Matthew - మత్తయి సువార్త 7 | View All

1. మీరు తీర్పు తీర్చకుడి, అప్పుడు మిమ్మునుగూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు.

“తీర్పు తీర్చకండి”– రోమీయులకు 14:1-4, రోమీయులకు 14:10-13 పోల్చి చూడండి. ఇక్కడ తీర్పు తీర్చడమంటే కఠినంగా, నిర్దయగా, ప్రేమ లేకుండా విమర్శించడం, నేరం మోపే రీతిలో మాట్లాడ్డం. అంటే సంఘం దుష్టత్వానికి తీర్పు తీర్చి క్రమశిక్షణ నెలకొల్పకూడదని కాదు దీని అర్థం. అపో. కార్యములు 5:1-11; 1 కోరింథీయులకు 5:1-5, 1 కోరింథీయులకు 5:12-13 చూడండి. వివేచన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించకూడదని కాదు. ఇతరులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, మనం చూచిన దాన్నిబట్టి వారెలాంటివారో గ్రహించకుండా ఈ అధ్యాయంలో 6,15,20 వచనాల్లోని మన ప్రభువు చెప్పిన మాటలకు ఎలా లోబడగలం? అయితే మనం దేవుని స్థానంలో ఉన్నట్టు వ్యక్తిగతంగా ఇతరులను దోషులుగా తీర్చి శిక్ష విధించడానికీ ప్రయత్నించకూడదు. మనం ఇతరులను అలా చేస్తే మనకూ అలా తీర్పు తీర్చడం జరుగుతుంది. మనం వారిపట్ల ఎలా ప్రవర్తించామో వారు మన పట్ల అలా ప్రవర్తిస్తారు. మరి ముఖ్యంగా దేవుడే మనకు తీర్పు తీరుస్తాడు. అంటే తన పిల్లలు ఇతరులపై తీర్పు తీరిస్తే వారిని నరక శిక్షకు గురి చేస్తాడని కాదు. తన పిల్లలుగా మనపై తీర్పుతీర్చి బుద్ధి వచ్చేలా శిక్షిస్తాడు. 1 కోరింథీయులకు 11:31-32; హెబ్రీయులకు 12:5-11; 1 పేతురు 4:17.

2. మీరు తీర్చు తీర్పు చొప్పుననే మిమ్మును గూర్చియు తీర్పు తీర్చబడును, మీరు కొలుచుకొలత చొప్పుననే మీకును కొలువబడును.

3. నీ కంటిలోనున్న దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న నలుసును చూచుట యేల?

మనలో కఠినమైన విమర్శనా దృష్టి ఉన్నంతవరకు ఇతరులకు సహాయపడలేము. మనలో ఉండే ఇలాంటి మనసే మన కళ్ళలో ఉండే దూలం కావచ్చు. ఇతరుల కంటే మనం న్యాయవంతులమనే ధోరణి, మన స్వనీతి మనల్ని గుడ్డి డాక్టరు ఇతరులకు కళ్ళ జోళ్ళు అమర్చుతున్నట్టు చేస్తుంది. యేసు ఇలాంటి వారిని “కపట భక్తులు” అన్నాడు. ఎందుకంటే వీరు దోషులై ఉండి కూడా ఇతరులకు తీర్పు తీరుస్తున్నారు (రోమీయులకు 2:1). తమను తాము పరిశీలించుకుని, తమకు తీర్పు తీర్చుకోవలసిన రీతిలో తీర్చుకోలేదు. దేవుడు తన పిల్లలను తీర్పరులుగా గాక సాక్షులుగానే ఈ లోకంలోకి పంపాడు (అపో. కార్యములు 1:8). క్రీస్తు శిష్యుడైన ప్రతివాడూ ఇతరులను తనకంటే యోగ్యులుగా ఎంచాలి. మనం అలా చేస్తే వారిని నేరస్థులుగా తీర్చము – ఫిలిప్పీయులకు 2:3.

4. నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచినీకంటిలో నున్న నలుసును తీసి వేయనిమ్మని చెప్పనేల?

5. వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో నున్న దూలమును తీసివేసికొనుము, అప్పుడు నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కన బడును.

6. పరిశుద్ధమైనది కుక్కలకు పెట్టకుడి, మీ ముత్యములను పందులయెదుట వేయకుడి; వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళ్ళతో త్రొక్కి మీమీద పడి మిమ్మును చీల్చి వేయును.

ఈ లోకంలో కొందరు తమ ప్రవర్తనను బట్టి పందుల్లాగా కుక్కల్లాగా ఉంటారని యేసు ఉద్దేశం. పాప పంకిలంలో దొర్లుతూ అవినీతి మురికిలో జీవిస్తూ ఉండడం వారికి ఇష్టం (కుక్కలు అంటే మన ఇంట్లో పెంచుకునేవి కాదు, వీధుల్లో తిరుగుతూ దేన్నైనా తినే ఊర కుక్కలు అని యేసు ఉద్దేశం). అలాంటివారికి పశ్చాత్తాపం, దేవుని రాజ్యం అంటే లెక్క లేదు. ఫిలిప్పీయులకు 3:2; 2 పేతురు 2:21-22; యూదా 1:10 పోల్చి చూడండి. అలాంటివారికి ఆలోచన ఉండదు. వారు అత్యాశపరులు. సత్యాన్నీ నీతినిజాయితీనీ ఎదిరిస్తూ ఉంటారు. దేవుని ప్రజలు అలాంటివారిని కనిపెట్టి, వారు పశ్చాత్తాపపడే వరకు వారికి పవిత్ర సత్యాన్నీ, జ్ఞానమనే ముత్యాలనూ ఇవ్వకూడదు. అంటే క్రీస్తును నమ్మనివారికి దేవుని ప్రజలు శుభవార్త ప్రకటించకూడదా? ప్రకటించాలి (మత్తయి 28:19-20; మార్కు 16:15; లూకా 24:46-47). అయితే వారు వివేచనా జ్ఞానం కలిగి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. పాముల్లాగా తెలివిగా, పావురాల్లాగా హాని చేయనివారుగా ఉండాలి, ఎప్పుడు శుభవార్త చెప్పాలో ఎప్పుడు వేరే మాటలు చెప్పాలో లేక మౌనం వహించాలో తెలుసుకోవాలి (మత్తయి 10:14, మత్తయి 10:16. లూకా 23:8-9; అపో. కార్యములు 8:18-23; అపో. కార్యములు 13:46; అపో. కార్యములు 18:6 పోల్చి చూడండి).

7. అడుగుడి మీకియ్యబడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును.

8. అడుగు ప్రతివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తట్టువానికి తీయ బడును.

9. మీలో ఏ మనుష్యుడైనను తన కుమారుడు తన్ను రొట్టెను అడిగినయెడల వానికి రాతినిచ్చునా?చేపను అడిగినయెడల పామునిచ్చునా?

10. మీరు చెడ్డ వారై యుండియు మీ పిల్లలకు మంచి యీవుల నియ్య నెరిగి యుండగా

11. పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి యీవుల నిచ్చును.

“చెడ్డవారు”– తన స్వంత శిష్యులను యేసు అంటున్నమాట. ఇతరుల కన్నా వారు చెడ్డవారేమీ కాదు, అనేకమంది కంటే మంచివారు కూడా. యేసు ఇక్కడ మనుషులందరిలోను, తన శిష్యుల్లోనూ ఉన్న భ్రష్ట స్వభావాన్ని నొక్కి చెప్తున్నాడు. తప్పుడు ఆలోచనలు, చెడ్డ కోరికలు, పాపంతో కూడిన పనులు ఇవన్నీ చెడ్డ స్వభావానికి గుర్తులు. యేసు శిష్యులు ఆలోచనల్లోనూ, మాటల్లోనూ, చర్యల్లోనూ పాపం లేనివారు కాదు. ఆరంభంలోని ఈ పన్నెండుమంది శిష్యులకంటే తాము అధికులమనీ మంచివారమనీ ఎవరన్నా అనుకుంటే వారు పెద్ద పొరపాటు చేస్తున్నారు కారా? మత్తయి 6:12; రోమీయులకు 7:18, రోమీయులకు 7:25; గలతియులకు 5:17; 1 తిమోతికి 1:15; యాకోబు 3:2; 1 యోహాను 1:8; 1 రాజులు 8:46 పోల్చి చూడండి.

12. కావున మనుష్యులు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉప దేశము నైయున్నది.

దేవుడెంత దయ గలవాడో యేసుప్రభువు వెల్లడి చేశాడు. మంచివాటిని మనకిస్తూ మన మేలునే కోరుతూ ఉండే ప్రేమగల తండ్రి ఆయన. మనం కూడా అలానే ఇతరులకు చేయాలని యేసు చెప్తున్నాడు. ఇది కేవలం మనం పాటించవలసిన శాసనం మాత్రమే కాదు. ఇది మనలో ఉండవలసిన ప్రేమ భావం. మనం చెయ్యవలసినవి చేయగలిగే ముందు మన మనసుల్లో మార్పు రావాలి. “ధర్మశాస్త్రమూ, ప్రవక్తల ఉపదేశ సారమూ” అంటే పాత ఒడంబడిక గ్రంథం మొత్తం (మత్తయి 5:17). దాని సారాంశం అంతా మత్తయి 22:35-40; రోమీయులకు 13:8-10 లో కనిపిస్తున్నది.

13. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి; నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునైయున్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు.

ఈ ద్వారం, దారి రెండూ ఇరుకైనవే. వీటిలో ప్రవేశించేవారు ఈ లోక సంబంధమైన సామాను, సరంజామా అంతటినీ తమ వెంట తీసుకువెళ్ళలేరు. పాపం, స్వార్థం, ఇతర దేవుళ్ళు, ఇతర మార్గాలు అన్నిటినీ మనం వెనుక విడిచిపెట్టాలి. మత్తయి 5:29-30 పోల్చి చూడండి. ఇరుకు దారిలో ప్రవేశించి నడవాలంటే పశ్చాత్తాపం (మత్తయి 3:2; మత్తయి 4:17), తనను తాను పరిత్యజించుకోవడం (మత్తయి 16:24-26), దేవుని మార్గంలోకి వెళ్ళేలా వినయ భావం పొందడం (మత్తయి 5:3-5), జీవితంలో ఏకైక నిజ దేవుని పరిపాలనను అంగీకరించేందుకు ఇష్టపడడం (వ 21; మత్తయి 6:9-10, మత్తయి 6:33) అవసరం. దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలంటే ఇరుకు ద్వారమొక్కటే మార్గం. యేసుప్రభువు తానే దేవుని రాజ్యానికి ద్వారమూ, మార్గం కూడా – యోహాను 10:7-10; యోహాను 14:6. అందువల్ల ఆయనలో నమ్మకం అత్యంత అవసరం – యోహాను 3:36; యోహాను 8:24; అపో. కార్యములు 4:12; అపో. కార్యములు 16:31; రోమీయులకు 3:21-25; గలతియులకు 2:16; ఎఫెసీయులకు 2:8-9. క్రీస్తుపై నిజమైన నమ్మకానికి పశ్చాత్తాపం, స్వార్థ త్యాగం, దేవునికి లోబడాలన్న మనస్సు జతగా ఉంటాయి. ఇవి లేకపోతే ఆ విశ్వాసం యథార్థమైనది ఎలా అవుతుంది? దేవుని “ఇరుకు” దారి జీవానికి నడిపిస్తుంది. అది ఆధ్యాత్మిక జీవం, దేవునితో అనంత జీవం – యోహాను 1:12-13; యోహాను 3:16; యోహాను 5:24; యోహాను 6:47. అయితే ఈ లోకంలోని అపారమైన జన సమూహాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ ఇరుకు దారిని చూచి ప్రవేశించేది కొద్దిమందే. ఎందుకంటే దాన్ని కోరేది, వెదికేదీ కొద్దిమందే. పశ్చాత్తాపపడి, తమను తాము తగ్గించుకొని, యేసుప్రభువు మీదే నమ్మకం ఉంచేందుకు ఇష్టం ఉన్నవారు కొద్దిమందే. దేవుని మార్గాన్ని కనుగొనే కొద్దిమంది ఎవరంటే అన్నిటికంటే ప్రధానంగా అదే కావాలని ఆశించి అది దొరికేవరకూ విశ్రమించనివారు. వారి హృదయాల్లో దేవుని కార్యంవల్ల కలిగిన ఫలితమే ఇది. ఎక్కువమంది విశాలమైన దారిలో ఉన్నారు. ఇది ఇహలోక మార్గం. పాపుల మార్గం, అనేకమంది దేవుళ్ళను పూజించే మార్గం, లేదా, అసలు దేవుడనేవాణ్ణి లెక్క చెయ్యని మార్గం. ఇది మనుషులు భ్రష్ట స్వభావాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించే మార్గం, దేవుని ఇష్టమేమిటని చూడకుండా మనుషుల తమకిష్టం వచ్చినట్టు చేసే మార్గం, సత్యం ఏమిటో తెలియని మార్గం, నిజ మార్గమైన యేసుప్రభువును తిరస్కరించే మార్గం (ద్వితీయోపదేశకాండము 11:28; న్యాయాధిపతులు 2:17; కీర్తనల గ్రంథము 1:6; సామెతలు 14:12; సామెతలు 21:2, సామెతలు 21:8; ఎఫెసీయులకు 4:17-19; కొలొస్సయులకు 3:5-7). ఆ దారికి అంతం నాశనమే. అంటే ఆత్మ సంబంధమైన మరణం. దేవునినుంచి పూర్తిగా వేరు కావడం, అగ్నిసరస్సు (మత్తయి 3:10; మత్తయి 5:30; మత్తయి 25:46; లూకా 16:22-24; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8-9; ప్రకటన గ్రంథం 20:15; ప్రకటన గ్రంథం 21:8). యేసుప్రభువు మనుషులను ఇరుకు దారిలో ప్రవేశించాలంటున్నాడు. దాన్ని మెచ్చుకోవడమో, దాని గురించి ఊహాగానాలు చెయ్యడమో కాదు, దానిలో ప్రవేశించాలి. ఆయన శిష్యులు ఇప్పటికే అందులో ప్రవేశించారు. ఇంకా అలా ప్రవేశించకుండా ఉన్నవారితో ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. తాను ఉపదేశిస్తున్న దానంతటి మీదా ఆధారపడి ఒక నిర్ణయం చేసుకోవలసిందని వారిని పిలుస్తున్నాడు. యెహెఙ్కేలు 18:30-32 పోల్చి చూడండి. లూకా 13:24 చూడండి.

14. జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యున్నది, దాని కనుగొనువారు కొందరే.

15. అబద్ధ ప్రవక్తలనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి. వారు గొఱ్ఱెల చర్మములు వేసికొని మీయొద్దకు వత్తురు కాని లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్లు.
యెహెఙ్కేలు 22:27

కపట ప్రవక్తలను గుర్తించడం కష్టతరం కావచ్చు గనుక ఆ విషయం జాగరూకత కలిగి శ్రద్ధ వహించవలసిందని ప్రభువు హెచ్చరిస్తున్నాడు. దేవుని నిజమైన సేవకుల్లాగానే వారు కనిపించవచ్చు (గొర్రె తోలు ధరించడం). అయితే వారు సైతాను సేవకులు. 2 కోరింథీయులకు 11:13-14 చూడండి. వారి బోధనలు, తీరులూ నాశనకరం (వారు గొర్రెల సహజ శత్రువులైన తోడేళ్ళలాంటివారు – యోహాను 10:12; అపో. కార్యములు 20:29-30). వారి ఫలాలు (అంటే వారి బోధనలు, వాటి ఫలితాలైన వారి చర్యలు) వారు ఎలాంటివారో బయట పెడతాయి. వివేచనా జ్ఞానం గల క్రైస్తవులు వారిని ఇట్టే పసిగట్టగలుగుతారు. వారు చెప్పేదాన్ని బట్టీ, చెప్పక దాచేదాన్ని బట్టీ, చేసేదాన్ని బట్టీ, చేయక వదిలేసే దాన్ని బట్టీ వారి నైజం బయటపడుతుంది. వారి ఫలాలు మంచివి కాకపోతే వారు మంచి చెట్లు కారన్నమాటే. ఇరుకు దారిలో ప్రవేశించండని యేసు చెప్పిన వెనువెంటనే అబద్ధ ప్రవక్తల విషయం జాగ్రత్త పడండన్న హెచ్చరిక వచ్చింది. ఎందుకంటే యేసుప్రభువు ఇచ్చిన ఉపదేశాలకు వ్యతిరేకమైన ఉపదేశాలను ఈ కపట ప్రవక్తలు చేస్తారు. ఇతర మార్గాలను చూపించి మనుషులను ఇరుకు దారిలో ప్రవేశించకుండా మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తారు (మత్తయి 23:13). వారి అంతం వారి కార్యాల ప్రకారం ఉంటుంది (వ 19; మత్తయి 3:10; 2 కోరింథీయులకు 11:15). కపట ప్రవక్తల గురించి యిర్మియా 14:14-15; యిర్మియా 23:25-26; యెహెఙ్కేలు 13:1-9; మత్తయి 24:11, మత్తయి 24:1; రోమీయులకు 16:17-18; 1 తిమోతికి 4:1-2; 2 తిమోతికి 4:3-4; 2 పేతురు 2:1; 1 యోహాను 4:1; యూదా 1:4 చూడండి.

16. వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండ్లపొదలలో ద్రాక్ష పండ్లనైనను, పల్లేరుచెట్లను అంజూరపు పండ్లనైనను కోయుదురా?

17. ఆలాగుననే ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెట్టు, కానిఫలములు ఫలించును.

18. మంచి చెట్టు కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమాలిన చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింపనేరదు.

19. మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతిచెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును.

20. కాబట్టి మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు.

21. ప్రభువా, ప్రభువా, అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడును పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపడుగాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును.

“ప్రభూ”– లూకా 2:11; ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11 నోట్స్ చూడండి. ఇక్కడ చెప్పిన అంశం ఇంతకు ముందుదే – కపట ప్రవక్తలు. యేసును ఉద్దేశించి “ప్రభూ” అంటారు గానీ ఆయన చెప్పినది చెయ్యరు. 21 వచనంలో అర్థం మంచి పనులవల్ల పాపవిముక్తి, రక్షణ కలుగుతుందని కాదు. మనుషులు పశ్చాత్తాపపడి, యేసుప్రభువులో నమ్మకం ఉంచి, ఆయనకు లోబడి, ఆయన చెప్పినట్టు చెయ్యాలని దేవుని సంకల్పం (మత్తయి 17:5; యోహాను 6:29; అపో. కార్యములు 17:30; రోమీయులకు 10:9-10). కపట ప్రవక్తలు ఈ విధంగా చెయ్యరు. వారి జీవితాలను ఏలేది వారి స్వంత సంకల్పమే గాని దేవుని సంకల్పం కాదు. దేవుని రాజ్యం గురించి అధికంగా వారు మాట్లాడవచ్చు గానీ వారు మాత్రం అందులో లేరు. చాలామంది కపట ప్రవక్తలు దగా పడినవాళ్ళు (వ 22). తాము సత్యాన్ని ఉపదేశిస్తున్నామని వారనుకోవచ్చు గానీ వారికి సత్యం తెలియదు. తాము ప్రవక్తలుగా ప్రకటించడం, అద్భుతాలు చెయ్యడం అనేవి తాము దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నాం అనేందుకు రుజువులు అనుకుంటారు. అసలు సంగతి “ఆ రోజున” – అంటే దేవుని తీర్పు రోజున వారికి తెలుస్తుంది. ప్రసంగాలు చేసే సామర్థ్యత పవిత్రతకు గుర్తు కాదు, అద్భుతాలు చెయ్యగలగడం పాపవిముక్తికి సూచన కాదు. ప్రవక్తగా పలకడం, దేవుని సందేశాలు మనుషులకు అందించడం, అద్భుతాలు చెయ్యడం ఇవన్నీ కూడా దేవుని నిజమైన సేవకులు కానివారికి సాధ్యమేనా? సాధ్యమే. యూదా ఇస్కరియోతు దొంగ, పిశాచం వంటివాడు (యోహాను 6:70-71; యోహాను 12:6). అయితే ఇతర శిష్యులలాగే అతడికీ అధికారం లభించింది (మత్తయి 10:1-4). బిలాము మంచి సత్యాన్నే దేవుని మూలంగా పలికాడు గాని అతడు చెడ్డవాడు (సంఖ్యాకాండము 22:1-7; 2 పేతురు 2:15. యోహాను 11:49-52 కూడా చూడండి). వీళ్ళు చెప్తున్నదానిని వ 23లో క్రీస్తు కాదనలేదని గమనించండి. తనను “ప్రభూ” అని పిలుస్తూ, తన పేరట అద్భుతాలు చేస్తూ కూడా పాపవిముక్తి, రక్షణ లేకుండా ఉండడం సాధ్యమేనని ఆయనకు బాగా తెలుసు. యేసు వారితో “ఒకప్పుడు మీరు నాకు తెలుసు గానీ ఇప్పుడు మీరెవరో నాకు తెలియదు” అనలేదు, చూడండి. “మీరు ఎన్నడూ నేను ఎరిగినవారు కాదు” అన్నాడు. ఈ ప్రవక్తలు అసలు ఆయనవారు కానే కాదు (యోహాను 10:14, యోహాను 10:27), దేవుని పిల్లలు ఎప్పుడూ కాదు. యేసు వారిని “అక్రమకారులారా” అంటున్నాడు. వారు చేసిన శ్రేష్ఠమైన పనులు కూడా చెడు ఉద్దేశాలతో చేశారు. వాటన్నిటికీ మూలం స్వార్థం. స్వార్థం దుర్మార్గం కాబట్టి వారి పనులు కూడా దుర్మార్గమే. తమకోసమే పనులు చేసేవారు చివరికి తమకు మిగిలినది తామే అని తెలుసుకుంటారు. వారి స్వార్థమే వారికి మిగులుతుంది, క్రీస్తు కాదు, దేవుడు కాదు, రక్షణ కాదు. “నా దగ్గరనుంచి పొండి” అనే మాటల్లో భయంకరమైన అంతం కనిపిస్తున్నది – మత్తయి 25:46; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8-9.

22. ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచిప్రభువా, ప్రభువా, మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా? అని చెప్పుదురు.
యిర్మియా 14:14, యిర్మియా 27:15

23. అప్పుడు నేను మిమ్మును ఎన్నడును ఎరుగను, అక్రమము చేయువారలారా, నాయొద్దనుండి పొండని వారితో చెప్పుదును.
కీర్తనల గ్రంథము 6:8

24. కాబట్టి యీ నా మాటలు విని వాటిచొప్పున చేయు ప్రతివాడును బండమీద తన యిల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలియుండును.

వ 15-23లో కపట ప్రవక్తల్ని ఖండించడం చూశాం. కపటంగా ఆలకించేవారికి ఇక్కడ హెచ్చరిక ఉంది. అంటే సత్యాన్ని విని కూడా అందుకు లోబడనివారు అన్నమాట. ఇక్కడ తెలివి గలవారికీ, తెలివి లేనివారికీ తేడా చూస్తున్నాం (సామెతలు 9:1-18 దగ్గర నోట్స్ కూడా చూడండి). ఇక్కడ ఈ ఇద్దరికీ ఒకే రకమైన కోరికలూ, ఆశలు కొన్ని ఉన్నాయి, ఎందుకంటే రెండు రకాలవారూ “ఇల్లు” కట్టుకున్నారు. ఇల్లు అనేది బహుశా ఒక వ్యక్తి జీవితం మొత్తాన్ని, ముఖ్యంగా క్రైస్తవానికి సంబంధించి ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. “తెలివి లేని మనిషి” ఒకవేళ ఇహలోకం, డబ్బు, రాజకీయాలు మొదలైన విషయాల్లో చాలా తెలివైనవాడై ఉండవచ్చు. అయితే మత విషయంలో మాత్రం అతడు బుద్ధిలేనివాడు. ఈ ఇద్దరి ఇళ్ళ మధ్య ఉన్న పెద్ద తేడా వారు తీసిన పునాదిలోనే ఉంది. పునాది ఒక ఇంటిలో కంటికి కనిపించని భాగం. అది భూమి లోపలే ఉంటుంది గానీ ఇల్లంతటికీ అదే ఆధారం. తెలివి గలవారి హృదయం లోతుల్లో యేసుప్రభువుకు విధేయత చూపాలన్న కోరిక ఉంటుంది. పవిత్రాత్మ వారిని వారి ఆధ్యాత్మిక దారిద్య్రాన్ని గుర్తించేలా, వినయం గలవారయ్యేలా చేశాడు. నీతిన్యాయాల విషయం వారికి దాహంగా ఉంటుంది. తమ బ్రతుకులో దేవుని సంకల్పం నెరవేరాలని వారు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తారు. తెలివి గలవారు, క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచేవారు, తమ విధేయత మూలంగా ఆ నమ్మకాన్ని రుజువు చేసుకుంటారు. అయితే తెలివి లేనివారి అంతరంగంలో ఇలా విధేయత చూపాలన్న కోరిక ఉండదు. యేసు చెప్పినదాన్ని వారు ఆచరణలో పెట్టరు. ఎందుకంటే దానిపట్ల వారికి ఆసక్తి శూన్యం. వారి పునాదికి లోతు లేదు. కొట్టుకుపోయే మట్టే ఆ పునాది. క్రైస్తవ జీవితానికి సరైన ఒకే ఒక పునాది క్రీస్తే (1 కోరింథీయులకు 3:11). తెలివి లేనివారు సరైన పునాదిపై నిర్మించడం అనే ఆలోచననే లెక్క చెయ్యరు. క్రీస్తుపై పునాది వేసి వేరుపారడం అంటే వారికి శ్రద్ధ ఏమీ ఉండదు. తమ స్వంత ఊహలు, మనోభావాలు, ఆలోచనలు, మత సిద్ధాంతాలు, ఇలాంటివే వారి పునాది. ప్రతి ఒక్కరి ఇల్లూ పరీక్షకు గురి అవుతుంది. “వాన”, “గాలి”, “వరదలు” ఇంట్లోని ప్రతి భాగాన్నీ పరీక్షిస్తాయి. ఇంటి కప్పును, గోడలను, పునాదులను అవి పరీక్షిస్తాయి. ఆహా! బాధలకు గురైన యోబును ఎలాంటి వానలు, గాలులు, వరదలు కొట్టాయో గదా (యోబు 1,2 అధ్యాయాలు చూడండి). యిర్మీయా ఎన్ని తాకిడులకు గురి అయ్యాడో గదా (విలాపవాక్యములు 3:1-24). పేతురును ఎలాంటి అల కొట్టిందో చూడండి (లూకా 22:54-62). పౌలు ఎలాంటి తుఫానుల్ని ఎదుర్కొన్నాడో గదా (2 కోరింథీయులకు 6:4-10; 2 కోరింథీయులకు 11:23-29). కీర్తనల గ్రంథము 66:10-12 లోని పెను గాలుల్ని చూడండి. అయితే ఒక వ్యక్తి తన “ఇల్లు” క్రీస్తు పై స్థిరంగా నిర్మించి ఉంటే అతని ఇల్లు నిలుస్తుంది. ఏదీ దాన్ని కూలద్రోయడం సాధ్యం కాదు. దాన్ని క్రీస్తుపై గనుక కట్టకపోతే ఏదీ దాన్ని నిలపడం సాధ్యం కాదు. వాన, గాలి, వరదలు అంటే రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఇంటినీ పరీక్షించి ప్రతి పునాదినీ బయట పెట్టే తీర్పు దినాన్ని కూడా సూచించవచ్చు. మనుషులు అనేకమైన మత గృహాలను చూచి గర్వపడుతుంటారు. అలాంటివి ఆ దినాన ఘోరంగా కూలిపోతాయి. ఇందుకు కారణం వాటిని ఇక్కడ కొండపై యేసు చేసిన ఉపదేశాలపై కట్టకపోవడమే (వ 26). ఈ ప్రసంగంలో గానీ మరెక్కడ గానీ క్రీస్తు తన ఉపదేశాలను ఇచ్చినది మనం వాటిని మెచ్చుకోవాలనో, లేక కేవలం విని ఊరుకోవాలనో, వాటి గురించి మాట్లాడాలనో, రాయాలనో కాదు గానీ వాటి ప్రకారం నడుచుకోవాలనే. మనం అలా చెయ్యకపోతే కలిగే ఫలితం విపత్తే. మన “ఇల్లు” క్రీస్తుపై బలంగా కట్టబడేలా, అంటే మనం ఆయనలో నమ్మకం ఉంచి, ఆయన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తూ హృదయ పూర్వకంగా ఆయనకు విధేయులమయ్యేలా చూచుకుందాం.

25. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు.

26. మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుకమీద తన యిల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిహీనుని పోలియుండును.

27. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను, అప్పుడది కూల బడెను; దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను.
యెహెఙ్కేలు 13:10-12

28. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ముగించినప్పుడు జనసమూహములు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి.

జనసమూహాల ఆశ్చర్యానికి కారణం యేసు చెప్పిన మాటలను బట్టి మాత్రమే కాదు, ఆయన ఆ మాటలు చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి కూడా. తన ఉపదేశానికి ఆధారంగా ఎవరో పేరు మోసిన ఒక ఉపదేశకుడి మాటను ఆయన ఎత్తి చెప్పలేదు. తండ్రి అయిన దేవుడు తనకిచ్చిన అధికారంతో ఆయన ఉపదేశించాడు. మత్తయి 5:22, మత్తయి 5:28, మత్తయి 5:32, మత్తయి 5:34, మత్తయి 5:39, మత్తయి 5:44 లో “అయితే మీతో నేనంటాను” అనే మాటలు గమనించండి. యోహాను 7:16-17; యోహాను 12:49-50 పోల్చి చూడండి. దేవుని రాజ్యంలో ఆయన తనను తాను క్రీస్తుగా, అంటే ఇస్రాయేల్‌వారి అభిషిక్తుడుగా (మత్తయి 5:17), ప్రభువుగా, దేవుని కుమారుడుగా, న్యాయాధిపతిగా (మత్తయి 7:21-23) వెల్లడి చేసుకొన్నాడు. ఇప్పుడు కూడా దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాల్లోనూ, అన్ని మత విషయాల్లోనూ, ధార్మిక జీవ రంగమంతట్లోనూ, మనిషి గమ్యమేమిటన్న ప్రశ్నకు సంబంధించిన దానంతటిలోనూ ఆయనే ఏకైక సర్వాధికారి (మత్తయి 28:18; యోహాను 17:2; ఫిలిప్పీయులకు 2:9-11)

29. ఏలయనగా ఆయన వారి శాస్త్రులవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి బోధించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రూరమైన తీర్పును క్రీస్తు మందలించాడు. (1-6)
మనం మన స్వంత చర్యలను అంచనా వేయాలి మరియు మూల్యాంకనం చేయాలి మరియు స్వీయ ప్రతిబింబం నిర్వహించాలి. అయితే, మన అభిప్రాయాలను అందరి కోసం సంపూర్ణ చట్టాలుగా విధించకూడదు. పటిష్టమైన ప్రాతిపదిక లేకుండా మన తోటి వ్యక్తులపై తీర్పులు చెప్పడం లేదా కఠినమైన తీర్పులు ఇవ్వకపోవడం చాలా ముఖ్యం. మనం ఇతరులపై అతిగా ప్రతికూల దృక్పథాన్ని అవలంబించకుండా ఉండాలి.
తమ తోబుట్టువులతో చిన్న చిన్న అతిక్రమణల విషయంలో వివాదాలలో పాల్గొనే వారికి ఇది ఒక కఠినమైన మందలింపుగా ఉపయోగపడుతుంది, అదే సమయంలో వారు మరింత ముఖ్యమైన తప్పులలో మునిగిపోతారు. కొన్ని పాపాలను చిన్న మచ్చలతో పోల్చవచ్చు, మరికొన్ని భారీ కిరణాలతో సమానంగా ఉంటాయి. ఏ పాపాన్ని నిజంగా అమూల్యమైనదిగా పరిగణించలేనప్పటికీ, చిన్నపాటి తప్పులు కూడా కంటిలోని మచ్చ లేదా గొంతులో దోమ వంటి అసౌకర్యాన్ని మరియు హానిని కలిగిస్తాయి. రెండూ బాధాకరమైనవి మరియు ప్రమాదకరమైనవి, వాటిని తొలగించే వరకు మనం శాంతి లేదా శ్రేయస్సును పొందలేము.
మనం మన సోదరునిలో చిన్న తప్పుగా భావించేవాటిని, నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు నిజమైన పశ్చాత్తాపం మన స్వంత చర్యలలో ముఖ్యమైన లోపంగా గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. ఒక వ్యక్తి తనకు తెలియకుండానే పాపాత్మకమైన మరియు దౌర్భాగ్య స్థితిలో తమను తాము కనుగొనగలగడం ఎంత గందరగోళంగా ఉంది, ఎవరైనా దానిని గుర్తించకుండా వారి కంటిలో పెద్ద పుంజం కలిగి ఉండటం. అయితే ఈ లోకపు దేవుడు వారి గ్రహణశక్తిని అంధకారము చేస్తాడు.
నిర్మాణాత్మక విమర్శలను అందించే వారి కోసం ఇక్కడ విలువైన మార్గదర్శకం ఉంది: మిమ్మల్ని మీరు సంస్కరించుకోవడం ద్వారా ప్రారంభించండి.

 ప్రార్థనకు ప్రోత్సాహం. (7-11) 
ప్రార్థన అనేది మనకు అవసరమైన వాటిని పొందటానికి నియమించబడిన సాధనం. కాబట్టి, క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థన చేయండి; ప్రార్థనను ఒక అలవాటుగా మార్చుకోండి మరియు దానిని చిత్తశుద్ధితో మరియు అత్యవసర భావంతో చేరుకోండి. భిక్ష కోరే బిచ్చగాడిలా, దారి అడిగే ప్రయాణికుడిలా లేదా విలువైన ముత్యాల కోసం వెతికే వ్యాపారిలా ప్రార్థించండి. ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు చేసే విధంగా తలుపు తట్టండి. పాపం మనకు వ్యతిరేకంగా తలుపును మూసివేసింది మరియు లాక్ చేసింది, కానీ ప్రార్థన ద్వారా, మేము తట్టి ప్రాప్యతను కోరుకుంటాము.
వాగ్దానం ప్రకారం, మీరు దేని కోసం ప్రార్థించినా అది మీకు తగినదని దేవుడు భావిస్తే అది మీకు మంజూరు చేయబడుతుంది. ఇంతకంటే ఏం కావాలి? నిజమైన ఉద్దేశ్యంతో ప్రార్థించే వారందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది; అడిగే వారెవరైనా వారి నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా స్వీకరిస్తారు-వారు యూదుడు లేదా అన్యులు, యువకులు లేదా ముసలివారు, ధనవంతులు లేదా పేదలు, ఉన్నత లేదా తక్కువ, యజమాని లేదా సేవకుడు, విద్యావంతులు లేదా కాదు. వారు విశ్వాసంతో సమీపించినంత కాలం కృపా సింహాసనం వద్ద అందరూ సమానంగా స్వాగతించబడతారు.
భూసంబంధమైన తల్లిదండ్రులతో పోల్చడం మరియు వారి పిల్లల అభ్యర్థనలను మంజూరు చేయాలనే వారి ఆసక్తి ద్వారా ఇది వివరించబడింది. భూసంబంధమైన తలిదండ్రులు కొన్నిసార్లు తమ పిల్లల కోరికలను ఆప్యాయతతో తీర్చవచ్చు, అయితే దేవుడు జ్ఞానవంతుడు. మన అవసరాలు, మన కోరికలు మరియు మనకు నిజంగా ప్రయోజనకరమైన వాటిని ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు. మన పరలోకపు తండ్రి మనకు ప్రార్థించమని ఆదేశిస్తాడని మరియు చెవిటి చెవిని మరల్చాలని లేదా హానికరమైన వాటిని అందిస్తాడని మనం ఎన్నడూ ఊహించకూడదు.

విశాలమైన మరియు ఇరుకైన మార్గం. (12-14) 
క్రీస్తు యొక్క లక్ష్యం కేవలం జ్ఞానం మరియు విశ్వాసం విషయాలలో మాత్రమే కాకుండా, చర్య యొక్క విషయాలలో మనకు బోధించడమే. దేవునితో మాత్రమే కాకుండా మన తోటి మానవులతో కూడా ఎలా సంబంధం కలిగి ఉండాలో నేర్పించాడు. ఈ మార్గదర్శకత్వం మన నమ్మకాలను పంచుకునే వారికే కాకుండా మనం పరస్పరం మాట్లాడే వ్యక్తులందరికీ వర్తిస్తుంది. మన పొరుగువారితో మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తామో అలాగే న్యాయంగా మరియు హేతువుతో వ్యవహరించాలి. ఇతరులతో మన వ్యవహారాలలో, వారి స్థానంలో మరియు పరిస్థితులలో మనల్ని మనం ఊహించుకోవాలి మరియు తదనుగుణంగా ప్రవర్తించాలి.
జీవితంలో, రెండు మార్గాలు మాత్రమే ఉన్నాయి: సరైనది మరియు తప్పు, మంచి మరియు చెడు. ఇది స్వర్గానికి మార్గం లేదా నరకానికి మార్గం, మరియు ప్రజలందరూ ఈ మార్గాలలో ఒకదానిలో ఉన్నారు. మరణానంతర జీవితంలో మధ్యేమార్గం లేదు, వర్తమానంలో మధ్యేమార్గం లేదు. మానవులందరూ పవిత్రులు లేదా పాపులు, దైవభక్తులు లేదా భక్తిహీనులుగా వర్గీకరించబడ్డారు. పాపం మరియు పాపుల మార్గం విషయానికి వస్తే, గేట్ విస్తృతంగా తెరిచి ఉంటుంది. మీరు మీ కోరికలు మరియు అభిరుచులన్నింటినీ ఎంపిక చేయకుండా నమోదు చేయవచ్చు. ఇది అనేక పాపభరితమైన ఎంపికలతో విస్తృత మార్గం, మరియు ఇది పెద్ద సంఖ్యలో అనుచరులను ఆకర్షిస్తుంది. కానీ వారు మనతో పాటు స్వర్గానికి మార్గాన్ని ఎంచుకోనందున వారు ఇష్టపూర్వకంగా నరకానికి వెళ్లడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?
నిత్యజీవానికి దారి ఇరుకుగా ఉంది. ఇరుకైన ద్వారం గుండా వెళ్లడం అంటే మనం స్వర్గంలో ఉన్నామని కాదు. దీనికి స్వీయ-తిరస్కరణ, స్వీయ-నియంత్రణ మరియు మన పాపపు ధోరణులను అణచివేయడం అవసరం. రోజువారీ ప్రలోభాలను ప్రతిఘటించాలి, విధులను నెరవేర్చాలి మరియు అన్ని విషయాలలో మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇది చాలా కష్టాలను కలిగి ఉన్న మార్గం. ఏదేమైనా, ఈ మార్గం మనందరినీ ప్రలోభపెట్టాలి, అది జీవితానికి దారి తీస్తుంది - ఆత్మ యొక్క జీవిత సారాంశం అయిన దేవుని అనుగ్రహం యొక్క తక్షణ సౌలభ్యం మరియు శాశ్వతమైన ఆనందానికి. ప్రయాణం ముగింపులో ఆ ఆనందం యొక్క ఆశ అన్ని రహదారి సవాళ్లను అధిగమించగలిగేలా చేస్తుంది.
క్రీస్తు యొక్క స్పష్టమైన సందేశాన్ని చాలా మంది విస్మరించారు, వారు దానిని వివరించడానికి ప్రయత్నించారు. చరిత్ర అంతటా, క్రీస్తు యొక్క నిజమైన శిష్యులు ప్రత్యేకమైన మరియు అసాధారణమైన వ్యక్తులుగా పరిగణించబడ్డారు మరియు మెజారిటీని అనుసరించే వారు నాశనానికి విస్తృత మార్గంలో కొనసాగారు. దేవునికి నమ్మకంగా సేవ చేయాలంటే, మన విశ్వాసంలో స్థిరంగా నిలబడాలి. ఇరుకైన ద్వారం మరియు ఇరుకైన మార్గం గురించి మనం విన్నప్పుడు మరియు దానిని ఎంత తక్కువ మంది కనుగొంటారు, మనం మన స్వంత ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం గురించి ఆలోచించాలి మరియు మనం సరైన మార్గంలో ఉన్నారా మరియు మనం దానిలో ఎంతవరకు అభివృద్ధి చెందాము.

తప్పుడు ప్రవక్తలకు వ్యతిరేకంగా. (15-20) 
సత్యాన్ని వ్యతిరేకించే వారిచే ప్రచారం చేయబడిన ఆకర్షణీయమైన, స్వయం-తృప్తికరమైన సిద్ధాంతాల ద్వారా పురుషులు క్రీస్తును యథార్థంగా అనుసరించే ఇరుకైన మార్గాన్ని స్వీకరించకుండా తరచుగా అడ్డుకుంటున్నారు. మీరు ఈ తప్పుడు బోధలను వాటి పర్యవసానాలు మరియు ప్రభావాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా గుర్తించవచ్చు. వారి ప్రవర్తన మరియు స్వభావానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు క్రీస్తు బోధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. పాపాత్మకమైన ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించే అభిప్రాయాలు మరియు నమ్మకాలు దేవుని నుండి ఉద్భవించవని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

పదం వినేవారు మాత్రమే కాదు. (21-29)
ఈ ప్రకరణంలో, క్రీస్తు కేవలం మాటలతో ఆయనను మన గురువుగా చెప్పుకోవడం సరిపోదని నొక్కి చెప్పాడు. క్రీస్తును విశ్వసించడం, మన పాపాల గురించి పశ్చాత్తాపం చెందడం, నీతివంతమైన జీవితాన్ని గడపడం మరియు ఒకరిపట్ల మరొకరు ప్రేమను చూపించడంలో నిజమైన ఆనందం ఉంది. మన పట్ల అతని కోరిక పవిత్రీకరణ. కేవలం బాహ్య అధికారాలు మరియు చర్యలపై ఆధారపడకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది ఆత్మవంచనకు మరియు శాశ్వతమైన నాశనానికి దారి తీస్తుంది, ఎందుకంటే చాలా మంది అబద్ధాన్ని పట్టుకుని అనుభవించారు.
క్రీస్తు నామాన్ని ధరించే ప్రతి వ్యక్తి పాపం నుండి దూరంగా ఉండాలి. కొంతమంది వ్యక్తులు తదుపరి చర్య తీసుకోకుండా, అతని బోధనలను నిష్క్రియంగా వినడంలో మాత్రమే పాల్గొంటారు; వారి మనసులు శూన్య భావనలతో నిండి ఉన్నాయి. ఈ రెండు రకాల శ్రోతలను ఇద్దరు బిల్డర్లతో పోల్చారు. ఈ ఉపమానం మనకు మానవ స్వభావానికి సవాలుగా అనిపించినప్పటికీ, యేసు ప్రభువు మాటలను వినడమే కాకుండా వాటిని అనుసరించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను బోధిస్తుంది.
క్రీస్తు పునాది, మిగతావన్నీ ఇసుక లాంటివి. కొందరు ప్రాపంచిక విజయంపై తమ ఆశలు పెట్టుకుంటారు, మరికొందరు మతం యొక్క బాహ్య ప్రదర్శనలపై ఆధారపడతారు. అయితే, ఈ పునాదులన్నీ బలహీనంగా ఉన్నాయి మరియు స్వర్గం కోసం మన ఆకాంక్షలకు మద్దతు ఇవ్వలేవు. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క పనిని పరీక్షించడానికి ఒక తుఫాను వస్తుంది మరియు దేవుడు ఆత్మను తీసివేసినప్పుడు, కపటు యొక్క ఆశ అదృశ్యమవుతుంది. బిల్డర్‌కు చాలా అవసరమైనప్పుడు ఇల్లు తుఫానులో కూలిపోతుంది మరియు మరొకటి నిర్మించడం చాలా ఆలస్యం. క్రీస్తుయేసు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఏదీ వేరు చేయలేదని నిర్ధారిస్తూ, మన శాశ్వతమైన పునాదులను నిర్మించడానికి ప్రభువు మనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.
జనసమూహం క్రీస్తు బోధనల జ్ఞానం మరియు శక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు, మరియు ఈ ఉపన్యాసం, ఎంత తరచుగా చదివినా, శాశ్వతంగా తాజాగా ఉంటుంది. ప్రతి పదం దాని దైవిక రచనను ధృవీకరిస్తుంది. ఈ దీవెనలు మరియు క్రైస్తవ ధర్మాలలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వారాలపాటు మన ఆలోచనల ప్రధాన ఇతివృత్తంగా దృష్టి సారిస్తూ, మనం మరింత దృఢ నిశ్చయంతో మరియు ఉత్సాహంగా పెరుగుదాం. అస్పష్టమైన మరియు దృష్టిలేని కోరికల కంటే, ఈ లక్షణాలను సంకల్పంతో గ్రహించి, పెంపొందించుకుందాం.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |