Micah - మీకా 7 | View All

1. వేసవికాలపు పండ్లను ఏరుకొనిన తరువాతను, ద్రాక్షపండ్ల పరిగె ఏరుకొనిన తరువాతను ఏలాగుండునో నా స్థితి ఆలాగే యున్నది. ద్రాక్షపండ్ల గెల యొకటియు లేకపోయెను, నా ప్రాణమున కిష్టమైన యొక క్రొత్త అంజూరపుపండైనను లేకపోయెను.

2. భక్తుడు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథార్థపరుడు ఒకడును లేడు, అందరును ప్రాణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; ప్రతిమనుష్యుడును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు వలలను ఒగ్గును.

3. రెండు చేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము కోరుదురు, న్యాయాధిపతులు లంచము పుచ్చుకొందురు, గొప్పవారు తమ మోసపు కోరికను తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపట్టుగానుండి దాని ముగింతురు.

4. వారిలో మంచివారు ముండ్లచెట్టువంటివారు, వారిలో యథార్థ వంతులు ముండ్లకంచెకంటెను ముండ్లు ముండ్లుగా నుందురు, నీ కాపరుల దినము నీవు శిక్షనొందు దినము వచ్చుచున్నది. ఇప్పుడే జనులు కలవరపడుచున్నారు.

5. స్నేహితునియందు నమ్మికయుంచవద్దు, ముఖ్యస్నేహితుని నమ్ముకొనవద్దు, నీ కౌగిటిలో పండుకొనియున్న దానియెదుట నీ పెదవుల ద్వారమునకు కాపుపెట్టుము.

6. కుమారుడు తండ్రిని నిర్లక్ష్య పెట్టుచున్నాడు, కుమార్తె తల్లిమీదికిని కోడలు అత్తమీదికిని లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు.

మత్తయి 10:21-35-3 సహోదరుడు సహోదరుని, తండ్రి కుమారుని, మరణమునకు అప్పగించెదరు; పిల్లలు తలిదండ్రులమీద లేచి వారిని చంపించెదరు.మీరు నా నామము నిమిత్తము అందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు; అంతమువరకును సహించిన వాడు రక్షంపబడును.వారు ఈ పట్టణములో మిమ్మును హింసించునప్పుడు మరియొక పట్టణమునకు పారిపోవుడి; మనుష్యకుమారుడు వచ్చువరకు మీరు ఇశ్రాయేలు పట్టణములలో సంచారము చేసియుండరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పు చున్నాను.శిష్యుడు బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; దాసుడు యజమానునికంటె అధికుడు కాడు.శిష్యుడు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెల్జెబూలని వారు పేరుపెట్టి యుండినయెడల ఆయన యింటివారికి మరి నిశ్చయముగా ఆ పేరు పెట్టుదురు గదా.కాబట్టి మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచ బడకపోదు, రహస్యమైనదేదియు తెలియబడకపోదు.చీకటిలో నేను మీతో చెప్పునది మీరు వెలుగులో చెప్పుడి; చెవిలో మీకు చెప్పబడినది మేడలమీద ప్రక టించుడి.మరియు ఆత్మను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, ఆత్మను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మిక్కిలి భయపడుడి.రెండు పిచ్చుకలు కాసుకు అమ్మబడును గదా; అయినను మీ తండ్రి సెలవులేక వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు.మీ తలవెండ్రుకలన్నియు లెక్కింపబడియున్నవిగనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచ్చుకలకంటె శ్రేష్ఠులు.మనుష్యులయెదుట నన్ను ఒప్పుకొనువాడెవడో పరలోకమందున్న నా తండ్రి యెదుట నేనును వానిని ఒప్పుకొందును.మనుష్యుల యెదుట ఎవడు నన్ను ఎరుగననునో వానిని పరలోక మందున్న నా తండ్రియెదుట నేనును ఎరుగనందును.నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచ్చితినని తలంచకుడి; ఖడ్గమునే గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు.ఒక మనుష్యునికిని వాని తండ్రికిని, కుమార్తెకును ఆమె తల్లికిని, కోడలికిని ఆమె అత్తకును విరోధము పెట్టవచ్చితిని.

మార్కు 13:12 సహోదరుడు సహోదరుని, తండ్రి కుమారుని, మరణమున కప్పగింతురు; కుమారులు తలిదండ్రులమీద లేచి వారిని చంపింతురు;

లూకా 12:53 తండ్రి కుమారునికిని, కుమారుడు తండ్రికిని, తల్లి కుమార్తెకును, కుమార్తె తల్లికిని, అత్త కోడలికిని, కోడలు అత్తకును విరోధులుగా ఉందురని చెప్పెను.

7. అయినను యెహోవాకొరకు నేను ఎదురు చూచెదను, రక్షణకర్తయగు నా దేవునికొరకు నేను కనిపెట్టియుందును, నా దేవుడు నా ప్రార్థన నాలకించును.

8. నా శత్రువా, నామీద అతిశయింపవద్దు, నేను క్రిందపడినను, తిరిగి లేతును; నేను అంధకారమందు కూర్చున్నను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును.

9. నేను యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వ్యాజ్యెమాడి నా పక్షమున న్యాయము తీర్చువరకు నేను ఆయన కోపాగ్నిని సహింతును; ఆయన నన్ను వెలుగులోనికి రప్పించును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను.

10. నా శత్రువు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెక్కడనని నాతో అనినది అవమానము నొందును, అది నా కండ్లకు అగపడును, ఇప్పుడు అది వీధిలోనున్న బురద వలె త్రొక్కబడును.

11. నీ గోడలు మరల కట్టించు దినము వచ్చుచున్నది, అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును.

12. ఆ దినమందు అష్షూరుదేశమునుండియు, ఐగుప్తుదేశపు పట్టణములనుండియు, ఐగుప్తు మొదలుకొని యూఫ్రటీసునదివరకు ఉన్న ప్రదేశమునుండియు, ఆ యా సముద్రముల మధ్యదేశములనుండియు, ఆ యా పర్వతముల మధ్యదేశములనుండియు జనులు నీ యొద్దకు వత్తురు.

13. అయితే దేశనివాసులు చేసిన క్రియలనుబట్టి దేశము పాడగును.

14. నీ చేతికఱ్ఱ తీసికొని నీ జనులను కర్మెలునకు చేరిన అడవిలో ప్రత్యేకముగా నివసించు నీ స్వాస్థ్యపువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూర్వ కాలమున మేసినట్టు మేయుదురు.

15. ఐగుప్తుదేశములో నుండి నీవు వచ్చినప్పుడు జరిగినట్టుగా నేను జనులకు అద్భుతములను కనుపరతును.

16. అన్యజనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగ్గుపడి నోరు మూసి కొందురు. వారి చెవులు చెవుడెక్కిపోవును.

17. సర్పము లాగున వారు మన్ను నాకుదురు, భూమిమీద ప్రాకు పురుగులవలె తమ యిరవులలోనుండి వణకుచు ప్రాకి వత్తురు, మన దేవుడైన యెహోవాయొద్దకు భయపడుచు వత్తురు, నిన్ను బట్టి భయము నొందుదురు.

18. తన స్వాస్థ్యములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతోసముడైన దేవుడున్నాడా? ఆయన కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు.

19. ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి పాపములన్నిటిని సముద్రపు అగాధములలో నీవు పడవేతువు.

20. పూర్వకాలమున నీవు మా పితరులైన అబ్రాహాము యాకోబులకు ప్రమాణము చేసిన సత్యమును కనికరమును నీవు అనుగ్రహింతువు.

లూకా 1:55 ఆయన తన సేవకుడైన ఇశ్రాయేలునకు సహాయము చేసెను.

రోమా 15:8 నేను చెప్పునదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగ్దానముల విషయములో దేవుడు సత్యవంతుడని స్థాపించుటకును, అన్యజనులు ఆయన కనికరమును గూర్చి దేవుని మహిమపరచుటకును క్రీస్తు సున్నతి గలవారికి పరిచారకుడాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Micah - మీకా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దుష్టత్వం యొక్క సాధారణ వ్యాప్తి. (1-7) 
ప్రవక్త చాలా మంది సద్గురువులు అనివార్యంగా బాధపడే విధ్వంసం వైపు వేగంగా వెళుతున్న ప్రజల మధ్య నివసించే తన దురదృష్టకర పరిస్థితుల గురించి విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమాజంలో, ఒకరి స్వంత కుటుంబంలో లేదా సన్నిహిత సంబంధాలలో కూడా సాంత్వన మరియు సంతృప్తి యొక్క స్పష్టమైన లేకపోవడం ఉంది. గృహ బాధ్యతల యొక్క విస్తృతమైన నిర్లక్ష్యం మరియు నిర్లక్ష్యం విస్తృతమైన నైతిక క్షీణతకు నిరుత్సాహపరిచే సూచనగా పనిచేసింది. తల్లిదండ్రులను అగౌరవపరిచే వారు తమ మార్గాన్ని కనుగొనడం అసంభవం. రక్షణ మరియు సౌలభ్యం యొక్క ఏకైక మూలం ప్రభువు వైపు తిరగడం మరియు మోక్షం కోసం దేవునిపై ఆధారపడటం అని ప్రవక్త గ్రహించాడు. ప్రతికూల సమయాల్లో, మన దైవిక విమోచకుని వైపు మన దృష్టిని నిరంతరం మళ్లించడం అత్యవసరం, ఆయనపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచడానికి మరియు మన మధ్యలో ఉన్నవారికి ఉదాహరణగా పనిచేయడానికి అవసరమైన బలం మరియు దయను కోరుకుంటాము.

దేవునిపై ఆధారపడడం, శత్రువులపై విజయం సాధించడం. (8-13) 
తమ పాపాలకు నిజంగా పశ్చాత్తాపపడే వారు కష్టాలను ఎదుర్కొనేందుకు సహనాన్ని ప్రదర్శించడానికి తగినంత కారణాన్ని కనుగొంటారు. మనం ప్రపంచ స్థితిని ప్రభువుకు విలపించినప్పుడు, మన స్వంత నైతిక లోపాలను కూడా మనం గుర్తించాలి. చివరికి మనకు విమోచనను అందించడానికి మనం దేవునిపై నమ్మకం ఉంచాలి. ఆయనవైపు చూడడం మాత్రమే సరిపోదు; మేము అతని జోక్యాన్ని చురుకుగా ఎదురుచూడాలి. మన అత్యంత విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా, మన రక్షకునిగా ప్రభువును విశ్వసిస్తే, మనము మోక్షానికి సంబంధించిన నిరీక్షణను ఎప్పటికీ కోల్పోకూడదు. మన శత్రువుల స్పష్టమైన విజయం మరియు అవమానాలు ఉన్నప్పటికీ, వారు చివరికి నిశ్శబ్దం మరియు అవమానానికి గురవుతారు. సీయోను గోడలు చాలా కాలం పాటు శిథిలావస్థలో ఉన్నప్పటికీ, అవి పునర్నిర్మించబడే సమయం వస్తుంది. ఇజ్రాయెల్ సుదూర దేశాల నుండి తిరిగి వస్తుంది, ఎదురుదెబ్బలు తప్పవు. మన విరోధులు మనపై ప్రబలంగా మరియు సంతోషిస్తున్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, మనం హృదయాన్ని కోల్పోకూడదు. మనం దిగజారినప్పటికీ, మనం ఓడిపోము; మేము అతని క్రమశిక్షణ అంగీకారంతో దేవుని దయపై ఆశను మిళితం చేయవచ్చు. ప్రభువు తన చర్చి కొరకు ఉంచిన ఆశీర్వాదాలను ఏ అడ్డంకులు అడ్డుకోలేవు.

ఇజ్రాయెల్ కోసం వాగ్దానాలు మరియు ప్రోత్సాహకాలు. (14-20)
దేవుడు తన ప్రజలను విడిపించే అంచున ఉన్నప్పుడు, వారి తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి వారి మిత్రులను కదిలిస్తాడు. క్రీస్తుకు ప్రవక్త ప్రార్థనను ఆధ్యాత్మికంగా అన్వయించుకుందాం, ఆయన తన మంద, చర్చి యొక్క అత్యున్నత కాపరిగా పనిచేస్తున్నాడు. అతను ఈ ప్రపంచంలోని సవాలుతో కూడిన భూభాగం గుండా వారిని నడిపిస్తాడు, వారు దానిలో నివసించేటప్పుడు వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు. ఈ ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందనగా, దేవుడు పాతకాలపు అద్భుతాలకు సమానమైన అద్భుత కార్యాలను చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు.
వారి పాపాలు వారిని బానిసత్వంలోకి నడిపించినట్లే, వారి పాపాలను దేవుడు క్షమించి వారిని విడిపించాడు. క్షమాపణ అనుగ్రహాన్ని అనుభవించే వారు దానిని చూసి విస్మయం చెందకుండా ఉండలేరు. దాని ప్రాముఖ్యతను మనం నిజంగా గ్రహించినట్లయితే మనం ఆశ్చర్యపోవడానికి ప్రతి కారణం ఉంది. ప్రభువు మనలను పాపపు అపరాధము నుండి విడిపించినప్పుడు, పాపం యొక్క శక్తిని కూడా బలహీనపరుస్తాడు, తద్వారా అది మనపై ఆధిపత్యం వహించదు. మన స్వంత విధానానికి వదిలేస్తే, మన పాపాలను అధిగమించలేనంత బలీయంగా ఉంటుంది, కానీ వాటిని అణచివేయడానికి దేవుని దయ సరిపోతుంది, వారు మనపై పాలించకుండా మరియు చివరికి మనల్ని నాశనం చేయకుండా నిరోధిస్తుంది.
దేవుడు పాపాన్ని క్షమించినప్పుడు, అది పాపికి వ్యతిరేకంగా ఎప్పటికీ గుర్తుకు రాకుండా చూస్తాడు. అతను వారి పాపాలను సముద్రంలోకి విసిరివేస్తాడు, అవి తిరిగి పైకి వచ్చే తీరానికి దగ్గరగా మాత్రమే కాకుండా, లోతైన అగాధంలోకి, ఎప్పటికీ తిరిగి పైకి లేవని. ప్రతి పాపం అక్కడ అప్పగించబడుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు పాపాన్ని క్షమించినప్పుడు, అతను వాటన్నిటిని క్షమిస్తాడు. మన అవసరాలు మరియు వాగ్దానాల యొక్క ప్రతి అంశాన్ని, ముఖ్యంగా క్రీస్తుకు సంబంధించినవి, సువార్త యొక్క శాశ్వత విజయం, ఇజ్రాయెల్ యొక్క భవిష్యత్తు పునరుద్ధరణ మరియు ప్రపంచమంతటా నిజమైన మతం యొక్క అంతిమ విజయానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని ఆయన మనకు సంబంధించినవన్నీ నెరవేరుస్తాడు.
ప్రభువు తన సత్యాన్ని మరియు దయను సమర్థిస్తాడు, ఏ వివరాలనూ నెరవేర్చకుండా వదిలివేస్తాడు. అతను తన వాగ్దానాలకు నమ్మకంగా ఉన్నాడు, మరియు అతను ఖచ్చితంగా వాటిని ఫలవంతం చేస్తాడు. ప్రభువు తన ఒడంబడిక యొక్క భద్రతను అందించాడని గుర్తుంచుకోండి, ఆశ్రయం పొందే వారందరికీ బలమైన ఓదార్పునిస్తుంది మరియు క్రీస్తు యేసులో వారి ముందు ఉంచిన నిరీక్షణను గ్రహించండి.Shortcut Links
మీకా - Micah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |