Mark - మార్కు సువార్త 12 | View All

1. ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపనారం భించెను; ఎట్లనగాఒక మనుష్యుడు ద్రాక్షతోట నాటించి, దానిచుట్టు కంచె వేయించి, ద్రాక్షలతొట్టి తొలిపించి గోపురము కట్టించి, కాపులకు దానిని గుత్తకిచ్చి దేశాంతరముపోయెను.
యెషయా 5:1-7

1. ఆ తర్వాత ఆయన వాళ్ళతో దృష్టాంతాలు చెబుతూ ఇలా మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు. “ఒకడు ద్రాక్షాతోట వేసి, చుట్టూ ఒక గోడ కట్టాడు. ద్రాక్షపళ్ళు త్రొక్కటానికి ఒక తొట్టి కట్టించాడు. అక్కడే ఒక గోపురం కట్టించాడు. ఆ తర్వాత ఆ ద్రాక్షతోటను కొంతమంది రైతులకు కౌలుకిచ్చి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయాడు.

2. పంటకాలమందు ఆ కాపుల నుండి ద్రాక్షతోట పండ్లలో తన భాగము తీసికొని వచ్చుటకు, కాపులయొద్దకు అతడు ఒక దాసునిపంపగా

2. పంటకాలం రాగానే పంటలో తనకు రావలసిన భాగం తీసుకు రమ్మని ఒక సేవకుణ్ణి వాళ్ళ దగ్గరకు పంపాడు.

3. వారు వాని పట్టుకొని కొట్టి, వట్టిచేతులతో పంపివేసిరి.
యెహోషువ 22:5

3. కాని ఆ రైతులతణ్ణి పట్టుకొని కొట్టి వట్టిచేతులతో పంపివేసారు.

4. మరల అతడు మరియొక దాసుని వారియొద్దకు పంపగా, వారు వాని తల గాయముచేసి అవమానపరచిరి.

4. ఆ తర్వాత అతడు యింకొక సేవకుణ్ణి పంపాడు. వాళ్ళతణ్ణి తలపై బాది అవమానపరిచారు.

5. అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు కొందరిని కొట్టిరి, కొందరిని చంపిరి.

5. అతడు యింకొక సేవకుణ్ణి కూడా పంపాడు. వాళ్ళతణ్ణి చంపివేసారు. అతడింకా చాలామందిని పంపాడు. కాని ఆ రైతులు వారిలో కొందరిని చంపారు. మరి కొందరిని కొట్టారు.

6. ఇంకను అతనికి ప్రియ కుమారుడు ఒకడుండెను గనుకవారు తన కుమారుని సన్మానించెదరనుకొని తుదకు వారి యొద్దకు అతనిని పంపెను.

6. తన ప్రియమైన కుమారుడు తప్ప పంపటానికి యింకెవ్వరూ మిగల్లేదు. వాళ్ళు తన కుమారుణ్ణి గౌరవిస్తారనుకొని చివరకు తన కుమారుణ్ణి పంపాడు.

7. అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అప్పుడు స్వాస్థ్యము మనదగునని తమలోతాము చెప్పుకొని

7. కాని ఆ రైతులు ‘ఇతడు వారసుడు! యితణ్ణి చంపుదాం; అప్పుడు ఆ వారసత్వం మనకు దక్కుతుంది’ అని పరస్పరం మాట్లాడుకొన్నారు.

8. అతనిని పట్టుకొని చంపి, ద్రాక్షతోట వెలుపల పారవేసిరి.

8. ఆ కారణంగా వాళ్ళతణ్ణి పట్టుకొని చంపి ఆ ద్రాక్షతోటకు అవతల పడవేసారు.

9. కావున ఆ ద్రాక్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచ్చి, ఆ కాపులను సంహరించి, యితరులకు ఆ ద్రాక్షతోట ఇచ్చును గదా. మరియ

9. “అప్పుడు ఆ ద్రాక్షతోట యజమాని ఏం చేస్తాడు? వచ్చి ఆ రైతుల్ని చంపేసి ఆ ద్రాక్షతోటను యితరులకు కౌలుకిస్తాడు.

10. ఇల్లు కట్టువారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను
కీర్తనల గ్రంథము 118:22-23

10. లేఖనాల్లో ఈ విధంగా వ్రాసారు: ఇది మీరు చదువలేదా? ‘ఇల్లు కట్టువాళ్ళు పనికిరాదని పారవేసిన రాయి తలరాయిగా మారింది.

11. ఇది ప్రభువువలననే కలిగెను ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను లేఖనము మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా
కీర్తనల గ్రంథము 118:22-23

11.

12. తమ్మును గూర్చి ఆ ఉపమానము చెప్పెనని వారు గ్రహించి ఆయ నను పట్టుకొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జన సమూహమునకు భయపడి ఆయనను విడిచిపోయిరి.

12. ఈ దృష్టాంతం తమనుగూర్చి చెప్పాడని యూదులు గ్రహించారు. కనుక ఆయన్ని బంధించటానికి మార్గం ఆలోచించారు. కాని ప్రజల గుంపును చూసి భయపడిపొయ్యారు. అందువల్ల ఆయన్ని వదిలి వెళ్ళిపొయ్యారు.

13. వారు మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలెనని, పరిసయ్యులను హేరోదీయులను కొందరిని ఆయన యొద్దకు పంపిరి.

13. ఆ తర్వాత యేసును ఆయన మాటల్లో పట్టేయాలని కొంతమంది పరిసయ్యుల్ని హేరోదు రాజు పక్షముననున్న వాళ్ళను ఆయన దగ్గరకు పంపారు.

14. వారు వచ్చిబోధకుడా, నీవు సత్యవంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్ష్యపెట్టనివాడవని మే మెరుగుదుము; నీవు మోమోటములేనివాడవై దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించువాడవు. కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా కాదా?

14. వాళ్ళు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి, “అయ్యా! మీరు సత్యవంతులని మాకు తెలుసు. మీరు మానవుల మాటలకు లొంగిపోరు. వాళ్ళెవరనే విషయం మీకు అవసరం లేదు. సత్యమార్గాన్ని మీరు ఉన్నది ఉన్నట్లు బోధిస్తారు. మరి చక్రవర్తికి పన్నులు కట్టటం న్యాయమా? కాదా?

15. ఇచ్చెదమా ఇయ్యకుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను ఎరిగిమీరు నన్ను ఎందుకు శోధించుచున్నారు? ఒక దేనారము నా యొద్దకు తెచ్చి చూపుడని వారితో చెప్పెను.

15. మేము పన్నులు కట్టాలా మానాలా?” అని అడిగారు. యేసుకు వాళ్ళ కుట్ర తెలిసి పోయింది. “నన్నెందుకు మోసం చేయాలని అనుకుంటున్నారు? ఒక దేనారా యివ్వండి. నన్ను దాన్ని చూడనివ్వండి” అని అన్నాడు.

16. వారు తెచ్చిరి, ఆయనఈ రూపమును, పై వ్రాతయు, ఎవరివని వారి నడుగగా వారుకైసరువి అనిరి.

16. వాళ్ళు ఒక నాణాన్ని తీసుకు వచ్చారు. యేసు, “దీని మీద ఎవరి బొమ్మ ఉంది? ఎవరి శాసనం ఉంది?” అని అడిగాడు. “చక్రవర్తిది” అని వాళ్ళు సమాధానం చెప్పారు.

17. అందుకు యేసుకైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెల్లించుడని వారితో చెప్పగా వారాయననుగూర్చి బహుగా ఆశ్చర్యపడిరి.

17. అప్పుడు యేసు వారితో, “చక్రవర్తికి చెందింది చక్రవర్తికి యివ్వండి, దేవునికి చెందింది దేవునికి యివ్వండి” అని అన్నాడు. ఆయన సమాధానం విని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపొయ్యారు.

18. పునరుత్థానము లేదని చెప్పెడి సద్దూకయ్యులు ఆయన యొద్దకువచ్చి

18. చనిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ బ్రతకరని వాదించే సద్దూకయ్యులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఒక ప్రశ్న వేసారు.

19. బోధకుడా, తనభార్య బ్రదికియుండగా ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోయినయెడల వాని సహోదరుడు వాని భార్యను పెండ్లిచేసికొని తన సహోదరునికి సంతా నము కలుగజేయవలెనని మోషే మాకు వ్రాసియిచ్చెను.
ఆదికాండము 38:8, ద్వితీయోపదేశకాండము 25:5

19. “అయ్యా, ఒకని సోదరుడు చనిపోతే, ఆ చనిపోయిన సోదరునికి సంతానం లేకపోయినట్టయితే, ఆ చనిపోయిన సోదరుని భార్యను బ్రతికివున్న సోదరుడు వివాహమాడి, చనిపోయిన సోదరునికి సంతానం కలిగేటట్లు చెయ్యాలని మోషే మనకోసం ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాసాడు.

20. ఏడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడు ఒక స్త్రీని పెండ్లిచేసికొని సంతానములేక చనిపోయెను

20. ఒకప్పుడు ఏడుగురు సోదరులుండే వాళ్ళు. మొదటివాడు వివాహం చేసుకొని సంతానం లేకుండా చనిపొయ్యాడు.

21. గనుక రెండవవాడు ఆమెను పెండ్లి చేసికొనెను, వాడును సంతా నము లేక చనిపోయెను; అటువలెనే మూడవవాడును చనిపోయెను.

21. రెండవ వాడు అతని వితంతువును వివాహమాడాడు. కాని అతడు కూడా సంతానం లేకుండా చనిపొయ్యాడు. మూడవ వానికి కూడా అదే సంభవించింది.

22. ఇట్లు ఏడుగురును సంతానములేకయే చని పోయిరి. అందరివెనుక ఆ స్త్రీయు చనిపోయెను.

22. ఆ ఏడుగురిలో ఎవ్వరికి సంతానం కలగలేదు. చివరకు ఆ స్త్రీకూడా చనిపోయింది.

23. పునరుత్థానమందు వారిలో ఎవనికి ఆమె భార్యగా ఉండును? ఆమె ఆ యేడుగురికిని భార్య ఆయెను గదా అని అడిగిరి.

23. చనిపోయిన వాళ్ళు బ్రతికి వచ్చినప్పుడు ఆమె ఎవరి భార్యగా పరిగణింపబడుతుంది? ఆమెను ఆ ఏడగురు పెండ్లి చేసుకొన్నారు కదా?” అని అడిగారు.

24. అందుకు యేసుమీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శక్తినిగాని యెరుగక పోవుటవలననే పొరబడు చున్నారు.

24. యేసు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పాడు: “మీకు లేఖనాలు, దేవుని శక్తి తెలియవు. కనుక పొరబడుతున్నారు.

25. వారు మృతులలోనుండి లేచునప్పుడు పెండ్లిచేసికొనరు, పెండ్లికియ్యబడరు గాని పరలోక మందున్న దూతలవలె నుందురు.

25. చనిపోయిన వాళ్ళు బ్రతికివచ్చాక వివాహం చేసుకోరు. వాళ్ళు ఆడ, మగ అని ఉండరు. వాళ్ళు పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతల్లా ఉంటారు

26. వారు లేచెదరని మృతులనుగూర్చిన సంగతి మోషే గ్రంథమందలి పొదను గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడునేను అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 3:2, నిర్గమకాండము 3:6, నిర్గమకాండము 3:16

26. అని అతనితో చెప్పాడు.

27. ఆయన సజీవుల దేవుడు గాని మృతుల దేవుడు కాడు. కావున మీరు బహుగా పొరబడు చున్నారని వారితో చెప్పెను.

27. ‘నేను వాళ్ళ దేవుణ్ణి’ అని ఆయన అన్నప్పుడు, వాళ్ళు నిజంగా చనిపోలేదన్న మాట. అంటే ఆయన బ్రతికివున్న వాళ్ళకు మాత్రమే దేవుడు. మీరు చాలా పొరబడుతున్నారు.'

28. శాస్త్రులలో ఒకడు వచ్చి, వారు తర్కించుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా ఉత్తరమిచ్చెనని గ్రహించిఆజ్ఞ లన్నిటిలో ప్రధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను.

28. శాస్త్రుల్లో ఒకడు వచ్చి వాదన విన్నాడు. యేసు చక్కటి సమాధానం చెప్పాడని గ్రహించి, “ఆజ్ఞలన్నిటిలో ఏ ఆజ్ఞ ముఖ్య మైనది?” అని యేసును అడిగాడు.

29. అందుకు యేసు ప్రధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశ్రాయేలూ, వినుము; మన దేవుడైన ప్రభువు అద్వితీయ ప్రభువు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:4-5, యెహోషువ 22:5

29. యేసు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పాడు: “ఓ ఇశ్రాయేలు జనాంగమా విను. మొదటిది ఇది: మన ప్రభువైన దేవుడు మాత్రమే ప్రభువు.

30. నీవు నీ పూర్ణహృదయముతోను, నీ పూర్ణాత్మతోను, నీ పూర్ణవివేకముతోను, నీ పూర్ణబలముతోను, నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలె ననునది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ.
యెహోషువ 22:5

30. నీ శక్తి, బుద్ధి, సంపూర్ణంగా ఉపయోగిస్తూ నీ ప్రభువైన దేవుణ్ణి నీ సంపూర్ణమైన ఆత్మతో మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించు,

31. రెండవది, నీవు నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలె ననునది రెండవ ఆజ్ఞ; వీటికంటె ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ మరే దియు లేదని అతనితో చెప్పెను
లేవీయకాండము 19:18

31. రెండవది ఇది: నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నంతగా నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించు. వీటిని మించిన ఆజ్ఞ మరొకటి లేదు.”

32. ఆ శాస్త్రిబోధకుడా, బాగుగా చెప్పితివి; ఆయన అద్వితీయుడనియు, ఆయన తప్ప వేరొకడు లేడనియు నీవు చెప్పిన మాట సత్యమే.
ద్వితీయోపదేశకాండము 4:35, 1 సమూయేలు 15:22, యెషయా 45:21

32. ఆ శాస్త్రి, “అయ్యా! చక్కగా చెప్పారు. దేవుడు ఒక్కడేనని, ఆయన తప్ప మరెవ్వరూ లేరని సరిగ్గా చెప్పారు.

33. పూర్ణ హృదయముతోను, పూర్ణవివేకముతోను, పూర్ణ బలముతోను, ఆయనను ప్రేమించుటయు ఒకడు తన్ను వలె తన పొరుగువాని ప్రేమించుటయు సర్వాంగ హోమములన్నిటికంటెను బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెప్పెను.
హోషేయ 6:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:35, 1 సమూయేలు 15:22, యెషయా 45:21

33. ఆ దేవుణ్ణి సంపూర్ణమైన బుద్ధితో, సంపూర్ణమైన మనస్సుతో శక్తినంతా ఉపయోగిస్తూ ప్రేమించాలని, మరియు తనను ప్రేమించుకొన్నంతగా, తన పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించాలని చక్కగా చెప్పారు. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు, బలులకన్నా, దహన బలులకన్నా ముఖ్యమైనవి” అని అన్నాడు.

34. అతడు వివేకముగా నుత్తరమిచ్చెనని యేసు గ్రహించి నీవు దేవుని రాజ్యమునకు దూరముగ లేవని అతనితో చెప్పెను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ ప్రశ్నయు అడుగ తెగింపలేదు.

34. అతడు తెలివిగా చెప్పాడని యేసు గ్రహించి అతనితో, “నీవు దేవుని రాజ్యానికి దూరంగా లేవు!” అని అన్నాడు. ఆ తర్వాత ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగటానికి ఎవ్వరికి ధైర్యం చాలలేదు.

35. ఒకప్పుడు యేసు దేవాలయములో బోధించుచుండగా క్రీస్తు, దావీదు కుమారుడని శాస్త్రులు చెప్పుచున్నా రేమి?

35. యేసు మందిరంలో బోధిస్తూ ఈ విధంగా అన్నాడు: “క్రీస్తు దావీదు కుమారుడని శాస్త్రులు ఎందుకంటున్నారు?”

36. నేను నీ శత్రువులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచు వరకు నీవు నా కుడివైపున కూర్చుండుమని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పెను అని దావీదే పరిశుద్ధాత్మవలన చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

36. దావీదే స్వయంగా పవిత్రాత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా అన్నాడు: ‘ప్రభువు, నా ప్రభువుతో ఈ విధంగా అన్నాడు: ‘నీ శత్రువుల్ని నీ కాళ్ళ ముందు పడవేసేవరకు నా కుడిచేతి వైపు కూర్చొనుము.’ కీర్తన. 110:1

37. దావీదు ఆయ నను ప్రభువని చెప్పుచున్నాడే, ఆయన ఏలాగు అతని కుమారుడగునని అడిగెను. సామాన్యజనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి.

37. దావీదు స్వయంగా ఆయన్ని, ‘ప్రభూ!’ అని పిలిచాడు కదా! మరి అలాంటప్పుడు క్రీస్తు దావీదు కుమారుడెట్లా ఔతాడు?”అక్కడున్న ప్రజలగుంపు అత్యానందంగా ఆయన మాటలు విన్నారు.

38. మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిట్లనెను శాస్త్రులనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి. వారు నిలువు టంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను

38. యేసు యింకా ఎన్నో విషయాలు బోధిస్తూ ఈ విధంగా అన్నాడు: “శాస్త్రుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. వాళ్ళు పొడుగాటి దుస్తులు ధరించి నడవాలని, సంతల్లో ప్రజలు తమకు నమస్కరించాలని కోరుతూ ఉంటారు.

39. సమాజమందిరములలో అగ్రపీఠములను, విందులలో అగ్ర స్థానములను కోరుచు

39. వాళ్ళు సమాజాల్లో ముఖ్య స్థానాలను, విందుల్లో గౌరవప్రదమైన స్థానాలను ఆక్రమించాలని ఆశిస్తూ ఉంటారు.

40. విధవరాండ్ర యిండ్లు దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీర్ఘప్రార్థనలు చేయుదురు. వీరు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను.

40. వాళ్ళు వితంతువుల యిండ్లను దోచుకుంటూ, పైకి మాత్రం గంటల తరబడి ప్రార్థిస్తూవుంటారు. అలాంటి వాళ్ళను దేవుడు అతితీవ్రంగా శిక్షిస్తాడు.”

41. ఆయన కానుకపెట్టె యెదుట కూర్చుండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెట్టెలో డబ్బులు వేయుట చూచు చుండెను. ధనవంతులైన వారనేకులు అందులో విశేషముగా సొమ్ము వేయుచుండిరి.
2 రాజులు 12:9

41. ఒక రోజు యేసు, మందిరంలో కానుకలు వేసే పెట్టెకు ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నాడు. ప్రజలు ఆ పెట్టెలో డబ్బును వేయటం ఆయన గమనించాడు. ధనవంతులు చాలామంది పెద్ద పెద్ద మొత్తాల్ని ఆ పెట్టెలో వేసారు.

42. ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి రెండు కాసులు వేయగా

42. కాని ఒక పేద వితంతువు వచ్చి రెండు రాగి నాణేలను ఆ పెట్టెలో వేసింది.

43. ఆయన తన శిష్యులను పిలిచికానుక పెట్టెలో డబ్బులు వేసిన వారందరికంటె ఈ బీద విధవరాలు ఎక్కువ వేసెనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

43. యేసు తన శిష్యులను దగ్గరకు పిలిచి, “ఇది నిజం. ఈ పేద వితంతువు ఆ పెట్టెలో అందరికన్నా ఎక్కువ డబ్బు వేసింది.

44. వారందరు తమకు కలిగిన సమృద్ధిలోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెప్పెను.

44. మిగతా వాళ్ళు తాము దాచుకొన్న ధనంలో కొంత భాగం మాత్రమే వేసారు. కాని ఆమె పేదదైనా తన దగ్గరున్నదంతా వేసింది” అని అన్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ద్రాక్షతోట మరియు వ్యవసాయదారుల ఉపమానం. (1-12) 
ఉపమానాలలో, క్రీస్తు యూదు చర్చిని పక్కన పెట్టాలనే తన ఉద్దేశ్యాన్ని వివరించాడు. చర్చి యొక్క అధికారాలను ఆస్వాదించిన వారి నుండి దేవుని నమ్మకమైన పరిచారకులు చరిత్ర అంతటా అనుభవించిన దుర్వినియోగం గురించి ఆలోచించడం నిరుత్సాహపరుస్తుంది, కానీ సంబంధిత ఆధ్యాత్మిక ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో విఫలమైంది. చివరికి, దేవుడు తన ప్రియమైన కుమారుడిని పంపాడు మరియు తమ యజమానిని ప్రేమించే వారు ఆయనను కుమారుడు మరియు వారసుడిగా పరిగణించి, ఆయనను గౌరవిస్తారు మరియు ప్రేమిస్తారని సహేతుకంగా ఆశించవచ్చు. అయినప్పటికీ, వారు గౌరవం మరియు ప్రేమను చూపించడానికి బదులుగా, ఆయనను ద్వేషించడాన్ని ఎంచుకున్నారు. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ప్రభువు స్వయంగా నిర్వహించాడు. మన హృదయాలలో క్రీస్తును ఉన్నతీకరించడం మరియు అక్కడ ఆయన సింహాసనాన్ని స్థాపించడం కూడా ఆయన పని. ఈ పరివర్తన సంభవించినట్లయితే, అది నిస్సందేహంగా ఒక అద్భుత దృశ్యం అవుతుంది. లేఖనాలు, అంకితమైన బోధకులు మరియు క్రీస్తు అవతారం అన్నీ మన చర్యల ద్వారా దేవునికి సరైన స్తుతిని అందించమని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. పాపులు గర్వించదగిన మరియు ప్రాపంచిక వైఖరిని అవలంబించడంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు క్రీస్తు దూతలను దూషించినా లేదా చిన్నచూపు చూసినా, వారు భూమిపై జీవించి ఉన్నట్లయితే వారు తమ యజమానికి కూడా అలాగే చేసి ఉండేవారు.

నివాళి గురించి ప్రశ్న. (13-17) 
క్రీస్తు యొక్క విరోధులు తమ బాధ్యతల గురించి విచారించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు అనిపించింది, కానీ వారి నిజమైన ఉద్దేశ్యం ఆయనను ట్రాప్ చేయడమే, అతను ఎంచుకున్న సమస్య ఏ వైపున ఉన్నా, వారు అతనిని నిందించడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనగలరని ఊహించారు. ప్రాపంచిక రాజకీయాల గురించి చర్చలలో క్రీస్తు అనుచరులను నిమగ్నం చేయడం వారిని చిక్కుల్లో పెట్టడానికి ఒక శక్తివంతమైన మార్గం. తమ దేశం ఇప్పటికే చూపించిన సమర్పణపై వారి దృష్టిని మళ్లించడం ద్వారా యేసు ఈ ఉచ్చును నేర్పుగా తప్పించుకున్నాడు. అతని స్పందన విన్న వారందరూ అది తెలియజేసిన ప్రగాఢ జ్ఞానానికి ఆశ్చర్యపోయారు. చాలా మంది ఉపన్యాసం యొక్క పదాల వాగ్ధాటిని మెచ్చుకోవచ్చు, అయినప్పటికీ వారు తమ చర్యలకు మార్గదర్శకత్వం వహించడానికి దాని బోధనలను అనుమతించకపోవచ్చు.

పునరుత్థానం గురించి. (18-27) 
వెల్లడి చేయబడిన అన్ని మతాలకు మూలాధారంగా మరియు మూలాధారంగా పనిచేసే స్క్రిప్చర్‌పై మంచి అవగాహన కలిగి ఉండటం, తప్పులో పడకుండా అత్యంత ప్రభావవంతమైన రక్షణగా చెప్పవచ్చు. మరణానంతర జీవిత సిద్ధాంతాన్ని స్పష్టం చేయడం ద్వారా, వారి కాలంలోని సందేహాస్పద అవిశ్వాసులైన సద్దూకయ్యుల అభ్యంతరాలను యేసు సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాడు. భార్యాభర్తల మధ్య భూసంబంధమైన సంబంధం, ఈడెన్ గార్డెన్‌లో స్థాపించబడినప్పటికీ, పరలోక రాజ్యంలో కొనసాగదు. భౌతిక రాజ్యం యొక్క వ్యవహారాల ఆధారంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి మన అవగాహనలను రూపొందించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మనం మూర్ఖపు అపోహలతో దారి తీయడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.
ఒక వ్యక్తి శాశ్వతంగా నిర్జీవంగా ఉండవలసి వస్తే, సజీవుడైన దేవుడు అతని ఆనందానికి మూలం కాగలడని భావించడం అశాస్త్రీయం. కాబట్టి, శరీరం నుండి తాత్కాలికంగా విడిపోయినప్పటికీ, అబ్రహం యొక్క ఆత్మ ఉనికిలో ఉంది మరియు పని చేస్తూనే ఉంటుంది. పునరుత్థానం యొక్క భావనను తిరస్కరించే వారు గణనీయమైన తప్పులో ఉన్నారు మరియు సరిదిద్దాలి. శాశ్వతమైన ఆనందం మరియు అద్భుతమైన పునరుత్థానం యొక్క ఆశాజనకమైన నిరీక్షణతో ఈ అశాశ్వతమైన ప్రపంచంలో నావిగేట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం.

చట్టం యొక్క గొప్ప ఆదేశం. (28-34) 
తమ బాధ్యతలను అర్థం చేసుకోవడానికి శ్రద్ధగా కోరుకునే వారు వివేచనలో తమ మార్గదర్శిగా మరియు సరైన మార్గంలో తమ బోధకునిగా క్రీస్తును కనుగొంటారు. ఇతరులందరినీ కలుపుకొని, దేవుని పట్ల పూర్ణహృదయంతో కూడిన ప్రేమకు పిలుపునిచ్చే పరమాత్మకమైన ఆజ్ఞ అని అతను లేఖకుడికి తెలియజేసాడు. ఈ ప్రేమ ఆత్మలో పాలించినప్పుడు, అది సహజంగానే ప్రతి ఇతర కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చడానికి మొగ్గు చూపుతుంది. దేవునిపట్ల పూర్ణహృదయపూర్వకమైన ప్రేమ, ఆయనను సంతోషపెట్టే ప్రతిదానిలో నిమగ్నమయ్యేలా మనల్ని పురికొల్పుతుంది.
బలి అర్పణలు నైతిక చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన అతిక్రమణలకు ప్రాయశ్చిత్తానికి ప్రతీకగా పనిచేశాయి. వాగ్దానం చేయబడిన రక్షకునిపై నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసం వ్యక్తం చేయడంపై వారి సమర్థత ఆధారపడి ఉంటుంది, చివరికి నైతిక విధేయతకు దారితీసింది. ఈ పద్ధతిలో దేవుణ్ణి మరియు మన తోటి జీవులను ప్రేమించడంలో వైఫల్యం కారణంగా, దానికి విరుద్ధంగా, మనం పాపులుగా ఖండించబడ్డాము. మాకు పశ్చాత్తాపం మరియు దయ అవసరం.
క్రీస్తు లేఖరి ప్రకటనను ఆమోదించాడు మరియు ప్రోత్సాహాన్ని అందించాడు. మరింత ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కోసం లేఖకుడు సరైన మార్గంలో ఉన్నాడు. ధర్మశాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడం పాపం, పశ్చాత్తాపం, దయ కోసం మన అవసరాన్ని గుర్తించడం మరియు క్రీస్తు ద్వారా సమర్థించబడే మార్గాన్ని అర్థం చేసుకోవడం గురించి లోతైన అవగాహనకు దారితీస్తుంది.

క్రీస్తు కుమారుడు మరియు ఇంకా డేవిడ్ ప్రభువు. (35-40) 
క్రీస్తు యొక్క గుర్తింపు మరియు పాత్రల గురించిన లేఖనాధార బోధనలకు మనం శ్రద్ధ చూపినప్పుడు, ఆయనను మన ప్రభువుగా మరియు దేవుడిగా గుర్తించి, మన ఉన్నతమైన విమోచకునిగా ఆయన నాయకత్వాన్ని అనుసరించడానికి మనం ఒత్తిడి చేయబడతాము. విద్యావంతులు మరియు ప్రముఖులు వాటిని వ్యతిరేకించినప్పటికీ, సాధారణ ప్రజలు ఈ సత్యాలను ఆనందంతో స్వీకరిస్తే, ఆనందాన్ని పొందేది సామాన్య ప్రజలే, ఇతరులు మన కరుణను పొందాలి. పాపం, దైవభక్తి యొక్క ముఖభాగంలో కప్పబడినప్పుడు, రెండు రెట్లు అతిక్రమణను ఏర్పరుస్తుంది మరియు దాని తీర్పు ఫలితంగా మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది.

పేద వితంతువు మెచ్చుకుంది. (41-44)
యేసు ఖజానాను గమనిస్తూనే ఉన్నాడని, ఇచ్చిన పరిమాణం మరియు అతని కారణానికి సహకరిస్తున్న వారి యొక్క అంతర్లీన ప్రేరణల గురించి పూర్తిగా తెలుసునని మనం గుర్తుంచుకోండి. అతను హృదయ సంకల్పాలను పరిశీలిస్తాడు, భిక్షను సమర్పించేటప్పుడు మన వైఖరిని అంచనా వేస్తాడు, మనం దానిని ప్రభువు కొరకు హృదయపూర్వకంగా చేస్తున్నామా లేదా ఇతరుల ముందు నీతిమంతులుగా కనిపించడం కోసమే. ఈ వితంతువు చర్యలను విమర్శించని వ్యక్తిని ఎదుర్కోవడం చాలా అరుదైన విషయం అయినప్పటికీ, ఆమెను అనుకరించే అనేక మందిని మనం కనుగొనలేము. అయినప్పటికీ, మన రక్షకుడు ఆమెను మెచ్చుకుంటూ, ఆమె తెలివిగా మరియు ధర్మబద్ధంగా ప్రవర్తించిందని ధృవీకరిస్తున్నాడు. అవిశ్వాసుల గొప్ప హావభావాలు ధిక్కారానికి గురైన రోజున తమ రక్షకుని గౌరవించటానికి తక్కువ అదృష్టవంతులు చేసే నిరాడంబరమైన ప్రయత్నాలు కూడా ప్రశంసించబడతాయి.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |