Numbers - సంఖ్యాకాండము 10 | View All

1. యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు రెండు వెండి బూరలు చేయించుకొనుము;

1. পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,

2. నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును సేనలను తర్లించుటకును నీకుండవలెను.

2. তুমি দুইটী রৌপ্যময় তূরী নির্ম্মাণ কর; পিটান রৌপ্যে তাহা নির্ম্মাণ কর; তুমি তাহা মণ্ডলীকে আহ্বান করিবার জন্য ও শিবির সকলের যাত্রার জন্য ব্যবহার করিবে।

3. ఊదువారు వాటిని ఊదునప్పుడు సమాజము ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునెదుట నీ యొద్దకు కూడి రావలెను.

3. সেই দুই তূরী বাজিলে সমস্ত মণ্ডলী সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে তোমার নিকটে একত্র হইবে।

4. వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశ్రాయేలీయుల సమూహములకు ముఖ్యులైన ప్రధానులు నీయొద్దకు కూడి రావలెను.

4. কিন্তু একটী তূরী বাজাইলে অধ্যক্ষগণ, ইস্রায়েলের সহস্রপতিগণ, তোমার নিকটে একত্র হইবে।

5. మీరు ఆర్భాటముగా ఊదునప్పుడు తూర్పుదిక్కున దిగియున్న సైన్యములు సాగవలెను.

5. তোমরা রণবাদ্য বাজাইলে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির উঠাইবে।

6. మీరు రెండవమారు ఆర్భాటముగా ఊదునప్పుడు దక్షిణదిక్కున దిగిన సైన్య ములు సాగవలెను. వారు ప్రయాణమైపోవునప్పుడు ఆర్భాటముగా ఊదవలెను.

6. তোমরা দ্বিতীয় বার রণবাদ্য বাজাইলে দক্ষিণদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির উঠাইবে; তাহাদের প্রস্থানার্থ রণবাদ্য বাজাইতে হইবে।

7. సమాజమును కూర్చునప్పుడు ఊదవలెను గాని ఆర్భాటము చేయవలదు.

7. কিন্তু সমাজের সমাগমার্থে তূরী বাজাইবার সময়ে তোমরা রণবাদ্য বাজাইও না।

8. అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నిత్యమైన కట్టడనుబట్టి అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును.

8. হারোণের সন্তান যাজকেরা সেই তূরী বাজাইবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধির নিমিত্ত তোমরা তাহা রাখিবে।

9. మిమ్మును బాధించు శత్రువులకు విరోధముగా మీ దేశములో యుద్ధమునకు వెళ్లునప్పుడు ఆ బూరలు ఆర్భాటముగా ఊదవలెను అప్పుడు మీ దేవు డైన యెహోవా సన్నిధిని మీరు జ్ఞాపకమునకు వచ్చి మీ శత్రువులనుండి రక్షింపబడుదురు.

9. আর যে সময়ে তোমরা আপন দেশে তোমাদের ক্লেশদায়ক বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবে, তৎকালে এই তূরীতে রণবাদ্য বাজাইবে; তাহাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তোমাদিগকে স্মরণ করা যাইবে, ও তোমরা আপনাদের শত্রুগণ হইতে নিস্তার পাইবে।

10. మరియు ఉత్సవ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల ఆరంభ ములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అర్పించునప్పుడు ఆ బూరలు ఊదవలెను అప్పుడు అవి మీ దేవుని సన్నిధిని మీకు జ్ఞాపకార్థముగా ఉండును మీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే.

10. আর তোমাদের আনন্দের দিনে, পর্ব্বদিনে ও মাসারম্ভে তোমাদের হোমের ও তোমাদের মঙ্গলার্থক বলিদানের উপলক্ষে তোমরা সেই তূরী বাজাইবে; তাহাতে তাহা তোমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে তোমাদের স্মরণার্থক হইবে। আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

11. రెండవ సంవత్సరము రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము సాక్ష్యపు మందిరము మీదనుండి పైకెత్తబడెను గనుక ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి అరణ్యములోనుండి ప్రయాణములు చేయసాగిరి.

11. পরে দ্বিতীয় বৎসর দ্বিতীয় মাসে, মাসের বিংশতিতম দিবসে সেই মেঘ সাক্ষ্যের আবাসের উপর হইতে ঊর্দ্ধে নীত হইল।

12. తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణ్యములో నిలిచెను.

12. তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের যাত্রার নিয়মানুসারে সীনয় প্রান্তর হইতে যাত্রা করিল, পরে সেই মেঘ পারণ প্রান্তরে অবস্থিতি করিল।

13. యెహోవా మోషే చేత పలికించిన మాటనుబట్టి వారు మొదట ప్రయాణము చేసిరి.

13. মোশি দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা এই প্রথম বার যাত্রা করিল।

14. యూదీయుల పాళెపు ధ్వజము వారి సేనల చొప్పున ముందర సాగెను; అమ్మీనాదాబు కుమారుడైన నయస్సోను ఆ సైన్యమునకు అధిపతి.

14. প্রথমে আপন সৈন্যগণের সহিত যিহূদা-সন্তানগণের শিবিরের পতাকা চলিল; অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন তাহাদের সেনাপতি ছিলেন।

15. ఇశ్శాఖారీయుల గోత్రసైన్యమునకు సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు అధిపతి.

15. আর সূয়ারের পুত্র নথনেল ইষাখর-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

16. జెబూలూనీయుల గోత్రసైన్యమునకు హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అధిపతి.

16. আর হেলোনের পুত্র ইলীয়াব সবূলূন-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

17. మందిరము విప్పబడి నప్పుడు గెర్షోనీయులును మెరారీయులును మందిరమును మోయుచు సాగిరి.

17. পরে আবাস তোলা হইল, এবং গের্শোনের সন্তানগণ ও মরারির সন্তানগণ সেই আবাস বহন করিয়া অগ্রসর হইল।

18. రూబేనీయుల పాళెము ధ్వజము వారి సేనలచొప్పున సాగెను. ఆ సైన్యమునకు షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అధిపతి.

18. তৎপরে আপন সৈন্যগণের সহিত রূবেণের শিবিরের পতাকা চলিল; শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর তাহাদের সেনাপতি ছিলেন।

19. షిమ్యోనీయుల గోత్రసైన్యమునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన షెలుమీయేలు అధిపతి.

19. আর সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল শিমিয়োন-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

20. గాదీయుల గోత్రసైన్యమునకు దెయువేలు కుమారుడైన ఎలీయా సాపు అధిపతి.

20. দ্যূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গাদ-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

21. కహాతీయులు పరిశుద్ధమైనవాటిని మోయుచుసాగిరి; అందరు వచ్చులోగా వారు మందిరమును నిలువబెట్టిరి.

21. পরে কহাতীয়েরা ধর্ম্মধাম বহন করতঃ যাত্রা করিল; এবং গন্তব্য স্থানে উহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আবাস স্থাপিত হইল।

22. ఎఫ్రాయీమీయుల పాళెపు ధ్వజము వారి సేనల చొప్పున సాగెను; ఆ సైన్యమునకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి.

22. পরে আপন সৈন্যগণের সহিত ইফ্রয়িম-সন্তানগণের শিবিরের পতাকা চলিল; অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা তাহাদের সেনাপতি ছিলেন।

23. పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనష్షీయుల గోత్ర సైన్యమునకు అధిపతి.

23. আর পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল মনঃশি-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

24. గిద్యోనీ కుమారుడైన అబీదాను బెన్యామీనుల గోత్రసైన్యమునకు అధిపతి.

24. গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যামীন-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

25. దానీయుల పాళెపు ధ్వజము సాగెను; అది పాళెములన్నిటిలో వెనుక నుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైన్యమునకు అధిపతి

25. পরে সমস্ত শিবিরের পশ্চাতে আপন সৈন্যের সহিত দান-সন্তানগণের শিবিরের পতাকা চলিল; অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর তাহাদের সেনাপতি ছিলেন।

26. ఒక్రాను కుమారుడైన పగీయేలు ఆషేరీయుల గోత్రసైన్య మునకు అధిపతి.

26. আর অক্রণের পুত্র পগীয়েল আশের-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

27. ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫ్తాలీయుల గోత్రసైన్య మునకు అధిపతి.

27. ঐননের পুত্র অহীরঃ নপ্তালি-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন।

28. ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణముచేయు నప్పుడు తమ తమ సైన్యముల చొప్పుననే ప్రయాణమై సాగిరి.

28. ইস্রায়েল-সন্তানগণের যাত্রার এই নিয়ম ছিল; তাহারা এইরূপে যাত্রা করিত।

29. మోషే మామయగు మిద్యానీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు హోబాబుతో మోషే యెహోవా మా కిచ్చెదనని చెప్పిన స్థలమునకు మేము ప్రయాణమై పోవుచున్నాము; మాతోకూడ రమ్ము; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు తాను చేయబోవు మేలునుగూర్చి వాగ్దానము చేసెననగా

29. আর মোশি আপন শ্বশুর মিদিয়োনীয় রূয়েলের পুত্র হোববকে কহিলেন, সদাপ্রভু আমাদিগকে যে স্থান দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাত্রা করিতেছি; তুমিও আমাদের সহিত আইস, আমরা তোমার মঙ্গল করিব, কেননা সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

30. అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశస్థుల యొద్దకును వెళ్లుదుననెను.

30. তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমি যাইব না, আমি আপন দেশে ও আপন জ্ঞাতিদের নিকটে যাইব।

31. అందుకు మోషే నీవు దయ చేసి మమ్మును విడువకుము; ఎట్లనగా ఈ అరణ్యమందు మేము దిగవలసిన స్థలములు నీకు తెలిసియున్నవి; నీవు మాకు కన్నులవలె ఉందువు.

31. মোশি কহিলেন, বিনয় করি, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, কেননা প্রান্তরের মধ্যে আমাদের শিবির স্থাপনের বিষয় তুমি জান, আর তুমি আমাদের চক্ষুঃস্বরূপ হইবে।

32. మరియు నీవు మాతోకూడ వచ్చినయెడల యెహోవా మాకు ఏ మేలుచేయునో ఆ మేలునుబట్టి మేము నీకు మేలు చేయుదుమనెను.

32. আর যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যাও, তবে এই ফল হইবে, সদাপ্রভু আমাদের প্রতি যে মঙ্গল করিবেন, আমরা তোমার প্রতি তাহাই করিব।

33. వారు యెహోవా కొండ నుండి మూడు దినముల ప్రయాణముచేసిరి; వారికి విశ్రాంతిస్థలము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల ప్రయాణములో యెహోవా నిబంధన మందసము వారికి ముందుగా సాగెను.

33. পরে তাহারা সদাপ্রভুর পর্ব্বত হইতে তিন দিনের পথ গমন করিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক তাহাদের জন্য বিশ্রাম-স্থানের অন্বেষণার্থে তিন দিনের পথ তাহাদের অগ্রগামী হইল।

34. వారు తాము దిగిన స్థలమునుండి సాగినప్పుడు యెహోవా మేఘము పగటివేళ వారిమీద ఉండెను.

34. আর শিবির হইতে স্থানান্তরে গমন সময়ে সদাপ্রভুর মেঘ দিবসে তাহাদের উপরে থাকিত।

35. ఆ మందసము సాగినప్పుడు మోషేయెహోవా లెమ్ము; నీ శత్రువులు చెదరి పోవుదురుగాక, నిన్ను ద్వేషించువారు నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురుగాక యనెను.

35. আর সিন্দুকের অগ্রসর হইবার সময়ে মোশি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, উঠ, তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক, তোমার বিদ্বেষিগণ তোমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক।

36. అది నిలిచినప్పుడు అతడుయెహోవా, ఇశ్రాయేలు వేవేల మధ్యకు మరల రమ్మనెను.

36. আর উহার বিশ্রামকালে তিনি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রের অযুত অযুতের কাছে ফিরিয়া আইস।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
వెండి బాకాలు. (1-10) 
చాలా కాలం క్రితం, ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమైన వార్తలను చెప్పడానికి బాకాలు ఉపయోగించమని ప్రజలకు చెప్పబడింది. ఈ బాకాలు దేవుని సందేశంలా ఉన్నాయి, ప్రజలు మంచిగా మరియు సంతోషంగా ఎలా ఉండాలో తెలియజేస్తాయి. చెడు పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులు తమ మార్గాలను మార్చుకోవడానికి వారు సహాయం చేసారు మరియు విచారంగా లేదా చిక్కుకుపోయిన వారికి ఆశను అందించారు. వారు స్వర్గానికి వారి ప్రయాణంలో ప్రజలకు సహాయం చేసారు, చెడు విషయాలతో పోరాడటానికి వారికి శక్తిని ఇచ్చారు మరియు చివరికి వారు గెలుస్తామని వారికి వాగ్దానం చేశారు. సువార్త మనకు యేసు త్యాగాన్ని గుర్తుచేస్తుంది మరియు దేవుడు మనలను చూస్తున్నాడు మరియు రక్షిస్తున్నాడు. ప్రజలు సువార్త గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, వారు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో మరియు వారు ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకునే విధంగా, ఒప్పించడం, ఓదార్చడం లేదా బోధించడం వంటివి మాట్లాడాలి. ప్రతి ఒక్కరూ సువార్త సందేశానికి శ్రద్ధ చూపడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇది దేవుని నుండి వస్తుంది. 

ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి నుండి పారాన్‌కు తరలిస్తారు. (11-28) 
ఇశ్రాయేలీయులు దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు మౌంట్ సీనాయి అనే ప్రదేశంలో ఉండి, దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించాలో తెలుసుకున్న తర్వాత, వారు కనాను అనే ప్రాంతానికి ప్రయాణించడం ప్రారంభించారు. దేవుని నియమాల గురించి తెలుసుకోవడం మరియు తప్పు చేసినందుకు చింతించడం చాలా ముఖ్యం, అయితే మనం యేసు గురించి మరియు ఆయన బోధల గురించి మరియు అవి మనకు మంచిగా ఉండటానికి ఎలా సహాయపడతాయో కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇశ్రాయేలీయులు తమ ప్రయాణానికి దేవుని సూచనలను అనుసరించారు. Deu 1:6-8 దేవుని వాక్యం మరియు ఆత్మ మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపించే మేఘం లాంటివి. మనం కోల్పోయినట్లు అనిపించినా, మనం వాటిని అనుసరించినంత కాలం, మనం ఓకే. కథలోని వ్యక్తులు ఒక అరణ్యాన్ని విడిచిపెట్టి మరొక అరణ్యానికి వెళ్లారు, కానీ జీవితంలో, మనం ఎల్లప్పుడూ ఒక క్లిష్ట పరిస్థితి నుండి మరొకదానికి వెళుతూనే ఉంటాము. కొన్నిసార్లు మేము మార్పును మెరుగుపరుస్తుందని అనుకుంటాము, కానీ అది ఎల్లప్పుడూ ఆ విధంగా పని చేయదు. మనం స్వర్గానికి చేరుకునే వరకు మనం నిజంగా సంతోషంగా ఉండలేము, కానీ మనం అక్కడికి చేరుకున్నప్పుడు అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందని విశ్వసించవచ్చు. 

హోబాబ్‌ను కొనసాగించమని మోషే కోరాడు. (29-32) 
మోషే తన కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను తనతోపాటు కనాను అనే ప్రత్యేక ప్రదేశానికి రమ్మని అడిగాడు. స్వర్గం వంటి సంతోషకరమైన ప్రదేశానికి మనతో పాటు వచ్చేలా మన స్నేహితులను కూడా ప్రోత్సహించాలి. దేవుడిని కూడా నమ్మే వారితో స్నేహం చేయడం మంచిది. కొన్నిసార్లు, మనం ఈ ప్రపంచంలో చూడగలిగే వాటిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాము మరియు ఇతర ప్రపంచంలో మనం చూడలేని వాటి గురించి మరచిపోతాము. వారి ప్రయాణంలో వారికి సహాయం చేయమని మోషే తన స్నేహితుడు హోబాబ్‌ని కోరాడు. ఒక ప్రత్యేక క్లౌడ్ వారికి ఎక్కడికి వెళ్లాలో చూపిస్తుంది, కానీ హోబాబ్ ఇతర విషయాలలో సహాయం చేయగలడు. మన కోసం దేవుని ప్రణాళికను విశ్వసించినప్పుడు మన స్నేహితుల నుండి సహాయం కోరడం సరైందే. 

మోషే ఉచ్ఛరించిన ఆశీర్వాదం. (33-36)
ప్రజలు బయటకు వెళ్లి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ప్రార్థనతో మన రోజును ప్రారంభించాలని మరియు ముగించాలని ఇది మనకు గుర్తుచేస్తుంది. వారు తమ శత్రువులను చెదరగొట్టమని దేవుడు కోరుతూ ప్రత్యేక పెట్టెను కదిలించినప్పుడు మోషే ప్రార్థన చేశాడు. దేవుణ్ణి ఇష్టపడని మరియు అతని బోధనలకు మరియు అతని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారు, కానీ దేవుడు వారిని సులభంగా ఓడించగలడు. వారు ప్రత్యేక పెట్టెను తరలించడం మానేసినప్పుడు, మోషే తన ప్రజలకు విశ్రాంతి ఇవ్వమని దేవుడు ప్రార్థించాడు. దేవుడు ఎల్లవేళలా వారితో ఉన్నప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు చాలా సంతోషిస్తారు. వారు సురక్షితంగా ఉండటం గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. దేవుడు తమ పక్షాన ఉండడం నిజంగా అదృష్టవంతులు మరియు వారికి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |