Zephaniah - జెఫన్యా 1 | View All

1. యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా దినములలో హిజ్కియాకు పుట్టిన అమర్యా కుమారుడగు గెదల్యాకు జననమైన కూషీ కుమారుడగు జెఫన్యాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు.

1. The word of the Lord, which came vnto Zephaniah ye sonne of Cushi, the sonne of Gedaliah, the sonne of Amariah, the sonne of Hizkiah, in the dayes of Iosiah, the sonne of Amon King of Iudah.

2. ఏమియు విడవకుండ భూమిమీదనున్న సమస్తమును నేను ఊడ్చివేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

2. I will surely destroy all things from off the land, saith the Lord.

3. మనుష్యులనేమి పశువులనేమి నేను ఊడ్చివేసెదను; ఆకాశపక్షులనేమి సముద్ర మత్స్యములనేమి దుర్జనులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడ్చివేసెదను; భూమిమీద ఎవరును లేకుండ మనుష్య జాతిని నిర్మూలము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 13:41

3. I will destroy man and beast: I wil destroy the foules of the heauen, and the fishes of the sea, and ruines shalbe to the wicked, and I will cut off man from off the land, saith the Lord.

4. నా హస్తమును యూదావారిమీదను యెరూషలేము నివాసులందరిమీదను చాపి, బయలుదేవత యొక్క భక్తులలో శేషించినవారిని, దానికి ప్రతిష్ఠితులగువారిని, దాని అర్చకులను నిర్మూలము చేసెదను.

4. I will also stretch out mine hand vpon Iudah, and vpon all the inhabitants of Ierusalem, and I wil cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with ye Priestes,

5. మిద్దెలమీద ఎక్కి ఆకాశ సమూహములకు మ్రొక్కువారిని యెహోవా పేరునుబట్టియు, బయలు దేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బట్టియు మ్రొక్కి ప్రమాణము చేయువారిని నేను నిర్మూలము చేసెదను.

5. And them that worship the hoste of heauen vpon the house tops, and them that worship and sweare by the Lord, and sweare by Malcham,

6. యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసర్జించి ఆయన యొద్ద విచారణ చేయనివారిని నేను నిర్మూలము చేసెదను.

6. And them that are turned backe from the Lord, and those that haue not sought the Lord, nor inquired for him.

7. ప్రభువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి సిద్ధపరచియున్నాడు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన ప్రతిష్ఠించియున్నాడు, యెహోవా సన్నిధిని మౌనముగా నుండుడి.

7. Be stil at the presence of the Lord God: for the day of the Lord is at hand: for the Lord hath prepared a sacrifice, and hath sanctified his ghests.

8. యెహోవా యేర్పరచిన బలి దినమందు అధిపతులను రాజకుమారులను అన్యదేశస్థులవలె వస్త్రములు వేసికొనువారినందరిని నేను శిక్షింతును.

8. And it shalbe in the day of the Lords sacrifice, that I will visite the princes and the Kings children, and all such as are clothed with strange apparell.

9. మరియు ఇండ్ల గడపలు దాటివచ్చి యజమానుని యింటిని మోసముతోను బలాత్కారముతోను నింపువారిని ఆ దిన మందు నేను శిక్షింతును.

9. In the same day also will I visite all those that dance vpon the threshold so proudly, which fill their masters houses by crueltie and deceite.

10. ఆ దినమందు మత్స్యపు గుమ్మ ములో రోదనశబ్దమును, పట్టణపు దిగువ భాగమున అంగ లార్పును వినబడును, కొండల దిక్కునుండి గొప్ప నాశనము వచ్చును. ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. And in that day, saith the Lord, there shall be a noise, and cry from the fishgate, and an howling from the second gate, and a great destruction from the hilles.

11. కనానీయులందరు నాశమైరి, ద్రవ్యము సమకూర్చుకొనినవారందరును నిర్మూలము చేయబడిరి గనుక మక్తేషు లోయ నివాసులారా, అంగలార్చుడి.

11. Howle ye inhabitants of the lowe place: for the companie of the marchants is destroyed: all they that beare siluer, are cut off.

12. ఆ కాలమున నేను దీపములు పట్టుకొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, మడ్డిమీద నిలిచిన ద్రాక్షారసమువంటివారైయెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనస్సులో అనుకొనువారిని శిక్షిం తును.

12. And at that time will I searche Ierusalem with lightes, and visite the men that are frosen in their dregges, and say in their heartes, The Lord will neither doe good nor doe euill.

13. వారి ఆస్తి దోపుడు సొమ్మగును, వారి ఇండ్లు పాడగును, వారు ఇండ్లు కట్టుదురు గాని వాటిలో కాపుర ముండరు, ద్రాక్షతోటలు నాటుదురు గాని వాటి రసమును పానముచేయరు.

13. Therefore their goods shall be spoyled, and their houses waste: they shall also build houses, but not inhabite them, and they shall plant vineyards, but not drinke the wine thereof.

14. యెహోవా మహా దినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి శీఘ్రముగా వచ్చుచున్నది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది, పరాక్రమశాలురు మహారోదనము చేయుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

14. The great day of the Lord is neere: it is neere, and hasteth greatly, euen the voyce of the day of the Lord: the strong man shall cry there bitterly.

15. ఆ దినము ఉగ్రతదినము, శ్రమయు ఉప ద్రవమును మహానాశనమును కమ్ముదినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ముదినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును కమ్ముదినము.

15. That day is a day of wrath, a day of trouble and heauinesse, a day of destruction and desolation, a day of obscuritie and darkenesse, a day of cloudes and blackenesse,

16. ఆ దినమున ప్రాకారములుగల పట్టణముల దగ్గరను, ఎత్తయిన గోపురముల దగ్గరను యుద్ధ ఘోషణయు బాకానాదమును వినబడును.

16. A day of the trumpet and alarme against the strong cities, and against the hie towres.

17. జనులు యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపద్రవము రప్పింపబోవుచున్నాను; వారు గ్రుడ్డి వారివలె నడిచెదరు, వారి రక్తము దుమ్మువలె కారును, వారి మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును.

17. And I will bring distresse vpon men, that they shall walke like blind men, because they haue sinned against the Lord, and their blood shall be powred out as dust, and their flesh as the dongue.

18. యెహోవా ఉగ్రత దినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తప్పింప లేకపోవును, రోషాగ్నిచేత భూమియంతయు దహింప బడును, హఠాత్తుగా ఆయన భూనివాసులనందరిని సర్వ నాశనము చేయబోవుచున్నాడు.

18. Neither their siluer nor their golde shalbe able to deliuer them in ye day of the Lords wrath, but the whole lande shalbe deuoured by the fire of his ielousie: for hee shall make euen a speedie riddance of all them that dwell in the land.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zephaniah - జెఫన్యా 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాపులకు వ్యతిరేకంగా బెదిరింపులు. (1-6) 
వినాశనం ఆసన్నమైనది, సర్వశక్తిమంతుడిచే అందించబడిన పూర్తి వినాశనం. "దుష్టులకు శాంతి లేదు" అని దేవుని అనుచరులు ఏక స్వరంతో ప్రకటిస్తారు. ఈ పదాలు ప్రతీకాత్మకమైనవి, విస్తృతమైన నిర్జనాన్ని వర్ణిస్తాయి; భూమి నివాసులు లేకుండా ఉంటుంది. విగ్రహాలను బహిరంగంగా ఆరాధించే వ్యక్తులు, వారు విగ్రహాలతో పాటు యెహోవాను ఆరాధించినా లేదా ప్రభువుకు మరియు మల్చమ్‌కు విధేయతగా ప్రమాణం చేసినా విధ్వంసానికి గురిచేయబడిన వ్యక్తులు. తమ భక్తిని మరియు ఆరాధనను దేవుడు మరియు విగ్రహాల మధ్య విభజించడానికి ప్రయత్నించే వారు దేవునికి అంగీకారయోగ్యం కాలేరు, ఎందుకంటే వెలుగు మరియు చీకటి మధ్య ఏదైనా సంబంధం ఎలా ఉంటుంది? సాతాను కొంత భాగాన్ని కూడా క్లెయిమ్ చేసినట్లయితే, అతను చివరికి అన్నింటినీ తీసుకుంటాడు; అదేవిధంగా, భగవంతుడికి పూర్తి భక్తిని ఇవ్వకపోతే, అతను దేనినీ స్వీకరించడు. దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్యం చేయడం అపవిత్రతను మరియు అసహ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. మనలో ఎవ్వరూ తమ స్వంత నాశనానికి దారితీసే వారికి చెందినవారు కాకూడదు, కానీ విశ్వసించే వారికి, తద్వారా వారి ఆత్మల మోక్షాన్ని పొందండి.

మరిన్ని బెదిరింపులు. (7-13) 
దేవుని లెక్కింపు రోజు సమీపిస్తోంది; అహంకారంతో పాపం చేసేవారికి ఎదురుచూసే శిక్ష దైవిక న్యాయానికి అర్పణ. యూదుల రాజకుటుంబం వారి గర్వం మరియు అహంకారానికి, అలాగే ధైర్యంగా పరిమితిని దాటి, వారి పొరుగువారి హక్కులను ఆక్రమించి, వారి ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకునే వారికి జవాబుదారీగా ఉంటుంది. సంపన్న వ్యాపారులు మరియు సంపన్న వ్యాపారులు కూడా వారి చర్యలకు సమాధానం చెప్పడానికి పిలవబడతారు. ఆత్మసంతృప్తి మరియు ఉదాసీనతతో జీవించే వారు కూడా తీర్పును ఎదుర్కొంటారు. దేవుడు ప్రతిఫలం ఇవ్వడు లేదా శిక్షించడు అని వారి హృదయాలలో నమ్ముతూ, పర్యవసానాలను అందించడంలో అతని పాత్రను నిరాకరిస్తూ వారు తప్పుడు భద్రతతో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రభువు తీర్పు దినం వచ్చినప్పుడు, వారి పతనానికి గురైన వారు దైవిక న్యాయం ఫలితంగా అలా చేస్తారని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే వారు దేవుని చట్టాన్ని అతిక్రమించారు మరియు రక్షకుని విమోచన త్యాగంపై విశ్వాసం లేదు.

సమీపిస్తున్న తీర్పుల నుండి బాధ. (14-18)
రాబోయే విధ్వంసం గురించిన ఈ భయంకరమైన హెచ్చరిక సీయోనులోని పాపుల హృదయాల్లో భయాన్ని కలిగించడానికి సరిపోతుంది. ఇది లార్డ్ యొక్క గొప్ప రోజు యొక్క ఆసన్న రాకను సూచిస్తుంది, ఆ రోజు వారిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ద్వారా అతను తనను తాను బహిర్గతం చేస్తాడు. ప్రభువు యొక్క ఈ రోజు వేగంగా సమీపిస్తోంది, మరియు అది దేవుని అనియంత్రిత కోపంతో గుర్తించబడుతుంది, దాని అత్యంత తీవ్రతను చేరుకుంటుంది. పాపులకు, ఇది అసమానమైన ఇబ్బందులు మరియు బాధల రోజు అవుతుంది.
దేవుని సహనాన్ని చూసి మనం ఆత్మసంతృప్తి చెందకూడదు. ఒక వ్యక్తి మొత్తం ప్రపంచాన్ని సంపాదించుకున్నా, తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే అతనికి ఏమి లాభం? మరియు వారి ఆత్మకు బదులుగా ఎవరైనా ఏమి అందించగలరు? బదులుగా, రాబోయే కోపం నుండి పారిపోయి, శాశ్వతమైన మంచితనానికి దారితీసే మార్గాన్ని ఎంచుకుందాం, అది మన నుండి ఎన్నటికీ తీసుకోబడదు. అలా చేయడం ద్వారా, ఏ సంఘటనకైనా మనం సిద్ధంగా ఉంటాము మరియు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసులోని దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని ఏదీ వేరు చేయదు.Shortcut Links
జెఫన్యా - Zephaniah : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |