Jeremiah - యిర్మియా 25 | View All

1. యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము నాలుగవ సంవత్సరమున, అనగా బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు మొదటి సంవత్సరమున యూదా ప్రజలందరినిగూర్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

1. യോശീയാവിന്റെ മകനായി യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോയാക്കീമിന്റെ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിങ്കല് യഹോവയിങ്കല്നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടാവിതു;

2. ప్రవక్తయైన యిర్మీయా యూదా ప్రజలందరి తోను యెరూషలేము నివాసులందరితోను ఆ వాక్కును ప్రకటించెను.

2. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നുനീ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തില് നിന്നുകൊണ്ടു, യഹോവയുടെ ആലയത്തില് നമസ്കരിപ്പാന് വരുന്ന സകല യെഹൂദാപട്ടണങ്ങളോടും പ്രസ്താവിപ്പാന് ഞാന് നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങളെയും അവരോടു പ്രസ്താവിക്ക; ഒരു വാക്കും വിട്ടുകളയരുതു.

3. ఆమోను కుమారుడును యూదారాజునైన యోషీయా పదుమూడవ సంవత్సరము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవత్సరములు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమగుచువచ్చెను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు ప్రకటించుచు వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి.

3. അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികള്നിമിത്തം ഞാന് അവര്ക്കും വരുത്തുവാന് വിചാരിക്കുന്ന അനര്ത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ഞാന് അനുതപിക്കത്തക്കവണ്ണം പക്ഷേ അവര് കേട്ടു ഔരോരുത്തന് താന്താന്റെ ദുര്മ്മാര്ഗ്ഗം വിട്ടുതിരിയുമായിരിക്കും.

4. మీ చేతిపనులవలన నాకు కోపము పుట్టించకుండునట్లును, నేను మీకు ఏ బాధయు కలుగ జేయకుండునట్లును, అన్యదేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, వాటికి నమస్కారముచేయుటయు మాని,

4. എന്നാല് നീ അവരോടു പറയേണ്ടതുയഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നുഞാന് ഇടവിടാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് അയച്ചു പറയിച്ചിട്ടും നിങ്ങള് കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനങ്ങളെ കേള്പ്പാനും

5. మీరందరు మీ చెడ్డమార్గమును మీ దుష్టక్రియలను విడిచిపెట్టి తిరిగినయెడల, యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నిత్యనివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని చెప్పుటకై,

5. ഞാന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങള് എന്റെ വാക്കു കേള്ക്കയില്ലെങ്കില്,

6. యెహోవా పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన తన సేవకుల నందరిని మీయొద్దకు పంపుచు వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగ్గకుంటిరి.

6. ഞാന് ഈ ആലയത്തെ ശീലോവിന്നു തുല്യമാക്കി ഈ നഗരത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികള്ക്കും ശാപവാക്യമാക്കിത്തീര്ക്കും.

7. అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీ చేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుట్టించి మీరు నా మాట ఆలకింపక పోతిరని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

7. യിരെമ്യാവു ഈ വാക്കുകളെ യഹോവയുടെ ആലയത്തില്വെച്ചു പറയുന്നതു പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സകല ജനവും കേട്ടു.

8. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు నా మాటలను ఆలకింపక పోతిరి గనుక నేను ఉత్తరదేశములోనున్న సర్వజనములను, నా సేవకుడైన నెబుకద్రెజరను బబులోనురాజును పిలువ నంపించుచున్నాను;

8. എന്നാല് സകലജനത്തോടും പ്രസ്താവിപ്പാന് യഹോവ കല്പിച്ചിരുന്നതൊക്കെയും യിരെമ്യാവു പ്രസ്താവിച്ചു തീര്ന്നശേഷം, പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സകലജനവും അവനെ പിടിച്ചുനീ മരിക്കേണം നിശ്ചയം;

9. ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసుల మీదికిని చుట్టునున్న యీ జనులందరి మీదికిని వారిని రప్పించుచున్నాను; ఈ జనులను శాపగ్రస్తులగాను విస్మయాస్పదముగాను అపహాస్యాస్పదముగాను ఎప్పటికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను.

9. ഈ ആലയം ശീലോവിന്നു തുല്യമാകും, ഈ നഗരം നിവാസികള് ഇല്ലാതെ ശൂന്യമാകും എന്നു നീ യഹോവയുടെ നാമത്തില് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്തു എന്നു പറഞ്ഞു ജനമൊക്കെയും യഹോവയുടെ ആലയത്തില് യിരെമ്യാവിന്റെ അടുക്കല് വന്നു കൂടി.

10. సంతోషనాదమును ఉల్లాస శబ్దమును, పెండ్లికుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వరమును తిరుగటిరాళ్ల ధ్వనిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండ చేసెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 18:22-23

10. ഈ കാര്യം യെഹൂദാപ്രഭുക്കന്മാര് കേട്ടാറെ, അവര് രാജാവിന്റെ അരമനയില് നിന്നു യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു കയറിച്ചെന്നു, യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പുതിയ പടിവാതിലിന്റെ പ്രവേശനത്തിങ്കല് ഇരുന്നു.

11. ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనము గాను ఉండును; ఈ జనులు డెబ్బది సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు.

11. പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരോടും സകലജനത്തോടുംഈ മനുഷ്യന് മരണയോഗ്യന് ; അവന് ഈ നഗരത്തിന്നു വിരോധമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതു നിങ്ങള് സ്വന്തചെവികൊണ്ടു കേട്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.

12. యెహోవా వాక్కు ఇదే డెబ్బది సంవత్సరములు గడచిన తరువాత వారి దోషములనుబట్టి నేను బబులోనురాజును ఆ జనులను కల్దీయుల దేశమును శిక్షింతును; ఆ దేశము ఎప్పుడు పాడుగనుండునట్లు నియమింతును.

12. അതിന്നു യിരെമ്യാവു സകലപ്രഭുക്കന്മാരോടും സര്വ്വജനത്തോടും പറഞ്ഞതുനിങ്ങള് കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെയും ഈ ആലയത്തിന്നും ഈ നഗരത്തിന്നും വിരോധമായി പ്രവചിപ്പാന് യഹോവ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

13. నేను ఆ దేశమును గూర్చి సెలవిచ్చిన మాటలన్నియు యిర్మీయా ఈ జనములన్నిటినిగూర్చి ప్రకటింపగా, ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి రప్పించెదను.

13. ആകയാല് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കി, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടനുസരിപ്പിന് ; എന്നാല് യഹോവ നിങ്ങള്ക്കു വിരോധമായി അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനര്ത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കും.

14. ఏలయనగా నేను వారి క్రియలనుబట్టియు వారి చేతి కార్యములనుబట్టియు వారికి ప్రతికారము చేయునట్లు అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించు కొందురు.

14. ഞാനോ ഇതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങള്ക്കു ഇഷ്ടവും ന്യായവും ആയി തോന്നുന്നതുപോലെ എന്നോടു ചെയ്തുകൊള്വിന് .

15. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నీవు ఈ క్రోధపు మద్యపాత్రను నా చేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నిన్ను పంపుచున్న జనములన్నిటికి దాని త్రాగింపుము.
ప్రకటన గ్రంథం 14:10, ప్రకటన గ్రంథం 15:7, ప్రకటన గ్రంథం 16:19

15. എങ്കിലും നിങ്ങള് എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞാല്, നിങ്ങള് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം നിങ്ങളുടെ മേലും ഈ നഗരത്തിന്മേലും അതിലെ നിവാസികളുടെ മേലും വരുത്തും എന്നു അറിഞ്ഞുകൊള്വിന് ; നിങ്ങള് കേള്ക്കേ ഈ വാക്കുകളൊക്കെയും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് അയച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം.

16. వారు దాని త్రాగి సొక్కి సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచున్న ఖడ్గమునుబట్టి వెఱ్ఱివాండ్రగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 18:3

16. അപ്പോള് പ്രഭുക്കന്മാരും സകലജനവും പുരോഹിതന്മാരോടും പ്രവാചകന്മാരോടുംഈ മനുഷ്യന് മരണയോഗ്യനല്ല; അവന് നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തില് അല്ലോ നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.

17. అంతట యెహోవా చేతిలో నుండి నేను ఆ పాత్రను తీసికొని, యెహోవా నన్ను పంపిన జనములన్నిటికి దాని త్రాగించితిని.

17. അനന്തരം ദേശത്തിലെ മൂപ്പന്മാരില് ചിലര് എഴുന്നേറ്റു ജനത്തിന്റെ സര്വ്വസംഘത്തോടും പറഞ്ഞതു

18. నేటివలెనే పాడు గాను నిర్జనముగాను అపహాస్యాస్పదముగాను శాపాస్పదము గాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పట్టణములకును దాని మహారాజులకును దాని అధిపతులకును త్రాగించితిని.

18. യെഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന്റെ കാലത്തു മോരഷ്ട്യനായ മീഖായാവു സകലയെഹൂദാജനത്തോടും പ്രവചിച്ചുസീയോനേ വയല് പോലെ ഉഴുതുകളയും; യെരൂശലേം കലക്കുന്നായും ഈ ആലയമുള്ള പര്വ്വതം വനാന്തരഗിരികളായും തീരും എന്നിങ്ങനെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

19. మరియఐగుప్తురాజైన ఫరోయును అతని దాసులును అతని ప్రధానులును అతని జనులందరును

19. യെഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവും സര്വ്വയെഹൂദയും അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞുവോ? അവന് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു, യഹോവയോടു ക്ഷമ യാചിക്കയും താന് അവര്ക്കും വരുത്തുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്തിരുന്ന അനര്ത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു യഹോവ അനുതപിക്കയും ചെയ്തില്ലയോ? നാമോ നമ്മുടെ പ്രാണന്നു വലിയോരു അനര്ത്ഥം വരുത്തുവാന് പോകുന്നു.

20. సమస్తమైన మిశ్రిత జనులును ఊజుదేశపు రాజులందరును ఫిలిష్తీయుల దేశపు రాజులందరును అష్కెలోనును, గాజ యును, ఎక్రోనును అష్డోదు శేషపువారును

20. അങ്ങനെ തന്നേ കിര്യ്യത്ത്--യെയാരീമില്നിന്നുള്ള ശെമയ്യാവിന്റെ മകനായ ഊരീയാവു എന്നൊരുത്തന് യഹോവയുടെ നാമത്തില് പ്രവചിച്ചു; അവന് യിരെമ്യാവിന്റെ സകലവാക്കുകളെയുംപോലെ ഈ നഗരത്തിന്നും ഈ ദേശത്തിന്നും വിരോധമായി പ്രവചിച്ചു.

21. ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమ్మోనీయులును

21. യെഹോയാക്കീംരാജാവു അവന്റെ സകലയുദ്ധവീരന്മാരും സകലപ്രഭുക്കന്മാരും അവന്റെ വാക്കുകളെ കേട്ടപ്പോള്, രാജാവു അവനെ കൊന്നുകളവാന് വിചാരിച്ചു; ഊരീയാവു അതു കേട്ടു ഭയപ്പെട്ടു മിസ്രയീമിലേക്കു ഔടിപ്പോയി.

22. తూరు రాజులందరును సీదోను రాజులందరును సముద్రమునకు ఆవలి ద్వీపపు రాజులును

22. യെഹോയാക്കീംരാജാവു ചില ആളുകളെ, അഖ്ബോരിന്റെ മകനായ എല്നാഥാനെയും അവനോടുകൂടെ മറ്റു ചിലരെയും മിസ്രയീമിലേക്കു അയച്ചു.

23. దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ్డపుప్రక్కలను కత్తిరించుకొను వారందరును

23. അവര് ഊരീയാവെ മിസ്രയീമില്നിന്നു യെഹോയാക്കീംരാജാവിന്റെ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; അവന് അവനെ വാള്കൊണ്ടു കൊന്നു അവന്റെ ശവത്തെ സാമാന്യജനത്തിന്റെ ശ്മശാനത്തില് ഇട്ടുകളഞ്ഞു.

24. అరబిదేశపు రాజులందరును అరణ్యములో నివసించు మిశ్రితజనముల రాజులందరును

24. എന്നാല് യിരെമ്യാവെ ജനത്തിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ശാഫാന്റെ മകനായ അഹീക്കാം അവന്നു പിന്തുണയായിരുന്നുPowered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించిన పిలుపులను పాటించనందుకు యూదులు మందలించారు. (1-7)
పాపపు మార్గాలను విడిచిపెట్టి దేవుని ఆరాధన మరియు సేవ వైపు మళ్లించమని మరియు పాపులు క్రీస్తుపై విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మోక్షాన్ని స్వీకరించాలనే పిలుపు మానవాళికి విశ్వవ్యాప్త సందేశం. దేవుడు తన కృపను ఎంతకాలం పొందగలమో గమనిస్తాడు మరియు దానిని ఉపయోగించకుండా మనం ఎంతకాలం కలిగి ఉంటామో, మన జవాబుదారీతనం అంత ఎక్కువ అవుతుంది. "ప్రారంభంగా లేవడం" అనే పదం ఈ వ్యక్తులు తమ జీవితాలను మలుపు తిప్పడానికి మరియు మోక్షాన్ని కనుగొనాలనే లోతైన కోరికను సూచిస్తుంది.
వ్యక్తిగత మరియు నిర్దిష్ట పరివర్తనను జాతీయ విమోచన దిశగా ముఖ్యమైన దశగా నొక్కి చెప్పడం చాలా కీలకం, ప్రతి వ్యక్తి వారి స్వంత పాపపు మార్గాలను విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అయినప్పటికీ, ఈ విజ్ఞప్తులు ఉన్నప్పటికీ, వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు, ఎందుకంటే వారు దేవుని కోపాన్ని నివారించడానికి సరైన మరియు ఏకైక మార్గాన్ని అనుసరించడానికి నిరాకరించారు.

డెబ్బై సంవత్సరాలలో వారి బందిఖానా స్పష్టంగా ముందే చెప్పబడింది. (8-14) 
యూదుల బందిఖానా వ్యవధిని నిర్ణయించడం ప్రవచనాన్ని ధృవీకరించడమే కాకుండా, దేవుని ప్రజలకు ఓదార్పునిచ్చింది, వారి విశ్వాసాన్ని బలపరిచింది మరియు వారి ప్రార్థనలను ప్రేరేపించింది. బాబిలోన్ యొక్క రాబోయే పతనం ప్రవచించబడింది, దిద్దుబాటు సాధనం దాని ఉద్దేశ్యం నెరవేరిన తర్వాత చివరికి మంటలచే కాల్చబడుతుంది. సీయోనుకు అనుకూలంగా ఉండేందుకు నియమిత సమయం సమీపిస్తుండగా, ఇతర దేశాలు తమ పాపాలకు పర్యవసానాలను ఎదుర్కొన్నట్లే, బబులోను తన తప్పుకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుంది. గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి హెచ్చరిక నిస్సందేహంగా నెరవేరుతుంది.

ఒక కప్పు కోపం యొక్క చిహ్నం ద్వారా చూపబడిన దేశాలపై వినాశనం. (15-29) 
గ్రంథంలో, జీవితంలోని అనుకూలమైన మరియు అననుకూలమైన సంఘటనలు రెండూ తరచుగా కప్పులుగా సూచించబడతాయి. ఈ సారూప్యతలో, నెబుచాడ్నెజ్జార్ తన పాలన మరియు చర్యలను ప్రారంభించడంతోపాటు, ఈ ప్రాంతంలో జరగబోయే నిర్జన విధ్వంసం వర్ణించబడింది. అయితే, ఈ విధ్వంసక ఖడ్గం చివరికి దేవుడే ప్రయోగించబడుతుందని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రాజ్యాలపై కత్తి తెచ్చే వినాశకరమైన పర్యవసానాలు అతిగా మద్యపానం యొక్క పరిణామాలతో పోల్చబడ్డాయి, ఇది తాగుబోతు పాపం యొక్క వికర్షణను పూర్తిగా గుర్తు చేస్తుంది.
మద్యపానం వ్యక్తుల హేతుబద్ధతను దోచుకుంటుంది, వారిని తెలివితక్కువగా చేస్తుంది మరియు మంచి ఆరోగ్యం అనే విలువైన బహుమతిని కోల్పోతుంది. ఇది దాని స్వంత శిక్షను భరించే పాపం. ఈ సారూప్యత యుద్ధ విపత్తుల గురించి తీవ్ర భయాందోళనలను కలిగించాలి, ఇది వేగంగా దేశాలను గందరగోళంలోకి నెట్టివేస్తుంది. ప్రజలు మొదట్లో కఠినమైన వాస్తవికతను అంగీకరించడానికి నిరాకరించినప్పటికీ, ఇది సేనల ప్రభువు యొక్క దైవిక వాక్యమని తెలియజేసే పనిని యిర్మీయా కలిగి ఉన్నాడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడి శక్తికి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ప్రతిఘటన నిష్ఫలమైనది.
అంతేకాకుండా, దేవుని తీర్పులు విశ్వాసాన్ని ప్రకటించి వెనక్కి తగ్గే వారితో ప్రారంభమైతే, వారు దైవిక ప్రతీకారం నుండి తప్పించుకోకూడదని దుష్టులకు హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది.

తీర్పులు మళ్లీ ప్రకటించబడ్డాయి. (30-38)
ప్రతి దేశం మరియు వ్యక్తులతో పోరాడటానికి ప్రభువు సరైన కారణాలను కలిగి ఉన్నాడు మరియు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించే వారందరిపై ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు. దేవుడు తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసినప్పుడు వణుకు తప్ప ఎవరు సహాయం చేయగలరు? దైవిక ప్రణాళికలలో నిర్ణయించబడిన నిర్ణీత సమయం వచ్చింది మరియు అది దేశాలు పూర్తిగా నిర్జనమైపోవడానికి దారి తీస్తుంది. వారిలో సౌమ్యుడు మరియు సున్నితత్వం ఉన్నవారు కూడా అదే విపత్తును అనుభవిస్తారు. శాంతియుతంగా జీవించి, ఎలాంటి కలహాలకు కారణమైన వారిని కూడా వదిలిపెట్టరు.
కృతజ్ఞతగా, శాంతిని కోరుకునే వారందరికీ పైన ప్రశాంతమైన నివాసం ఉంది. ప్రభువు తన చర్చిని మరియు విశ్వాసులందరినీ ప్రతి అవాంతరాల ద్వారా రక్షిస్తాడు, ఎందుకంటే అతని ప్రేమ నుండి ఏదీ వారిని వేరు చేయదు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |