన అత్యంత బలవంతపు విన్నపాలు దేవుని నామ మహిమ నుండి తీసుకోబడినవి. మన భూసంబంధమైన సుఖాలను కోల్పోవడం కంటే దేవుని నిష్క్రమణకు మనం ఎక్కువగా భయపడాలి. దేవుడు ఇజ్రాయెల్‌కు తన మాటను విశ్వసించమని ఇచ్చాడు. మన ప్రార్థనలలో, మన వ్యక్తిగత సౌలభ్యం కంటే దేవుని మహిమ గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపడం సముచితం. మనం ఇప్పుడు ప్రభువు వద్దకు తిరిగి వస్తే, ఆయన కృపకు మెచ్చి మనలను రక్షిస్తాడు.

శిక్షించాలనే దైవిక ఉద్దేశ్యం ప్రకటించబడింది. (10-16) 
ప్రభువు యూదులను "తన ప్రజలు" అని కాకుండా "ఈ ప్రజలు" అని సూచించాడు, ఎందుకంటే వారు అతని సేవను విడిచిపెట్టారు మరియు ఫలితంగా, వారి అతిక్రమణలకు అనుగుణంగా వారిని శిక్షించాలని ఆయన ఉద్దేశించారు. వారి తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించవద్దని అతను యిర్మీయాకు సూచించాడు. తప్పు చేసినవారిలో, అబద్ధ ప్రవక్తలు గొప్ప అపరాధాన్ని భరించారు. ప్రభువు వారిని ఖండించాడు మరియు ప్రజలు వారి తప్పుడు ప్రవచనాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు కాబట్టి, వారు తీర్పు నుండి తప్పించుకోలేరు. ఈ మోసపూరిత ఉపాధ్యాయులు పశ్చాత్తాపం, విశ్వాసం, మార్పిడి మరియు పవిత్ర జీవితం అవసరం లేకుండా శాంతి మరియు మోక్షాన్ని ఆశించేలా ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అసత్యాన్ని స్వీకరించేవారు దానిని సాకుగా ఉపయోగించలేరు; తమకు భయం లేదని వారు పేర్కొన్నప్పటికీ, వారి చర్యల యొక్క పరిణామాలను వారు అనుభవిస్తారు.

ప్రజలు ప్రార్థిస్తారు. (17-22)
యిర్మీయా తన స్వంత అతిక్రమణలను మరియు తన ప్రజల ఉల్లంఘనలను బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నాడు. అయినప్పటికీ, అతను తన ఒడంబడికను గౌరవించమని ప్రభువును వేడుకున్నాడు. వారి కష్టకాలంలో, అన్యజనులు పూజించే విగ్రహాలు ఏవీ సహాయం అందించలేకపోయాయి లేదా స్వర్గం వారి స్వంత ఇష్టానుసారం వర్షాన్ని కురిపించలేదు. ప్రభువు తన దయగల సింహాసనం వద్ద తనను వేడుకోవడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తులను ఎప్పటికీ కనుగొంటాడు. నిజమైన పశ్చాత్తాపపడే ప్రతి పాపికి క్షమాపణ ఇవ్వడానికి అతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మన నేరస్థుల దేశం తరపున మన పిటిషన్లను పట్టించుకోకూడదని ఆయన ఎంచుకున్నప్పటికీ, వారి తప్పును గుర్తించి అతని దయను కోరే వారందరికీ ఆయన నిశ్చయంగా మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |