Numbers - సంఖ్యాకాండము 1 | View All

1. వారు ఐగుప్తుదేశము నుండి బయలువెళ్లిన రెండవ సంవత్సరము రెండవ నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణ్య మందలి ప్రత్యక్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను

1. അവര് മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോവ സീനായിമരുഭൂമിയില് സമാഗമനക്കുടാരത്തില്വെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാല്

2. ఇశ్రాయేలీయుల వంశముల చొప్పున వారి వారి పితరుల కుటుంబములనుబట్టి వారి వారి పెద్దల చొప్పున మగవారినందరిని లెక్కించి సర్వసమాజ సంఖ్యను వ్రాయించుము.

2. നിങ്ങള് യിസ്രായേല്മക്കളില് ഗോത്രംഗോത്രമായും കുടുംബംകുടുംബമായും സകലപുരുഷന്മാരെയും ആളാംപ്രതി പേര്വഴി ചാര്ത്തി സംഘത്തിന്റെ ആകത്തുക എടുക്കേണം.

3. ఇశ్రాయేలీయులలో సైన్యముగా వెళ్లు వారిని, అనగా ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబట్టి నీవును అహరోనును లెక్కింపవలెను.

3. നീയും അഹരോനും യിസ്രായേലില് ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു, യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടുവാന് പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഗണംഗണമായി എണ്ണേണം.

4. మరియు ప్రతి గోత్రములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో ముఖ్యుడు, మీతోకూడ ఉండవలెను.

4. ഔരോ ഗോത്രത്തില്നിന്നു തന്റെ കുടുംബത്തില് തലവനായ ഒരുത്തന് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണം.

5. మీతో కూడ ఉండవలసిన వారి పేళ్లు ఏవేవనగా రూబేను గోత్రములో షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు;

5. നിങ്ങളോടുകൂടെ നില്ക്കേണ്ടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ പേരാവിതുരൂബേന് ഗോത്രത്തില് ശെദേയൂരിന്റെ മകന് എലീസൂര്;

6. షిమ్యోను గోత్రములో సూరీషద్దాయి కుమారుడైన షెలుమీయేలు

6. ശിമെയോന് ഗോത്രത്തില് സൂരീശദ്ദായിയുടെ മകന് ശെലൂമീയേല്;

7. యూదా గోత్రములో అమ్మినాదాబు కుమారుడైన నయస్సోను

7. യെഹൂദാഗോത്രത്തില് അമ്മീനാദാബിന്റെ മകന് നഹശോന് ;

8. ఇశ్శాఖారు గోత్రములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు

8. യിസ്സാഖാര് ഗോത്രത്തില് സൂവാരിന്റെ മകന് നെഥനയേല്;

9. జెబూలూను గోత్రములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు

9. സെബൂലൂന് ഗോത്രത്തില് ഹോലോന്റെ മകന് എലീയാബ്;

10. యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫ్రాయిము గోత్రములో అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనష్షే గోత్రములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు

10. യോസേഫിന്റെ മക്കളില് എഫ്രയീംഗോത്രത്തില് അമ്മീഹൂദിന്റെ മകന് എലീശാമാ; മനശ്ശെഗോത്രത്തില് പെദാസൂരിന്റെ മകന് ഗമലീയേല്;

11. బెన్యామీను గోత్రములో గిద్యోనీ కుమారుడైన అబీదాను

11. ബെന്യാമീന് ഗോത്രത്തില് ഗിദെയോനിയുടെ മകന് അബീദാന് ;

12. దాను గోత్రములో ఆమీషద్దాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు

12. ദാന് ഗോത്രത്തില് അമ്മീശദ്ദായിയുടെ മകന് അഹീയേസെര്;

13. ఆషేరు గోత్రములో ఒక్రాను కుమారుడైన పగీయేలు

13. ആശേര്ഗോത്രത്തില് ഒക്രാന്റെ മകന് പഗീയേല്;

14. గాదు గోత్రములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు

14. ഗാദ് ഗോത്രത്തില് ദെയൂവേലിന്റെ മകന് എലീയാസാഫ്;

15. నఫ్తాలి గోత్రములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి.

15. നഫ്താലിഗോത്രത്തില് ഏനാന്റെ മകന് അഹീര.

16. వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల గోత్రములలో ప్రధానులు ఇశ్రాయేలీయుల కుటుంబములకు పెద్దలును.

16. ഇവര് സംഘത്തില്നിന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രങ്ങളില് പ്രഭുക്കന്മാരും യിസ്രായേലില് സഹസ്രാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു.

17. పేళ్ల చేత వివరింపబడిన ఆ మనుష్యులను మోషే అహ రోనులు పిలుచుకొని రెండవ నెల మొదటి తేదిని సర్వ సమాజమును కూర్చెను.

17. കുറിക്കപ്പെട്ട ഈ പുരുഷന്മാരെ മോശെയും അഹരോനും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.

18. ఇరువది ఏండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయముగలవారు తమ తమ వంశావళులను బట్టి తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబ ములను తమ తమ పెద్దల సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

18. രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവര് സര്വ്വസഭയെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി; അവര് ഗോത്രം ഗോത്രമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മോലോട്ടു പേരു പേരായി താന്താങ്ങളുടെ വംശവിവരം അറിയിച്ചു.

19. యెహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపించినట్లు సీనాయి అరణ్యములో మోషే వారిని లెక్కించెను.

19. യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെ അവന് സീനായിമരുഭൂമിയില്വെച്ചു അവരുടെ എണ്ണമെടുത്തു.

20. ఇశ్రాయేలు ప్రథమ కుమారుడైన రూబేను పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియ చెప్పగా రూబేను గోత్రములో లెక్కింపబడిన వారు నలుబది యారువేల ఐదువందలమంది యైరి.

20. യിസ്രായേലിന്റെ മൂത്തമകനായ രൂബേന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികള് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു, യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും

21. షిమ్యోను పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండ్లు

21. പേരുപേരായി രൂബേന് ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാല്പത്താറായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്.

22. మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి పెద్దల సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

22. ശിമെയോന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും

23. షిమ్యోను గోత్రములో లెక్కింపబడినవారు ఏబది తొమ్మిదివేల మూడు వందలమంది యైరి.

23. പേരുപേരായി ശിമെയോന് ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറു പേര്.

24. గాదు పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

24. ഗാദിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

25. గాదు గోత్రములో లెక్కింపబడినవారు నలుబది యయిదువేల ఆరువందల ఏబదిమంది యైరి.

25. ഗാദ് ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാല്പത്തയ്യായിരത്തറുനൂറ്റമ്പതു പേര്.

26. యూదా పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలు కొని పైప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

26. യെഹൂദയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

27. యూదా గోత్రములో లెక్కింపబడిన వారు డెబ్బది నాలుగువేల ఆరువందలమంది యైరి.

27. യെഹൂദാഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് എഴുപത്തുനാലായിരത്തറുനൂറു പേര്.

28. ఇశ్శాఖారు పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

28. യിസ്സാഖാരിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

29. ఇశ్శాఖారు గోత్రములో లెక్కింపబడిన వారు ఏబది నాలుగువేల నాలుగువందల మంది యైరి.

29. യിസ്സാഖാര്ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് അമ്പത്തുനാലായിരത്തി നാനൂറു പേര്.

30. జెబూలూను పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

30. സെബൂലൂന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും

31. జెబూలూను గోత్రములో లెక్కింపబడిన వారు ఏబది యేడువేల నాలుగువందల మంది యైరి.

31. പേരു പേരായി സെബൂലൂന് ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് അമ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറു പേര്.

32. యోసేపు పుత్రుల వంశావళి, అనగా ఎఫ్రాయిము పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లు వారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

32. യോസേഫിന്റെ മക്കളില് എഫ്രയീമിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും

33. యోసేపు గోత్రములో లెక్కింపబడిన వారు నలుబదివేల ఐదువందల మంది యైరి.

33. പേരുപേരായി എഫ്രയീംഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാല്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്.

34. మనష్షే పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

34. മനശ്ശെയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

35. మనష్షే గోత్రములో లెక్కింప బడినవారు ముప్పది రెండువేల రెండు వందల మంది యైరి.

35. മനശ്ശെഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് മുപ്പത്തീരായിരത്തിരുനൂറു പേര്.

36. బెన్యామీను పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

36. ബെന്യാമീന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

37. బెన్యామీను గోత్రములో లెక్కింపబడిన వారు ముప్పది యైదువేల నాలుగువందల మంది యైరి.

37. ബെന്യാമീന് ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറു പേര്.

38. దాను పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లు వారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

38. ദാന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

39. దానుగోత్రములో లెక్కింప బడినవారు అరువది రెండువేల ఏడువందల మంది యైరి.

39. ദാന് ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് അറുപത്തീരായിരത്തെഴുനൂറു പേര്.

40. ఆషేరు పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

40. ആശേരിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

41. ఆషేరు గోత్రములో లెక్కింప బడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదువందలమంది యైరి.

41. ആശേര്ഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാല്പത്തോരായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്.

42. నఫ్తాలి పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా

42. നഫ്താലിയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി

43. నఫ్తాలి గోత్రములో లెక్కింప బడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగువందలమంది యైరి.

43. നഫ്താലിഗോത്രത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് അമ്പത്തുമൂവായിരത്തി നാനൂറു പേര്.

44. వీరు లెక్కింపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహ రోనును తమ తమ పితరుల కుటుంబములనుబట్టి ఒక్కొక్క డుగా ఏర్పడిన ప్రధానులును లెక్కించిన వారు.

44. മോശെയും അഹരോനും ഗോത്രത്തിന്നു ഒരുവന് വീതം യിസ്രായേല്പ്രഭുക്കന്മാരായ പന്ത്രണ്ടു പുരുഷന്മാരും കൂടി എണ്ണമെടുത്തവര് ഇവര് തന്നേ.

45. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పున లెక్కింపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా బయలు వెళ్లిన ఇశ్రాయేలీయులందరు

45. യിസ്രായേല്മക്കളില് ഗോത്രംഗോത്രമായി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരുമായി

46. లెక్కింపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి.

46. എണ്ണപ്പെട്ടവര് ആകെ ആറു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പതു പേര് ആയിരുന്നു.

47. అయితే లేవీయులు తమ పితరుల గోత్రము చొప్పున వారితో పాటు లెక్కింపబడలేదు.

47. ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് ലേവ്യരെ പിതൃഗോത്രമായി എണ്ണിയില്ല.

48. ఏలయనగా యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచ్చియుండెను నీవు లేవీ గోత్రమును లెక్కింపకూడదు.

48. ലേവിഗോത്രത്തെ മാത്രം എണ്ണരുതു;

49. ఇశ్రాయేలీ యుల మొత్తమునకు వారి మొత్తమును చేర్చకూడదు.

49. യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഇടയില് അവരുടെ സംഖ്യ എടുക്കയും അരുതു എന്നു യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചിരുന്നു.

50. నీవు సాక్ష్యపు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణము లన్నిటిమీదను దానిలో చేరిన వాటన్నిటి మీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని ఉపకర ణములన్నిటిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుట్టు దిగవలసిన వారై యుందురు.
అపో. కార్యములు 7:44, ప్రకటన గ్రంథం 15:5

50. ലേവ്യരെ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്നും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങള്ക്കും വസ്തുക്കള്ക്കും ഒക്കെ വിചാരകന്മാരായി നിയമിക്കേണം; അവര് തിരുനിവാസവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും വഹിക്കേണം; അവര് അതിന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്കയും തിരുനിവാസത്തിന്റെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ചു പാര്ക്കയും വേണം.

51. మందిరము సాగబోవునప్పుడు లేవీయులే దాని విప్పవలెను, మందిరము దిగునప్పుడు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అన్యుడు సమీపించిన యెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును.

51. തിരുനിവാസം പുറപ്പെടുമ്പോള് ലേവ്യര് അതു അഴിച്ചെടുക്കേണം; തിരുനിവാസം അടിക്കുമ്പോള് ലേവ്യര് അതു നിവിര്ത്തേണം; ഒരന്യന് അടുത്തുവന്നാല് മരണ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം.

52. ఇశ్రాయేలీయులు తమ తమ సేనల చొప్పున ప్రతివాడును తన తన పాళెములో తన తన ధ్వజము నొద్ద దిగవలెను.

52. യിസ്രായേല്മക്കള് ഗണംഗണമായി ഔരോരുത്തന് താന്താന്റെ പാളയത്തിലും ഔരോരുത്തന് താന്താന്റെ കൊടിക്കരികെയും ഇങ്ങനെ കൂടാരം അടിക്കേണം.

53. ఇశ్రాయేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునట్లు లేవీయులు సాక్ష్యపు గుడారము చుట్టు దిగవలెను; వారు సాక్ష్యపు గుడారమును కాపాడవలెను.

53. എന്നാല് യിസ്രായേല്മക്കളുടെ സംഘത്തിന്മേല് ക്രോധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ലേവ്യര് സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്നു ചുറ്റം പാളയമിറങ്ങേണം; ലേവ്യര് സാക്ഷ്യ നിവാസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കേണം

54. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటిని తప్పకుండ ఇశ్రాయేలీయులు చేసిరి.

54. എന്നു യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാം യിസ്രായേല്മക്കള് ചെയ്തു; അതു പോലെ തന്നെ അവര് ചെയ്തു.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్య. (1-43) 
ఎంతమంది ఉన్నారో చూడడానికి మరియు వారు యుద్ధాలకు సిద్ధంగా ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి మరియు భూమిని విభజించడానికి దేవుడు ప్రజలను లెక్కించాడు. ఆ సమయంలో వారికి శత్రువులు లేకపోయినా, భవిష్యత్తులో జరిగే యుద్ధాలకు వారు సిద్ధంగా ఉండాలి. ప్రతిదీ శాంతియుతంగా కనిపించినప్పటికీ, మన జీవితంలో చెడు విషయాలతో పోరాడటానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని ఇది మనకు బోధిస్తుంది. 

ప్రజల సంఖ్య. (44-46) 
అరణ్యంలో జీవించడానికి అవసరమైన ప్రతిదీ ఇది. దేవుడు వారికి ప్రతిరోజు కావలసినవన్నీ ఉండేలా చూసుకున్నాడు. దేవుడు తన వాగ్దానాలను ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడో మనం చూసినప్పుడు, అది అసాధ్యమని అనిపించినప్పుడు కూడా, తన అనుచరుల కోసం ఆయన ఇంకా ప్లాన్ చేసిన విషయాల పట్ల మనకు నిరీక్షణనిస్తుంది. 

మిగిలిన వారితో లేవీయులు లెక్కించబడలేదు. (47-54)
ప్రత్యేక గుడారాన్ని మరియు దాని ముఖ్యమైన వస్తువులను చూసుకునే ప్రజలను లేవీయులు అని పిలుస్తారు. బంగారు దూడతో అవతలి వ్యక్తులు తప్పు చేసినప్పుడు వారు గొప్ప పని చేసారు కాబట్టి వారు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు. లేవీయులు మాత్రమే ప్రత్యేక వస్తువులను తాకడం మరియు చూడడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే వారు వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్నారు. మనం యేసును తెలుసుకునే ముందు, మనం దేవునితో స్నేహం చేయలేము. కానీ మనం యేసును విశ్వసించి, ఆయన కుటుంబంలో భాగమైనప్పుడు, మనం దేవునికి ప్రత్యేక సహాయకులుగా లేదా పూజారులుగా ఉంటాము. దేవునికి కోపం తెప్పించే పనులు చేయకుండా జాగ్రత్తపడాలి, ఎందుకంటే అది మంచిది కాదు. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాము మరియు ఆయన చెప్పినట్లే చేయాలని కోరుకుంటున్నాము కాబట్టి మనం ఇతరులకు భిన్నంగా ఉంటాము. మనం దేవునికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలలో సహాయం చేస్తే, మనం పట్టింపు లేని దైనందిన విషయాలలో ఎక్కువగా మునిగిపోకూడదు. మరియు దేవుడు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో అదే చేయడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నించాలి. Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |