Jeremiah - యిర్మియా 25 | View All

1. యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము నాలుగవ సంవత్సరమున, అనగా బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు మొదటి సంవత్సరమున యూదా ప్రజలందరినిగూర్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

అతి కష్టంతో కూడిన ఇరవై మూడేళ్ళ పరిచర్య. అది చూడ్డానికి నిష్ఫలమైన సేవ. కానీ నిజానికి యిర్మీయా సఫలుడయ్యాడు. ఎలాగంటే ఇన్నేళ్ళూ అతడు దేవుని పక్షాన నమ్మకంగా నిలబడి దేవుడు తనకు ఇచ్చిన సందేశాలను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రజలకు అందించాడు. దేవుడు మనలను చేయమని చెప్పిన దాన్ని చెయ్యడమే సఫలత. అంతేగాని ప్రజల ముందు గొప్పవారమనిపించుకోవడం కాదు. ప్రజలు వినలేదంటే అది యిర్మీయా తప్పు కాదు.

2. ప్రవక్తయైన యిర్మీయా యూదా ప్రజలందరి తోను యెరూషలేము నివాసులందరితోను ఆ వాక్కును ప్రకటించెను.

3. ఆమోను కుమారుడును యూదారాజునైన యోషీయా పదుమూడవ సంవత్సరము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవత్సరములు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమగుచువచ్చెను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు ప్రకటించుచు వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి.

4. మీ చేతిపనులవలన నాకు కోపము పుట్టించకుండునట్లును, నేను మీకు ఏ బాధయు కలుగ జేయకుండునట్లును, అన్యదేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, వాటికి నమస్కారముచేయుటయు మాని,

5. మీరందరు మీ చెడ్డమార్గమును మీ దుష్టక్రియలను విడిచిపెట్టి తిరిగినయెడల, యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నిత్యనివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని చెప్పుటకై,

6. యెహోవా పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన తన సేవకుల నందరిని మీయొద్దకు పంపుచు వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగ్గకుంటిరి.

అంటే తనకంటే ముందు వచ్చిన ప్రవక్తలు (యిర్మియా 7:25-26).

7. అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీ చేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుట్టించి మీరు నా మాట ఆలకింపక పోతిరని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

“నా మాట”– ప్రవక్తలను పంపినది దేవుడు కాబట్టి వారి మాట వినకపోవడం దేవుని మాట వినకపోవడంతో సమానమే. “చేతులతో చేసిన”– అంటే విగ్రహాలు. “హాని”– యిర్మియా 7:6 నోట్ చూడండి.

8. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు నా మాటలను ఆలకింపక పోతిరి గనుక నేను ఉత్తరదేశములోనున్న సర్వజనములను, నా సేవకుడైన నెబుకద్రెజరను బబులోనురాజును పిలువ నంపించుచున్నాను;

“అందుచేత”– అవిధేయతకు ఎల్లప్పుడూ బాధకరమైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

9. ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసుల మీదికిని చుట్టునున్న యీ జనులందరి మీదికిని వారిని రప్పించుచున్నాను; ఈ జనులను శాపగ్రస్తులగాను విస్మయాస్పదముగాను అపహాస్యాస్పదముగాను ఎప్పటికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను.

“ఉత్తర దిక్కున”– అంటే బబులోను, దాని మిత్రపక్షాలు. “నా సేవకుడు”– యిర్మియా 27:6. ఆ సమయంలో నెబుకద్నెజరుకు నిజ దేవుడు తెలియదు. అయినా యూదాను శిక్షించేందుకు దేవుడతణ్ణి వాడుకున్నాడు. ఆ విధంగా దేవుడతణ్ణి “నా సేవకుడు” అన్నాడు. యెషయా 41:2; యెషయా 44:28 కూడా చూడండి. దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చేందుకు మనుషులు తమకు తెలియకుండా తామే దేవునికి ఉపయోగపడవచ్చు.

10. సంతోషనాదమును ఉల్లాస శబ్దమును, పెండ్లికుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వరమును తిరుగటిరాళ్ల ధ్వనిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండ చేసెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 18:22-23

11. ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనము గాను ఉండును; ఈ జనులు డెబ్బది సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు.

“శిథిలాలవుతుంది”– లేవీయకాండము 26:31-32; యిర్మియా 4:26-27; యిర్మియా 12:11-12. “ఈ జనాలు”– వ 17-26. “డెబ్భైయేళ్ళు”– ఇది ఊరికే ఉజ్జాయింపుగా చెప్పినది కాదు. యిర్మియా 25:1-6 లో దేవుడు ఇస్రాయేల్‌వారిని ప్రతి ఏడవ సంవత్సరమూ పంట పండించకుండా వారి భూములు అలానే ఉంచెయ్యాలని ఆజ్ఞాపించాడు. ఆ సంవత్సరాల్లో పొలాల్లో నాట్లు వెయ్యకూడదు. ప్రతి ఆరవ సంవత్సరాన దేవుడు అనుగ్రహించే పుష్కలమైన పంటను ఏడవ సంవత్సరాన కూడా తినాలి (యిర్మియా 25:20-22). కాలక్రమేణా దేవుని ఇతర ఆజ్ఞలను పెడచెవిని పెట్టినట్టే ఇస్రాయేల్‌ప్రజ ఈ ఆజ్ఞను కూడా పాటించడం మానుకున్నారు. వారు తమ ఆజ్ఞను మీరతారని ముందే తెలిసి అందుకు కలిగే ఫలితాలను గురించి లేవీయకాండము 26:33-35 లో దేవుడు హెచ్చరించాడు. బబులోనులో ప్రజలు చెరలో ఉండడం మూలంగా ఈ మాట, యిర్మీయా భవిష్యద్వాక్కులు నెరవేరాయి (2 దినవృత్తాంతములు 36:21). దేవుని ప్రజలు కనానులో నివసించిన కాలంలో ఈ ఆజ్ఞను 70 సార్లు అతిక్రమించినట్టు కనిపిస్తున్నది. ఆ ఆజ్ఞను మీరిన ప్రతి సారికీ ఒక సంవత్సరం చొప్పున చెరలో వారు గడపాలి. ఈ విధంగా దేవుడు తన ఆజ్ఞపట్ల విధేయత చూపడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో వెల్లడిస్తున్నాడు.

12. యెహోవా వాక్కు ఇదే డెబ్బది సంవత్సరములు గడచిన తరువాత వారి దోషములనుబట్టి నేను బబులోనురాజును ఆ జనులను కల్దీయుల దేశమును శిక్షింతును; ఆ దేశము ఎప్పుడు పాడుగనుండునట్లు నియమింతును.

యిర్మియా 50:18. యూదాను, జెరుసలంను శిక్షించేందుకు దేవుడు బబులోనును వాడుకున్నాడు. అలాగని బబులోను నీతిన్యాయాలు గల రాజ్యమని అర్థం కాదు. నిజానికి వారు బహు దుష్ట ప్రజ. యూదాకు వ్యతిరేకంగా వారిని వాడుకున్న తరువాత దేవుడు వారిని కూడా శిక్షించాడు. బైబిల్లోని యెహోవాదేవుడు లోకంలోని అన్ని జాతులకూ దేవుడు. అందరి పైనా తన అధికారాన్ని నిర్వహించుకొంటాడు (యిర్మియా 27:5). బబులోను రాజు తానే స్వయంగా ఈ సత్యాన్ని ముందుముందు నేర్చుకొన్నాడు (దానియేలు 4:34-35).

13. నేను ఆ దేశమును గూర్చి సెలవిచ్చిన మాటలన్నియు యిర్మీయా ఈ జనములన్నిటినిగూర్చి ప్రకటింపగా, ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి రప్పించెదను.

50—51 అధ్యాయాలు.

14. ఏలయనగా నేను వారి క్రియలనుబట్టియు వారి చేతి కార్యములనుబట్టియు వారికి ప్రతికారము చేయునట్లు అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించు కొందురు.

“ప్రతీకారం”– ద్వితీయోపదేశకాండము 32:41; రోమీయులకు 12:19. “దేశాలవాళ్ళు”– మాదీయవారు, వారి మిత్రపక్షాలు, వారి వెనుక రాజ్యాన్ని పాలించేవారు (యిర్మియా 51:11, యిర్మియా 51:28; దానియేలు 5:30-31).

15. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నీవు ఈ క్రోధపు మద్యపాత్రను నా చేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నిన్ను పంపుచున్న జనములన్నిటికి దాని త్రాగింపుము.
ప్రకటన గ్రంథం 14:10, ప్రకటన గ్రంథం 15:7, ప్రకటన గ్రంథం 16:19

ఇక్కడ కోపం నిండి ఉన్నపాత్ర 18,26 వచనాల్లోని జాతుల పైన దేవుడు ప్రకటిస్తున్న తీర్పుకు సూచనగా ఉంది.

16. వారు దాని త్రాగి సొక్కి సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచున్న ఖడ్గమునుబట్టి వెఱ్ఱివాండ్రగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 18:3

17. అంతట యెహోవా చేతిలో నుండి నేను ఆ పాత్రను తీసికొని, యెహోవా నన్ను పంపిన జనములన్నిటికి దాని త్రాగించితిని.

యిర్మియా 1:10 చూడండి. జాతుల చేత యిర్మీయా ఆ పాత్రలోనిది త్రాగించడం అంటే దేవుడు వారిని గురించి తనకు వెల్లడించిన దాన్ని ప్రకటించడానికి సూచన. ఇక్కడ రాసివున్న జాతుల దగ్గరికి అతడు వెళ్ళనవసరం లేదు. అక్షరాలా ఏదో ఒక పాత్రను చేతబట్టుకోనక్కర్లేదు. దేవుడు వెల్లడి చేసినదాన్ని ప్రకటించడం, రాసి పెట్టడంలోనే అది సార్థకమైంది (యిర్మియా 1:12; యెషయా 55:11). దేవుని మాటలను ప్రవక్త పలకడమే దాని నెరవేర్పు రూఢి అయ్యేలా చేసింది.

18. నేటివలెనే పాడు గాను నిర్జనముగాను అపహాస్యాస్పదముగాను శాపాస్పదము గాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పట్టణములకును దాని మహారాజులకును దాని అధిపతులకును త్రాగించితిని.

19. మరియఐగుప్తురాజైన ఫరోయును అతని దాసులును అతని ప్రధానులును అతని జనులందరును

20. సమస్తమైన మిశ్రిత జనులును ఊజుదేశపు రాజులందరును ఫిలిష్తీయుల దేశపు రాజులందరును అష్కెలోనును, గాజ యును, ఎక్రోనును అష్డోదు శేషపువారును

యోబు 1:1.

21. ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమ్మోనీయులును

22. తూరు రాజులందరును సీదోను రాజులందరును సముద్రమునకు ఆవలి ద్వీపపు రాజులును

23. దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ్డపుప్రక్కలను కత్తిరించుకొను వారందరును

24. అరబిదేశపు రాజులందరును అరణ్యములో నివసించు మిశ్రితజనముల రాజులందరును

25. జిమీ రాజు లందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును

26. సమీపమున ఉన్నవారేమి దూరమున ఉన్నవారేమి ఉత్తరదేశముల రాజులందరును భూమిమీదనున్న రాజ్యములన్నియు దానిలోనిది త్రాగుదురు; షేషకురాజు వారి తరువాత త్రాగును.

18 నుండి 25 వచనం వరకు ఇస్రాయేల్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజల జాబితా కనిపిస్తున్నది. ఇక్కడ ప్రవక్తద్వారా దేవుని వాక్కు భూమి కొనలవరకు వెళ్తున్నది. ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశాన్నీ దాని పాపం నిమిత్తం దేవుడు శిక్షిస్తాడు. “షీషక్”– యిర్మియా 51:41. బబులోను మరో పేరు.

27. నీవు వారితో ఈలాగు చెప్పుము ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను మీమీదికి పంపబోవు యుద్ధముచేత త్రాగి మత్తిల్లి కక్కు కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు.

“త్రాగండి”– వారికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు వెల్లడించిన విపత్తులను వారు అనుభవిస్తారని అర్థం.

28. మేము త్రాగమని వారు నీ చేతిలోనుండి ఆ పాత్రను తీసికొననొల్లని యెడల నీవు వారితో ఇట్లనుము మీరు అవశ్యముగా దాని త్రాగవలెనని సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

దేవుని కోప పాత్రలోనిది త్రాగకుండా తప్పించుకోవాలని జనాలన్నీ కోరుతాయి గాని ఎవరూ తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు.

29. నా పేరు పెట్టబడిన పట్టణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెట్టగా మీకు శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శిక్షింపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడ్గమును రప్పించు చున్నాను; ఇదే సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.
1 పేతురు 4:17

“నా పేరు ఉన్న నగరం”– జెరుసలం. దేవుడు తన ప్రత్యేకమైన స్వంత ప్రజనే శిక్షిస్తే ఇతర జనాలను తప్పించుకోనిస్తాడా?

30. కాబట్టి నీవు ఈ మాటలన్నిటిని వారికి ప్రకటించి, ఈలాగు చెప్పవలెను ఉన్నత స్థలములోనుండి యెహోవా గర్జించుచున్నాడు, తన పరిశుద్ధాలయములో నుండి తన స్వరమును వినిపించుచున్నాడు, తన మంద మేయు స్థలమునకు విరోధముగా గర్జించుచున్నాడు, ద్రాక్షగానుగను త్రొక్కువారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆర్భటించు చున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 10:11

బబులోను పశ్చిమ ఆసియాను, యూదాను ఆక్రమించుకోవడం, కొన్ని దశాబ్దాల తరువాత బబులోను సామ్రాజ్య పతనం, మాదీయ పారసీక సామ్రాజ్యోద్యమం ఇదంతా జనాలమధ్య గొప్ప అల్లకల్లోలాలను సృష్టించాయి. దురాక్రమణలు, తీవ్ర యుద్ధాలు, వధలు, ఎటు చూచినా వినాశనం, దురవస్థ, ఈ వచనాల్లోని మూలాంశాలు ఇవే. 31వ వచనంలో దీనంతటికీ కారణం ఉంది (మానవ చరిత్రలో ఇలాంటి సంభవాలు ఎప్పుడు జరిగినా కారణం ఇదే). దుష్ట జనాంగాలపై దేవుని తీర్పు సమయం అది. యుద్ధ కోలాహలం పరలోకంనుండి దేవుని గర్జింపు. ఆయన కేక ద్రాక్షగానుగ త్రొక్కేవారి కేకల్లాంటిది (వ 30; యెషయా 63:3; యోవేలు 3:13; ప్రకటన గ్రంథం 14:19-20). యుద్ధంలో కూలినవారు యెహోవా చేత హతం అయినవాళ్ళు (వ 33). సైన్యాలు జరిగించే నాశనం ఆయన జరిగించే వినాశమే (వ 36). ఇదంతా ఆయన తీవ్ర కోప ఫలితమే (వ 37,38). ఈ యుగాంతంలో భూరాజ్యాలన్నిటినీ దేవుడు తన కోపంలో నాశనం చేసే సమయానికి ఈ వచనాలలోనిదంతా ఒక చిన్న దృష్టాంతం (యెషయా 24:1-6; యెషయా 26:20-21; మత్తయి 1:24; హెబ్రీయులకు 12:26; ప్రకటన 8—19 అధ్యాయాలు).

31. భూమ్యంతమువరకు సందడి వినబడును, యెహోవా జనములతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు, శరీరులందరితో ఆయన వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు, ఆయన దుష్టులను ఖడ్గమునకు అప్పగించుచున్నాడు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

32. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు జనమునుండి జనమునకు కీడు వ్యాపించుచున్నది, భూదిగంతములనుండి గొప్ప తుపాను బయలు వెళ్లుచున్నది.

33. ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొక్క యీ దిశనుండి ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూర్చి అంగలార్చరు, వారిని సమకూర్చరు, పాతిపెట్టరు, పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును.

34. మందకాపరులారా, గోలలెత్తుడి, మొఱ్ఱపెట్టుడి; మందలోని ప్రధానులారా, బూడిద చల్లుకొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూర్తియాయెను, నేను మిమ్మును చెదరగొట్టెదను, రమ్యమైన పాత్రవలె మీరు పడుదురు.
యాకోబు 5:5

35. మందకాపరులకు ఆశ్రయస్థలము లేకపోవును, మందలోని శ్రేష్ఠమైన వాటికి రక్షణ దొరకకపోవును,

36. ఆలకించుడి, మంద కాపరుల మొఱ్ఱ వినబడుచున్నది, మందలోని ప్రధానుల గోలవినబడుచున్నది, యెహోవా వారి మేతభూమినిపాడు చేసియున్నాడు.

37. నెమ్మదిగల మేతస్థలములు యెహోవా కోపాగ్నిచేత పాడాయెను;

38. క్రూరమైన ఖడ్గముచేతను ఆయన కోపాగ్నిచేతను వారి దేశము పాడుకాగా సింహము తన మరుగును విడిచినట్లు ఆయన తన మరుగును విడిచెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించిన పిలుపులను పాటించనందుకు యూదులు మందలించారు. (1-7)
పాపపు మార్గాలను విడిచిపెట్టి దేవుని ఆరాధన మరియు సేవ వైపు మళ్లించమని మరియు పాపులు క్రీస్తుపై విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మోక్షాన్ని స్వీకరించాలనే పిలుపు మానవాళికి విశ్వవ్యాప్త సందేశం. దేవుడు తన కృపను ఎంతకాలం పొందగలమో గమనిస్తాడు మరియు దానిని ఉపయోగించకుండా మనం ఎంతకాలం కలిగి ఉంటామో, మన జవాబుదారీతనం అంత ఎక్కువ అవుతుంది. "ప్రారంభంగా లేవడం" అనే పదం ఈ వ్యక్తులు తమ జీవితాలను మలుపు తిప్పడానికి మరియు మోక్షాన్ని కనుగొనాలనే లోతైన కోరికను సూచిస్తుంది.
వ్యక్తిగత మరియు నిర్దిష్ట పరివర్తనను జాతీయ విమోచన దిశగా ముఖ్యమైన దశగా నొక్కి చెప్పడం చాలా కీలకం, ప్రతి వ్యక్తి వారి స్వంత పాపపు మార్గాలను విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అయినప్పటికీ, ఈ విజ్ఞప్తులు ఉన్నప్పటికీ, వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు, ఎందుకంటే వారు దేవుని కోపాన్ని నివారించడానికి సరైన మరియు ఏకైక మార్గాన్ని అనుసరించడానికి నిరాకరించారు.

డెబ్బై సంవత్సరాలలో వారి బందిఖానా స్పష్టంగా ముందే చెప్పబడింది. (8-14) 
యూదుల బందిఖానా వ్యవధిని నిర్ణయించడం ప్రవచనాన్ని ధృవీకరించడమే కాకుండా, దేవుని ప్రజలకు ఓదార్పునిచ్చింది, వారి విశ్వాసాన్ని బలపరిచింది మరియు వారి ప్రార్థనలను ప్రేరేపించింది. బాబిలోన్ యొక్క రాబోయే పతనం ప్రవచించబడింది, దిద్దుబాటు సాధనం దాని ఉద్దేశ్యం నెరవేరిన తర్వాత చివరికి మంటలచే కాల్చబడుతుంది. సీయోనుకు అనుకూలంగా ఉండేందుకు నియమిత సమయం సమీపిస్తుండగా, ఇతర దేశాలు తమ పాపాలకు పర్యవసానాలను ఎదుర్కొన్నట్లే, బబులోను తన తప్పుకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుంది. గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి హెచ్చరిక నిస్సందేహంగా నెరవేరుతుంది.

ఒక కప్పు కోపం యొక్క చిహ్నం ద్వారా చూపబడిన దేశాలపై వినాశనం. (15-29) 
గ్రంథంలో, జీవితంలోని అనుకూలమైన మరియు అననుకూలమైన సంఘటనలు రెండూ తరచుగా కప్పులుగా సూచించబడతాయి. ఈ సారూప్యతలో, నెబుచాడ్నెజ్జార్ తన పాలన మరియు చర్యలను ప్రారంభించడంతోపాటు, ఈ ప్రాంతంలో జరగబోయే నిర్జన విధ్వంసం వర్ణించబడింది. అయితే, ఈ విధ్వంసక ఖడ్గం చివరికి దేవుడే ప్రయోగించబడుతుందని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రాజ్యాలపై కత్తి తెచ్చే వినాశకరమైన పర్యవసానాలు అతిగా మద్యపానం యొక్క పరిణామాలతో పోల్చబడ్డాయి, ఇది తాగుబోతు పాపం యొక్క వికర్షణను పూర్తిగా గుర్తు చేస్తుంది.
మద్యపానం వ్యక్తుల హేతుబద్ధతను దోచుకుంటుంది, వారిని తెలివితక్కువగా చేస్తుంది మరియు మంచి ఆరోగ్యం అనే విలువైన బహుమతిని కోల్పోతుంది. ఇది దాని స్వంత శిక్షను భరించే పాపం. ఈ సారూప్యత యుద్ధ విపత్తుల గురించి తీవ్ర భయాందోళనలను కలిగించాలి, ఇది వేగంగా దేశాలను గందరగోళంలోకి నెట్టివేస్తుంది. ప్రజలు మొదట్లో కఠినమైన వాస్తవికతను అంగీకరించడానికి నిరాకరించినప్పటికీ, ఇది సేనల ప్రభువు యొక్క దైవిక వాక్యమని తెలియజేసే పనిని యిర్మీయా కలిగి ఉన్నాడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడి శక్తికి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ప్రతిఘటన నిష్ఫలమైనది.
అంతేకాకుండా, దేవుని తీర్పులు విశ్వాసాన్ని ప్రకటించి వెనక్కి తగ్గే వారితో ప్రారంభమైతే, వారు దైవిక ప్రతీకారం నుండి తప్పించుకోకూడదని దుష్టులకు హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది.

తీర్పులు మళ్లీ ప్రకటించబడ్డాయి. (30-38)
ప్రతి దేశం మరియు వ్యక్తులతో పోరాడటానికి ప్రభువు సరైన కారణాలను కలిగి ఉన్నాడు మరియు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించే వారందరిపై ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు. దేవుడు తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసినప్పుడు వణుకు తప్ప ఎవరు సహాయం చేయగలరు? దైవిక ప్రణాళికలలో నిర్ణయించబడిన నిర్ణీత సమయం వచ్చింది మరియు అది దేశాలు పూర్తిగా నిర్జనమైపోవడానికి దారి తీస్తుంది. వారిలో సౌమ్యుడు మరియు సున్నితత్వం ఉన్నవారు కూడా అదే విపత్తును అనుభవిస్తారు. శాంతియుతంగా జీవించి, ఎలాంటి కలహాలకు కారణమైన వారిని కూడా వదిలిపెట్టరు.
కృతజ్ఞతగా, శాంతిని కోరుకునే వారందరికీ పైన ప్రశాంతమైన నివాసం ఉంది. ప్రభువు తన చర్చిని మరియు విశ్వాసులందరినీ ప్రతి అవాంతరాల ద్వారా రక్షిస్తాడు, ఎందుకంటే అతని ప్రేమ నుండి ఏదీ వారిని వేరు చేయదు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |