Matthew - మత్తయి సువార్త 16 | View All

1. అప్పుడు పరిసయ్యులును సద్దూకయ్యులును వచ్చి ఆయనను శోధించుటకు ఆకాశమునుండి యొక సూచక క్రియను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇట్లనెను

2. సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱ్ఱగా ఉన్నది గనుక వర్షము కురియదనియు,

3. ఉదయమున ఆకాశము ఎఱ్ఱగాను మబ్బుగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన వచ్చుననియు చెప్పుదురు గదా. మీరు ఆకాశ వైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల సూచనలను వివేచింపలేరు.

4. వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము వారు సూచక క్రియ నడుగుచున్నారు, అయితే యోనాను గూర్చిన సూచకక్రియయేగాని మరి ఏ సూచక క్రియయైన వారి కనుగ్రహింపబడదని వారితో చెప్పి వారిని విడిచి వెళ్లిపోయెను.

5. ఆయన శిష్యులు అద్దరికి వచ్చి రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరచిరి.

6. అప్పుడు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అను వారి పులిసిన పిండినిగూర్చి జాగ్రత్త పడుడని వారితో చెప్పెను.

7. కాగా వారు మనము రొట్టెలు తేనందున గదా (యీ మాట చెప్పెనని) తమలో తాము ఆలోచించుకొనుచుండిరి.

8. యేసు అది యెరిగి అల్పవిశ్వాసులారా మనయొద్ద రొట్టెలు లేవని మీలో మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు?

9. మీరింకను గ్రహింపలేదా? అయిదు రొట్టెలు అయిదువేలమందికి పంచిపెట్టినప్పుడు ఎన్ని గంపెళ్లు ఎత్తితిరో అదియైనను

10. ఏడు రొట్టెలు నాలుగు వేలమందికి పంచిపెట్టినప్పుడు ఎన్ని గంపెళ్లు ఎత్తితిరో అదియైనను మీకు జ్ఞాపకము లేదా?

11. నేను రొట్టెలనుగూర్చి మీతో చెప్పలేదని మీరెందుకు గ్రహింపరు? పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనువారి పులిసిన పిండినిగూర్చియే జాగ్రత్తపడుడని చెప్పెను.

12. అప్పుడు రొట్టెల పులిసిన పిండినిగూర్చి కాదుగాని పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనువారి బోధను గూర్చియే జాగ్రత్తపడవలెనని ఆయన తమతో చెప్పెనని వారు గ్రహించిరి.

13. యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరయ ప్రాంతములకు వచ్చిమనుష్యకుమారుడెవడని జనులు చెప్పకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా

14. వారుకొందరు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, కొందరు యిర్మీయా అనియు లేక ప్రవక్త లలో ఒకడనియు చెప్పుకొనుచున్నారనిరి.

15. అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకొనుచున్నా రని వారి నడిగెను.

16. అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువని చెప్పెను.
దానియేలు 9:25

17. అందుకు యేసు సీమోను బర్‌యోనా, నీవు ధన్యుడవు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలు పరచలేదు.

18. మరియు నీవు పేతురువు; ఈ బండమీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను.
ఆదికాండము 22:17, యోబు 38:17, యెషయా 38:10

19. పరలోకరాజ్యముయొక్క తాళపుచెవులు నీ కిచ్చెదను, నీవు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది పరలోక మందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని అతనితో చెప్పెను.

20. అటుపిమ్మట తాను క్రీస్తు అని యెవనితోను చెప్పవద్దని ఆయన తన శిష్యులకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించెను.

21. అప్పటినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళ్లిపెద్దలచేతను ప్రధాన యాజకులచేతను శాస్త్రులచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలుపెట్టగా

22. పేతురు ఆయన చేయి పట్టుకొనిప్రభువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది నీ కెన్నడును కలుగదని ఆయనను గద్దింపసాగెను.

23. అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము; నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమైయున్నావు; నీవు మనుష్యుల సంగతులనే తలంచుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను తలంపక యున్నావని పేతురుతో చెప్పెను.

24. అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచిఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, తన సిలువనెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను.

25. తన ప్రాణమును రక్షించు కొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తముతన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని దక్కించు కొనును.

26. ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించు కొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొంటే అతనికేమి ప్రయో జనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా నేమి యియ్యగలడు?

27. మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పు డాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును.
కీర్తనల గ్రంథము 28:4, కీర్తనల గ్రంథము 62:12, సామెతలు 24:12, యెషయా 63:1

28. ఇక్కడ నిలిచియున్న వారిలోకొందరు, మనుష్యకుమారుడు తన రాజ్యముతో వచ్చుట చూచువరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాననెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పరిసయ్యులు మరియు సద్దూకయ్యులు ఒక సూచన అడుగుతారు. (1-4) 
పరిసయ్యులు మరియు సద్దూకయ్యులు వ్యతిరేక సూత్రాలు మరియు ప్రవర్తనలను కలిగి ఉన్నారు, కానీ వారు క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా ఏకమయ్యారు. అయినప్పటికీ, వారు తమ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఒక నిర్దిష్ట సంకేతాన్ని కోరుకున్నారు, బాధలకు మరియు బాధలకు ఉపశమనాన్ని అందించే సంకేతాల పట్ల అసహ్యం చూపారు. బదులుగా, వారు అహంకారి యొక్క ఉత్సుకతను సంతృప్తిపరిచేదాన్ని డిమాండ్ చేశారు. దేవుడు స్థాపించిన సంకేతాలను మనం విస్మరించి, బదులుగా మన స్వంత సృష్టి యొక్క సంకేతాలను వెతకడం కపటత్వం యొక్క ముఖ్యమైన చర్య.

యేసు పరిసయ్యుల సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించాడు. (5-12) 
క్రీస్తు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను చర్చించడానికి ఒక రూపకాన్ని ఉపయోగిస్తాడు, కానీ శిష్యులు అతని మాటలను భౌతిక విషయాలకు సంబంధించినదిగా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. అతను వారిలాగే శారీరక పోషణలో నిమగ్నమై ఉన్నాడని మరియు అతని బోధనా శైలి తమకు తెలియదని వారు భావించడం పట్ల అతను అసంతృప్తి చెందాడు. చివరికి, వారు ఉద్దేశించిన అర్థాన్ని గ్రహించారు. క్రీస్తు అంతర్గత ఆత్మ ద్వారా జ్ఞానాన్ని అందజేస్తాడు, తన బోధనలలోని ద్యోతకం యొక్క ఆత్మ ద్వారా అవగాహనను ప్రకాశింపజేస్తాడు.

యేసు క్రీస్తు అని పేతురు సాక్ష్యం. (13-20) 
పీటర్, తన తరపున మరియు తన తోటి శిష్యుల తరపున మాట్లాడుతూ, యేసు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయ అని, సజీవ దేవుని కుమారుడని వారి నిశ్చయతను ధృవీకరించాడు. ఈ ప్రకటన యేసుపై వారి నమ్మకాన్ని కేవలం మర్త్యుడు కంటే ఎక్కువ అని వెల్లడించింది. ప్రతిస్పందనగా, మన ప్రభువు పీటర్ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని అంగీకరించాడు, ఎందుకంటే ఇది దైవిక సూచనల నుండి ఉద్భవించింది, అది అతని అవిశ్వాస స్వదేశీయుల నుండి అతనిని వేరు చేసింది.
సత్యాన్ని ప్రకటించడంలో పీటర్ యొక్క అచంచలమైన దృఢత్వాన్ని సూచిస్తూ, అతను పీటర్ అని పేరు పెట్టాడని కూడా క్రీస్తు పేర్కొన్నాడు. ఇక్కడ ఉపయోగించిన "రాక్" అనే పదం "పీటర్" వలె అదే పదం కాదు, కానీ ఇదే అర్థాన్ని కలిగి ఉందని గమనించడం ముఖ్యం. క్రీస్తు అంటే పేతురు తానే పునాది శిల అని భావించడం పూర్తిగా తప్పు. నిస్సందేహంగా, క్రీస్తు స్వయంగా రాక్, చర్చి యొక్క పరీక్షించబడిన మరియు నిజమైన పునాది. మరేదైనా పునాదిని స్థాపించడానికి ప్రయత్నించే ఎవరికైనా అయ్యో! పీటర్ యొక్క ఒప్పుకోలు సిద్ధాంతం యొక్క శిలగా పనిచేస్తుంది. యేసు క్రీస్తు కాకపోతే, ఆయనను అంగీకరించేవారు చర్చికి చెందినవారు కారు; వారు మోసగాళ్ళు లేదా మోసపోయినవారు.
ఇంకా, మన ప్రభువు పేతురుకు అధికారం ఇచ్చాడు. అతను తన తోటి శిష్యుల తరపున మాట్లాడాడు మరియు ఈ అధికారం వారికి కూడా విస్తరించింది. వారు వ్యక్తుల పాత్రల గురించి పూర్తి జ్ఞానం కలిగి ఉండకపోవచ్చు మరియు వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో తప్పులు మరియు పాపాలకు గురికావచ్చు, అంగీకారం మరియు మోక్షానికి సంబంధించిన మార్గాన్ని వివరించడం, ప్రవర్తనా నియమావళిని నిర్వచించడం, విశ్వాసి యొక్క స్వభావాన్ని వివరించడం మరియు అనుభవాలు, మరియు అవిశ్వాసులు మరియు కపటుల తుది విధిని విశదీకరించడం. ఈ విషయాలలో, వారి తీర్పులు స్వర్గంలో మంచివి మరియు ఆమోదించబడ్డాయి.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇతరుల పాపాలను విమోచించడం లేదా నిలుపుకోవడం కోసం వ్యక్తులు చేసే ఏవైనా వాదనలు దైవదూషణ మరియు అశాస్త్రీయమైనవి. దేవుడు మాత్రమే పాపాలను క్షమించగలడు మరియు సాధారణ యూదు పరిభాషల ప్రకారం బైండింగ్ మరియు లూసింగ్ అనే భావన చట్టబద్ధమైన లేదా చట్టవిరుద్ధమైన వాటిని అనుమతించడం లేదా నిషేధించడం లేదా సూచించడాన్ని సూచిస్తుంది.

క్రీస్తు తన బాధలను ముందే చెప్పాడు మరియు పేతురును మందలించాడు. (21-23) 
క్రీస్తు క్రమంగా తన అంతర్దృష్టిని తన అనుచరులకు అందజేస్తాడు. అపొస్తలులు దేవుని కుమారునిగా క్రీస్తుపై తమ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించిన తర్వాత, అతను తన రాబోయే బాధలను గురించి వారికి తెలియజేయడం ప్రారంభించాడు. ఇది అతని శిష్యులకు అతని రాజ్యం యొక్క బాహ్య వైభవం మరియు ఆధిపత్యం గురించి ఉన్న అపార్థాలను సరిదిద్దడం. క్రీస్తును అనుసరించాలని ఎంచుకునే వారు ముఖ్యమైన ప్రాపంచిక విజయాన్ని లేదా ప్రతిష్టను ఆశించకూడదు.
పీటర్, క్రీస్తు పట్ల తన శ్రద్ధలో, అతను కోరుకున్నట్లుగానే బాధలను నివారించాలని కోరుకున్నాడు. అయితే, మన స్వంతదానిపై ఆధారపడి క్రీస్తు ప్రేమ మరియు సహనాన్ని అంచనా వేయడం తప్పు. ఈ సూచనకు క్రీస్తు స్పందించినంత తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించిన సందర్భం లేఖనాలలో ఎక్కడా కనిపించదు. మనల్ని నీతి నుండి దూరం చేసి, దేవుని కోసం ఎక్కువ చేయడం గురించి మనలో భయాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నించే ఎవరైనా సాతాను భాష మాట్లాడుతున్నారు. పాపం చేయడానికి ప్రలోభాలకు గురిచేసే ఏదైనా దానిని అసహ్యంగా తిప్పికొట్టాలి మరియు చర్చలో వినోదం పొందకూడదు. క్రీస్తు కోసం బాధలకు దూరంగా ఉండేవారు దైవభక్తి గలవారి కంటే మానవ చింతల వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు.

స్వీయ-తిరస్కరణ యొక్క ఆవశ్యకత. (24-28)
క్రీస్తు యొక్క నిజమైన శిష్యుడు తన విధులను నిర్వర్తించడమే కాకుండా ఆయన అడుగుజాడల్లో శాశ్వతమైన కీర్తి వైపు ప్రయాణించేవాడు. అటువంటి శిష్యుడు తన ఆత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన క్రీస్తు వలె అదే మార్గంలో నడుస్తాడు మరియు అతను ఎక్కడికి నడిపించినా అతని మాదిరిని అనుసరిస్తాడు. "అతను తనను తాను తిరస్కరించుకోనివ్వండి." స్వీయ-తిరస్కరణ ఒక సవాలుగా ఉన్న పాఠం అయినప్పటికీ, అది మనలను విమోచించడానికి మరియు మాకు నేర్పించడానికి మా మాస్టర్ నేర్చుకున్న మరియు ఆచరించిన దాని కంటే ఎక్కువ కాదు.
"అతను తన శిలువను తీసుకోనివ్వండి." ఇక్కడ, క్రాస్ మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి విచారణను సూచిస్తుంది. మన స్వంత భారం కంటే వేరొకరి భారాన్ని మనం బాగా భరించగలమని మేము తరచుగా నమ్ముతాము, కానీ మనకు కేటాయించబడినది మనకు ఉత్తమమైన భారం, మరియు మనం దానిని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలి. మనం నిర్లక్ష్యంగా బాధలను మనపైకి తెచ్చుకోకూడదు, కానీ అది మన మార్గాన్ని దాటినప్పుడు దానిని భరించాలి.
ఎవరైనా శిష్యులుగా గుర్తించబడాలని కోరుకుంటే, వారు క్రీస్తు పనిని మరియు బాధ్యతలను స్వీకరించనివ్వండి. శారీరక జీవితంతో పోల్చినప్పుడు ప్రాపంచిక ఆస్తుల విలువను పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు, ఆత్మ యొక్క శాశ్వతమైన ఆనందం లేదా శాపానికి సంబంధించి అదే వాదన ఎంత శక్తివంతమైనది! చాలా మంది అల్పమైన లాభాలు, పనికిరాని భోగాల కోసం మరియు కొన్నిసార్లు పూర్తి సోమరితనం మరియు నిర్లక్ష్యం కారణంగా తమ ఆత్మలను కోల్పోతారు.
ప్రజలు క్రీస్తును విడిచిపెట్టడానికి కారణమయ్యేది సాతాను వారి ఆత్మలను పొందే ధర అవుతుంది. అయితే ప్రపంచం మొత్తం కంటే ఒక్క ఆత్మ విలువైనది. ఈ విషయంపై క్రీస్తు దృక్పథం, ఎందుకంటే అతను వాటిని విమోచించినప్పటి నుండి ఆత్మల విలువ అతనికి తెలుసు. అతను ప్రపంచాన్ని తక్కువ అంచనా వేయడు, ఎందుకంటే అతను దాని సృష్టికర్త. చనిపోతున్న అతిక్రమికుడు తమ నశించిపోతున్న ఆత్మ కోసం దయ కోసం క్షణం ఆలస్యాన్ని కొనుగోలు చేయలేడు. కాబట్టి, మన ఆత్మలకు సరైన విలువ ఇవ్వడం నేర్చుకుందాం మరియు క్రీస్తును వారి ఏకైక రక్షకునిగా గుర్తించండి.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |