Numbers - సంఖ్యాకాండము 34 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను - నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో

1. യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു

2. కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొప్పున మీరు చీట్లువేసి స్వాస్థ్యముగా పంచుకొను కనానుదేశమున

2. യിസ്രായേല്മക്കളോടു നീ കല്പിക്കേണ്ടതെന്തെന്നാല്നിങ്ങള് കനാന് ദേശത്തു എത്തുമ്പോള് നിങ്ങള്ക്കു അവകാശമായി വരുവാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തിന്റെ അതിര് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കേണം.

3. మీరు ప్రవేశించుచుండగా, మీ దక్షిణదిక్కు సీను అరణ్యము మొదలుకొని ఎదోము సరిహద్దు, అనగా

3. തെക്കെ ഭാഗം സീന് മരുഭൂമിതുടങ്ങി എദോമിന്റെ വശത്തുകൂടിയായിരിക്കേണം; നിങ്ങളുടെ തെക്കെ അതിര് കിഴക്കു ഉപ്പുകടലിന്റെ അറ്റം തുടങ്ങി ആയിരിക്കേണം.

4. మీ దక్షిణపు సరిహద్దు ఉప్పు సముద్రము యొక్క తూర్పు తీరమువరకు ఉండును. మీ సరిహద్దు దక్షిణము మొదలుకొని అక్రబ్బీము కనమయొద్ద తిరిగి సీనువరకు వ్యాపించును. అది దక్షిణమునుండి కాదేషు బర్నేయవరకు వ్యాపించి, అక్కడనుండి హసరద్దారువరకు పోయి, అక్కడనుండి అస్మోనువరకు సాగును.

4. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അതിര് അക്രബ്ബീംകയറ്റത്തിന്നു തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു സീനിലേക്കു കടന്നു കാദേശ്ബര്ന്നേയയുടെ തെക്കു അവസാനിക്കേണം. അവിടെനിന്നു ഹസര്-അദ്ദാര്വരെ ചെന്നു അസ്മോനിലേക്കു കടക്കേണം.

5. అస్మోనునుండి ఐగుప్తు నదిnవరకు సరిహద్దు తిరిగి సముద్రమువరకు వ్యాపించును.

5. പിന്നെ അതിര് അസ്മോന് തുടങ്ങി മിസ്രയീംതോട്ടിലേക്കു തിരിഞ്ഞു സമുദ്രത്തിങ്കല് അവസാനിക്കേണം.

6. పడమటి సరిహద్దు ఏదనగా మహాసముద్రము, అదే మీకు పడమటి సరిహద్దుగా నుండును.

6. പടിഞ്ഞാറോ മഹാസമുദ്രം അതിര് ആയിരിക്കേണം. അതു നിങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറെ അതിര്.

7. మీ ఉత్తరపు సరిహద్దును మహాసముద్రము యొద్దనుండి హోరు కొండవరకు ఏర్పరచుకొనవలెను.

7. വടക്കോ മഹാസമുദ്രംതുടങ്ങി ഹോര്പര്വ്വതം നിങ്ങളുടെ അതിരാക്കേണം.

8. హోరు కొండ యొద్దనుండి హమాతునకు పోవుమార్గము వరకు ఏర్పరచుకొనవలెను. ఆ సరిహద్దు సెదాదువరకు వ్యాపించును.

8. ഹോര്പര്വ്വതംമുതല് ഹമാത്ത്വരെ അതിരാക്കേണം. സെദാദില് ആ അതിര് അവസാനിക്കേണം;

9. అక్కడనుండి సరిహద్దు జిప్రోనువరకు వ్యాపించును, దాని చివర హసరేనానునొద్ద ఉండును. అది మీకు ఉత్తరపు సరిహద్దు.

9. പിന്നെ അതിര് സിഫ്രോന് വരെ ചെന്നു ഹസാര്-ഏനാനില് അവസാനിക്കേണം; ഇതു നിങ്ങളുടെ വടക്കെ അതിര്.

10. తూర్పు సరిహద్దు హసరేనానునుండి షెపామువరకు మీరు ఏర్పరచుకొన వలెను.

10. കിഴക്കോ ഹസാര്-എനാന് തുടങ്ങി ശെഫാംവരെ നിങ്ങളുടെ അതിരാക്കേണം.

11. షెపామునుండి సరిహద్దు అయీనుకు తూర్పున రిబ్లావరకు నుండును. ఆ సరిహద్దు దిగి తూర్పున కిన్నె రెతు సముద్రమునొడ్డును తగిలియుండును.

11. ശെഫാംതുടങ്ങി ആ അതിര് അയീന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്തു രിബ്ളാവരെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ടു കിന്നേരെത്ത് കടലിന്റെ കിഴക്കെ കര തൊട്ടിരിക്കേണം.

12. ఆ సరిహద్దు యొర్దాను నది వరకు దిగి ఉప్పు సముద్రముదనుక వ్యాపిం చును. ఆదేశము చుట్టునున్న సరిహద్దుల మధ్యనున్న దేశము మీదై యుండునని వారి కాజ్ఞాపించుము.

12. അവിടെ നിന്നു യോര്ദ്ദാന് വഴിയായി ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഉപ്പുകടലിങ്കല് അവസാനിക്കേണം. ഇതു ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്റെ അതിര് ആയിരിക്കേണം.

13. మోషే ఇశ్రాయేలీయులతోమీరు చీట్లచేత పొంద బోవుచున్న దేశము ఇది. యెహోవా తొమ్మిది గోత్రములకును అర్ధగోత్రమునకును దీని నియ్యవలెనని ఆజ్ఞాపించెను;

13. മോശെ യിസ്രായേല്മക്കളോടു കല്പിച്ചതുനിങ്ങള്ക്കു ചീട്ടിനാല് അവകാശമായി ലഭിപ്പാനുള്ളതായി യഹോവ ഒമ്പതര ഗോത്രങ്ങള്ക്കു കൊടുപ്പാന് കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ദേശം ഇതു തന്നേ.

14. ఏలయనగా తమ తమ పితరుల కుటుంబముల ప్రకారము రూబేనీయులును గాదీయులును తమ తమ స్వాస్థ్యముల నొందిరి.

14. രൂബേന് ഗോത്രക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും ഗാദ് ഗോത്രക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും മനശ്ശെയുടെ പാതി ഗോത്രത്തിന്നും താന്താങ്ങളുടെ അവകാശം ലഭിച്ചുവല്ലോ.

15. మనష్షే అర్ధగోత్రపువారు తమ స్వాస్థ్యము నొందిరి. ఆ రెండు గోత్రపువారును అర్ధ గోత్రపువారును సూర్యోదయ దిక్కున, అనగా తూర్పు దిక్కున యెరికోయొద్ద యొర్దాను ఇవతల తమ తమ స్వాస్థ్యములను పొందిరని చెప్పెను.

15. ഈ രണ്ടര ഗോത്രത്തിന്നു അവകാശം ലഭിച്ചതു കിഴക്കന് പ്രദേശത്തു യെരീഹോവിന്നു കിഴക്കു യോര്ദ്ദാന്നക്കരെ ആയിരുന്നു.

16. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

16. പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു

17. ఆ దేశమును మీకు స్వాస్థ్యముగా పంచిపెట్టవలసిన వారెవరనగా, యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు.

17. നിങ്ങള്ക്കു ദേശം വിഭാഗിച്ചു തരേണ്ടുന്നവരുടെ പേരുകള് ആവിതുപുരോഹിതനായ എലെയാസാരും നൂന്റെ മകനായ യോശുവയും.

18. మరియు ఆ దేశమును మీకు స్వాస్థ్యముగా పంచిపెట్టుటకు ప్రతి గోత్రములో ఒక్కొక ప్రధానుని ఏర్పరచుకొనవలెను.

18. ദേശത്തെ അവകാശമായി വിഭാഗിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങള് ഔരോ ഗോത്രത്തില്നിന്നു ഔരോ പ്രഭുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊള്ളേണം.

19. వారెవరనగా, యూదావారి గోత్రములో యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబు.

19. അവര് ആരെല്ലാമെന്നാല്യെഹൂദാഗോത്രത്തില് യെഫുന്നെയുടെ മകന് കാലേബ്.

20. షిమ్యోనీయుల గోత్రములో అమీహూదు కుమారుడైన షెమూయేలు,

20. ശിമെയോന് ഗോത്രത്തില് അമ്മീഹൂദിന്റെ മകന് ശെമൂവേല്.

21. బెన్యామీనీయుల గోత్రములో కిస్లోను కుమారుడైన ఎలీదాదు.

21. ബെന്യാമീന് ഗോത്രത്തില് കിസ്ളോന്റെ മകന് എലീദാദ്.

22. దానీయుల గోత్రములో యొగ్లి కుమారుడైన బుక్కీ ప్రధాని,

22. ദാന് ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു യൊഗ്ളിയുടെ മകന് ബുക്കി.

23. యోసేపు పుత్రులలో ఏఫోదు కుమారుడైన హన్నీయేలు మనష్షీయుల గోత్రప్రధాని,

23. യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാരില് മനശ്ശെയുടെ ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു എഫോദിന്റെ മകന് ഹാന്നീയേല്.

24. ఎఫ్రాయిమీయుల గోత్రములో షిప్తాను కుమారుడైన కెమూయేలు ప్రధాని,

24. എഫ്രയീംഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു ശിഫ്താന്റെ മകന് കെമൂവേല്.

25. జెబూలూనీయుల గోత్రములో పర్నాకు కుమారుడైన ఎలీషాపాను ప్రధాని,

25. സെബൂലൂന് ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു പര്ന്നാക്കിന്റെ മകന് എലീസാഫാന് .

26. ఇశ్శాఖారీయుల గోత్రములో అజాను కుమారుడైన పల్తీయేలు ప్రధాని,

26. യിസ്സാഖാര് ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു അസ്സാന്റെ മകന് പല്ത്തീയേല്.

27. ఆషేరీయుల గోత్రములో షెలోమి కుమారుడైన అహీహూదు ప్రధాని.

27. ആശേര്ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു ശെലോമിയുടെ പുത്രന് അഹീഹൂദ്.

28. నఫ్తాలీయుల గోత్రములో అమీహూదు కుమారుడైన పెదహేలు ప్రధాని.

28. നഫ്താലിഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു അമ്മീഹൂദിന്റെ മകന് പെദഹേല്.

29. కనాను దేశములో ఇశ్రాయేలీయులకు వారి వారి స్వాస్థ్యములను పంచిపెట్టుటకు యెహోవా ఆజ్ఞాపించినవారు వీరే.

29. യിസ്രായേല്മക്കള്ക്കു കനാന് ദേശത്തു അവകാശം വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ നിയമിച്ചവര് ഇവര് തന്നേ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 34 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క హద్దులు. (1-15) 
కనాను ఒక చిన్న భూభాగం, కేవలం 160 మైళ్ల పొడవు మరియు 50 మైళ్ల వెడల్పు మాత్రమే ఉంది, అయితే ఇది ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఇది వారి పూర్వీకుడైన అబ్రహాము మరియు అతని కుటుంబానికి వాగ్దానం చేయబడింది. దేవుడు చాలా కాలంగా తెలిసిన ప్రదేశం ఇదే. అది దేవునికి సంబంధించిన ప్రత్యేక తోటలాగా, చిన్నదే అయినా చాలా ఫలవంతంగా ఉండేది. ప్రపంచమంతా దేవునిదే అయినప్పటికీ, చాలా మందికి ఆయన గురించి తెలియదు లేదా ఆయనను అనుసరించడం లేదు.దేవునికి మంచి పనులు చేస్తున్నందున కొంతమంది మాత్రమే సంతోషంగా ఉన్నారు. దేవుడు భూమిపై ఉన్న తన ప్రజలకు చాలా వస్తువులను ఇవ్వడు, కానీ దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు మరియు అతని ఆశీర్వాదాలు కలిగి ఉన్నవారు చాలా కాకపోయినా తమ వద్ద ఉన్న దానితో సంతోషంగా ఉంటారు. దేవుడు లేకుండా చాలా కలిగి ఉండటం కంటే దేవునితో కొంచెం కలిగి ఉండటం మంచిది. 

భూమిని విభజించడానికి నియమించబడిన వారు. (16-29)
భూమిని అందరికీ పంచడానికి దేవుడు కొంతమందిని ఎంచుకున్నాడు. ఈ వ్యక్తులు నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నారు మరియు దేవుడు వారికి సహాయం చేసినందున వారు గెలిచినట్లు భావించారు. వారికి ప్రత్యేక పనిని అప్పగించారు.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |