Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 7 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

1. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്മനുഷ്യപുത്രാ,

2. నరపుత్రుడా, ప్రకటింపుము; ఇశ్రాయేలీయుల దేశమునకు అంతము వచ్చియున్నది, నలుదిక్కుల దేశమునకు అంతము వచ్చేయున్నదని ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; ఇప్పుడు నీకు అంతము వచ్చేయున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 7:1, ప్రకటన గ్రంథం 20:8

2. മനുഷ്യപുത്രാ, യഹോവയായ കര്ത്താവു യിസ്രായേല്ദേശത്തോടു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നുഅവസാനം! ദേശത്തിന്റെ നാലുഭാഗത്തും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു.

4. నీయెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నేను యెహోవానై యున్నానని నీ వెరుగునట్లు నీ ప్రవర్తన ఫలము నీవు అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ కృత్యములు నీ మధ్యనే యుండనిత్తును.

4. എന്റെ കണ്ണു നിന്നെ ആദരിക്കാതെയും ഞാന് കരുണ കാണിക്കാതെയും നിന്റെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം നിന്നോടു പകരം ചെയ്യും; നിന്റെ മ്ളേച്ഛതകള് നിന്റെ നടുവില് വെളിപ്പെട്ടുവരും; ഞാന് യഹോവ എന്നു നിങ്ങള് അറിയും.

5. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా దురదృష్టము వింతైన దురదృష్టము సంభవించుచున్నది,

5. യഹോവയായ കര്ത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നുഒരു അനര്ത്ഥം ഒരു അനര്ത്ഥം ഇതാ, വരുന്നു!

6. అంతము వచ్చుచున్నది, అంతమే వచ్చుచున్నది, అది నీ కొరకు కనిపెట్టుచున్నది, ఇదిగో సమీపమాయెను.

6. അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു! അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു! അതു നിന്റെ നേരെ ഉണര്ന്നുവരുന്നു! ഇതാ, അതു വരുന്നു.

7. దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దుర్దినము వచ్చుచున్నది, సమయము వచ్చుచున్నది, దినము సమీపమాయెను, ఉత్సాహధ్వని కాదు శ్రమధ్వనియే పర్వతములమీద వినబడు చున్నది.

7. ദേശനിവാസിയേ, ആപത്തു നിനക്കു വന്നിരിക്കുന്നു; കാലമായി, നാള് അടുത്തു; മലകളില് ആര്പ്പുവിളി; സന്തോഷത്തിന്റെ ആര്പ്പുവിളിയല്ല.

8. ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా క్రోధమును నీమీద కుమ్మరింతును, నీమీద నా కోపమును నెరవేర్చుచు నీ ప్రవర్తననుబట్టి నీకు తీర్పుతీర్చి, నీ సమస్త హేయకృత్యముల ఫలము నీమీదికి రప్పించెదను.

8. ഇപ്പോള് ഞാന് വേഗത്തില് എന്റെ ക്രോധം നിന്റെമേല് പകര്ന്നു, എന്റെ കോപം നിന്നില് നിവര്ത്തിക്കും; ഞാന് നിന്റെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം നിന്നെ ന്യായം വിധിച്ചു നിന്റെ സകലമ്ളേച്ഛതകള്ക്കും നിന്നോടു പകരം ചെയ്യും.

9. యెహోవానగు నేనే నిన్ను మొత్తువాడనై యున్నానని నీవెరుగునట్లు నీ యెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నీ ప్రవర్తన ఫలము నీవనుభవింపజేసెదను, నీ హేయకృత్యములు నీ మధ్యనుండనిత్తును.

9. എന്റെ കണ്ണു ആദരിക്കാതെയും ഞാന് കരുണ കാണിക്കാതെയും നിന്റെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം ഞാന് നിന്നോടു പകരം ചെയ്യും; നിന്റെ മ്ളേച്ഛതകള് നിന്റെ നടുവില് വെളിപ്പെട്ടുവരും; യഹോവയായ ഞാനാകുന്നു ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതു എന്നു നിങ്ങള് അറിയും.

10. ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచ్చేయున్నది, ఆ దుర్దినము ఉదయించు చున్నది, ఆ దండము పూచియున్నది, ఆ గర్వము చిగిరించియున్నది, బలాత్కారము పుట్టి దుష్టులను దండించున దాయెను.

10. ഇതാ, നാള്; ഇതാ, അതു വരുന്നു; നിന്റെ ആപത്തു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; വടി പൂത്തു അഹങ്കാരം തളിര്ത്തിരിക്കുന്നു.

11. వారిలోనైనను వారి గుంపులోనైనను వారి ఆస్తిలోనైనను వారికున్న ప్రభావములోనైనను ఏమియు శేషింపదు.

11. സാഹസം ദുഷ്ടതയുടെ വടിയായിട്ടു വളര്ന്നിരിക്കുന്നു; അവരിലോ അവരുടെ കോലാഹലത്തിലോ അവരുടെ സമ്പത്തിലോ ഒന്നും ശേഷിക്കയില്ല; അവരെക്കുറിച്ചു വിലാപം ഉണ്ടാകയുമില്ല.

12. కాలము వచ్చుచున్నది, దినము సమీప మాయెను, వారి సమూహమంతటిమీద ఉగ్రత నిలిచి యున్నది గనుక కొనువారికి సంతోషముండ పనిలేదు, అమ్మువానికి దుఃఖముండ పనిలేదు.

12. കാലം വന്നിരിക്കുന്നു; നാള് അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതിന്റെ സകല കോലാഹലത്തിന്മേലും ക്രോധം വന്നിരിക്കയാല് വാങ്ങുന്നവന് സന്തോഷിക്കയും വിലക്കുന്നവന് ദുഃഖിക്കയും വേണ്ടാ.

13. వారు బ్రదికి యున్నను అమ్మువాడు అమ్మినదానికి తిరిగి రాడు, ఈ దర్శ నము వారి సమూహమంతటికి చెందును, అది తప్పక జర గును, వారందరు దోషులైరి గనుక తమ ప్రాణము రక్షించు కొనుటకు వారిలో ఎవరును ధైర్యము చేయరు.

13. അവര് ജീവിച്ചിരുന്നാലും വിലക്കുന്നവന്നു വിറ്റതു മടക്കിക്കിട്ടുകയില്ല; ദര്ശനം അതിന്റെ സകലകോലാഹലത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു; ആരും മടങ്ങിവരികയില്ല; അകൃത്യത്തില് ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ശക്തി പ്രാപിക്കയില്ല.

14. వారు సర్వసిద్ధులై బాకా నాదము చేయుదురు గాని వారి సమూహమంతటిమీదికి నా ఉగ్రత వచ్చియున్నది గనుక యుద్ధమునకు పూనుకొనువాడొకడును ఉండడు.

14. അവര് കാഹളം ഊതി സകലവും ഒരുക്കുന്നു; എന്നാല് എന്റെ ക്രോധം അതിന്റെ സകല കോലാഹലത്തിന്മേലും വന്നിരിക്കയാല് ആരും യുദ്ധത്തിന്നു പോകുന്നില്ല,

15. బయట ఖడ్గమున్నది లోపట తెగులును క్షామమును ఉన్నవి, బయటనున్న వారు ఖడ్గముచేత చత్తురు, పట్టణములోనున్న వారిని క్షామమును తెగులును మింగును.

15. പുറത്തു വാള്, അകത്തു മഹാമാരിയും ക്ഷാമവും; വയലില് ഇരിക്കുന്നവന് വാള്കൊണ്ടു മരിക്കും; പട്ടണത്തില് ഇരിക്കുന്നവന് ക്ഷാമത്തിന്നും മഹാമാരിക്കും ഇരയായിത്തീരും.

16. వారిలో ఎవరైనను తప్పించుకొనిన యెడల వారందరును లోయలోని గువ్వలవలె పర్వతములమీదనుండి తమ దోషములనుబట్టి మూల్గులిడుదురు.

16. എന്നാല് അവരില്വെച്ചു ചാടിപ്പോകുന്നവര് ചാടിപ്പോകയും ഔരോരുത്തനും താന്താന്റെ അകൃത്യത്തെക്കുറിച്ചു താഴ്വരകളിലെ പ്രാവുകളെപ്പോലെ മലകളില് ഇരുന്നു കുറുകുകയും ചെയ്യും.

17. అందరిచేతులు సత్తువ తప్పును, అందరి మోకాళ్లు నీళ్లవలె తత్తరిల్లును.

17. എല്ലാകൈകളും തളരും; എല്ലാമുഴങ്കാലുകളും വെള്ളംപോലെ ഒഴുകും.

18. వారు గోనెపట్ట కట్టుకొందురు, వారికి ఘోరమైన భయము తగులును, అందరు సిగ్గుపడుదురు, అందరి తలలు బోడియగును.

18. അവര് രട്ടുടുക്കും; ഭീതി അവരെ മൂടും; സകലമുഖങ്ങളിലും ലജ്ജയും എല്ലാതലകളിലും കഷണ്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

19. తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిద్ధమని యెంచుదురు, యెహోవా ఉగ్రత దినమందు వారి వెండియే గాని బంగారమే గాని వారిని తప్పించ జాలదు, అది వారి దోషక్రియలు విడువకుండ అభ్యంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు తమ ఆకలి తీర్చుకొనజాలకపోదురు, తమ ఉదరమును పోషించుకొనజాలకపోదురు.

19. അവര് തങ്ങളുടെ വെള്ളി വീഥികളില് എറിഞ്ഞുകളയും; പൊന്നു അവര്ക്കും മലമായി തോന്നും; അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിന്നും യഹോവയുടെ കോപദിവസത്തില് അവരെ വിടുവിപ്പാന് കഴികയില്ല; അതിനാല് അവരുടെ വിശപ്പടങ്ങുകയില്ല, അവരുടെ വയറു നിറകയും ഇല്ല; അതു അവര്ക്കും അകൃത്യഹേതു ആയിരുന്നുവല്ലോ.

20. శృంగార మైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గర్వమునకు ఆధార ముగా ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగ్రహములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి రోతగా చేసెదను,

20. അതുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ ഭംഗി അവര് ഡംഭത്തിന്നായി പ്രയോഗിച്ചു; അതുകൊണ്ടു അവര് തങ്ങള്ക്കു മ്ളേച്ഛവിഗ്രഹങ്ങളെയും മലിനബിംബങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി; ആകയാല് ഞാന് അതു അവര്ക്കും മലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

21. వారు దాని అపవిత్రపరచునట్లు అన్యులచేతికి దోపుడు సొమ్ముగాను దుర్మార్గులైన జనులకు లూటిగాను నేను దానిని అప్పగించెదను.

21. ഞാന് അതു അന്യന്മാരുടെ കയ്യില് കവര്ച്ചയായും ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ടന്മാര്ക്കും കൊള്ളയായും കൊടുക്കും; അവര് അതു അശുദ്ധമാക്കും.

22. వారిని చూడ కుండ నా ముఖమును నేను త్రిప్పుకొందును గనుక శత్రువులు నా నిధిస్థానమును అపవిత్రపరచుదురు, దొంగలు చొరబడి దానిని అపవిత్ర పరచుదురు.

22. ഞന് എന്റെ മുഖം അവരില്നിന്നു തിരിക്കും. അവര് എന്റെ വിധിയെ അശുദ്ധമാക്കും; കവര്ച്ചക്കാര് അതിന്നകത്തു കടന്നു അതിനെ അശുദ്ധമാക്കും.

23. దేశము రక్తముతో నిండియున్నది, పట్టణము బలాత్కారముతో నిండి యున్నది. సంకెళ్లు సిద్ధపరచుము.

23. ദേശം രക്തപാതകംകൊണ്ടും നഗരം സാഹസംകൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കയാല് നീ ഒരു ചങ്ങല ഉണ്ടാക്കുക.

24. బలాఢ్యుల యతిశయము ఆగిపోవునట్లును వారి పరిశుద్ధస్థలములు అపవిత్రములగునట్లును అన్యజనులలో దుష్టులను నేను రప్పించెదను; ఆ దుష్టులు వారి యిండ్లను స్వతంత్రించుకొందురు.

24. ഞാന് ജാതികളില് അതിദുഷ്ടന്മാരായവരെ വരുത്തും; അവര് അവരുടെ വീടുകളെ കൈവശമാക്കും; ഞാന് ബലവാന്മാരുടെ പ്രതാപം ഇല്ലാതെയാക്കും; അവരുടെ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങള് അശുദ്ധമായിത്തീരും.

25. సమూలధ్వంసము వచ్చేయున్నది, జనులు సమాధానము కొరకు విచారించుచున్నారుగాని అది వారికి దొరకదు.

25. നാശം വരുന്നു! അവര് സമാധാനം അന്വേഷിക്കും; എന്നാല് അതു ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും;

26. నాశనము వెంబడి నాశనము కలుగుచున్నది, సమాచారము వెంబడి సమాచారము వచ్చుచున్నది; వారు ప్రవక్తయొద్ద దర్శనముకొరకు విచారణచేయుదురుగాని యాజకులు ధర్మశాస్త్రజ్ఞానులు కాకపోయిరి, పెద్దలు ఆలోచన చేయకయే యున్నారు.

26. അപകടത്തിന്മേല് അപകടവും ശ്രുതിമേല് ശ്രുതിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും; അവര് പ്രവാചകനോടു ദര്ശനം അന്വേഷിക്കും; എന്നാല് പുരോഹിതന്റെ പക്കല്നിന്നു ഉപദേശവും മൂപ്പന്മാരുടെ പക്കല്നിന്നു ആലോചനയും പൊയ്പോകും.

27. రాజు వ్యాకులపడు చున్నాడు, అధికారులు భీతినొందుచున్నారు, సామాన్య జనులు వణకుచున్నారు; నేను యెహోవానై యున్నా నని వారు తెలిసికొనునట్లు వారి ప్రవర్తనఫలము నేను వారి మీదికి రప్పింపబోవుచున్నాను, వారు చేసిన దోషము లను బట్టి వారికి తీర్పు తీర్చబోవుచున్నాను.

27. രാജാവു ദുഃഖിക്കും പ്രഭു സ്തംഭനം ധരിക്കും; ദേശത്തെ ജനത്തിന്റെ കൈകള് വിറെക്കും; ഞാന് അവരുടെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം അവരോടു പകരം ചെയ്യും; അവര്ക്കും ന്യായമായതുപോലെ അവരെ വിധിക്കും; ഞാന് യഹോവ എന്നു അവര് അറിയും.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

భూమి నిర్జనమైపోవడం. (1-15) 
ఈ ప్రవచనం యొక్క ఆకస్మికత, దాని తరచుగా పునరావృతం చేయడంతో పాటు, రాబోయే విపత్తుల వల్ల తీవ్రంగా కలత చెందిన ప్రవక్తపై అది చూపిన తీవ్ర ప్రభావాన్ని వెల్లడిస్తుంది. పాపుల గతి అలానే ఉంటుంది, ఎవరూ తప్పించుకోలేరు. దుర్మార్గులు తమ తప్పును పతనానికి దారితీయకముందే ఆపేస్తే! పశ్చాత్తాపపడకుండా ఉండేవారికి ఇబ్బంది ఏమిటంటే, వారి హృదయాలను కఠినతరం చేసే మరియు వారి పాపపు ధోరణులను ప్రేరేపించే దుర్మార్గపు శక్తి. అయితే, కొంతమందికి, ఇది దేవుని దయతో పవిత్రం చేయబడిన సాధనం, ఇది గణనీయమైన ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది.
అసలైన కష్టాల రోజు సమీపిస్తోంది, కేవలం సుదూర పుకారు లేదా రాబోయే కష్టాల మందమైన ప్రతిధ్వని కాదు. దేవుని తీర్పుల యొక్క బాహ్య వ్యక్తీకరణలతో సంబంధం లేకుండా, మన పాపాలు ఈ పరీక్షలలో ప్రధానమైనవి. ఈ తీర్పులు అన్నింటిని చుట్టుముట్టాయి మరియు వాటిన్నింటిలో, దేవుని మహిమ వెల్లడి చేయబడుతుంది. ప్రస్తుతం, మనం దేవుని సహనం మరియు దయగల కాలంలో ఉన్నాము, అయితే పశ్చాత్తాపపడని పాపిని లెక్కించే రోజు దగ్గరపడింది.

తప్పించుకోవాల్సిన కొద్దిమంది బాధ. (16-22) 
త్వరలో లేదా తరువాత, పాపం యొక్క పరిణామాలు దుఃఖాన్ని తెస్తాయి మరియు తమ తప్పుకు పశ్చాత్తాపపడటానికి నిరాకరించేవారు దాని పట్టులో చిక్కుకున్నట్లు గుర్తించవచ్చు. అనేకులు తమ ధనముచేత చిక్కుకొని చివరకు నాశనమైపోతారు మరియు ప్రాపంచిక సంపదలను వెంబడించడం తరచుగా వారి ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సును కోల్పోతుంది. దైవిక తీర్పును ఎదుర్కొన్నప్పుడు భౌతిక సంపదలు ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని అందించవు. ఈ ప్రపంచంలోని సంపదకు ఆత్మ యొక్క కోరికలను నెరవేర్చడానికి లేదా కష్ట సమయాల్లో ఓదార్పునిచ్చే సామర్థ్యం లేదు. దేవుని పవిత్ర స్థలం కూడా వారికి ఎటువంటి సహాయం అందించదు. దైవభక్తి యొక్క నిజమైన శక్తిచే నడిపించబడటానికి ఇష్టపడని వారు భక్తి యొక్క బాహ్య రూపానికి అనర్హులు.దేవుని చట్టం యొక్క పరిమితులను విస్మరించే వారు అతని తీర్పుల పర్యవసానాల ద్వారా చిక్కుకుపోయి, చిక్కుకుపోతారు. వారు పాపపు చర్యలలో ఒకరినొకరు బలపరచుకున్నందున, దేవుడు వారిని నిరుత్సాహపరుస్తాడు మరియు నిరుత్సాహపరుస్తాడు. దేవుడు చివరికి వారి వారి పనుల ప్రకారం తీర్పు తీర్చినప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరూ నిస్సందేహంగా బాధను అనుభవిస్తారు. తీసివేయలేని మంచి భాగాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రభువు మనకు శక్తిని ప్రసాదించుగాక.

బందిఖానా. (23-27)
దేవుని చట్టం యొక్క పరిమితులను విస్మరించే వారు అతని తీర్పుల పర్యవసానాల ద్వారా చిక్కుకుపోయి, చిక్కుకుపోతారు. వారు పాపపు చర్యలలో ఒకరినొకరు బలపరచుకున్నందున, దేవుడు వారిని నిరుత్సాహపరుస్తాడు మరియు నిరుత్సాహపరుస్తాడు. దేవుడు చివరికి వారి వారి పనుల ప్రకారం తీర్పు తీర్చినప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరూ నిస్సందేహంగా బాధను అనుభవిస్తారు. తీసివేయలేని మంచి భాగాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రభువు మనకు శక్తిని ప్రసాదించుగాక.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |