Numbers - సంఖ్యాకాండము 16 | View All

1. లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇస్హారు కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని

1. লেবির সন্তান কহাৎ, তাঁহার সন্তান যিষ্‌হর, সেই যিষ্‌হরের সন্তান যে কোরহ, সে এবং রূবেণ-সন্তানগণের মধ্যে ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবীরাম, এবং পেলতের পুত্র ওন দল বাঁধিল;

2. ఇశ్రాయేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజప్రధానులునైన రెండువందలయేబది మందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి

2. আর ইস্রায়েল-সন্তানদের দুই শত পঞ্চাশ জনের সহিত মোশির সম্মুখে উঠিল; ইহারা মণ্ডলীর অধ্যক্ষ, সমাজে সমাহূত ও প্রসিদ্ধ লোক ছিল।

3. మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ సర్వసమాజములోని ప్రతివాడును పరిశుద్ధుడే యెహోవా వారి మధ్యనున్నాడు; యెహోవా సంఘముమీద మిమ్మును మీరేల హెచ్చించుకొనుచున్నారనగా,

3. তাহারা মোশি ও হারোণের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে কহিল, তোমরা বড়ই অভিমানী; কেননা সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যেক জনই পবিত্র, এবং সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যবর্ত্তী; তবে তোমরা কেন সদাপ্রভুর সমাজের উপরে আপনাদিগকে উন্নত করিতেছ?

4. మోషే ఆ మాట విని సాగిలపడెను. అటు తరువాత అతడు కోరహుతోను వాని సమాజముతోను ఇట్లనెను

4. তখন মোশি তাহা শুনিয়া উবুড় হইয়া পড়িলেন।

5. తనవాడు ఎవడో పరిశుద్ధుడు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని తన సన్నిధికి రానిచ్చును. ఆయన తాను ఏర్పరచుకొనినవానిని తనయొద్దకు చేర్చు కొనును.
2 తిమోతికి 2:19

5. আর তিনি কোরহকে ও তাহার দলস্থ সকলকে কহিলেন, কে সদাপ্রভুর লোক, ও কে পবিত্র, কাহাকে তিনি আপনার নিকটবর্ত্তী করেন, তাহা সদাপ্রভু প্রাতঃকালে জানাইবেন; তিনি যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপনার নিকটবর্ত্তী করিবেন।

6. ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమస్త సమూహమునైన మీరును ధూపార్తులను తీసికొని వాటిలో అగ్నియుంచి రేపు యెహోవా సన్నిధిని వాటిమీద ధూపద్రవ్యము వేయుడి.

6. হে কোরহ ও কোরহের দলস্থ সকলে, এক কর্ম্ম কর;

7. అప్పుడు యెహోవా యే మనుష్యుని యేర్పరచుకొనునో వాడే పరిశుద్ధుడు. లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు.

7. তোমরা অঙ্গারধানী লও, এবং তাহাতে অগ্নি দিয়া কল্য সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার উপরে ধূপ দেও, তাহাতে সদাপ্রভু যাহাকে মনোনীত করিবেন, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে; হে লেবির সন্তানগণ, তোমরা বড়ই অভিমানী।

8. మరియమోషే కోరహుతో ఇట్లనెను లేవి కుమారులారా వినుడి.

8. পরে মোশি কোরহকে কহিলেন, হে লেবির সন্তানগণ, বিনয় করি, আমার কথা শুন।

9. తన మందిర సేవచేయుటకు యెహోవా మిమ్మును తనయొద్దకు చేర్చుకొనుటయు, మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునట్లు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల సమాజములోనుండి మిమ్మును వేరు పరచుటయు మీకు అల్పముగా కనబడునా?

9. ইহা কি তোমাদের কাছে ক্ষুদ্র বিষয় যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদিগকে ইস্রায়েল-মণ্ডলী হইতে পৃথক্‌ করিয়া সদাপ্রভুর আবাসের সেবাকর্ম্ম করণার্থে ও মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার পরিচর্য্যা করণার্থে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন;

10. ఆయన నిన్నును నీతో లేవీయులైన నీ గోత్రపువారి నందరిని చేర్చుకొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకత్వముకూడ కోరుచున్నారు.

10. আর তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার সমস্ত ভ্রাতাকে অর্থাৎ লেবির সন্তানগণকে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন? আর তোমরা কি যাজকত্বেরও চেষ্টা করিতেছ?

11. ఇందు నిమిత్తము నీవును నీ సమస్తసమాజమును యెహోవాకు విరోధముగా పోగైయున్నారు. అహరోను ఎవడు? అతనికి విరోధముగా మీరు సణుగనేల అనెను.

11. অতএব তুমি ও তোমার সমস্ত দল সদাপ্রভুরই প্রতিকূলে একত্র হইয়াছ; আর হারোণ কে যে তোমরা তাঁহার প্রতিকূলে বচসা কর?

12. అప్పుడు మోషే ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములను పిలువనంపించెను.

12. পরে মোশি ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবীরামকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা যাইব না;

13. అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణ్యములో మమ్మును చంపవలెనని పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశములోనుండి మమ్మును తీసికొనివచ్చుట చాలనట్టు, మామీద ప్రభుత్వము చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా?

13. ইহা কি ক্ষুদ্র বিষয় যে, তুমি আমাদিগকে প্রান্তরে মারিবার জন্য দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ হইতে আনিয়াছ? তুমি কি আমাদের উপরে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তৃত্বও করিবে?

14. అంతేకాదు, నీవు పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశములోనికి మమ్మును తీసికొని రాలేదు; పొలములు ద్రాక్షతోటలుగల స్వాస్థ్యము మాకియ్యలేదు; ఈ మనుష్యుల కన్నులను ఊడదీయుదువా? మేము రాము అనిరి.

14. আর, তুমি ত আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে আন নাই, শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকারও দেও নাই। তুমি কি এই লোকদের চক্ষু উৎপাটন করিবে? আমরা যাইব না।

15. అందుకు మోషే మిక్కిలి కోపించి నీవు వారి నైవేద్యమును లక్ష్యపెట్టకుము. ఒక్క గాడిదనైనను వారియొద్ద నేను తీసికొన లేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని చేయలేదని యెహోవా యొద్ద మనవిచేసెను.

15. তখন মোশি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন, উহাদের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিও না; আমি উহাদের হইতে একটী গর্দ্দভও লই নাই, আর উহাদের এক জনেরও হিংসা করি নাই।

16. మరియమోషే కోరహుతొ నీవును నీ సర్వసమూహమును, అనగా నీవును వారును అహరోనును రేపు యెహోవా సన్నిధిని నిలువవలెను.

16. পরে মোশি কোরহকে কহিলেন, তুমি ও তোমার দলস্থ সকলে, তোমরা কল্য হারোণের সহিত সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে;

17. మీలో ప్రతివాడును తన తన ధూపార్తిని తీసికొని వాటి మీద ధూపద్రవ్యము వేసి, ఒక్కొక్కడు తన ధూపార్తిని పట్టుకొని రెండువందల ఏబది ధూపార్తులను యెహోవా సన్నిధికి తేవలెను, నీవును అహరోనును ఒక్కొక్కడు తన ధూపార్తిని తేవలెనని చెప్పెను.

17. প্রত্যেক জন অঙ্গারধানী লইয়া তাহার উপরে ধূপ দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে আপন আপন অঙ্গারধানী উপস্থিত করিবে; দুই শত পঞ্চাশটী অঙ্গারধানী উপস্থিত করিবে; এবং তুমি ও হারোণ আপন আপন অঙ্গারধানী লইবে।

18. కాబట్టి వారిలో ప్రతివాడును తన ధూపార్తిని తీసికొని వాటిలో అగ్ని యుంచి వాటిమీద ధూప ద్రవ్యము వేసినప్పుడు, వారును మోషే అహరోనులును ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునొద్ద నిలిచిరి.

18. পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন অঙ্গারধানী লইয়া তাহার মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ধূপ দিয়া মোশি ও হারোণের সহিত সমাগম-তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইল।

19. కోరహు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దకు సర్వసమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సర్వసమాజమునకు కనబడెను.
యూదా 1:11

19. আর কোরহ সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে তাঁহাদের প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে সমবেত করিল। তখন সদাপ্রভুর প্রতাপ সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ হইল।

20. అప్పుడు యెహోవా మీరు ఈ సమాజములోనుండి అవతలికి వెళ్లుడి.

20. পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্য হইতে পৃথক্‌ হও;

21. క్షణములో నేను వారిని కాల్చివేయుదునని మోషే అహరోనులతో చెప్పగా

21. আমি এক নিমিষে ইহাদিগকে সংহার করি।

22. వారు సాగిలపడి సమస్త శరీరాత్మలకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొక్కడు పాపముచేసినందున ఈ సమస్త సమాజము మీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి.
హెబ్రీయులకు 12:9

22. তাঁহারা উবুড় হইয়া পড়িলেন, ও কহিলেন, হে ঈশ্বর, হে যাবতীয় শরীরস্থ আত্মার ঈশ্বর, এক জন পাপ করিলে তুমি কি সমস্ত মণ্ডলীর উপরে কোপাবিষ্ট হইবে?

23. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

23. তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,

24. కోరహు దాతాను అబీరాములయొక్క నివాసముల చుట్టుపట్లనుండి తొలగిపోవుడని జనసమాజముతో చెప్పుము.

24. তুমি মণ্ডলীকে বল, তোমরা কোরহের, দাথনের ও অবীরামের আবাসের চতুর্দ্দিক্‌ হইতে উঠিয়া যাও।

25. అప్పుడు మోషే లేచి దాతాను అబీరాముల యొద్దకు వెళ్లగా ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలు అతని వెంట వెళ్లిరి.

25. আর মোশি উঠিয়া দাথনের ও অবীরামের নিকটে গেলেন, এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন।

26. అతడు ఈ దుష్టుల గుడారముల యొద్ద నుండి తొలగి పోవుడి; మీరు వారి పాపములన్నిటిలో పాలివారై నశింపక యుండునట్లు వారికి కలిగినదేదియు ముట్టకుడి అని ఆ సమాజముతో అనెను.
2 తిమోతికి 2:19

26. পরে তিনি মণ্ডলীকে কহিলেন, বিনয় করি, তোমরা এই দুষ্ট লোকদের তাম্বুর নিকট হইতে উঠিয়া যাও, ইহাদের কিছুই স্পর্শ করিও না, পাছে ইহাদের সমস্ত পাপে বিনষ্ট হও।

27. కాబట్టి వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసముల యొద్దనుండి ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భార్యలును వారి కుమారులును వారి పసిపిల్లలును తమ గుడారముల ద్వారమున నిలిచిరి.

27. তাহাতে তাহারা কোরহের, দাথনের ও অবীরামের আবাসের চারিদিক্‌ হইতে উঠিয়া গেল, আর দাথন ও অবীরাম বাহির হইয়া আপন আপন স্ত্রী, পুত্র ও শিশুগণের সহিত আপন আপন তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

28. మోషే ఈ సమస్త కార్యములను చేయుటకు యెహోవా నన్ను పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు.

28. পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু আমাকে এই সমস্ত কার্য্য করিতে পাঠাইয়াছেন, আমি স্বেচ্ছানুসারে করি নাই, তাহা তোমরা ইহাতেই জানিতে পারিবে।

29. మనుష్యులందరికి వచ్చు మరణమువంటి మరణము వీరు పొందిన యెడలను, సమస్త మనుష్యులకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా నన్నుపంప లేదు.

29. সাধারণ লোকদের মরণের ন্যায় যদি এই মনুষ্যেরা মরে, কিম্বা সাধারণ লোকের শাস্তির ন্যায় যদি ইহাদের শাস্তি হয়, তবে সদাপ্রভু আমাকে পাঠান নাই।

30. అయితే యెహోవా గొప్ప వింత పుట్టించుటవలన వారు ప్రాణములతో పాతాళములో కూలునట్లు భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమస్తమును మింగి వేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్ష్యము చేసిరని మీకు తెలియుననెను.

30. কিন্তু সদাপ্রভু যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি আপন মুখ বিস্তার করিয়া ইহাদিগকে ও ইহাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করে, আর ইহারা জীবদ্দশায় পাতালে নামে, তবে ইহারা যে সদাপ্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তোমরা জানিতে পারিবে।

31. అతడు ఆ మాటలన్నియు చెప్పి చాలించగానే వారి క్రింది నేల నెరవిడిచెను.

31. পরে মোশির এই সমস্ত কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি বিদীর্ণ হইল,

32. భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు సంబంధులందరిని వారి సమస్త సంపాద్యమును మింగివేసెను.

32. আর পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে, তাহাদের পরিজনগণকে ও কোরহের সপক্ষ সমস্ত লোককে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করিল।

33. వారును వారి సంబంధులందరును ప్రాణముతో పాతాళములో కూలిరి; భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి.

33. তাহাতে তাহারা ও তাহাদের সমস্ত পরিজন জীবদ্দশায় পাতালে নামিল, এবং পৃথিবী তাহাদের উপরে চাপিয়া পড়িল; এইরূপে তাহারা সমাজের মধ্য হইতে লুপ্ত হইল।

34. వారి చుట్టునున్న ఇశ్రాయేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి.

34. আর তাহাদের রবে চারিদিকের সমস্ত ইস্রায়েল পলায়ন করিল, কেননা তাহারা বলিল, পাছে পৃথিবী আমাদিগকে গ্রাস করে।

35. మరియయెహోవా యొద్దనుండి అగ్ని బయలుదేరి ధూపార్పణమును తెచ్చిన ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాల్చివేసెను.

35. আর সদাপ্রভু হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া যাহারা ধূপ নিবেদন করিয়াছিল, সেই দুই শত পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করিল।

36. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుతో ఇట్లనుము ఆ అగ్నిమధ్యనుండి ఆ ధూపార్తులను ఎత్తుము, అవి ప్రతిష్ఠితమైనవి.

36. পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,

37. ఆ అగ్నిని దూరముగా చల్లుము.

37. তুমি হারোণ যাজকের পুত্র ইলীয়াসরকে বল, সে দাহস্থান হইতে ঐ সকল অঙ্গারধানী উঠাইয়া লউক, এবং তাহার অগ্নি দূরে ঝাড়িয়া ফেলুক, কেননা সেই সকল অঙ্গারধানী পবিত্র।

38. పాపముచేసి తమ ప్రాణములకు ముప్పు తెచ్చుకొనిన వీరి ధూపార్తులను తీసికొని బలిపీఠమునకు కప్పుగా వెడల్పయిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సన్నిధికి వాటిని తెచ్చినందున అవి ప్రతిష్ఠితమైనవి; అవి ఇశ్రాయేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును.
హెబ్రీయులకు 12:3

38. আর ঐ যে পাপীরা আপন আপন প্রাণের প্রতিকূলে পাপ করিয়াছিল, তাহাদের অঙ্গারধানী সকল পিটাইয়া যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ পাত প্রস্তুত করা হউক, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে সে সকল নিবেদন করিয়াছিল; অতএব সে সকল পবিত্র; আর সে সকল ইস্রায়েল-সন্তানগণের পক্ষে চিহ্ন হইবে।

39. అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అన్యుడెవడును యెహోవా సన్నిధిని ధూపము అర్పింప సమీపించి,

39. তাহাতে যাহারা পুড়িয়া মরিল, তাহারা পিত্তলের যে যে অঙ্গারধানী নিবেদন করিয়াছিল, ইলীয়াসর যাজক সে সকল গ্রহণ করিলেন; এবং তাহা পিটাইয়া যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ পাত প্রস্তুত করা গেল;

40. కోరహువలెను అతని సమాజము వలెను కాకుండునట్లు ఇశ్రాయేలీయులకు జ్ఞాపకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాల్చబడిన వారు అర్పించిన యిత్తడి ధూపార్తులను తీసి యెహోవా మోషే ద్వారా తనతో చెప్పినట్లు వాటితో బలిపీఠమునకు కప్పుగా వెడల్పయిన రేకులు చేయించెను.

40. উহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের স্মরণার্থে হইল, যেন হারোণ বংশজাত ভিন্ন অন্য গোষ্ঠীভূক্ত কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর সম্মুখে ধূপ উৎসর্গ করিতে নিকটে না যায়, এবং কোরহের ও তাহার দলের মত না হয়; সদাপ্রভু মোশির দ্বারা তাহাকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

41. మరునాడు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా ప్రజలను చంపితిరని చెప్పి
1 కోరింథీయులకు 10:10

41. তথাপি পর দিনে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে বচসা করিয়া কহিল, তোমরাই সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে বধ করিলে।

42. సమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా కూడెను. వారు ప్రత్యక్షపు గుడారమువైపు తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమ్మెను; యెహోవా మహిమయు కనబడెను.

42. আর মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইলে তাহারা সমাগম-তাম্বুর দিকে মুখ ফিরাইল, আর দেখ, মেঘ তাহা আচ্ছাদন করিয়াছে, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

43. మోషే అహరోనులు ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుటికి రాగా

43. তখন মোশি ও হারোণ সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

44. యెహోవా మీరు ఈ సమాజము మధ్యనుండి తొలగిపోవుడి,

44. আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,

45. క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియ్యగా వారు సాగిలపడిరి.

45. তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্য হইতে উঠিয়া যাও, আমি এক নিমিষে ইহাদিগকে সংহার করিব।

46. అప్పుడు మోషే నీవు ధూపార్తిని తీసికొని బలిపీఠపు నిప్పులతో నింపి ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొద్దకు వెళ్లి వారినిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుము; కోపము యెహోవా సన్నిధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలు పెట్టెనని అహరోనుతో చెప్పగా

46. তখন তাঁহারা উবুড় হইয়া পড়িলেন। আর মোশি হারোণকে কহিলেন, তোমার অঙ্গারধানী লও, ও যজ্ঞবেদির উপর হইতে অগ্নি লইয়া তাহার মধ্যে দেও, এবং তাহাতে ধূপ দিয়া শীঘ্র মণ্ডলীর নিকটে গিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর; কেননা সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে ক্রোধ নির্গত হইল, মহামারী আরম্ভ হইল।

47. మోషే చెప్పినట్లు అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధ్యకు పరుగెత్తి పోయినప్పుడు తెగులు జనులలో మొదలుపెట్టి యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ జనుల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేసెను.

47. আর মোশি যেমন বলিলেন, অমনি হারোণ [অঙ্গারধানী] লইয়া সমাজের মধ্যে দৌড়িয়া গেলেন; আর দেখ, লোকদের মধ্যে মহামারী আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ধূপ দিয়া লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

48. అతడు చచ్చినవారికిని బ్రతికియున్న వారికిని మధ్యను నిలువబడగా తెగులు ఆగెను.

48. তিনি মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলেন; তাহাতে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

49. కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయిన వారు గాక పదునాలుగు వేల ఏడువందలమంది ఆ తెగులు చేత చచ్చిరి.

49. যাহারা কোরহের ব্যাপারে মারা পড়ে, তাহারা ছাড়া আর চৌদ্দ সহস্র সাত শত লোক ঐ মহামারীতে মারা পড়িল।

50. ఆ తెగులు ఆగినప్పుడు అహరోను ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారము దగ్గరనున్న మోషే యొద్దకు తిరిగి వచ్చెను.

50. পরে হারোণ সমাগম-তাম্বুর দ্বারে মোশির নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে মহামারী নিবৃত্ত হইল।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
కోరహు, దాతాన్ మరియు అబిరామ్ కోరహుల తిరుగుబాటు యాజకత్వం కోసం పోరాడుతుంది. (1-11) 
ప్రజలు చాలా గర్వంగా మరియు ఇతరుల కంటే మెరుగ్గా ఉండాలని కోరుకున్నప్పుడు, వారు సమస్యలను కలిగిస్తారు. ఇశ్రాయేలీయులు అని పిలువబడే దేవుణ్ణి అనుసరించే వ్యక్తుల సమూహంలో ఇది జరిగింది. దేవుడు అహరోను మరియు అతని కుటుంబాన్ని తమ నాయకులుగా ఎన్నుకోవడం వారిలో కొందరికి నచ్చలేదు. ప్రజలు తప్పులు చేసారు మరియు దేవుడు వారి పట్ల సంతోషించలేదు కాబట్టి ఫిర్యాదు చేయడానికి వారికి సరైన కారణం లేదు. కానీ మోషే మరియు అహరోనులు తమను నడిపించడానికి దేవునిచే ఎన్నుకోబడినప్పటికీ, వారు ముఖ్యులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారని వారు ఆరోపించారు. 1. స్పిరిట్ లెవలర్స్ అంటే దేవుడు తమ కోసం ఎన్నుకున్న నాయకుల మాట వినని వ్యక్తులు. 2. చాలా కాలం క్రితం, మోషే అనే వ్యక్తి దేవుని సహాయం కోసం అడిగాడు. అతను చాలా తెలివైనవాడు మరియు అతనికి అవసరమైనప్పుడు సలహా అడగడం తెలుసు. దేవుడి ఇంట్లో ప్రత్యేక సహాయకులుగా ఉన్న మరికొంతమందితో మాట్లాడి ఇంత ముఖ్యమైన ఉద్యోగం చేయడం ఎంత అదృష్టమో వారికి గుర్తు చేశారు. తమకంటే ముఖ్యమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నవారిని చూసి అసూయపడవద్దని, ఎందుకంటే వారి కంటే తక్కువ ముఖ్యమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నవారు చాలా మంది ఉన్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు. 

దాతాన్ మరియు అబిరామ్ యొక్క అవిధేయత. (12-15) 
మోషే దాతాన్ మరియు అబీరామ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను వారి సమస్యల గురించి తనతో మాట్లాడమని అడిగాడు, కానీ వారు వినలేదు. వారు మోషే గురించి చెడు మాటలు చెప్పారు, అవి నిజం కాదు. కొన్నిసార్లు, ప్రశంసలకు అర్హమైన వ్యక్తులు వారు చేయని పనులకు నిందించబడతారు. మోషే సాధారణంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు అతని ద్వారా దేవుని గురించి నీచమైన మాటలు చెప్పడం వల్ల అతనికి చాలా కోపం వచ్చింది. మరుసటి రోజు తమ సహోదరుడు అహరోనుతో కలిసి ప్రత్యేక ధూపం వెలిగించడానికి వెళ్లాలని వారిని కోరాడు. కోరహు అనే మరొక వ్యక్తి కూడా రావాలనుకున్నాడు, కానీ అతను చాలా గర్వంగా మరియు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉన్నాడు. కొన్నిసార్లు, తమకు తాము మాత్రమే సహాయం చేయాలనుకునే వ్యక్తులు తమను తాము మరింత దిగజార్చుకుంటారు. 

మోషే మరియు ఆరోనుల మధ్యవర్తిత్వం లార్డ్ యొక్క మహిమ కనిపిస్తుంది. (16-22) 
ఆరోన్ మొదట నాయకుడిగా మారినప్పుడు, అతను ఉద్యోగం కోసం ఎంపిక చేయబడినట్లు చూపించడానికి దేవుని ప్రత్యేక ప్రకాశం కనిపించింది. Lev 9:23 మోషే మరియు అహరోను వారు సరైనదని భావించారు, మరియు దేవుడు వారికి మద్దతుగా మరియు వారి శత్రువులను గందరగోళానికి గురిచేసినట్లు అనిపించింది. ప్రజలు అపరాధ భావంతో ఉన్నప్పుడు, వారు దేవుని శక్తికి భయపడతారు. చెడ్డవారితో కాలక్షేపం చేయడం, వారితో చెడు పనులు చేయడం మంచిది కాదు. ఇతర వ్యక్తులు వారు చేయవలసిన పనిని చేయకపోయినా, మేము వారికి సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. మోషే మరియు ఆరోన్ చాలా కష్టపడి ప్రార్థించారు మరియు అది పనిచేసింది. 

భూమి దాతాన్ మరియు అబిరామ్‌లను మింగేస్తుంది. (23-34) 
చాలా కాలం క్రితం, ఇజ్రాయెల్‌లో మోషే అనే వ్యక్తిని కలుసుకున్న ముఖ్యమైన నాయకులు ఉన్నారు. ఇతరులకు నచ్చకపోయినా, నిబంధనలను పాటించే నాయకులను వినడం మరియు వారికి సహాయం చేయడం మాకు ముఖ్యం. మనం కూడా చెడు వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండి మంచిగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి. మోషే సహాయం కోసం దేవుణ్ణి అడిగాడు మరియు ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండడానికి అతనిని అనుసరించారు. మనం మంచిగా ఉండాలని మరియు చెడు విషయాలకు దూరంగా ఉండాలని ఎంచుకున్నప్పుడు, మనం సరైన పని చేస్తున్నామని చూపిస్తుంది. కానీ మనం చెడుగా ఉండాలని ఎంచుకుంటే, మనం ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు మరియు దేవుడు మనకు సహాయం చేయకపోవచ్చు. దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్న వ్యక్తులు ప్రత్యేకంగా చనిపోకపోతే, తాను అబద్ధం చెబుతున్నానని ఒప్పుకుంటానని మోషే చెప్పాడు. అప్పుడు, దేవుడు భూమిని తెరిచి, తిరుగుబాటుదారులను మరియు వారి పిల్లలందరినీ మింగేశాడు. వారు చాలా చెడ్డవారో లేదా దేవుడు ఇతర మార్గాల్లో వారికి మంచిగా ఉన్నారో మాకు తెలియదు, కానీ వారు అర్హులైన వాటిని పొందారని మాకు తెలుసు. ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం మరియు అసాధారణమైన మార్గాల్లో చెడు పనులు చేసే వ్యక్తులను దేవుడు శిక్షిస్తాడని చూపించాడు. నిజంగా ముఖ్యమైనది జరిగింది. ప్రజలు చాలా చెడ్డ పనులు చేస్తారు మరియు భూమి ఇప్పటికీ వాటన్నింటిని నిర్వహించగలగడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇతరుల తప్పుల నుండి మనం పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. నిజంగా చెడ్డ ప్రదేశానికి వెళ్లిన వ్యక్తుల రోదనలు మనం వినగలిగితే, అదే తప్పులు చేయకుండా మరియు ఇబ్బందుల్లో పడకుండా ఉండటానికి మేము మరింత కష్టపడతాము. 

కోరహ్ యొక్క సంస్థ వినియోగించింది. (35-40) 
కొంతమంది తన నియమాలను పాటించకుండా ధూపం సమర్పించినప్పుడు దేవుడు కోపంగా ఉన్నాడు, కాబట్టి అతను వారిని కాల్చివేసాడు. వారితో పాటు ఉన్న అహరోను తప్పించుకున్నారు. దేవుడు తన నియమాల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు వాటిని విస్మరించకూడదని కోరుకోడు. దుష్టులు బలులు అర్పిస్తే అది దేవునికి ఇష్టం ఉండదు. ఆరాధనలో ఉపయోగించే వస్తువులు దేవునికి చెందినవి మరియు అతని మహిమ కోసం ఉపయోగించాలి. బలిపీఠం మీద కప్పి ఉంచడం వల్ల ప్రజలకు ఏమి జరిగిందో గుర్తుచేస్తుంది, కాబట్టి వారు అదే తప్పు చేయరు. నియమాలను ఉల్లంఘించి, దేవుని సందేశాన్ని అనుసరించని వారు మరణానికి దారితీసే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. 

ప్రజలు గొణుగుతున్నారు ఒక ప్లేగు పంపబడింది. (41-50)
ప్రజలు వారి చెడు ప్రవర్తనకు నేల తెరిచి శిక్షించినప్పటికీ, వారు మళ్లీ అదే పనులను కొనసాగించారు. వారు మంచి వ్యక్తులు అని కూడా పేర్కొన్నారు, కానీ ఇప్పటికీ శిక్షించబడటం గురించి ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రజలు తమ హృదయాలను మార్చుకోవడానికి మరియు సరైన పని చేయడానికి దేవుని సహాయం అవసరమని ఇది చూపిస్తుంది. ప్రేమ ప్రజలను మంచి పనులు చేయగలదు, కానీ భయం మాత్రమే కాదు. ఒకప్పుడు, మోషే మరియు ఆరోన్ అనే ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు, ప్రజలు తప్పు చేసారు కాబట్టి క్షమించమని దేవుణ్ణి అడిగారు. దేవుణ్ణి మళ్లీ సంతోషపెట్టడానికి మరియు ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడానికి ఆరోన్ ప్రత్యేకంగా ఏదో చేశాడు. అందరినీ రక్షించాలని కోరుకునే హీరోలా ఉండేవాడు. ఇతరులు మనతో చెడుగా ప్రవర్తించినప్పటికీ మనం ఎల్లప్పుడూ దయతో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. లోకంలోని చెడు విషయాల నుండి మనల్ని రక్షించే యేసులా అహరోను ఉన్నాడు. అతను మనకు సహాయం చేయడానికి మరియు చెడు నుండి మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చాడు. దేవుడు మనం మంచివా చెడ్డవా అని నిర్ణయించే న్యాయమూర్తి లాంటివాడు. మనం చెడ్డవారైతే, క్షమించబడటానికి మనకు సహాయం కావాలి. యేసు తన ప్రాణాన్ని మనకోసం ఇచ్చి మనకు సహాయం చేసాడు. మనం తప్పులు చేసినా దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఇది తెలియజేస్తుంది. రోమీయులకు 5:8 Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |