Matthew - మత్తయి సువార్త 17 | View All

1. ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన యోహానును వెంట బెట్టుకొని యెత్తయిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారి యెదుట రూపాంతరము పొందెను.

2. ఆయన ముఖము సూర్యునివలె ప్రకాశించెను; ఆయన వస్త్రములు వెలుగువలె తెల్లనివాయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 45:2, యెషయా 33:17

3. ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాట లాడుచుండిరి.

4. అప్పుడు పేతురు ప్రభువా, మమిక్కడ ఉండుట మంచిది; నీకిష్టమైతే ఇక్కడ నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పర్ణశాలలు కట్టుదునని యేసుతో చెప్పెను.

5. అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ప్రకాశమానమైన యొక మేఘము వారిని కమ్ముకొనెను; ఇదిగో ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచున్నాను, ఈయన మాట వినుడని యొక శబ్దము ఆ మేఘములోనుండి పుట్టెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15, కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 42:1

6. శిష్యులు ఈ మాట విని బోర్లబడి మిక్కిలి భయపడగా

7. యేసు వారియొద్దకు వచ్చి వారిని ముట్టిలెండి, భయపడకుడని చెప్పెను.

8. వారు కన్నులెత్తి చూడగా, యేసు తప్ప మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు.

9. వారు కొండ దిగి వచ్చుచుండగా మనుష్యకుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు ఈ దర్శనము మీరు ఎవరి తోను చెప్పకుడని యేసు వారి కాజ్ఞాపించెను.

10. అప్పుడాయన శిష్యులు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలె నని శాస్త్రులెందుకు చెప్పుచున్నారని ఆయన నడిగిరి.

11. అందుకాయన ఏలీయా వచ్చి సమస్తమును చక్కపెట్టు నను మాట నిజమే;
మలాకీ 4:5

12. అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచ్చెను; వారతనిని ఎరుగక తమ కిష్టము వచ్చినట్టు అతని యెడల చేసిరి. మనుష్యకుమారుడు కూడ ఆలాగే వారి చేత శ్రమలు పొందబోవుచున్నాడని మీతో చెప్పు చున్నాననెను.

13. అప్పుడాయన బాప్తిస్మమిచ్చు యోహానునుగూర్చి తమతో చెప్పెనని శిష్యులు గ్రహించిరి.

14. వారు జనసమూహమునొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ఆయనయెదుట మోకాళ్లూని

15. ప్రభువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాంద్ర రోగియై మిక్కిలి బాధపడుచున్నాడు; ఏలాగనగా అగ్ని లోను నీళ్లలోను తరుచుగా పడుచున్నాడు;

16. నీ శిష్యుల యొద్దకు వానిని తీసికొని వచ్చితిని గాని వారు వానిని స్వస్థపరచలేకపోయిరని చెప్పెను.

17. అందుకు యేసువిశ్వాసములేని మూర్ఖతరమువారలారా, మీతో నేనెంత కాలము ఉందును? ఎంతవరకు మిమ్మును సహింతును? వానిని నాయొద్దకు తీసికొనిరండని చెప్పెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:20

18. అంతట యేసు ఆ దయ్యమును గద్దింపగా అది వానిని వదలి పోయెను; ఆ గడియనుండి ఆ చిన్నవాడు స్వస్థత నొందెను.

19. తరువాత శిష్యులు ఏకాంతముగా యేసు నొద్దకు వచ్చిమేమెందుచేత దానిని వెళ్లగొట్టలేక పోతి మని అడిగిరి.

20. అందుకాయనమీ అల్పవిశ్వాసము చేతనే; మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇక్కడనుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే అది పోవును;

21. మీకు అసాధ్యమైనది ఏదియు నుండదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.

22. వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసుమనుష్యకుమారుడు మనుష్యులచేతికి అప్పగింపబడబోవు చున్నాడు,

23. వారాయనను చంపుదురు; మూడవదినమున ఆయన లేచునని వారితో చెప్పగా వారు బహుగా దుఃఖపడిరి.

24. వారు కపెర్నహూమునకు వచ్చినప్పుడు అరషెకెలు అను పన్ను వసూలుచేయువారు పేతురునొద్దకువచ్చి మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెల్లింపడా అని యడు గగాచెల్లించుననెను.
నిర్గమకాండము 30:13, నిర్గమకాండము 38:26

25. అతడు ఇంటిలోనికి వచ్చి మాట లాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెత్తిసీమోనా, నీకేమి తోచుచున్నది? భూరాజులు సుంకమును పన్నును ఎవరి యొద్ద వసూలుచేయుదురు? కుమారులయొద్దనా అన

26. అతడు అన్యులయొద్దనే అని చెప్పగా యేసు అలాగైతే కుమారులు స్వతంత్రులే.

27. అయినను మనము వారికి అభ్యంతరము కలుగజేయకుండునట్లు నీవు సముద్రమునకు పోయి, గాలము వేసి, మొదట పైకివచ్చు చేపను పట్టుకొని, దాని నోరు తెరచినయెడల ఒక షెకెలు దొరకును; దానిని తీసికొని నా కొరకును నీకొరకును వారికిమ్మని అతనితో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 17 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు రూపాంతరం. (1-13) 
శిష్యులకు క్రీస్తు మహిమ యొక్క సంగ్రహావలోకనం ఇవ్వబడింది, ఇది తండ్రి యొక్క ఏకైక సంతానం యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రకాశాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఈ ద్యోతకం వారి విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి ఉపయోగపడింది, ముఖ్యంగా క్రీస్తు రాబోయే సిలువ మరణానికి ఎదురుచూస్తూ. ఇది అతని దైవిక శక్తి ద్వారా అతనిలా మారినప్పుడు వారి కోసం ఎదురుచూస్తున్న అద్భుతమైన భవిష్యత్తు యొక్క సంగ్రహావలోకనం కూడా అందించింది. ఈ అద్భుతమైన దర్శనంతో ఉప్పొంగిపోయిన అపొస్తలులు, ముఖ్యంగా పేతురు, ఆ మహిమాన్వితమైన క్షణంలో ఉండాలని మరియు వారు ఎదుర్కొనేందుకు ఇష్టపడని బాధలను ఎదుర్కోవడానికి దిగకుండా ఉండాలని కోరుకున్నారు. భూలోక పరదైసు కోసం వారి కోరికలో, వారు క్రీస్తు మార్గదర్శకత్వాన్ని వెతకడం మర్చిపోయారు, నిజమైన స్వర్గపు ఆనందం ఈ ప్రపంచంలో కనుగొనబడదని గ్రహించలేదు.
అంతిమ త్యాగం ఇంకా చేయలేదని, పాపాత్ముల మోక్షానికి అవసరమైన త్యాగం మరియు పీటర్ మరియు అతని తోటి శిష్యులు తమ ముందు ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయని వారు గుర్తు చేసుకున్నారు. పీటర్ తన ఆలోచనలను వ్యక్తం చేస్తున్నప్పుడు, ఒక ప్రకాశవంతమైన మేఘం వారిని ఆవరించింది, ఇది దైవిక ఉనికిని మరియు మహిమను సూచిస్తుంది. చరిత్ర అంతటా, దేవుని ఉనికి యొక్క అసాధారణ వ్యక్తీకరణలు తరచుగా మానవాళిని విస్మయం మరియు భయాందోళనలతో నింపాయి, మనిషి మొదటిసారి పాపం చేసి తోటలో దేవుని స్వరాన్ని విన్నప్పటి నుండి. ప్రతిస్పందనగా, శిష్యులు నేలపై సాష్టాంగపడ్డారు, కానీ యేసు వారికి భరోసా ఇచ్చాడు. వారి ప్రశాంతతను తిరిగి పొందిన తరువాత, వారు యేసును ఆయన సుపరిచితమైన రూపంలో చూశారు.
కీర్తి కోసం మన ప్రయాణం తరచుగా విభిన్నమైన మరియు సవాలుతో కూడిన అనుభవాలను కలిగి ఉంటుందని ఈ అనుభవం వివరిస్తుంది. పవిత్రమైన ఎన్‌కౌంటర్ తర్వాత మనం తిరిగి ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఆయన మనతో ఉన్నాడని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఓదార్పుని పొందడం ద్వారా మనలో క్రీస్తును మోయడం చాలా అవసరం.

యేసు మూగ మరియు చెవిటి ఆత్మను వెళ్లగొట్టాడు. (14-21) 
తల్లిదండ్రులు తమ బాధిత పిల్లల కేసులను శ్రద్ధగా మరియు నమ్మకంగా ప్రార్థన ద్వారా దేవుని ముందుంచాలి. క్రీస్తు బాధలో ఉన్న బిడ్డను స్వస్థపరచినట్లే, ప్రజల మొండితనం మరియు అతని స్వంత చికాకుల నేపథ్యంలో కూడా, పిల్లల శ్రేయస్సు ఇప్పటికీ ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. సహాయం మరియు మద్దతు అన్ని ఇతర రూపాలు క్షీణించినప్పుడు, మేము ఎల్లప్పుడూ క్రీస్తు వైపు తిరిగి స్వాగతం. ఆయన శక్తి మరియు మంచితనంపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచవచ్చు. ఈ ఎపిసోడ్ మన విమోచకునిగా క్రీస్తు పాత్రకు చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది. ఇది తల్లిదండ్రులను వారి పిల్లలను క్రీస్తుకు పరిచయం చేయమని ప్రోత్సహిస్తుంది, ప్రత్యేకించి వారి ఆత్మలు సాతాను పట్టులో ఉంటే; అతను వాటిని నయం చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు అతను చేయగలిగినంత ఇష్టపడతాడు.
ఇంకా, మీ పిల్లల కోసం ప్రార్థిస్తే సరిపోదు; మీరు వారిని క్రీస్తు బోధనలకు కూడా బహిర్గతం చేయాలి, దీని ద్వారా వారి ఆత్మలలోని సాతాను కోటలు కూల్చివేయబడతాయి. మన స్వంత పరిమితులు మరియు బలహీనతల గురించి మనం జాగ్రత్తగా ఉండటం తెలివైన పని, కానీ క్రీస్తు నుండి వచ్చిన లేదా ఆయన ద్వారా మంజూరు చేయబడిన ఏదైనా శక్తిని మనం అనుమానించినప్పుడు అది అతనికి అసంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. అదనంగా, ఈ సందర్భంలో అనారోగ్యం యొక్క స్వభావం వైద్యం ప్రక్రియను ముఖ్యంగా సవాలుగా చేసింది. సాతాను యొక్క అసాధారణ శక్తి మన విశ్వాసాన్ని తగ్గించకూడదు; బదులుగా, దాని పెరుగుదల కోసం మన ప్రార్థనలలో మరింత ఉత్సాహంగా ఉండేలా అది మనల్ని నడిపిస్తుంది.
పతనం నుండి ఆడమ్ యొక్క ప్రతి వారసుడిపై సాతాను యొక్క ఆధ్యాత్మిక పట్టును మనం స్పష్టంగా గమనించగలిగినప్పుడు, చిన్న వయస్సు నుండి ఈ యువకుడిని సాతాను భౌతికంగా స్వాధీనం చేసుకున్నందుకు మనం ఆశ్చర్యపోవాలా?

అతను మళ్ళీ తన బాధలను ముందే చెప్పాడు. (22,23) 
క్రీస్తు తనకు జరగబోయే అన్ని విషయాల గురించి సంపూర్ణ ముందస్తు జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, అతను మన పట్ల తనకున్న ప్రగాఢమైన ప్రేమను ప్రదర్శిస్తూ మన విమోచన మిషన్‌ను ఇష్టపూర్వకంగా ప్రారంభించాడు. విమోచకుని జీవితాన్ని వర్ణించే బాహ్య వినయానికి మరియు దైవిక మహిమకు మధ్య ఉన్న పూర్తి వ్యత్యాసాన్ని పరిగణించండి. అవమానంతో కూడిన అతని మొత్తం ప్రయాణం అతని అంతిమ ఔన్నత్యంలో ముగిసింది. ఇది మన స్వంత శిలువలను ధరించడం, సంపద మరియు ప్రాపంచిక ప్రశంసల ఆకర్షణను విస్మరించడం మరియు అతని దైవిక సంకల్పంలో సంతృప్తిని పొందడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకు బోధిస్తుంది.

నివాళి డబ్బు చెల్లించడానికి అతను ఒక అద్భుతం చేస్తాడు. (24-27)
సరైనది చేయగల తన యజమాని సామర్థ్యంపై పీటర్‌కు గట్టి నమ్మకం ఉంది. క్రీస్తు, తన ప్రారంభ మాటలలో, తన నుండి ఏ ఆలోచన దాగి లేదని ప్రదర్శించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. నేరం జరుగుతుందనే భయంతో మనం మన బాధ్యతలను ఎప్పటికీ వదులుకోకుండా ఉండటం చాలా అవసరం. కొన్నిసార్లు, నేరం చేయకుండా ఉండేందుకు ప్రాపంచిక ప్రయోజనాల కంటే మన కర్తవ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి రావచ్చు. చేపలో డబ్బు దొరికిందనే వాస్తవం, సమస్త జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే దాని స్థానాన్ని తెలుసుకోగలడని మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన శక్తి మాత్రమే దానిని పీటర్ యొక్క హుక్కి నడిపించగలదని వెల్లడిస్తుంది. క్రీస్తు శక్తి మరియు ఆయన వినయం యొక్క సమ్మేళనాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తించాలి.
మన ప్రభువు చేసినట్లుగా, పేదరికంతో కూడిన జీవితాన్ని గడపడానికి దైవిక ప్రావిడెన్స్ ద్వారా మనల్ని మనం పిలిచినట్లయితే, మనం అతని శక్తిపై నమ్మకం ఉంచాలి. క్రీస్తు యేసు ద్వారా తన మహిమాన్వితమైన సంపదకు అనుగుణంగా మన దేవుడు మన అవసరాలన్నింటినీ తీరుస్తాడని నిశ్చయించుకోండి. విధేయత మరియు అతని సాధారణ పనిలో పేతురుకు క్రీస్తు సహాయం చేసినట్లే, ఆయన మనకు కూడా అలాగే సహాయం చేస్తాడు. మనం సిద్ధపడని ఒక అనుకోని పరిస్థితి ఎదురైతే, సహాయం కోసం ఇతరుల వైపు తిరిగే ముందు క్రీస్తును వెతకాలని గుర్తుంచుకోండి.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |