Luke - లూకా సువార్త 6 | View All

1. ఒక విశ్రాంతిదినమున ఆయన పంటచేలలోబడి వెళ్లు చుండగా, ఆయన శిష్యులు వెన్నులు త్రుంచి, చేతులతో నలుపుకొని, తినుచుండిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 23:25

2. అప్పుడు పరిసయ్యులలో కొందరు విశ్రాంతిదినమున చేయదగనిది మీరెందుకు చేయుచున్నారని వారినడుగగా

3. యేసు వారితో ఇట్లనెను తానును తనతో కూడ ఉన్నవారును ఆకలిగొని నప్పుడు దావీదు ఏమిచేసెనో అదియైనను మీరు చదువ లేదా?

4. అతడు దేవుని మందిరములో ప్రవేశించి, యాజకులు తప్ప మరి ఎవరును తినకూడని సముఖపు రొట్టెలు తీసికొని తిని, తనతో కూడ ఉన్నవారికిని ఇచ్చెను గదా అనెను.
లేవీయకాండము 24:5-9, 1 సమూయేలు 21:6

5. కాగా మనుష్యకుమారుడు విశ్రాంతిదినమునకును యజమానుడని వారితో చెప్పెను.

6. మరియొక విశ్రాంతిదినమున ఆయన సమాజమందిరము లోనికి వెళ్లి బోధించుచున్నప్పుడు, అక్కడ ఊచ కుడి చెయ్యిగలవాడొకడుండెను.

7. శాస్త్రులును పరిసయ్యులును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశ్రాంతిదినమున స్వస్థ పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెట్టుచుండిరి;

8. అయితే ఆయన వారి ఆలోచన లెరిగి, ఊచచెయ్యిగలవాని తోనీవు లేచి మధ్యను నిలువుమని చెప్పగా, వాడు లేచి నిలిచెను.
1 సమూయేలు 16:7

9. అప్పుడు యేసువిశ్రాంతిదినమున మేలుచేయుట ధర్మమా కీడుచేయుట ధర్మమా? ప్రాణరక్షణ ధర్మమా ప్రాణ హత్య ధర్మమా? అని మిమ్ము నడుగుచున్నానని వారితో చెప్పి

10. వారినందరిని చుట్టు కలయజూచి నీ చెయ్యి చాపుమని వానితో చెప్పెను; వాడాలాగు చేయగానే వాని చెయ్యి బాగుపడెను.

11. అప్పుడు వారు వెఱ్ఱికోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయు దమా అని యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి.

12. ఆ దినములయందు ఆయన ప్రార్థనచేయుటకు కొండకు వెళ్లి, దేవుని ప్రార్థించుటయందు రాత్రి గడిపెను.

13. ఉదయమైనప్పుడు ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి, వారిలో పండ్రెండుమందిని ఏర్పరచి, వారికి అపొస్తలులు అను పేరు పెట్టెను.

14. వీరెవరనగా ఆయన ఎవనికి పేతురు అను మారుపేరు పెట్టెనో ఆ సీమోను, అతని సహోదరుడైన అంద్రెయ, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిప్పు, బర్తొలొమయి,

15. మత్తయి, తోమా, అల్ఫయి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను,

16. యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, ద్రోహియగు ఇస్కరియోతు యూదా అను వారు.

17. ఆయన వారితో కూడ దిగివచ్చి మైదానమందు నిలిచినప్పుడు ఆయన శిష్యుల గొప్ప సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదుర్చుకొనుట కును యూదయ దేశమంతటినుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పట్టణముల సముద్ర తీరముల నుండియు వచ్చిన బహుజనసమూహ మును,

18. అపవిత్రాత్మల చేత బాధింపబడినవారును వచ్చి స్వస్థతనొందిరి.

19. ప్రభావము ఆయనలోనుండి బయలుదేరి అందరిని స్వస్థపరచు చుండెను గనుక జనసమూహమంతయు ఆయనను ముట్ట వలెనని యత్నముచేసెను.

20. అంతట ఆయన తన శిష్యులతట్టు పారచూచి ఇట్లనెను బీదలైన మీరు ధన్యులు, దేవునిరాజ్యము మీది.

21. ఇప్పుడు అకలిగొనుచున్న మీరు ధన్యులు, మీరు తృప్తి పరచబడుదురు. ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు, మీరు నవ్వుదురు.
కీర్తనల గ్రంథము 126:5-6, యెషయా 61:3, యిర్మియా 31:25

22. మనుష్యకుమారుని నిమిత్తము మనుష్యులు మిమ్మును ద్వేషించి వెలివేసి నిందించి మీ పేరు చెడ్డదని కొట్టివేయునప్పుడు మీరు ధన్యులు.

23. ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము పరలోకమందు గొప్పదై యుండును; వారి పిత రులు ప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి.
2 దినవృత్తాంతములు 36:16

24. అయ్యో, ధన వంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొంది యున్నారు.

25. అయ్యో యిప్పుడు (కడుపు) నిండియున్న వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయ్యో యిప్పుడు నవ్వుచున్నవారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడ్తురు.

26. మనుష్యులందరు మిమ్మును కొనియాడునప్పుడు మీకు శ్రమ; వారి పితరులు అబద్ధప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి.

27. వినుచున్న మీతో నేను చెప్పునదేమనగా మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మును ద్వేషించువారికి మేలు చేయుడి,
కీర్తనల గ్రంథము 25:21

28. మిమ్మును శపించువారిని దీవించుడి, మిమ్మును బాధించువారికొరకు ప్రార్థనచేయుడి.

29. నిన్ను ఒక చెంప మీద కొట్టువాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ త్రిప్పుము. నీ పైబట్ట ఎత్తికొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎత్తి కొనిపోకుండ అడ్డగింపకుము.

30. నిన్నడుగు ప్రతివానికిని ఇమ్ము; నీ సొత్తు ఎత్తికొని పోవు వానియొద్ద దాని మరల అడుగవద్దు.

31. మనుష్యులు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి చేయుడి.

32. మిమ్మును ప్రేమించువారినే మీరు ప్రేమించినయెడల మీకేమి మెప్పు కలుగును? పాపులును తమ్మును ప్రేమించు వారిని ప్రేమింతురు గదా

33. మీకు మేలు చేయువారికే మేలు చేసినయెడల మీకేమి మెప్పుకలుగును? పాపులును ఆలాగే చేతురు గదా

34. మీరెవరియొద్ద మరల పుచ్చుకొనవలెనని నిరీక్షింతురో వారికే అప్పు ఇచ్చినయెడల మీకేమి మెప్పు కలుగును? పాపులును తామిచ్చినంత మరల పుచ్చుకొన వలెనని పాపులకు అప్పు ఇచ్చెదరు గదా.

35. మీరైతే ఎట్టి వారిని గూర్చియైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మేలుచేయుడి, అప్పు ఇయ్యుడి; అప్పుడు మీ ఫలము గొప్పదైయుండును, మీరు సర్వోన్నతుని కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజ్ఞతలేనివారియెడ లను దుష్టులయెడలను ఉపకారియై యున్నాడు.
లేవీయకాండము 25:35-36

36. కాబట్టి మీ తండ్రి కనికరముగలవాడై యున్నట్టు మీరును కనికరముగలవారై యుండుడి.

37. తీర్పు తీర్చకుడి, అప్పుడు మిమ్మును గూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు; నేరము మోపకుడి, అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు;

38. క్షమించుడి, అప్పుడు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయ్యుడి, అప్పుడు మీకియ్యబడును; అణచి, కుదిలించి, దిగజారునట్లు నిండు కొలతను మనుష్యులు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెప్పెను.

39. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెనుగ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి దారి చూపగలడా? వారిద్దరును గుంటలో పడుదురు గదా.

40. శిష్యుడు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిద్ధుడైన ప్రతివాడును తన బోధకునివలె ఉండును.

41. నీవు నీ కంటిలో ఉన్న దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న నలుసును చూడనేల?

42. నీ కంటిలో ఉన్న దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో ఉన్న నలుసును తీసివేయ నిమ్మని నీవేలాగు చెప్ప గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉన్న దూల మును తీసివేయుము, అప్పుడు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును.

43. ఏ మంచి చెట్టునను పనికిమాలినఫల ములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెట్టున మంచి ఫలములు ఫలింపవు.

44. ప్రతి చెట్టు తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండ్లపొదలో అంజూరపు పండ్లు ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో ద్రాక్షపండ్లు కోయరు.

45. సజ్జనుడు, తన హృద యమను మంచి ధననిధి లోనుండి సద్విషయములను బయ టికి తెచ్చును; దుర్జనుడు చెడ్డ ధననిధిలోనుండి దుర్విషయ ములను బయటికి తెచ్చును. హృదయము నిండియుండు దానినిబట్టి యొకని నోరు మాటలాడును.

46. నేను చెప్పు మాటల ప్రకారము మీరు చేయక ప్రభువా ప్రభువా, అని నన్ను పిలుచుట ఎందుకు?
మలాకీ 1:6

47. నా యొద్దకు వచ్చి, నా మాటలు విని వాటిచొప్పున చేయు ప్రతివాడును ఎవని పోలియుండునో మీకు తెలియ జేతును.

48. వాడు ఇల్లు కట్టవలెనని యుండి లోతుగా త్రవ్వి, బండమీద పునాది వేసినవాని పోలి యుండును. వరదవచ్చి ప్రవాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొట్టినను, అది బాగుగా కట్టబడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను.

49. అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇల్లు కట్టిన వానిని పోలియుండును. ప్రవాహము దానిమీద వడిగా కొట్టగానే అది కూలిపడెను; ఆ యింటిపాటు గొప్పదని చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

శిష్యులు సబ్బాత్ రోజున మొక్కజొన్నను కోస్తారు. (1-5) 
క్రీస్తు తన శిష్యులు సబ్బాత్ రోజున వారి శ్రేయస్సు కోసం అవసరమైన పనిలో నిమగ్నమైనప్పుడు, వారు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు మొక్కజొన్నలు తీయడం వంటి వాటిని సమర్థిస్తాడు. అయితే, ఈ స్వేచ్ఛను పాపపు చర్యలకు అనుమతిగా తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. సబ్బాత్ అనేది తన సేవకు మరియు ఆయన మహిమ కోసం అంకితం చేయడానికి ఉద్దేశించిన తన రోజు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలని మరియు గుర్తుంచుకోవాలని క్రీస్తు కోరుకుంటున్నాడు.

విశ్రాంతి దినానికి తగిన దయతో కూడిన పనులు. (6-11) 
క్రీస్తు తన దయ యొక్క ఉద్దేశాలను అంగీకరిస్తున్నప్పుడు సిగ్గు లేదా భయాన్ని ప్రదర్శించలేదు. అతను పేదవాడిని స్వస్థపరిచాడు, తన శత్రువులు తనకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని పూర్తిగా తెలుసు. ఎలాంటి వ్యతిరేకత వచ్చినా మన బాధ్యతల నుండి లేదా వైవిధ్యం చూపగల మన సామర్ధ్యం నుండి మనం వమ్ము కాకూడదు. కొంతమంది ఎంత దుర్మార్గులుగా ఉంటారో నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది.

అపొస్తలులు ఎన్నుకున్నారు. (12-19) 
మేము తరచుగా ధ్యానం మరియు ప్రైవేట్ ప్రార్థనలలో అరగంట గడపడం చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తాము, అయినప్పటికీ క్రీస్తు ఈ భక్తి అభ్యాసాలకు మొత్తం రాత్రులను అంకితం చేశాడు. దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నప్పుడు, మన ప్రాథమిక శ్రద్ధ సమయాన్ని వృథా చేయకూడదు, కానీ ఒక మంచి కర్తవ్యం నుండి మరొక మంచి కర్తవ్యానికి సజావుగా మారడం. పన్నెండు మంది అపొస్తలులు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడ్డారు, మరియు వారు విపరీతమైన అధికారాలను అనుభవించినప్పటికీ, వారిలో ఒకరు దెయ్యం చేత పట్టుకొని ద్రోహిగా మారారు. సమీపంలోని నమ్మకమైన బోధనకు ప్రాప్యత లేని వారికి, అది లేకుండా ఉండటం కంటే గణనీయమైన దూరం ప్రయాణించడం మంచిది. నిజమే, క్రీస్తు వాక్యాన్ని వినడానికి మరియు దాని కోసం ఇతర పనులను పక్కన పెట్టడానికి చాలా దూరం వెళ్లడం విలువైనదే. వారు స్వస్థత కోరుతూ క్రీస్తు వద్దకు వచ్చారు, మరియు ఆయన వారిని నయం చేశాడు. క్రీస్తులో, ఆయన నుండి ప్రవహించటానికి సిద్ధంగా ఉన్న దయ మరియు స్వస్థపరిచే శక్తి సమృద్ధిగా ఉంది, ఇది అందరికీ మరియు ప్రతి వ్యక్తికి సరిపోతుంది. ప్రజలు తరచుగా శారీరక రుగ్మతలను ఆత్మకు సంబంధించిన వాటి కంటే గొప్ప బాధలుగా చూస్తారు, లేఖనాలు మనకు భిన్నంగా బోధిస్తాయి.

ఆశీర్వాదాలు మరియు బాధలు ప్రకటించబడ్డాయి. (20-26) 
ఇక్కడ క్రీస్తు ఉపన్యాసం ప్రారంభమవుతుంది, వీటిలో ఎక్కువ భాగం మాథ్యూ పుస్తకం, అధ్యాయం 5లో కూడా చూడవచ్చు. అయితే, ఈ ఉపన్యాసం వేరే సందర్భంలో మరియు వేరే ప్రదేశంలో అందించబడి ఉంటుందని కొందరు నమ్ముతారు. సువార్త బోధలను స్వీకరించి, వాటి ప్రకారం జీవించే వారందరూ సువార్త వాగ్దానాలను తమ కోసం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మరియు వాటి నుండి బలాన్ని పొందవచ్చు. తమ విజయాన్ని ప్రపంచం మెచ్చుకున్నా, వారి అంతిమ దుస్థితిని వెల్లడిస్తూ, పాపంలో వర్ధిల్లుతున్న వారిపై హెచ్చరికలు జారీ చేయబడతాయి. క్రీస్తు ఆశీర్వాదాలను పొందే వారు నిజంగా అదృష్టవంతులు, కానీ ఆయన బాధలు మరియు శాపాలు అనుభవించేవారు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉండాలి. పాపాత్ముని శ్రేయస్సు లేదా ఇహలోకంలో సాధువు అనుభవించే బాధలతో సంబంధం లేకుండా, మరణానంతర జీవితంలో నీతిమంతులకు మరియు దుర్మార్గులకు బహుమానాల మధ్య వ్యత్యాసం అపారంగా ఉంటుంది.

క్రీస్తు దయను ప్రబోధించాడు. (27-36) 
ఈ పాఠాలు మన మానవ స్వభావాన్ని గ్రహించడానికి సవాలుగా ఉంటాయి. అయితే, క్రీస్తు ప్రేమలో మన విశ్వాసానికి బలమైన పునాది ఉంటే, ఆయన ఆజ్ఞలు మనకు మరింత నిర్వహించదగినవిగా మారతాయి. ఆయన రక్తం ద్వారా శుద్ధి చేయబడటానికి మరియు ఆయన అందించే అపారమైన దయ మరియు ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఆయనను సంప్రదించినప్పుడు, "ప్రభూ, నేను ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావు?" కాబట్టి, మన పరలోకపు తండ్రి మనపై కనికరం చూపినట్లే మనం కూడా కనికరంతో ఉండేందుకు కృషి చేద్దాం.

మరియు న్యాయం మరియు నిజాయితీకి. (37-49)
క్రీస్తు తరచుగా ఈ బోధనలను ఉపయోగించాడు, వాటి అనువర్తనాన్ని సూటిగా చేశాడు. మనం ఇతరులతో తప్పును కనుగొన్నప్పుడు, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే మనకు కూడా అవగాహన మరియు క్షమాపణ అవసరం. మనం ఉదారంగా మరియు క్షమించే స్వభావం కలిగి ఉంటే, చివరికి మనమే ప్రయోజనం పొందుతాము. అంతిమ మరియు ఖచ్చితమైన రివార్డులు తదుపరి ప్రపంచానికి రిజర్వ్ చేయబడినప్పటికీ, ఇది కాదు, ప్రొవిడెన్స్ మనల్ని మంచి చేయమని ప్రోత్సహిస్తుంది. చెడు చేయడంలో సమూహాన్ని అనుసరించేవారు విధ్వంసానికి దారితీసే విశాలమైన మార్గంలో ఉన్నారు. చెట్టు యొక్క నాణ్యత దాని పండ్ల నుండి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. మంచి మాటలు మరియు క్రియల ద్వారా మనం ఫలించగలిగేలా క్రీస్తు బోధనలు మన హృదయాలలో లోతుగా పాతుకుపోవాలి. మనం అలవాటుగా మాట్లాడేవి సాధారణంగా మన హృదయాల్లో ఉన్న దాని ప్రతిబింబం. తమ ఆత్మలను మరియు శాశ్వతమైన విధిని భద్రపరచుకొని, పరీక్షా సమయాలలో ప్రయోజనకరమైన మార్గాన్ని అనుసరించేవారు, క్రీస్తు మాటలకు అనుగుణంగా ఆలోచించేవారు, మాట్లాడతారు మరియు ప్రవర్తిస్తారు. తమ విశ్వాసాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించే వారు ఇతర పునాది వేయబడనందున, కదలని శిల అయిన క్రీస్తుపై తమ నిరీక్షణను ఉంచుతారు. మరణం మరియు తీర్పులో, వారు సురక్షితంగా ఉన్నారు, విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు శక్తి ద్వారా రక్షణ పొందారు మరియు వారు ఎప్పటికీ నశించరు.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |