Numbers - సంఖ్యాకాండము 25 | View All

1. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశ్రాయేలీయులు షిత్తీములో దిగియుండగా ప్రజలు మోయాబురాండ్రతో వ్యభిచారము చేయసాగిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:8, ప్రకటన గ్రంథం 2:14, ప్రకటన గ్రంథం 2:20

బిలాము తన స్వస్థలం నుండి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి బాలాకుకు చెప్పిన ఉపాయం వల్ల కలిగిన ఫలితమిది (సంఖ్యాకాండము 31:16 ప్రకటన గ్రంథం 2:14). ఇతర దేవుళ్ళకు అర్పణలివ్వడం, పూజ చేయడం ఇస్రాయేల్‌వారికి నిషేధం (నిర్గమకాండము 20:3 నిర్గమకాండము 22:20 నిర్గమకాండము 34:15).

2. ఆ స్త్రీలు తమ దేవతల బలులకు ప్రజలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి వారి దేవతలకు నమస్కరించిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 2:14

3. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులు బయల్పెయోరుతో కలిసికొనినందున వారిమీద యెహోవా కోపము రగులుకొనెను.

“యెహోవా కోపాగ్ని”– కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 యోహాను 3:36 రోమీయులకు 1:18 రోమీయులకు 2:5 ప్రకటన గ్రంథం 6:15-17 నోట్స్. దేవుని కోపాగ్ని గురించి బైబిల్లో కొన్ని వందల సార్లు రాసి ఉంది. ఏకైక నిజ దేవునికి మంచితనం, సత్యం, నీతిన్యాయాలు, పవిత్రత పట్ల అపారమైన ఆసక్తి ఉంది. అందువల్ల ఈ గుణాలకు వ్యతిరేకమైనవి ఆయన కోపాగ్ని రేకెత్తిస్తాయి. ఆయన కోపం చెడుతనాన్ని అసహ్యించుకునే లోపరహితమైన ఆయన పవిత్ర స్వభావం మూలంగా పుట్టేది. నిర్మలమైన వాటిపట్ల ఆయన ఆసక్తి, తన సృష్టి అయిన విశ్వానికి అత్యంత క్షేమం కలగాలన్న ఆయన ఆకాంక్ష – వీటిల్లోనుంచే ఆయన కోపం కలుగుతుంది. పాపం, చెడుతనం విషయంలో ఆయనకేమీ కోపం లేకపోతే ఆయన దేవుడే కాదు. మనుషుల్లో చూచినా న్యాయం కోసం ఆసక్తి ఉండే వారెవరైనా అన్యాయాన్ని చూచి కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండరు. దయను ప్రేమించే ఎవరైనా క్రూరత్వాన్ని చూచి కోపగించకుండా ఉండరు. సత్యమంటే ప్రీతి ఉన్న ఎవరైనా అసత్యాన్ని చూచి కోపగించుకోకుండా ఉండరు. న్యాయాన్ని, దయను, సత్యాన్ని గురించి ఒక వ్యక్తి ఎంతగా ఆసక్తి కలిగి ఉంటే అతడు లేక ఆమె వీటికి వ్యతిరేక లక్షణాలను అంతగా అసహ్యించుకుంటారు. పవిత్రతపట్ల దేవుని ఆసక్తి అంతులేనిది గనుక మనుషుల పాపాల పట్ల ఆయన కోపం కూడా అంతులేనిది. బైబిలు చెప్పేదాని ప్రకారం మనందరం దేవుని కోపానికి పాత్రులమే. తనకు కోపం తెప్పిస్తాయని దేవుడు చెప్పిన కొన్ని విషయాల జాబితా కోసం ద్వితీయోపదేశకాండము 4:25 నోట్ చూడండి. దేవుని కోపం గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన రిఫరెన్సులు – సంఖ్యాకాండము 1:53 సంఖ్యాకాండము 11:1 నిర్గమకాండము 32:10 లేవీయకాండము 26:28 ద్వితీయోపదేశకాండము 32:22 యెహోషువ 7:1 న్యాయాధిపతులు 2:12 2 రాజులు 17:18 2 రాజులు 24:20 కీర్తనల గ్రంథము 2:12 కీర్తనల గ్రంథము 7:11 కీర్తనల గ్రంథము 78:38 కీర్తనల గ్రంథము 78:49 కీర్తనల గ్రంథము 78:50 కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 యెషయా 5:25 యెషయా 10:5 యెషయా 13:9 యెషయా 66:15 నహూము 1:2 నహూము 1:5 మత్తయి 3:7 యోహాను 3:36 రోమీయులకు 1:18 రోమీయులకు 2:5 రోమీయులకు 2:8 రోమీయులకు 5:9 రోమీయులకు 9:22 ఎఫెసీయులకు 2:3 ఎఫెసీయులకు 5:6 1The 1:10 ప్రకటన గ్రంథం 6:16 ప్రకటన గ్రంథం 14:19 ప్రకటన గ్రంథం 15:1 ప్రకటన గ్రంథం 15:7 ప్రకటన గ్రంథం 19:15.

4. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నీవు ప్రజల అధిపతులనందరిని తోడుకొని, యెహోవా సన్నిధిని సూర్యునికి ఎదురుగా వారిని ఉరితీయుము. అప్పుడు యెహోవా కోపాగ్ని ఇశ్రాయేలీయులమీదనుండి తొలగిపోవునని చెప్పెను.

దేవుని కోపం తొలిగిపోవాలంటే పాపాన్ని ఖండించి తీర్పు తీర్చి పాపం చేసినవాళ్ళను శిక్షించాలి.

5. కాబట్టి మోషే ఇశ్రాయేలీయుల న్యాయాధి పతులను పిలిపించి మీలో ప్రతివాడును బయల్పెయో రుతో కలిసికొనిన తన తన వశములోనివారిని చంపవలెనని చెప్పెను.

6. ఇదిగో మోషే కన్నుల యెదుటను, ప్రత్య క్షపు గుడారము యొక్క ద్వారము నొద్ద ఏడ్చుచుండిన ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము యొక్క కన్నులయెదుటను, ఇశ్రాయేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరుల యొద్దకు ఒక మిద్యాను స్త్రీని తోడుకొనివచ్చెను.

ఇస్రాయేల్‌వారి నాయకుడు ఒకడు గర్వంగా బుద్ధి పూర్వకంగా బాహాటంగా ఈ పాపానికి ఒడికట్టడం ఎంత ఘోరం! (14 వ; సంఖ్యాకాండము 15:30-31)

7. యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు అది చూచి,

ఫీనెహాసు పాపానికి తగిన శిక్ష విధించడం ద్వారా దేవుని ప్రతిష్ఠను నిలబెట్టడం వల్ల దేవుని కోపాన్ని ప్రజల మీద నుండి మళ్ళించాడు. సంఖ్యాకాండము 31:2 నిర్గమకాండము 21:23-25 నోట్స్ చూడండి. బైబిల్లో దేవుని పేరుకు ఎలాంటి కళంకం రాకూడదని దేవుని పక్షంగా రోషం కలిగి ప్రవర్తించినవారిలో ఫీనెహాసు ఒకడు (1 సమూయేలు 17:26 1 సమూయేలు 17:46-47 1 రాజులు 19:10). నిజమైన ప్రతి విశ్వాసికి ఇలాంటి రోషం కాస్తో కూస్తో ఉంటుంది గదా. దేవుడు తన ప్రతిష్ఠను నిలబెట్టాలన్న ఇలాంటి అభిలాషను తన ప్రజల్లో చూచి అందుకు బదులుగా వారిని దీవిస్తాడు (1 సమూయేలు 2:30).

8. సమాజమునుండి లేచి, యీటెను చేత పట్టుకొని పడకచోటికి ఆ ఇశ్రాయేలీయుని వెంబడి వెళ్లి ఆ యిద్దరిని, అనగా ఆ ఇశ్రాయేలీయుని ఆ స్త్రీని కడుపులో గుండ దూసిపోవు నట్లు పొడిచెను; అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులలోనుండి తెగులు నిలిచి పోయెను.

9. ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులు చేత చనిపోయిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:8

10. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు,

11. వారి మధ్యను నేను ఓర్వలేని దానిని తాను ఓర్వలేకపోవుట వలన ఇశ్రాయేలీయుల మీదనుండి నా కోపము మళ్లించెను గనుక నేను ఓర్వలేకయుండియు ఇశ్రాయేలీయులను నశింపజేయలేదు.

12. కాబట్టి నీవు అతనితో ఇట్లనుము అతనితో నేను నా సమాధాన నిబంధనను చేయుచున్నాను.

13. అది నిత్యమైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసక్తిగలవాడై ఇశ్రా యేలీయుల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేసెను.

14. చంపబడిన వాని పేరు జిమీ, అతడు షిమ్యోనీయులలో తన పితరుల కుటుంబమునకు ప్రధానియైన సాలూ కుమారుడు.

15. చంపబడిన స్త్రీ పేరు కొజ్బీ, ఆమె సూరు కుమార్తె. అతడు మిద్యానీయులలో ఒక గోత్రమునకును తన పితరుల కుటుంబమునకును ప్రధానియై యుండెను.

16. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను మిద్యానీయులు తమ తంత్రములవలన మీకు బాధకులై యున్నారు; వారిని బాధపెట్టి హతము చేయుడి;

సంఖ్యాకాండము 31:1-2.

17. వారు తంత్రములు చేసి పెయోరు సంతతిలోను,

18. తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ సహోదరియు మిద్యానీయుల అధిపతి కుమార్తెయునైన కొజ్బీ సంగతిలోను, మిమ్మును మోసపుచ్చిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు మరియు మిద్యాను కుమార్తెలచే ప్రలోభింపబడ్డారు. (1-5) 
శత్రువుల కంటే చెడ్డ వ్యక్తులతో స్నేహం చేయడం చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే చెడు స్నేహితులు మనల్ని తప్పుడు పనులకు ప్రలోభపెడతారు. డబ్బు మరియు సరదా యొక్క టెంప్టేషన్ వలె మాయాజాలం కూడా మనల్ని బాధించదు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మోయాబు మరియు మిద్యాను బాలికలచే శోధించబడినప్పుడు ఇది జరిగింది. మన ఘోర శత్రువులు మనల్ని శారీరకంగా బాధపెట్టేవారు కాదు, చెడు పనులు చేసేవారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పాపం చేసినప్పుడు, దేవుడు వారిని వ్యాధులతో శిక్షించాడు. ఇతరులను పాపంలోకి నడిపించే వ్యక్తులు ఇతరులకు ఉదాహరణగా శిక్షించబడాలి.

ఫినెహాస్ జిమ్రీ మరియు కోజ్బీలను చంపాడు. (6-15) 
ఫీనెహాస్ జిమ్రీ మరియు కొజ్బీలు ఏదో తప్పు చేసినందున వారిని శిక్షించినప్పుడు ధైర్యంగా పనిచేశాడు. అయితే మనం ఫినెహాస్‌ను కాపీ కొట్టి, ప్రజలపై మనమే పగ తీర్చుకోకూడదు లేదా వారి మతం కారణంగా ప్రజలను బాధపెట్టకూడదు. మేము దానిని నిర్వహించడానికి బాధ్యతగల వ్యక్తులను అనుమతించాలి.

మిద్యానీయులు శిక్షింపబడాలి. (16-18)
మిద్యానీయులు దేవుడిచ్చిన వ్యాధితో జబ్బుపడి చనిపోయారని మనం వినలేదు. బదులుగా, దేవుడు వారిని శత్రు సైన్యంతో శిక్షించాడు. చెడు పనులు చేసేలా చేసే వాటికి మనం దూరంగా ఉండాలి. మత్తయి 5:29-30 ఏదైనా మనల్ని చెడు పనులు చేయాలనిపిస్తే, బాధాకరమైన ముల్లులా ద్వేషించాలి. చెడు పనులు చేయడానికి ఇతరులను మోసగించే వ్యక్తులు ఎక్కువగా శిక్షించబడతారు.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |