Numbers - సంఖ్యాకాండము 10 | View All

1. యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు రెండు వెండి బూరలు చేయించుకొనుము;

1. യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാല്

2. నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును సేనలను తర్లించుటకును నీకుండవలెను.

2. വെള്ളികൊണ്ടു രണ്ടു കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക; അടിപ്പു പണിയായി അവയെ ഉണ്ടാക്കേണം; അവ നിനക്കു സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനും പാളയത്തെ പുറപ്പെടുവിപ്പാനും ഉതകേണം.

3. ఊదువారు వాటిని ఊదునప్పుడు సమాజము ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునెదుట నీ యొద్దకు కూడి రావలెను.

3. അവ ഊതുമ്പോള് സഭ മുഴുവനും സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതില്ക്കല് നിന്റെ അടുക്കല് കൂടേണം.

4. వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశ్రాయేలీయుల సమూహములకు ముఖ్యులైన ప్రధానులు నీయొద్దకు కూడి రావలెను.

4. ഒരു കാഹളം മാത്രം ഊതിയാല് യിസ്രായേലിന്റെ സഹസ്രാധിപന്മാരായ പ്രഭുക്കന്മാര് നിന്റെ അടുക്കല് കൂടേണം.

5. మీరు ఆర్భాటముగా ఊదునప్పుడు తూర్పుదిక్కున దిగియున్న సైన్యములు సాగవలెను.

5. ഗംഭീരധ്വനി ഊതുമ്പോള് കിഴക്കെ പാളയങ്ങള് യാത്ര പുറപ്പെടേണം.

6. మీరు రెండవమారు ఆర్భాటముగా ఊదునప్పుడు దక్షిణదిక్కున దిగిన సైన్య ములు సాగవలెను. వారు ప్రయాణమైపోవునప్పుడు ఆర్భాటముగా ఊదవలెను.

6. രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഗംഭീരധ്വനി ഊതുമ്പോള് തെക്കെ പാളയങ്ങള് യാത്രപുറപ്പെടേണം; ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ പുറപ്പാടുകള്ക്കായി ഗംഭീരധ്വനി ഊതേണം

7. సమాజమును కూర్చునప్పుడు ఊదవలెను గాని ఆర్భాటము చేయవలదు.

7. സഭയെ കൂട്ടേണ്ടതിന്നു ഊതുമ്പോള് ഗംഭീരധ്വനി ഊതരുതു.

8. అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నిత్యమైన కట్టడనుబట్టి అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును.

8. അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാര് ആകുന്നു കാഹളം ഊതേണ്ടതു; ഇതു നിങ്ങള്ക്കു തലമുറതലമുറയായി എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.

9. మిమ్మును బాధించు శత్రువులకు విరోధముగా మీ దేశములో యుద్ధమునకు వెళ్లునప్పుడు ఆ బూరలు ఆర్భాటముగా ఊదవలెను అప్పుడు మీ దేవు డైన యెహోవా సన్నిధిని మీరు జ్ఞాపకమునకు వచ్చి మీ శత్రువులనుండి రక్షింపబడుదురు.

9. നിങ്ങളുടെ ദേശത്തു നിങ്ങളെ ഞെരുക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ നേരെ നിങ്ങള് യുദ്ധത്തിന്നു പോകുമ്പോള് ഗംഭീരധ്വനിയായി കാഹളം ഊതേണം; എന്നാല് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ ഔര്ത്തു ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷിക്കും.

10. మరియు ఉత్సవ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల ఆరంభ ములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అర్పించునప్పుడు ఆ బూరలు ఊదవలెను అప్పుడు అవి మీ దేవుని సన్నిధిని మీకు జ్ఞాపకార్థముగా ఉండును మీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే.

10. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും മാസാരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങള് ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിക്കുമ്പോള് കാഹളം ഊതേണം; അവ നിങ്ങള്ക്കു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ജ്ഞാപകമായിരിക്കും; യഹോവയായ ഞാന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആകുന്നു.

11. రెండవ సంవత్సరము రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము సాక్ష్యపు మందిరము మీదనుండి పైకెత్తబడెను గనుక ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి అరణ్యములోనుండి ప్రయాణములు చేయసాగిరి.

11. അനന്തരം രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം തിയ്യതി മേഘം സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്മേല്നിന്നു പൊങ്ങി.

12. తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణ్యములో నిలిచెను.

12. അപ്പോള് യിസ്രായേല്മക്കള് സീനായിമരുഭൂമിയില്നിന്നു യാത്രപുറപ്പെട്ടു; മേഘം പാറാന് മരുഭൂമിയില് വന്നുനിന്നു.

13. యెహోవా మోషే చేత పలికించిన మాటనుబట్టి వారు మొదట ప్రయాణము చేసిరి.

13. യഹോവ മോശെമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുപോലെ അവര് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി യാത്രപുറപ്പെട്ടു.

14. యూదీయుల పాళెపు ధ్వజము వారి సేనల చొప్పున ముందర సాగెను; అమ్మీనాదాబు కుమారుడైన నయస్సోను ఆ సైన్యమునకు అధిపతి.

14. യെഹൂദാമക്കളുടെ കൊടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി ആദ്യം പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ സേനാപതി അമ്മീനാദാബിന്റെ മകന് നഹശോന് .

15. ఇశ్శాఖారీయుల గోత్రసైన్యమునకు సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు అధిపతి.

15. യിസ്സാഖാര്മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി സൂവാരിന്റെ മകന് നെഥനയേല്.

16. జెబూలూనీయుల గోత్రసైన్యమునకు హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అధిపతి.

16. സെബൂലൂന് മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി ഹേലോന്റെ മകന് എലീയാബ്.

17. మందిరము విప్పబడి నప్పుడు గెర్షోనీయులును మెరారీయులును మందిరమును మోయుచు సాగిరి.

17. അപ്പോള് തിരുനിവാസം അഴിച്ചു താഴ്ത്തി; ഗേര്ശോന്യരും മെരാര്യ്യരും തിരുനിവാസം ചുമന്നുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു.

18. రూబేనీయుల పాళెము ధ్వజము వారి సేనలచొప్పున సాగెను. ఆ సైన్యమునకు షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అధిపతి.

18. പിന്നെ രൂബേന്റെ കൊടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ സേനാപതി ശെദേയൂരിന്റെ മകന് എലീസൂര്.

19. షిమ్యోనీయుల గోత్రసైన్యమునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన షెలుమీయేలు అధిపతి.

19. ശിമെയോന് മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി സൂരിശദ്ദായിയുടെ മകന് ശെലൂമിയേല്.

20. గాదీయుల గోత్రసైన్యమునకు దెయువేలు కుమారుడైన ఎలీయా సాపు అధిపతి.

20. ഗാദ് മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി ദെയൂവേലിന്റെ മകന് എലീയാസാഫ്.

21. కహాతీయులు పరిశుద్ధమైనవాటిని మోయుచుసాగిరి; అందరు వచ్చులోగా వారు మందిరమును నిలువబెట్టిరి.

21. അപ്പോള് കെഹാത്യര് വിശുദ്ധസാധനങ്ങള് ചമന്നുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു; ഇവര് എത്തുമ്പോഴേക്കു തിരുനിവാസം നിവിര്ത്തുകഴിയും.

22. ఎఫ్రాయీమీయుల పాళెపు ధ్వజము వారి సేనల చొప్పున సాగెను; ఆ సైన్యమునకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి.

22. പിന്നെ എഫ്രയീംമക്കളുടെ കൊടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ സേനാപതി അമ്മീഹൂദിന്റെ മകന് എലീശാമാ.

23. పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనష్షీయుల గోత్ర సైన్యమునకు అధిపతి.

23. മനശ്ശെമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി പെദാസൂരിന്റെ മകന് ഗമലീയേല്.

24. గిద్యోనీ కుమారుడైన అబీదాను బెన్యామీనుల గోత్రసైన్యమునకు అధిపతి.

24. ബെന്യാമീന് മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി ഗിദെയോനിയുടെ മകന് അബീദാന് .

25. దానీయుల పాళెపు ధ్వజము సాగెను; అది పాళెములన్నిటిలో వెనుక నుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైన్యమునకు అధిపతి

25. പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാപാളയങ്ങളിലും ഒടുവിലത്തേതായിരുന്ന ദാന് മക്കളുടെ കൊടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ സേനാപതി അമ്മീശദ്ദായിയുടെ മകനായ അഹീയേസേര്.

26. ఒక్రాను కుమారుడైన పగీయేలు ఆషేరీయుల గోత్రసైన్య మునకు అధిపతి.

26. ആശേര്മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി ഒക്രാന്റെ മകന് പഗീയേല്.

27. ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫ్తాలీయుల గోత్రసైన్య మునకు అధిపతి.

27. നഫ്താലിമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സേനാപതി ഏനാന്റെ മകന് അഹീര.

28. ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణముచేయు నప్పుడు తమ తమ సైన్యముల చొప్పుననే ప్రయాణమై సాగిరి.

28. യിസ്രായേല്മക്കള് യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോള് ഗണംഗണമായുള്ള അവരുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

29. మోషే మామయగు మిద్యానీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు హోబాబుతో మోషే యెహోవా మా కిచ్చెదనని చెప్పిన స్థలమునకు మేము ప్రయాణమై పోవుచున్నాము; మాతోకూడ రమ్ము; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు తాను చేయబోవు మేలునుగూర్చి వాగ్దానము చేసెననగా

29. പിന്നെ മോശെ തന്റെ അമ്മായപ്പനായ രെയൂവേല് എന്ന മിദ്യാനന്റെ മകനായ ഹോബാബിനോടുനിങ്ങള്ക്കു ഞാന് തരുമെന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്ത ദേശത്തേക്കു ഞങ്ങള് യാത്രചെയ്യുന്നു; യഹോവ യിസ്രായേലിന്നു നന്മ ചൊല്ലിയിരിക്കകൊണ്ടു നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക; ഞങ്ങള് നിനക്കു നന്മചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു.

30. అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశస్థుల యొద్దకును వెళ్లుదుననెను.

30. അവന് അവനോടുഞാന് വരുന്നില്ല; എന്റെ സ്വദേശത്തേക്കും ചാര്ച്ചക്കാരുടെ അടുക്കലേക്കും ഞാന് പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

31. అందుకు మోషే నీవు దయ చేసి మమ్మును విడువకుము; ఎట్లనగా ఈ అరణ్యమందు మేము దిగవలసిన స్థలములు నీకు తెలిసియున్నవి; నీవు మాకు కన్నులవలె ఉందువు.

31. അതിന്നു അവന് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകരുതേ; മരുഭൂമിയില് ഞങ്ങള് പാളയമിറങ്ങേണ്ടതു എങ്ങനെ എന്നു നീ അറിയുന്നു; നീ ഞങ്ങള്ക്കു കണ്ണായിരിക്കും.

32. మరియు నీవు మాతోకూడ వచ్చినయెడల యెహోవా మాకు ఏ మేలుచేయునో ఆ మేలునుబట్టి మేము నీకు మేలు చేయుదుమనెను.

32. ഞങ്ങളോടുകൂടെ പോന്നാല് യഹോവ ഞങ്ങള്ക്കു ചെയ്യുന്ന നന്മപോലെ തന്നേ ഞങ്ങള് നിനക്കും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു.

33. వారు యెహోవా కొండ నుండి మూడు దినముల ప్రయాణముచేసిరి; వారికి విశ్రాంతిస్థలము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల ప్రయాణములో యెహోవా నిబంధన మందసము వారికి ముందుగా సాగెను.

33. അനന്തരം അവര് യഹോവയുടെ പര്വ്വതം വിട്ടു മൂന്നു ദിവസത്തെ വഴി പോയി; യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകം അവര്ക്കും വിശ്രാമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്നു മൂന്നു ദിവസത്തെ വഴി മുമ്പോട്ടു പോയി.

34. వారు తాము దిగిన స్థలమునుండి సాగినప్పుడు యెహోవా మేఘము పగటివేళ వారిమీద ఉండెను.

34. പാളയം പുറപ്പെട്ടപ്പോള് യഹോവയുടെ മേഘം പകല് സമയം അവര്ക്കും മീതെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

35. ఆ మందసము సాగినప్పుడు మోషేయెహోవా లెమ్ము; నీ శత్రువులు చెదరి పోవుదురుగాక, నిన్ను ద్వేషించువారు నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురుగాక యనెను.

35. പെട്ടകം പുറപ്പെടുമ്പോള് മോശെയഹോവേ, എഴുന്നേല്ക്കേണമേ; നിന്റെ ശത്രുക്കള് ചിതറുകയും നിന്നെ പകെക്കുന്നവര് നിന്റെ മുമ്പില് നിന്നു ഔടിപ്പോകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നു പറയും.

36. అది నిలిచినప్పుడు అతడుయెహోవా, ఇశ్రాయేలు వేవేల మధ్యకు మరల రమ్మనెను.

36. അതു വിശ്രമിക്കുമ്പോള് അവന് യഹോവേ, അനേകായിരമായ യിസ്രായേലിന്റെ അടുക്കല് മടങ്ങിവരേണമേ എന്നു പറയും.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
వెండి బాకాలు. (1-10) 
చాలా కాలం క్రితం, ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమైన వార్తలను చెప్పడానికి బాకాలు ఉపయోగించమని ప్రజలకు చెప్పబడింది. ఈ బాకాలు దేవుని సందేశంలా ఉన్నాయి, ప్రజలు మంచిగా మరియు సంతోషంగా ఎలా ఉండాలో తెలియజేస్తాయి. చెడు పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులు తమ మార్గాలను మార్చుకోవడానికి వారు సహాయం చేసారు మరియు విచారంగా లేదా చిక్కుకుపోయిన వారికి ఆశను అందించారు. వారు స్వర్గానికి వారి ప్రయాణంలో ప్రజలకు సహాయం చేసారు, చెడు విషయాలతో పోరాడటానికి వారికి శక్తిని ఇచ్చారు మరియు చివరికి వారు గెలుస్తామని వారికి వాగ్దానం చేశారు. సువార్త మనకు యేసు త్యాగాన్ని గుర్తుచేస్తుంది మరియు దేవుడు మనలను చూస్తున్నాడు మరియు రక్షిస్తున్నాడు. ప్రజలు సువార్త గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, వారు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో మరియు వారు ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకునే విధంగా, ఒప్పించడం, ఓదార్చడం లేదా బోధించడం వంటివి మాట్లాడాలి. ప్రతి ఒక్కరూ సువార్త సందేశానికి శ్రద్ధ చూపడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇది దేవుని నుండి వస్తుంది. 

ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి నుండి పారాన్‌కు తరలిస్తారు. (11-28) 
ఇశ్రాయేలీయులు దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు మౌంట్ సీనాయి అనే ప్రదేశంలో ఉండి, దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించాలో తెలుసుకున్న తర్వాత, వారు కనాను అనే ప్రాంతానికి ప్రయాణించడం ప్రారంభించారు. దేవుని నియమాల గురించి తెలుసుకోవడం మరియు తప్పు చేసినందుకు చింతించడం చాలా ముఖ్యం, అయితే మనం యేసు గురించి మరియు ఆయన బోధల గురించి మరియు అవి మనకు మంచిగా ఉండటానికి ఎలా సహాయపడతాయో కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇశ్రాయేలీయులు తమ ప్రయాణానికి దేవుని సూచనలను అనుసరించారు. Deu 1:6-8 దేవుని వాక్యం మరియు ఆత్మ మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపించే మేఘం లాంటివి. మనం కోల్పోయినట్లు అనిపించినా, మనం వాటిని అనుసరించినంత కాలం, మనం ఓకే. కథలోని వ్యక్తులు ఒక అరణ్యాన్ని విడిచిపెట్టి మరొక అరణ్యానికి వెళ్లారు, కానీ జీవితంలో, మనం ఎల్లప్పుడూ ఒక క్లిష్ట పరిస్థితి నుండి మరొకదానికి వెళుతూనే ఉంటాము. కొన్నిసార్లు మేము మార్పును మెరుగుపరుస్తుందని అనుకుంటాము, కానీ అది ఎల్లప్పుడూ ఆ విధంగా పని చేయదు. మనం స్వర్గానికి చేరుకునే వరకు మనం నిజంగా సంతోషంగా ఉండలేము, కానీ మనం అక్కడికి చేరుకున్నప్పుడు అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందని విశ్వసించవచ్చు. 

హోబాబ్‌ను కొనసాగించమని మోషే కోరాడు. (29-32) 
మోషే తన కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను తనతోపాటు కనాను అనే ప్రత్యేక ప్రదేశానికి రమ్మని అడిగాడు. స్వర్గం వంటి సంతోషకరమైన ప్రదేశానికి మనతో పాటు వచ్చేలా మన స్నేహితులను కూడా ప్రోత్సహించాలి. దేవుడిని కూడా నమ్మే వారితో స్నేహం చేయడం మంచిది. కొన్నిసార్లు, మనం ఈ ప్రపంచంలో చూడగలిగే వాటిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాము మరియు ఇతర ప్రపంచంలో మనం చూడలేని వాటి గురించి మరచిపోతాము. వారి ప్రయాణంలో వారికి సహాయం చేయమని మోషే తన స్నేహితుడు హోబాబ్‌ని కోరాడు. ఒక ప్రత్యేక క్లౌడ్ వారికి ఎక్కడికి వెళ్లాలో చూపిస్తుంది, కానీ హోబాబ్ ఇతర విషయాలలో సహాయం చేయగలడు. మన కోసం దేవుని ప్రణాళికను విశ్వసించినప్పుడు మన స్నేహితుల నుండి సహాయం కోరడం సరైందే. 

మోషే ఉచ్ఛరించిన ఆశీర్వాదం. (33-36)
ప్రజలు బయటకు వెళ్లి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ప్రార్థనతో మన రోజును ప్రారంభించాలని మరియు ముగించాలని ఇది మనకు గుర్తుచేస్తుంది. వారు తమ శత్రువులను చెదరగొట్టమని దేవుడు కోరుతూ ప్రత్యేక పెట్టెను కదిలించినప్పుడు మోషే ప్రార్థన చేశాడు. దేవుణ్ణి ఇష్టపడని మరియు అతని బోధనలకు మరియు అతని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారు, కానీ దేవుడు వారిని సులభంగా ఓడించగలడు. వారు ప్రత్యేక పెట్టెను తరలించడం మానేసినప్పుడు, మోషే తన ప్రజలకు విశ్రాంతి ఇవ్వమని దేవుడు ప్రార్థించాడు. దేవుడు ఎల్లవేళలా వారితో ఉన్నప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు చాలా సంతోషిస్తారు. వారు సురక్షితంగా ఉండటం గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. దేవుడు తమ పక్షాన ఉండడం నిజంగా అదృష్టవంతులు మరియు వారికి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |