John - యోహాను సువార్త 1 | View All

1. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను.
సామెతలు 8:22-25

1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2. ఆయన ఆది యందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను,
సామెతలు 8:22-25

2. He was with God in the beginning.

3. కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు.

3. All things came to be through him, and without him nothing made had being.

4. ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను.

4. In him was life, and the life was the light of mankind.

5. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను.

5. The light shines in the darkness, and the darkness has not suppressed it.

6. దేవునియొద్దనుండి పంపబడిన యొక మనుష్యుడు ఉండెను; అతని పేరు యోహాను.

6. There was a man sent from God whose name was Yochanan.

7. అతని మూలముగా అందరు విశ్వసించునట్లు అతడు ఆ వెలుగునుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చెను.

7. He came to be a testimony, to bear witness concerning the light; so that through him, everyone might put his trust in God and be faithful to him.

8. అతడు ఆ వెలుగైయుండ లేదు గాని ఆ వెలుగునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చెను.

8. He himself was not that light; no, he came to bear witness concerning the light.

9. నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచున్నది.

9. This was the true light, which gives light to everyone entering the world.

10. ఆయన లోకములో ఉండెను, లోక మాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు.

10. He was in the world- the world came to be through him- yet the world did not know him.

11. ఆయన తన స్వకీ యులయొద్దకు వచ్చెను; ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు.

11. He came to his own homeland, yet his own people did not receive him.

12. తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.

12. But to as many as did receive him, to those who put their trust in his person and power, he gave the right to become children of God,

13. వారు దేవునివలన పుట్టినవారే గాని, రక్తమువలననైనను శరీరేచ్ఛవలననైనను మానుషేచ్ఛవలననైనను పుట్టినవారు కారు.

13. not because of bloodline, physical impulse or human intention, but because of God.

14. ఆ వాక్యము శరీరధారియై, కృపాసత్యసంపూర్ణు డుగా మనమధ్య నివసించెను; తండ్రివలన కలిగిన అద్వి తీయకుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి
కీర్తనల గ్రంథము 45:2, యెషయా 4:2, యెషయా 33:17, యెషయా 60:1-2, హగ్గయి 2:7, జెకర్యా 9:17

14. The Word became a human being and lived with us, and we saw his [Sh'khinah], the [Sh'khinah] of the Father's only Son, full of grace and truth.

15. యోహాను ఆయననుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచు నా వెనుక వచ్చువాడు నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెప్పినవాడు ఈయనే అనియు ఎలుగెత్తి చెప్పెను.

15. Yochanan witnessed concerning him when he cried out, 'This is the man I was talking about when I said, 'The one coming after me has come to rank ahead of me, because he existed before me.''

16. ఆయన పరిపూర్ణతలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు.

16. We have all received from his fullness, yes, grace upon grace.

17. ధర్మశాస్త్రము మోషేద్వారా అను గ్రహింపబడెను; కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తుద్వారా కలిగెను.
నిర్గమకాండము 31:18, నిర్గమకాండము 34:28

17. For the [Torah] was given through Moshe; grace and truth came through Yeshua the Messiah.

18. ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు; తండ్రి రొమ్ముననున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలు పరచెను.

18. No one has ever seen God; but the only and unique Son, who is identical with God and is at the Father's side- he has made him known.

19. నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేము నుండి యాజకులను లేవీయులను యోహానునొద్దకు పంపినప్పుడు అతడిచ్చిన సాక్ష్యమిదే.

19. Here is Yochanan's testimony: when the Judeans sent [cohanim] and [L'vi'im] from Yerushalayim to ask him, 'Who are you?'

20. అతడు ఎరుగననక ఒప్పుకొనెను; క్రీస్తును కానని ఒప్పుకొనెను.

20. he was very straightforward and stated clearly, 'I am not the Messiah.'

21. కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:18

21. Then who are you?' they asked him. 'Are you Eliyahu?' 'No, I am not,' he said. 'Are you 'the prophet,' the one we're expecting?' 'No,' he replied.

22. నీవు ఆ ప్రవక్తవా అని అడుగగాకానని ఉత్తరమిచ్చెను. కాబట్టి వారునీవెవరవు? మమ్ము పంపినవారికి మేము ఉత్తరమియ్యవలెను గనుక నిన్నుగూర్చి నీవేమి చెప్పుకొనుచున్నావని అతని నడిగిరి

22. So they said to him, 'Who are you?- so that we can give an answer to the people who sent us. What do you have to say about yourself?'

23. అందు కతడు ప్రవక్తయైన యెషయా చెప్పినట్టు నేను ప్రభువు త్రోవ సరాళముచేయుడి అని అరణ్యములో ఎలుగెత్తి చెప్పు ఒకని శబ్దము అని చెప్పెను.
యెషయా 40:3

23. He answered in the words of Yesha'yahu the prophet, 'I am The voice of someone crying out: 'In the desert make the way of ADONAI straight!''

24. పంపబడినవారు పరిసయ్యులకు చెందిన వారు

24. Some of those who had been sent were [P'rushim].

25. వారు నీవు క్రీస్తువైనను ఏలీయావైనను ఆ ప్రవక్త వైనను కానియెడల ఎందుకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నావని అతనిని అడుగగా

25. They asked him, 'If you are neither the Messiah nor Eliyahu nor 'the prophet,' then why are you immersing people?'

26. యోహాను నేను నీళ్లలో బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను గాని నా వెనుక వచ్చుచున్నవాడు మీ మధ్య ఉన్నాడు;

26. To them Yochanan replied, 'I am immersing people in water, but among you is standing someone whom you don't know.

27. మీరాయన నెరుగరు, ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకైనను నేను యోగ్యుడను కానని వారితో చెప్పెను.

27. He is the one coming after me- I'm not good enough even to untie his sandal!'

28. యోహాను బాప్తిస్మమిచ్చుచున్న యొర్దానునదికి ఆవలనున్న బేతనియలో ఈ సంగతులు జరిగెను.

28. All this took place in Beit-Anyah, east of the Yarden, where Yochanan was immersing.

29. మరువాడు యోహాను యేసు తనయొద్దకు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల.
ఆదికాండము 22:8, యెషయా 53:6-7

29. The next day, Yochanan saw Yeshua coming toward him and said, 'Look! God's lamb! The one who is taking away the sin of the world!

30. నా వెనుక ఒక మనుష్యుడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక నాకంటె ముందటి వాడాయెనని నేనెవరినిగూర్చి చెప్పితినో ఆయనే యీయన.

30. This is the man I was talking about when I said, 'After me is coming someone who has come to rank above me, because he existed before me.'

31. నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశ్రాయేలుకు ప్రత్యక్షమగుటకు నేను నీళ్లలొ బాప్తిస్మ మిచ్చుచు వచ్చితినని చెప్పెను.

31. I myself did not know who he was, but the reason I came immersing with water was so that he might be made known to Isra'el.'

32. మరియయోహాను సాక్ష్యమిచ్చుచు ఆత్మ పావురమువలె ఆకాశమునుండి దిగివచ్చుట చూచితిని; ఆ ఆత్మ ఆయనమీద నిలిచెను.

32. Then Yochanan gave this testimony: 'I saw the Spirit coming down from heaven like a dove, and remaining on him.

33. నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళ్లలొ బాప్తిస్మ మిచ్చుటకు నన్ను పంపినవాడు నీవెవనిమీద ఆత్మ దిగివచ్చి నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మ మిచ్చువాడని నాతో చెప్పెను.

33. I myself did not know who he was, but the one who sent me to immerse in water said to me, 'The one on whom you see the Spirit descending and remaining, this is the one who immerses in the [Ruach HaKodesh].'

34. ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్ష్యమిచ్చి తిననెను.

34. And I have seen and borne witness that this is the Son of God.'

35. మరునాడు మరల యోహానును అతని శిష్యులలో ఇద్దరును నిలుచుండగా

35. The next day, Yochanan was again standing with two of his [talmidim].

36. అతడు నడుచుచున్న యేసు వైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల అని చెప్పెను.
యెషయా 53:7

36. On seeing Yeshua walking by, he said, 'Look! God's lamb!'

37. అతడు చెప్పిన మాట ఆ యిద్దరు శిష్యులు విని యేసును వెంబడించిరి.

37. His two [talmidim] heard him speaking, and they followed Yeshua.

38. యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తన్ను వెంబడించుట చూచి మీరేమి వెదకుచున్నారని వారినడుగగా వారురబ్బీ, నీవు ఎక్కడ కాపురమున్నావని ఆయనను అడిగిరి. రబ్బియను మాటకు బోధకుడని అర్థము.

38. Yeshua turned and saw them following him, and he asked them, 'What are you looking for?' They said to him, 'Rabbi!' (which means 'Teacher!') 'Where are you staying?'

39. వచ్చి చూడుడని ఆయన వారితో చెప్పగా వారు వెళ్లి, ఆయన కాపురమున్న స్థలము చూచి, ఆ దినము ఆయన యొద్ద బసచేసిరి. అప్పుడు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ ఆయెను.

39. He said to them, 'Come and see.' So they went and saw where he was staying, and remained with him the rest of the day- it was about four o'clock in the afternoon.

40. యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన యిద్దరిలో ఒకడు సీమోను పేతురుయొక్క సహోదరుడైన అంద్రెయ.

40. One of the two who had heard Yochanan and had followed Yeshua was Andrew the brother of Shim'on Kefa.

41. ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచిమేము మెస్సీయను కనుగొంటి మని అతనితో చెప్పి
దానియేలు 9:25

41. The first thing he did was to find his brother Shim'on and tell him, 'We've found the [Mashiach]!' (The word means 'one who has been anointed.')

42. యేసునొద్దకు అతని తోడుకొని వచ్చెను. మెస్సీయ అను మాటకు అభిషిక్తుడని అర్థము. యేసు అతనివైపు చూచినీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని చెప్పెను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అర్థము.

42. He took him to Yeshua. Looking at him, Yeshua said, 'You are Shim'on Bar-Yochanan; you will be known as Kefa.' (The name means 'rock.')

43. మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళ్లగోరి ఫిలిప్పును కనుగొని నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పెను.

43. The next day, having decided to leave for the Galil, Yeshua found Philip and said, 'Follow me!'

44. ఫిలిప్పు బేత్సయిదావాడు, అనగా అంద్రెయ పేతురు అనువారి పట్టణపు కాపురస్థుడు.

44. Philip was from Beit-Tzaidah, the town where Andrew and Kefa lived.

45. ఫిలిప్పు నతనయేలును కనుగొని ధర్మశాస్త్రములో మోషేయు ప్రవక్తలును ఎవరిని గూర్చి వ్రాసిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు అని అతనితో చెప్పెను.
యెషయా 7:14, యెషయా 9:6, యెహెఙ్కేలు 34:23, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:18

45. Philip found Natan'el and told him, 'We've found the one that Moshe wrote about in the [Torah], also the Prophets- it's Yeshua Ben-Yosef from Natzeret!'

46. అందుకు నతనయేలునజ రేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని నడుగగా వచ్చి చూడుమని ఫిలిప్పు అతనితో అనెను.

46. Natan'el answered him, 'Natzeret? Can anything good come from there?' 'Come and see,' Philip said to him.

47. యేసు నతనయేలు తన యొద్దకు వచ్చుట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా ఇశ్రాయేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూర్చి చెప్పెను.

47. Yeshua saw Natan'el coming toward him and remarked about him, 'Here's a true son of Isra'el- nothing false in him!'

48. నన్ను నీవు ఏలాగు ఎరుగుదు వని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు ఫిలిప్పు నిన్ను పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెట్టు క్రింద ఉన్న ప్పుడే నిన్ను చూచితినని అతనితో చెప్పెను.

48. Natan'el said to him, 'How do you know me?' Yeshua answered him, 'Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.'

49. నతన యేలుబోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశ్రాయేలు రాజవు అని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను.
కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 32:1, జెఫన్యా 3:15

49. Natan'el said, 'Rabbi, you are the Son of God! You are the King of Isra'el!'

50. అందుకు యేసు ఆ అంజూరపు చెట్టుక్రింద నిన్ను చూచితినని నేను చెప్పినందువలన నీవు నమ్ముచున్నావా? వీటికంటె గొప్ప కార్యములు చూతువని అతనితో చెప్పెను.

50. Yeshua answered him, 'you believe all this just because I told you I saw you under the fig tree? You will see greater things than that!'

51. మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు మనుష్యకుమారునిపైగా ఎక్కుటయును దిగుట యును చూతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.
ఆదికాండము 28:12

51. Then he said to him, 'Yes indeed! I tell you that you will see heaven opened and the angels of God going up and coming down on the Son of Man!'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు యొక్క దైవత్వం. (1-5) 
దేవుని కుమారుణ్ణి సూటిగా చెప్పాలంటే వాక్యంగా సూచిస్తారు: మన మాటలు మన ఆలోచనలను ఇతరులకు తెలియజేసే విధంగానే, దేవుని కుమారుడు తన తండ్రి ఉద్దేశాలను ప్రపంచానికి వెల్లడించడానికి పంపబడ్డాడు. క్రీస్తు గురించి సువార్తికుడు యొక్క ప్రకటనలు అతని దైవత్వాన్ని ధృవీకరిస్తాయి, మొదటి నుండి అతని ఉనికిని మరియు తండ్రితో అతని సహజీవనాన్ని నొక్కిచెప్పాయి. వాక్యం కేవలం ఒక పరికరం మాత్రమే కాదు, అత్యున్నత దేవదూత నుండి వినయపూర్వకమైన పురుగు వరకు అన్ని విషయాల సృష్టిలో చురుకుగా పాల్గొంటుంది. ఇది మానవాళిని రక్షించే మరియు రక్షించే పనికి అతని పరిపూర్ణ అర్హతను నొక్కి చెబుతుంది. హేతువు యొక్క కాంతి మరియు ఇంద్రియ అనుభవం యొక్క జీవశక్తి రెండూ అతని నుండి ఉద్భవించాయి మరియు అతనిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ శాశ్వతమైన పదం మరియు నిజమైన వెలుగు ప్రకాశిస్తున్నప్పటికీ, చీకటిలో అర్థం చేసుకోవడంలో వైఫల్యం ఉంది. కావున, ఈ వెలుగును గ్రహించుటకు మన కన్నులు తెరవబడాలని, దానిలో నడవడానికి మరియు యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసము ద్వారా జ్ఞానమును మరియు మోక్షమును పొందుటకు వీలుగా మనము నిరంతరం ప్రార్థిద్దాం.

అతని దైవిక మరియు మానవ స్వభావం. (6-14) 
జాన్ ది బాప్టిస్ట్ యేసు గురించి సాక్ష్యమివ్వడానికి వచ్చాడు మరియు కాంతి ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ, దానిపై దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ఒక సాక్షి అవసరం అనే వాస్తవం కంటే మానవ మనస్సులలోని చీకటిని ఏమీ హైలైట్ చేయలేదు. క్రీస్తు, నిజమైన వెలుగుగా, ఈ విశిష్ట బిరుదుకు అర్హుడు. తన ఆత్మ మరియు దయ ద్వారా, అతను రక్షింపబడిన వారికి జ్ఞానోదయాన్ని తెస్తాడు, అయితే అతని ద్వారా ప్రకాశింపబడని వారు చీకటిలో ఉండి నశిస్తారు. క్రీస్తు మన స్వభావాన్ని స్వీకరించి, మన మధ్య నివసించినప్పుడు, అతను ప్రపంచంలో ఉన్నాడు, కానీ దానిలో కాదు. సర్వోన్నత కుమారునిగా, అతను సృష్టించిన ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి దిగివచ్చాడు. అయినప్పటికీ, విషాదకరంగా, ప్రపంచం అతన్ని గుర్తించలేదు. అతను న్యాయమూర్తిగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ప్రపంచం అతన్ని గుర్తిస్తుంది. చాలా మంది క్రీస్తు స్వంతం అని చెప్పుకుంటారు కానీ వారు తమ పాపాలను విడిచిపెట్టడానికి మరియు అతని పాలనకు లోబడటానికి నిరాకరించినందున ఆయనను తిరస్కరించారు. దేవుని పిల్లలందరూ దేవుని వాక్యం మరియు దేవుని ఆత్మ యొక్క ఏజెన్సీ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక పునర్జన్మ పొందుతారు. క్రీస్తు, తన దైవిక సన్నిధిలో, ఎల్లప్పుడూ లోకంలో ఉన్నాడు, కానీ నిర్ణీత సమయంలో, అతను మాంసంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అతను వినయపూర్వకంగా కనిపించినప్పటికీ, అతని దైవిక మహిమ యొక్క సంగ్రహావలోకనాలు ప్రకాశించాయి. తమ సన్నిహితులకు బలహీనతలను బహిర్గతం చేసే సాధారణ వ్యక్తులలా కాకుండా, క్రీస్తు, తన సాన్నిహిత్యంలో కూడా తన మహిమను ఎక్కువగా ప్రదర్శించాడు. అతను బాహ్య పరిస్థితులలో సేవకుని రూపాన్ని తీసుకున్నప్పటికీ, అతని కృప దేవుని కుమారుని పోలి ఉంటుంది. అతని బోధనలు మరియు అద్భుతాల పవిత్రత ద్వారా అతని దైవిక కీర్తి ప్రసరించింది. కృప మరియు సత్యంతో నిండినందున, అతను తన తండ్రికి పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యుడు, మన కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి మరియు అతను బహిర్గతం చేయడానికి ఉద్దేశించిన సత్యాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నాడు.

క్రీస్తుకు జాన్ ది బాప్టిస్ట్ సాక్ష్యం. (15-18) 
తాత్కాలిక క్రమం మరియు వారి సంబంధిత పనుల ప్రారంభం పరంగా, క్రీస్తు జాన్ తర్వాత కనిపించాడు; అయితే, ప్రతి ఇతర అంశంలో, క్రీస్తు యోహాను కంటే ముందే ఉన్నాడు. యేసు భూమిపై మానవునిగా కనిపించక ముందు ఉన్నాడని ఈ వ్యక్తీకరణ స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అతను అన్ని పరిపూర్ణతలను మూర్తీభవిస్తాడు మరియు విశ్వాసం ద్వారా, పడిపోయిన పాపులు వారిని జ్ఞానవంతులుగా, బలవంతులుగా, పవిత్రంగా, ఉపయోగకరంగా మరియు సంతోషంగా చేసే ప్రతిదాన్ని పొందుతారు.
క్రీస్తు నుండి మన ఆశీర్వాదాలన్నింటినీ ఒకే పదంలో పొందుపరచవచ్చు: దయ. మనకు ఒక అసాధారణమైన బహుమతి లభించింది-కృప-మనపట్ల దేవుని చిత్తాన్ని మరియు మనలోని ఆయన పరివర్తనాత్మక పనిని సూచించే అపారమైన విలువైన, గొప్ప దానం. దేవుని ధర్మశాస్త్రం అంతర్లీనంగా పవిత్రమైనది, న్యాయమైనది మరియు మంచిదే అయినప్పటికీ, దాని ఉద్దేశ్యం క్షమాపణ, నీతి లేదా బలాన్ని అందించడం కాదు. మన రక్షకుడైన దేవుని బోధలను అలంకరించమని అది మనకు నిర్దేశిస్తుంది, కానీ అది ఆ బోధనలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.
పాపులకు దయ ప్రత్యేకంగా యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రవహిస్తుంది మరియు తండ్రికి ప్రాప్యత ఆయన ద్వారా మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి, దేవుని గురించిన నిజమైన జ్ఞానం కేవలం ఏకైక మరియు ప్రియమైన కుమారునిలో ప్రత్యక్షత ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది.

క్రీస్తు గురించి జాన్ యొక్క బహిరంగ సాక్ష్యం. (19-28) 
జాన్ స్పష్టంగా ఎదురుచూసిన క్రీస్తు అని ఖండించాడు, అతను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాడు. అతను ఎలియాస్ యొక్క ఆత్మ మరియు శక్తిని మూర్తీభవించినప్పటికీ, అతను ఎలియాస్ కాదు. అదనంగా, అతను మోషేచే ప్రవచించబడిన ప్రవక్త కాదని, వారి సోదరుల నుండి ఉద్భవించి అతనిని పోలి ఉంటాడని జాన్ స్పష్టం చేశాడు. రోమన్ పాలన నుండి విముక్తి కలిగించే వ్యక్తి యొక్క ప్రజాదరణ పొందిన అంచనాలకు విరుద్ధంగా, జాన్ వారి దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా రూపొందించబడింది.
అతను ప్రజలకు నీటి బాప్టిజం ఇచ్చాడు, ఇది పశ్చాత్తాపం మరియు మెస్సీయ వాగ్దానం చేసిన ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాల బాహ్య ప్రాతినిధ్యం రెండింటినీ సూచిస్తుంది. వారి మధ్య మెస్సీయ ఉన్నప్పటికీ, గుర్తించబడనప్పటికీ, జాన్ తన కోసం వినయపూర్వకమైన సేవ చేయడానికి కూడా అనర్హుడని భావించాడు. అతని స్వీయ-వివరణ వారి ఆసక్తిని రేకెత్తించడం మరియు అతని సందేశాన్ని వినడానికి వారిని ప్రేరేపించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

క్రీస్తు గురించి జాన్ యొక్క ఇతర సాక్ష్యాలు. (29-36) 
యోహాను యేసు సమీపించడాన్ని గమనించి ఆయనను దేవుని గొర్రెపిల్లగా గుర్తించాడు. పాస్చల్ గొర్రెతో సంబంధం ఉన్న ఆచారాలు-దాని రక్తపాతం, చిలకరించడం, కాల్చడం మరియు వినియోగం-క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా పాపుల మోక్షానికి ప్రతీక. గొఱ్ఱెపిల్లల రోజువారీ త్యాగాలు క్రీస్తు త్యాగాన్ని ప్రత్యేకంగా సూచిస్తాయి, అతని రక్తం ద్వారా విమోచనను సూచిస్తాయి. యోహాను పశ్చాత్తాపాన్ని బోధించినప్పటికీ, యేసు మరియు అతని మరణం నుండి మాత్రమే పాప క్షమాపణ కోరమని తన అనుచరులను ఆదేశించాడు. ఇది క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం మీద ఆధారపడే వారిని క్షమించటానికి దేవుని మహిమతో సమానంగా ఉంటుంది.
క్రీస్తు, ప్రపంచంలోని పాపాన్ని తీసివేయడంలో, పశ్చాత్తాపపడి సువార్తను స్వీకరించే వారందరికీ క్షమాపణను పొందుతాడు. ఇది మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది, క్రీస్తు మొత్తం ప్రపంచం యొక్క పాపాన్ని తొలగించగలడు, నా స్వంత పాపాన్ని ఎందుకు తొలగించకూడదు? ఆయన మన పాపాన్ని మోస్తూ, దాని భారం నుండి మనకు ఉపశమనం కలిగించాడు. పాపిని నిర్మూలించడం ద్వారా దేవుడు పాపాన్ని నిర్మూలించగలిగినప్పటికీ, ఆయన పాపిని రక్షించే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు, తన కుమారుడు మన కోసం పాపపరిహారార్థంగా మారాడు. పాపాన్ని తొలగించే యేసు చర్యను సాక్ష్యమివ్వడం మనలో పాపం పట్ల ప్రగాఢమైన విరక్తిని మరియు దానికి వ్యతిరేకంగా దృఢ సంకల్పాన్ని కలిగిస్తుంది. దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల తొలగించడానికి వచ్చిన దానిని మనం గట్టిగా పట్టుకోకు.
క్రీస్తును గూర్చిన తన సాక్ష్యాన్ని రుజువు చేసేందుకు, యేసు బాప్టిజం వద్ద దైవిక ఆమోదాన్ని జాన్ గుర్తుచేసుకున్నాడు, అక్కడ దేవుడు స్వయంగా యేసును తన కుమారుడిగా ధృవీకరించాడు. యేసు వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ అని జాన్ సాక్ష్యమిచ్చాడు మరియు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ప్రజలను క్రీస్తు వైపు నడిపించడం అతని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.

ఆండ్రూ మరియు మరొక శిష్యుడు యేసును అనుసరిస్తారు. (37-42) 
మేల్కొన్న ఆత్మ ఉన్నవారికి క్రీస్తును అనుసరించడానికి అత్యంత బలవంతపు వాదన ఏమిటంటే, అతను మాత్రమే పాపాన్ని తొలగించగలడు. మన ఆత్మలకు మరియు క్రీస్తుకు మధ్య జరిగే ఏదైనా సంఘర్షణలో, సంభాషణను ప్రారంభించేది ఆయనే. యేసు అడిగినట్లుగా, "మీరు ఏమి వెదకుతున్నారు?" ఆయనను అనుసరించే ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు మనమందరం ఈ ప్రశ్నను మనలో వేసుకోవాలి. మన ఉద్దేశాలు మరియు కోరికలు ఏమిటి? క్రీస్తును వెంబడించడంలో, మనం దేవుని అనుగ్రహాన్ని మరియు నిత్యజీవాన్ని కోరుతున్నామా? 2 కోరింథీయులకు 6:2లో చెప్పబడినట్లుగా - "ఇప్పుడు అంగీకరించబడిన సమయం" అని ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతూ, సంకోచం లేకుండా రావాలని ఆయన మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ఎక్కడ ఉన్నా, క్రీస్తు ఎక్కడున్నాడో అక్కడ ఉండడం మనకు ప్రయోజనకరం. మన బంధువుల ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు కోసం చురుకుగా పని చేయాలి మరియు వారిని ఆయన వైపుకు నడిపించడానికి కృషి చేయాలి. క్రీస్తు వద్దకు వచ్చిన వారు దృఢమైన మరియు స్థిరమైన రాయిలా స్థిరంగా మరియు అచంచలంగా ఉండాలనే దృఢ నిబద్ధతతో చేయాలి మరియు ఆయన దయ ద్వారా వారు దీనిని సాధించారు.

ఫిలిప్ మరియు నతానెల్ పిలిచారు. (43-51)
ప్రామాణికమైన క్రైస్తవ మతం యొక్క సారాంశాన్ని పరిగణించండి: ఇది యేసును అనుసరించడం, ఆయనకు మనల్ని మనం అంకితం చేసుకోవడం మరియు ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవడం. నథానెల్ యొక్క మొదటి అభ్యంతరాన్ని గమనించండి. దేవుని వాక్యం నుండి ప్రయోజనం పొందాలనుకునే వారు నిర్దిష్ట ప్రదేశాలు లేదా వ్యక్తుల సమూహాల పట్ల పక్షపాతంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు ఏదీ ఊహించని చోట మంచితనాన్ని కనుగొనవచ్చు కాబట్టి వారు విషయాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించాలి. అసమంజసమైన పక్షపాతాలు తరచుగా మతపరమైన మార్గాలను స్వీకరించకుండా వ్యక్తులను నిరోధిస్తాయి. మతం గురించిన అపోహలను తొలగించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం దానిని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడం. నథానెల్ నిజాయితీకి ఉదాహరణ; అతని వృత్తి నిజమైనది, మరియు అతను నిటారుగా మరియు దైవభక్తి గల వ్యక్తి. క్రీస్తు వ్యక్తుల నిజమైన స్వభావాన్ని తెలుసుకుంటాడు. ఆయన మనకు తెలుసా? వంచన లేకుండా నిజమైన అనుచరులుగా ఉండాలని కోరుతూ, ఆయనను నిజంగా తెలుసుకోవాలని ఆశిద్దాం-క్రీస్తు స్వయంగా ఆమోదించిన నిజమైన క్రైస్తవులు. ప్రతి ఒక్కరిలో అపరిపూర్ణతలు ఉన్నప్పటికీ, కపటత్వం విశ్వాసిని వర్ణించకూడదు. యేసు అంజూరపు చెట్టు కింద నతనయేలు వ్యక్తిగత క్షణాన్ని చూశాడు, బహుశా తీవ్రంగా ప్రార్థనలో నిమగ్నమై ఉండవచ్చు. మన ప్రభువు హృదయ రహస్యాలను అర్థం చేసుకున్నాడని ఈ ద్యోతకం నిరూపించింది. క్రీస్తు ద్వారా, మేము పవిత్ర దేవదూతలతో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాము మరియు స్వర్గపు మరియు భూసంబంధమైన రాజ్యాలను పునరుద్దరించడం మరియు ఏకం చేయడం.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |