Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 16 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

ఈ అధ్యాయమంతా జెరుసలం గురించిన సుదీర్ఘమైన దృష్టాంతం. దీన్ని 5 భాగాలుగా విభజించవచ్చు – దేవుడెన్నుకున్న నగరం (వ 1-14); ఆ నగరం దేవుని నుండి తొలగిపోవడం (వ 15-34); ఆ నగరానికి తీర్పు (వ 35-43); ఆ నగరాన్ని దాని అక్కచెల్లెళ్ళతో పోల్చడం (వ 44-52); నగరాన్నీ దాని అక్కచెల్లెళ్ళనూ తిరిగి చేరదీయడం (వ 53-63).

2. నరపుత్రుడా, యెరూషలేము చేసిన హేయకృత్యములను దానికి తెలియజేసి నీవీలాగు ప్రకటింపుము

3. ప్రభువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూర్చి యీ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు నీ ఉత్పత్తియు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండ్రి అమోరీయుడు, నీ తల్లి హిత్తీయురాలు.

మొదట్లో జెరుసలంను కట్టింది ఇస్రాయేల్ ప్రజలు కాదు. కనానుకు వచ్చేనాటికే ఆ దేశ ప్రజలు జెరుసలంను నిర్మించారు.అమోరి, హిత్తి వారి గురించి నోట్స్ ఆదికాండము 15:16; యెహోషువ 1:4.

4. నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుట్టిననాడు నీ నాభిసూత్రము కోయ బడలేదు, శుభ్రమగుటకు నీవు నీళ్లతో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉప్పు రాయకపోయిరి బట్టచుట్టకపోయిరి.

జెరుసలంను కట్టినప్పుడు అది పవిత్ర నగరం కాదు. దానికి సౌందర్యం లేదు. ప్రజలకు ఇష్టమైన పట్టణం కాదు. ఎవరికి అక్కర్లేని ఆడ శిశువును చనిపోయేందుకు వదిలేసినట్టుగా జెరుసలంను దేవుడు చూశాడు.

5. ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును కటాక్షింపలేదు, నీయందు జాలిపడినవాడొకడును లేక పోయెను; నీవు పుట్టిననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ అసహ్యముగా ఉంటివి.

6. అయితే నేను నీ యొద్దకు వచ్చి, రక్తములో పొర్లుచున్న నిన్ను చూచి నీ రక్తములో పొర్లియున్న నీవు బ్రదుకుమని నీతో చెప్పితిని, నీవు నీ రక్తములో పొర్లియున్నను బ్రదుకుమని నీతో చెప్పితిని.

దేవుడు జెరుసలంను చూచి భూగోళం పై తన నగరంగా దాన్ని ఎన్నుకొన్నాడు. అయితే వెంటనే దాన్ని స్వంతం చేసుకోలేదు. తగిన సమయం కోసం చూశాడు. అప్పుడు దానితో పెళ్ళి నిబంధన చేసుకున్నాడు (మలాకీ 2:14 లో లాగా ఇక్కడ కూడా నిబంధన అనే పదం ఉంది). వ 8 బహుశా దేవుని సేవకుడైన దావీదు యెబూసివారినుండి జెరుసలంను పట్టుకున్న సమయాన్ని సూచిస్తూ ఉండవచ్చు (2 సమూయేలు 5:6-9). ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడి నుండి జెరుసలం ఇస్రాయేల్‌వారి రాజధాని కాబట్టి ఇస్రాయేల్‌వారికి ప్రతినిధిగా ఉంది.

7. మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృద్ధియగునట్లు నేను నిన్ను వృద్ధిలోనికి తేగా నీవు ఎదిగి పెద్దదానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వస్త్రహీనముగానున్న నీకు స్తనము లేర్పడెను, తలవెండ్రుకలు పెరిగెను.

8. మరియు నేను నీయొద్దకు వచ్చి నిన్ను చూడగా ఇష్టము పుట్టించు ప్రాయము నీకు వచ్చి యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నిన్ను పెండ్లిచేసికొని నీతో నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దాన వైతివి; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

9. అప్పుడు నేను నీళ్లతో నిన్ను కడిగి నీమీదనున్న రక్తమంతయు తుడిచి నిన్ను నూనెతో అంటి

దేవుడు తన ప్రజలను అంటే ముఖ్యంగా దావీదు, సొలొమోనులను ఆ నగరాన్ని ఇంకా నిర్మించి అలంకరించ వలసిందని పురికొలిపాడు. అయితే కేవలం మంచి భవనాలు కట్టడం అనే అర్థం మాత్రమే కాదు. జెరుసలం నిజమైన దైవభక్తికీ ఆధ్యాత్మిక భావాలకూ కేంద్రం గనుక దానికి ప్రత్యేక సౌందర్యం ఉంది. 12 వ వచనంలోని కిరీటం అంటే బహుశా జెరుసలంలోని ఒక కొండపై ఉన్న దేవాలయం కావచ్చు.

10. విచిత్రమైన కుట్టుపని చేసిన వస్త్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సన్నమైన యెఱ్ఱని చర్మముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సన్నపు అవిసెనారబట్ట నీకు వేయించితిని, నీకు పట్టుబట్ట ధరింపజేసితిని.

11. మరియు ఆభరణములచేత నిన్ను అలంకరించి నీ చేతులకు కడియములు పెట్టి నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి

12. నీ చెవులకును ముక్కునకును పోగులను నీ తలకు కిరీటమును పెట్టించితిని.

13. ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నిన్ను అలంకరించి, సన్నపు అవిసెనారయు పట్టును విచిత్రపు కుట్టుపనియుగల బట్టలును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు నూనెయు నీ కాహారముగా ఇయ్యగా, నీవు మిక్కిలి సౌందర్యవతివై రాణియగునంతగా అభివృధ్ధి నొందితివి.

“వెండి బంగారాలు”– సొలొమోను కాలంలో (1 రాజులు 10:21). “రాణి”– ఎందుకంటే జెరుసలంలో ఉండి దావీదు, సొలొమోను ఇతర దేశాలను ఏలారు. అంతేగాక అది రారాజు అయిన దేవుని నగరం (కీర్తనల గ్రంథము 48:2; మత్తయి 5:35).

14. నేను నీ కను గ్రహించిన నా ప్రభావముచేత నీ సౌందర్యము పరి పూర్ణము కాగా అన్యజనులు దాని చూచి నీ కీర్తి ప్రశం సించుచు వచ్చిరి; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

“అందాన్ని”– కీర్తనల గ్రంథము 48:1-2; విలాపవాక్యములు 2:15. “కీర్తి”– 1 రాజులు 10:23-24.

15. అయితే నీ సౌందర్యమును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీర్తి వచ్చినందున నీవు వేశ్యవై దారినిపోవు ప్రతి వానితో బహుగా వ్యభిచరించుచు వచ్చితివి, పిలిచిన వానితోనెల్ల పోతివి.

నగరం అంటే దాని కట్టడాలు కాదు. దాన్లోని ప్రజలే. ఈ వచనాల్లో ఇస్రాయేల్ ప్రజల ప్రతినిధిగా ఉన్న జెరుసలం ఏకైక నిజ దేవుని నుండి దూరమై ఇతర దేవుళ్ళను పూజించిన సంగతి చూస్తున్నాం. ఇది సొలొమోను పాలన చివరి కాలంలో ఆరంభమై అప్పుడప్పుడూ కొంత విరామాలతో యెహెజ్కేలు ఈ సంగతులు రాస్తున్న రోజులవరకూ కొనసాగుతూనే ఉంది (1 రాజులు 11:4-8; యెహెఙ్కేలు 8:5-16). ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో దేవుని పట్ల నమ్మకంగా ప్రవర్తించకపోయేసంగతిని వ్యభిచారంతోనూ పడుపు వృత్తితోనూ బైబిలు పోలుస్తున్నది. 23 వ అధ్యాయం, యిర్మీయా 3వ అధ్యాయం, హోషేయ 2వ అధ్యాయం చూడండి. “ఎవడు పిలిస్తే వాడితో”– ఇస్రాయేల్ తమ చుట్టూవున్న దేశాలన్నిటి దేవుళ్ళనూ అనుసరించారు.

16. మరియు నీ వస్త్రములలో కొన్ని తీసి, చిత్రముగా అలకరింపబడిన ఉన్నత స్థలములను ఏర్పరచి, వాటిమీద పండుకొని వ్యభిచారము చేసితివి; అట్టి కార్యములు ఎంతమాత్రమును జరుగకూడనివి, అట్టివియు నిక జరుగవు.

17. నేను నీకిచ్చిన బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని నీవు పురుషరూప విగ్రహములను చేసికొని వాటితో వ్యభిచరించితివి.

“విగ్రహాలను చేసుకుని”– ఇస్రాయేల్ ఇరుగుపొరుగు ప్రజల్లోనూ, అప్పుడప్పుడూ ఇస్రాయేల్‌లో కూడా విగ్రహ పూజలో లింగం రూపాన్ని వాడడం జరిగేది.

18. మరియు నీ విచిత్ర వస్త్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా ధూపమును వాటికర్పించితివి.

ఆ ప్రజలకున్నదంతా దేవుడు ఇచ్చినదే. వాటిని దేవుడు అసహ్యించుకునే విగ్రహాలకు వారు అర్పించారు.

19. భోజనమునకై నేనిచ్చిన ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగు నట్లు నీవు ఆ బొమ్మలకు అర్పించితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? యిదే ప్రభు వగు యెహోవా వాక్కు.

20. మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమార్తెలను ఆ బొమ్మలు మింగివేయు నట్లు వాటి పేరట వారిని వధించి తివి,

యెహెఙ్కేలు 20:26, యెహెఙ్కేలు 20:31; యెహెఙ్కేలు 23:37; 2 రాజులు 21:6; 2 రాజులు 23:10; యిర్మియా 7:31; యిర్మియా 19:5; యిర్మియా 32:35.

21. నీ జారత్వము చాలకపోయెననియు నా పిల్లలను వధించి వాటికి ప్రతిష్ఠించి యప్పగించితివి.

22. నీ బాల్య కాలమందు నీవు దిగంబరివై వస్త్రహీనముగానుండి నీ రక్తములో నీవు పొర్లుచుండిన సంగతి మనస్సునకు తెచ్చు కొనక ఇన్ని హేయక్రియలను ఇంక జారత్వమును చేయుచు వచ్చితివి.

23. ఇంతగా చెడుతనము జరిగించి నందుకు నీకు శ్రమ నీకు శ్రమ; యిదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

జెరుసలం చుట్టూ ఉన్న ఊళ్ళలోనూ కొండల్లోనూ ముందుగా విగ్రహ పూజ స్థలాలు ఉన్నాయి. అటు తరువాత జెరుసలంలోనే అలాంటి స్థలాలను కట్టారు.

24. నీవు వీధి వీధిని గుళ్లు కట్టితివి, యెత్తయిన బలి పీఠములను ఏర్పరచితివి,

25. ప్రతి అడ్డదోవను నీ బలిపీఠము కట్టి నీ సౌందర్యమును హేయక్రియకు వినియోగపరచి నీ యొద్దకు వచ్చినవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా వ్యభిచరించితివి.

26. మరియు నీవు మదించి యున్న నీ పొరుగువారైన ఐగుప్తీయులతో వ్యభిచరించి నీ జారత్వక్రియలను పెంపుచేసి నాకు కోపము పుట్టించితివి.

27. కాబట్టి నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తక్కువచేసి, నీ కామవికార చేష్టలకు సిగ్గుపడిన నీ శత్రువులైన ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలకు నిన్ను అప్పగించు చున్నాను.

సొలొమోను మరణం తరువాత రాజ్యం రెండు భాగాలైంది. అప్పుడు యూదా, జెరుసలం చాలా భూభాగాన్ని పోగొట్టుకొన్నందు చేత అవి చాలా మట్టుకు బలహీనమయ్యాయి. క్రీ.పూ. 701 లో అష్షూరు రాజు దాన్లో కొంత భాగాన్ని ఫిలిష్తీయవారికి ఇచ్చేసినందువల్ల మరింత భూభాగం నష్టం అయింది.

28. అంతటితో తృప్తినొందక అష్షూరువారి తోను నీవు వ్యభిచరించితివి, వారితోకూడి జారత్వము చేసినను తృప్తినొందకపోతివి.

పశ్చిమ ఆసియాలో ఏ రాజ్యం ఎక్కువ శక్తివంతమైనదైతే ఇస్రాయేల్ ఆ రాజ్యాన్నీ, దాని విగ్రహాలనూ అనుసరించింది.

29. కనాను దేశము మొదలు కొని కల్దీయదేశమువరకు నీవు బహుగా వ్యభిచరించినను నీవు తృప్తినొందలేదు.

30. నీ హృదయమెంత బలహీన మాయెను! సిగ్గుమాలిన వేశ్యాక్రియలైన వీటినన్నిటిని జరిగించుటకై

31. నీవు ప్రతి అడ్డదోవను గుళ్లను ప్రతి రాజ వీధిని యొక బలిపీఠమును కట్టుచు, వేశ్యచేయునట్లు చేయక, జీతము పుచ్చుకొననొల్లక యుంటివి. వ్యభిచారిణియగు భార్య తన పురుషుని త్రోసివేసి

వేశ్యల్లా కాక జెరుసలం తనను తాను ఇతర దేవుళ్ళకు ఇచ్చివేసుకున్నందువల్ల ఏమీ లాభం పొందలేదు. దాని ప్రవర్తన మామూలు వేశ్యల ప్రవర్తనకంటే నీచమైపోయింది. అందువల్ల 32 వ వచనంలో దేవుడామెను వ్యభిచారిణి అయిన భార్య అని అంటున్నాడు. తన స్వంత భర్తను నిరాకరించి ఎవరు పడితే వారితో విచ్చలవిడిగా వ్యభిచరించే భార్య అని అంటున్నాడు.

32. అన్యులను చేర్చుకొనును గదా? పురుషులు వేశ్యలకు పడుపుసొమ్మిచ్చెదరు గదా?

33. నీ విటకాండ్రు నలుదిక్కులనుండి వచ్చి నీతో వ్యభిచరించునట్లు వారికందరికి నీవే సొమ్మిచ్చుచు వచ్చితివి, బహుమానముల నిచ్చుచు వచ్చితివి.

34. నీ జారత్వమునకును ఇతర స్త్రీల జారత్వమునకును భేదమేమనగా వ్యభిచరించుటకు ఎవడైనను నీ వెంట తిరుగుటయు లేదు, నీకు పడుపుసొమ్మిచ్చుటయు లేదు, నీవే యెదురు జీత మిచ్చితివి, ఇదే నీకును వారికిని కలిగిన భేదము; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

35. కాబట్టి వేశ్యా, యెహోవా మాట ఆలకింపుము

జెరుసలం విశ్వాసపాత్రంగా ఉండనందువల్ల అది అనుభవించవలసిన బాధను దేవుడు వివరిస్తున్నాడు.

36. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నీ విట కాండ్రతో నీవు నీ సొమ్ము వ్యయపరచి నీవు వ్యభిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానిని బట్టియు, నీ విటకాండ్రనుబట్టియు, హేయ విగ్రహములను బట్టియు, నీవు వాటికప్పగించిన నీ బిడ్డల రక్తమునుబట్టియు,

37. నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండ్రనందరిని నీకిష్టులైన వారినందరిని నీవు ద్వేషించు వారినందరిని నేను పోగుచేయుచున్నాను; వారిని నీ చుట్టు పోగుచేసి సమకూర్చి వారికి నీ మానము కనబడునట్లు నేను దాని బయలుపరచెదను.

జెరుసలం శత్రువులు దాన్ని ధ్వంసం చేస్తారు. దాన్ని నగ్నంగా చేసి ఆరంభంలో అది ఎలా ఉండేదో అలా చేసి విడుస్తారు (వ 4,5).

38. జారిణులై హత్యలు జరిగించు స్త్రీలకు రావలసిన తీర్పు నీకు విధించి, క్రోధముతోను రోషముతోను నీకు రక్తము నియమింతును.

వ్యభిచారానికీ హత్యకూ శిక్ష మరణదండనే (ఆదికాండము 9:5-6; నిర్గమకాండము 21:12-14; లేవీయకాండము 20:10). “కోపాగ్ని”– సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 నోట్స్.

39. వారి చేతికి నిన్ను అప్పగించెదను, నీవు కట్టిన గుళ్లను వారు పడద్రోసి నీవు నిలువబెట్టిన బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ బట్టలను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను తీసికొని నిన్ను దిగంబరిగాను వస్త్రహీనురాలుగాను చేయుదురు.

40. వారు నీమీదికి సమూహములను రప్పించి నిన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపుదురు, కత్తులచేత నిన్ను పొడిచి వేయుదురు.

“రాళ్ళతో కొట్టి”– యెహెఙ్కేలు 23:47; ద్వితీయోపదేశకాండము 22:22-24.

41. వారు నీ యిండ్లను అగ్నిచేత కాల్చుదురు, అనేక స్త్రీలు చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశ్యాత్వమును మాన్పింపగా నీవికను పడుపు సొమ్మియ్యక యుందువు;

జెరుసలం నాశనం తరువాతా, బబులోనులో యూదా చెర తరువాతా ప్రజలు విగ్రహపూజను విసర్జించారు.

42. ఈ విధముగా నీమీదనున్న నా క్రోధమును చల్లార్చుకొందును, నా రోషము నీయెడల మాని పోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంతము తెచ్చు కొందును.

యెషయా 40:1-2; యెషయా 54:9; యిర్మియా 29:10-14; యెహెఙ్కేలు 5:13; యెహెఙ్కేలు 39:29.

43. నీ ¸యౌవనదినములను తలంచుకొనక వీటన్నిటి చేత నీవు నన్ను విసికించితివి, గనుక నీవు చేసియున్న హేయక్రియలన్నిటికంటెను, ఎక్కువైన కామకృత్యము లను నీవు జరిగించకుండునట్లు నీ ప్రవర్తననుబట్టి నేను నీకు శిక్ష విధింతును; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

జెరుసలం నైతికంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో ఎంత దిగజారిపోయిందంటే అది ఇక శిక్ష తప్పించుకోవడం అసాధ్యం. దాని పైకి శిక్ష రావడం తప్పనిసరి.

44. సామెతలు చెప్పువారందరును తల్లి యెట్టిదో బిడ్డయు అట్టిదేయని నిన్నుగూర్చి యందురు.

ఇప్పుడు దేవుడు జెరుసలంను ఉత్తర రాజ్యం రాజధాని సమరయతోనూ, దేవుడు నాశనం చేసిన పురాతన పట్టణం సొదొమతోనూ (ఆదికాండము 19:24-29) దేవుడు పోలుస్తున్నాడు.

45. పెనిమిటిని బిడ్డలను విడనాడిన నీ తల్లితో నీవు సాటి దానవు, పెనిమిటిని బిడ్డలను విడనాడిన నీ అక్క చెల్లెండ్రతో నీవు సాటి దానవు; నీ తల్లి హిత్తీయురాలు నీ తండ్రి అమోరీయుడు,

“తల్లి”– వ 3. దావీదు నాయకత్వంలో ఇస్రాయేల్ వారు జెరుసలంను స్వాధీనం చేసుకోకముందు అది విగ్రహపూజతో నిండివున్న పట్టణం.

46. నీ యెడమ ప్రక్కను నివసించు షోమ్రోనును దాని కుమార్తెలును నీకు అక్కలు, నీ కుడిప్రక్కను నివసించు సొదొమయు దాని కుమార్తెలును నీకు చెల్లెండ్రు.

“కూతుళ్ళు”– సమరయ చుట్టు ప్రక్కల, దాని ఆధిపత్యం కింద ఉన్న ఊళ్ళు. “సొదొమ”– కొద్దిమందిని మినహాయించి జెరుసలం సొదొమకంటే దుర్మార్గంగా తయారైంది. యెషయా 1:9-10 చూడండి.

47. అయితే వారి ప్రవర్తన ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయక్రియలు చేయుటయు స్వల్పకార్యమని యెంచి, వారి నడతలను మించునట్లుగా నీవు చెడుమార్గములయందు ప్రవర్తించితివి.

48. నీవును నీ కుమార్తెలును చేసినట్లు నీ చెల్లెలైన సొదొమయైనను దాని కుమార్తెలైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు ప్రమాణము చేయుచున్నాను; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

49. నీ చెల్లెలైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమార్తెలకును కలిగిన గర్వమును ఆహార సమృద్ధియు నిర్విచారమైన సుఖస్థితియు ననునదియే; అది దీనులకును దరిద్రులకును సహాయము చేయకుండెను.

సొదొమ చేయరానివి చేస్తూ, చేయవలసినవి చేయకుండా వదిలేస్తూ పాపం మూట కట్టుకొంది. ఈ రెండు రకాల పాపాలూ సమంగా చెడ్డవే. చేయవలసిన పనులు చేయకపోవడంవల్ల మనుషులు పాపం మూట కట్టుకోవడం గురించి మత్తయి 25:31-46 చూడండి.

50. వారు అహంకరించి నా దృష్టికి హేయక్రియలు చేసిరి గనుక నేను దాని చూచి వారిని వెళ్లగొట్టితిని.

51. షోమ్రోను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె నీవు అత్యధికముగా హేయక్రియలు చేసితివి; నీవు ఇన్ని హేయ క్రియలు చేసి నీ సహోదరిని నిర్దోషురాలినిగా కనుపరచితివి.

జెరుసలం ఎంత నీచమైపోయిందో చెప్పేందుకు ఇంతకన్నా వేరే మాటలు అక్కరలేదు. సమరయ ప్రజలు దుర్మార్గులైనందువల్ల దేవుడు వారిని ప్రవాసంలోకి పంపించేశాడు. పురాతన ప్రపంచంలోని పట్టణాలలోకెల్లా సొదొమ పాతకాలు లోకమంతా ప్రసిద్ధికెక్కాయి గనుక దాని అనేక పాపాల వల్ల దేవుడు దాన్ని నాశనం చేశాడు. అయితే జెరుసలంతో పోల్చుకుంటే సమరయ, సొదొమ నీతినిజాయితీలు గలవిగా అనిపిస్తున్నాయంటే ఇక జెరుసలం సంగతి ఎలా ఉందో ఊహించుకోవచ్చు. అలాంటప్పుడు తాను దేవుని కోపాగ్నినీ తీర్పునూ తప్పించుకోగలనని జెరుసలం అనుకోవడం వ్యర్థం.

52. నీవు వారికంటె అత్యధికముగా హేయక్రియలు జరిగించినందున నిన్నుబట్టి చూడగా నీ సహోదరీలు నిర్దోషురాండ్రుగా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే రావలెను; నిన్నుబట్టి చూడగా నీ సహోదరీలు నిర్దోషురాండ్రుగా కనబడుదురు గనుక నీవు అవమానపరచబడి సిగ్గునొందుము.

53. నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగ్గునొంది వారిని ఓదార్చు నట్లు

ఇక్కడి నుండి ఆశాభావంతో కూడిన సందేశం ఆరంభమైంది. యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో జెరుసలం గురించి ఇలా రాయడం ఇక్కడే మొదటి సారి. జెరుసలంకు దాని పూర్వ వైభవం తిరిగి చేకూరుతుంది (వ 55). అయితే అది తన పాపాలకు తగిన శిక్ష అనుభవించిన తరువాతే (వ 58,59). జెరుసలంతోపాటు సమరయ, సొదొమ తదితర పట్టణాలకు కూడా పూర్వ వైభవ స్థితి కలుగుతుందని బైబిల్లో ఇక్కడ ఒక్కచోట మాత్రం రాసి ఉంది. సొదొమ ఉండిన ప్రదేశంతో సహా కనాను ప్రాంతమంతా పువ్వులా వికసించే కాలం గురించి ఈ భాగం చెప్తున్నదనడంలో సందేహం లేదు (యెషయా 35:1-2).

54. అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమార్తెలను షోమ్రోనును దాని కుమార్తెలను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల స్థాపించెదరు.

55. సొదొమయు దాని కుమార్తెలును తమ పూర్వస్థితికి వచ్చెదరు, షోమ్రోనును దాని కుమార్తెలును తమ పూర్వస్థితికి వచ్చెదరు, నీవును నీ కుమార్తెలును మీ పూర్వస్థితికి వచ్చెదరు.

56. నీ చుట్టు ఉండి నిన్ను తృణీకరించిన ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలును సిరియా కుమార్తెలును నిన్ను అవమానపరచగా

57. నీ దుర్మార్గము వెల్లడి చేయబడకముందు నీవు గర్వించి యున్నప్పుడు నీ చెల్లెలగు సొదొమ ప్రస్తావమెత్తక పోతివి.

58. నీవు చేసిన మోసమును నీ హేయకృత్యములను నీవే భరించితివి; ఇదే యెహోవా వాక్కు

59. ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు చేసిన నిబంధనను భంగము చేయవలెనని ప్రమాణమును తృణీకరించుదానా, నీవు చేసినట్టే నేను నీకు చేయబోవుచున్నాను.

60. నీ ¸యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని యొక నిత్య నిబంధనను నీతో చేసి దాని స్థిరపరతును.

“ఒడంబడిక”– యెహెఙ్కేలు 37:26-28; యెషయా 54:10; యెషయా 55:3; యిర్మియా 31:31-34.

61. నీ అక్క చెల్లెండ్రు నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండి నను నేను వారిని నీకు కుమార్తె లుగా ఇయ్యబోవుచున్నాను. నీవు వారిని చేర్చుకొనునప్పుడు నీ వ్రవర్తన మనస్సునకు తెచ్చుకొని సిగ్గుపడుదువు.
రోమీయులకు 6:21

ఆ కాలంలో సమరయ, సొదొమ వేరే రాజ్యాలుగా ఉండవు. ఆ రెండూ కలిసి జెరుసలంకు సామంత రాజ్యాలు అవుతాయి.

62. నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునట్లు నేను నీతో నా నిబంధనను స్థిరపరచెదను.

63. నీవు చేసినది అంతటి నిమిత్తము నేను ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా దానిని మనస్సునకు తెచ్చుకొని సిగ్గుపడి సిగ్గుచేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
రోమీయులకు 6:21

జెరుసలంకు క్షమాపణ, పూర్వ క్షేమ స్థితి కలగడం, దానితో దేవుని ఒడంబడిక – వీటన్నిటికీ ఆధారం ఆయన దానికోసం చేసే ప్రాయశ్చిత్తం. ఇది క్రీస్తు సిలువ గురించిన మాట గాక మరింకేమిటి?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
యూదు దేశం యొక్క మొదటి తక్కువ ఎస్టేట్, దాని శ్రేయస్సు, విగ్రహారాధనలు మరియు శిక్షను చూపించే ఉపమానం.

1-58
ఈ అధ్యాయం యూదు దేశంతో దేవుని పరస్పర చర్యలను మరియు ఆయన పట్ల వారి ప్రవర్తనను వివరిస్తుంది. ఇది చుట్టుపక్కల దేశాలు, వారు అత్యంత విశ్వసించిన వారి శిక్షను కూడా వివరిస్తుంది. ఇది మరణం అంచుల నుండి రక్షించబడిన, పోషించబడిన, వివాహం చేసుకున్న మరియు ఉదారంగా అందించబడిన ఒక పాడుబడిన శిశువు యొక్క ఉపమానం ద్వారా తెలియజేయబడింది. అయినప్పటికీ, ఈ శిశువు తరువాత అత్యంత నైతికంగా అవినీతి ప్రవర్తనలో పాల్గొంటుంది మరియు తత్ఫలితంగా శిక్షించబడుతుంది. అయినప్పటికీ, చివరికి, ఆమె క్షమించబడింది మరియు ఆమె అవమానకరమైన చర్యలకు పశ్చాత్తాపపడుతుంది. ఈ వ్యక్తీకరణలను అవి వ్రాసిన సమయాలు మరియు ప్రదేశాల సందర్భంలో అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, వాటిలో చాలా వరకు అవి ఈ రోజు మనకు చేసే అర్థాలను కలిగి ఉండవు. విగ్రహారాధన పట్ల బలమైన విరక్తిని పెంపొందించడమే ఉద్దేశ్యం, మరియు అలాంటి ఉపమానం ఆ ప్రయోజనం కోసం సరిగ్గా సరిపోతుంది.

59-63
రాబోయే తీర్పుల గురించి క్షుణ్ణంగా హెచ్చరించిన తరువాత, దయ యొక్క జ్ఞాపకం ఉంది మరియు ఆ దయ భవిష్యత్తు కోసం పక్కన పెట్టబడింది. ఈ ముగింపు వచనాలు విలువైన వాగ్దానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి, ఇది పశ్చాత్తాపపడి మరియు సంస్కరించబడిన యూదులు బాబిలోన్ నుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు పాక్షికంగా గ్రహించబడింది. అయితే, దాని పూర్తి నెరవేర్పు సువార్త యుగం కోసం వేచి ఉంది. దైవిక దయ మన హృదయాలను మృదువుగా చేసే శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండాలి, మన పాపాల పట్ల నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి దారి తీస్తుంది. ఇంకా, దేవుడు వారి అతిక్రమణల ద్వారా తగ్గించబడిన పాపిని ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టడు మరియు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దయ మరియు దయపై విశ్వాసం ఉంచాడు. అటువంటి వ్యక్తిని ఆయన తన శక్తితో రక్షిస్తాడు, వారి అంతిమ మోక్షం వరకు విశ్వాసంతో వారిని కాపాడతాడు.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |