John - యోహాను సువార్త 13 | View All

1. తాను ఈ లోకమునుండి తండ్రియొద్దకు వెళ్లవలసిన గడియ వచ్చెనని యేసు పస్కాపండుగకు ముందే యెరిగిన వాడై, లోకములోనున్న తనవారిని ప్రేమించి, వారిని అంతమువరకు ప్రేమించెను.

“పస్కా”– నిర్గమ 12వ అధ్యాయం; Levi,23,,4-8. చివరికి క్రీస్తు వెళ్ళిపోవలసిన సమయం వచ్చింది. యోహాను 7:30 చూడండి. “ప్రేమిస్తూ”– ఆయన జీవితం, పరిచర్య అంతా ఆయన ప్రేమ ప్రదర్శనమే. ఇప్పుడాయన తన ప్రజలకు తన ప్రేమ పొడవు, వెడల్పు, లోతు చూపించబోతున్నాడు (ఎఫెసీయులకు 3:18).

2. వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలెనని సీమోను కుమారు డగు ఇస్కరియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన పుట్టించియుండెను గనుక

“అపనింద పిశాచం”– మత్తయి 4:1. “యూదా”– యోహాను 6:70-71; యోహాను 12:6; మత్తయి 26:14-16.

3. తండ్రి తనచేతికి సమస్తము అప్పగించెననియు, తాను దేవునియొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చెననియు, దేవునియొద్దకు వెళ్లవలసి యున్నదనియు యేసు ఎరిగి

“తన చేతికి అప్పగించాడని”– యోహాను 3:35; యోహాను 10:18; యోహాను 17:2; మత్తయి 28:18 పోల్చి చూడండి.

4. భోజనపంక్తిలోనుండి లేచి తన పైవస్త్రము అవతల పెట్టివేసి, యొక తువాలు తీసికొని నడుమునకు కట్టుకొనెను.

తాను కుమారుడైన దేవుణ్ణని, తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరనుంచి వచ్చానని, అక్కడికే తిరిగి వెళ్ళనున్నానని ఆయనకు తెలుసు. అయినా ఇక్కడ ఆయన అల్ప స్థితిలోని దాసుడు చేసే పనికి సమకట్టాడు. ఇది ఆయన అణకువను వెల్లడి చేస్తున్నది. సేవలు పొందడానికి మారుగా సేవించడానికి ఆయన మనసును ఇది తెలియజేస్తున్నది. మత్తయి 11:29; మత్తయి 20:25-28; ఫిలిప్పీయులకు 2:6-8 చూడండి. ఈ రోజుల్లో సేవకులం, శిష్యులం అని చెప్పుకునే చాలామందికి ఆయనకూ ఎంత తేడా!

5. అంతట పళ్లెములో నీళ్లు పోసి శిష్యుల పాదములు కడుగుటకును, తాను కట్టుకొని యున్న తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెట్టెను.

6. ఇట్లు చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు ప్రభువా, నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను.

క్రీస్తు అనీ సజీవుడైన దేవుని కుమారుడనీ తనకు తెలిసిన వ్యక్తి (మత్తయి 16:16) సాధారణ సేవకుడు చేసే పని చేయడం తగినపని కాదని పేతురుకు అనిపించింది. ఆ పనిలోని అర్థాన్ని అతడు తరువాత గ్రహిస్తాడని యేసు అతనితో చెప్పినప్పటికీ అలా జరగనివ్వడానికి పేతురు అంగీకరించలేదు. పేతురు మాటల్లో వినయం ఉట్టిపడుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది గానీ వాటిలో కొంత గర్వం కూడా వెల్లడి అవుతున్నది. ఏం చెయ్యాలో ఏం చెయ్యకూడదో యేసుప్రభువు కంటే తనకు బాగా తెలుసని పేతురు అనుకున్నాడా? (మత్తయి 16:22; యెషయా 40:13-14 కూడా చూడండి). దేవుని కుమారుడు తనకు చేయబోతున్నదాన్ని నిరాకరించేందుకు మానవుడు ఎంతటివాడు? ఆయన మన విషయంలో చేసే పనులనేకం ఇప్పుడు మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు (రోమీయులకు 11:33-34). కానీ ఆయన ఇష్టప్రకారం మనం అణకువతో ఆయన్ను మనకు పరిచర్య చేయనివ్వాలి. ఒక దినాన ఆయన మనకు చేసేదంతా, మనకోసం, మనతో, మనలో చేసేదంతా మనకు అర్థం అవుతుంది.

7. అందుకు యేసు నేను చేయుచున్నది ఇప్పుడు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట తెలిసికొందువని అతనితో చెప్పగా

8. పేతురు నీవెన్నడును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు యేసు నేను నిన్ను కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను.

“నీకు నాతో భాగం లేదు”- అన్నమాటల్లో ఒక ఆత్మ సంబంధమైన అర్థం ఉంది. ఆయనతో శిష్యులకు సహవాసం కావాలంటే ఆయన వారి పాపాలను కడిగివేయడం తప్పనిసరి. 1 యోహాను 1:7-9 చూడండి.

9. సీమోను పేతురు ప్రభువా, నా పాదములు మాత్రమేగాక నా చేతులు నా తలకూడ కడుగుమని ఆయనతో చెప్పెను.

10. యేసు అతని చూచి స్నానముచేసినవాడు పాదములు తప్ప మరేమియు కడుగు కొన నక్కరలేదు, అతడు కేవలము పవిత్రుడయ్యెను. మీరును పవిత్రులు కాని మీలో అందరు పవిత్రులు కారనెను.

ఈ విశ్వాసులు మొదట క్రీస్తుపై నమ్మకం ఉంచి నప్పుడు వారి పాపాన్ని పూర్తిగా కడిగివేయడం జరిగింది. పౌలు దీన్ని “కొత్త జన్మ అనే స్నానం” అన్నాడు – తీతుకు 3:5; యోహాను 3:5 చూడండి. ఇది అనుభవించినవారు మళ్ళీ మళ్ళీ దీన్ని పొందనక్కర లేదు. నిజానికి ఒకటికంటే ఎక్కువ సార్లు దీన్ని పొందడం అసాధ్యం. అయితే పాపంతో నిండిన ఈ లోకంలో వారి క్రైస్తవ నడతలో వారి ఆధ్యాత్మికమైన “పాదాలు” మురికి కావచ్చు. వారికి పాపం అంటుకోవచ్చు. దాన్ని కడుక్కోవలసిన అవసరం వస్తుంది (లూకా 11:4; కీర్తనల గ్రంథము 51:4; రోమీయులకు 7:18-19). ఇది ఎన్ని సార్లు అవసరమైతే అన్ని సార్లు క్రీస్తు చేస్తాడు (ఎఫెసీయులకు 5:25-26 పోల్చి చూడండి). వారిలో “ప్రతి ఒక్కడూ శుద్ధుడు కాదు”, అంటే ఈ కొత్త జన్మ అనే స్నానాన్ని యూదా ఎన్నడూ అనుభవించి ఉండేవాడు కాదని యేసు ఉద్దేశం. అతడు ఇప్పటికీ హృదయంలో, మనస్సులో, ఆత్మలో మురికిగానే ఉన్నాడు.

11. తన్ను అప్పగించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవిత్రులు కారని ఆయన చెప్పెను.

యోహాను 2:24-25.

12. వారి పాదములు కడిగి తన పైవస్త్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల కూర్చుండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా?

ద్రోహి అయిన యూదా పాదాలతో సహా క్రీస్తు అందరి పాదాలూ కడిగాడు. శత్రువులతో ఎలా ప్రవర్తించాలో ఇది ఒక ఉదాహరణ. మత్తయి 5:43-44; రోమీయులకు 12:17-21 పోల్చి చూడండి. ప్రభువు అడిగిన ప్రశ్న తాను చేసిన పనిలోని ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థం గురించినదే. కాళ్ళు కడగడం అనేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నారా అని వారిని అడగవలసిన పని లేదు.

13. బోధకుడనియు ప్రభువనియు మీరు నన్ను పిలుచుచున్నారు; నేను బోధకుడను ప్రభువును గనుక మీరిట్లు పిలుచుట న్యాయమే.

“నన్ను గురువు...”– అలాగైతే పేతురులాగా ఎవరూ ఆయనకు బుద్ధి చెప్పేందుకూ, ఏం చెయ్యాలో నేర్పేందుకు ప్రయత్నించకూడదు.

14. కాబట్టి ప్రభువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగిన యెడల మీరును ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే.

బాప్తిసం, ప్రభురాత్రి భోజన ఆచారాల్లాగా యేసు తన సంఘానికి మరో ఆచారాన్ని ఇక్కడ నియమిస్తున్నాడని ఈ నోట్స్ రచయిత నమ్మడం లేదు. సాధారణ జీవిత విషయాల్లో అక్షరాలా కాళ్ళు కడగడం గానీ మరి ఏ ఇతర సేవ గానీ వినయంతో ఇతరులకు చేయడానికి ప్రతి విశ్వాసీ సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇలాంటి సేవ గురించి యేసు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అంతే కాకుండా ఇతర విశ్వాసులకు వారి అనుదిన క్రైస్తవ జీవితాల్లో అంటుకునే పాపాలను శుద్ధి కలగడానికి సహాయపడేందుకు ప్రవర్తించాలని కూడా ఈ మాటలు సూచించవచ్చు. అలాంటివారికి దేవుని వాక్కు ఉపదేశించడం ద్వారా (యోహాను 15:3), యేసుప్రభువు ద్వారా అలా శుద్ధి పొందేలా వారిని ప్రోత్సాహించడం ద్వారా (1 యోహాను 1:9) అలా చెయ్యవచ్చు.

15. నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు చేసితిని.

అన్నిటిలో లాగానే ఇందులో కూడా క్రీస్తు మనకు ఆదర్శం – 1 పేతురు 2:21-23; 1 యోహాను 2:6.

16. దాసుడు తన యజమానునికంటె గొప్పవాడు కాడు, పంపబడినవాడు తన్ను పంపిన వానికంటె గొప్పవాడు కాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

మత్తయి 10:24-25.

17. ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు ధన్యులగు దురు.

క్రీస్తు చెప్పేది చెయ్యడం వల్ల మాత్రమే దేవునినుంచి కలిగే ఆశీర్వాదం ఒకటి ఉంది – లూకా 11:28. వినడం మాత్రమే చాలదు (యాకోబు 1:22-23). ధన్యత, దీవెనల గురించి నోట్స్ ఆదికాండము 12:1-3; సంఖ్యాకాండము 6:22-27; కీర్తనల గ్రంథము 1:1; కీర్తనల గ్రంథము 119:1; మత్తయి 5:3-12.

18. మిమ్ము నందరినిగూర్చి నేను చెప్పలేదు; నేను ఏర్పరచుకొనినవారిని ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనముచేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెత్తెను అను లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

యోహాను 6:70-71; కీర్తనల గ్రంథము 41:9.

19. జరిగి నప్పుడు నేనే ఆయననని మీరు నమ్మునట్లు అది జరుగక మునుపు మీతో చెప్పుచున్నాను.
యెషయా 43:10

“ఉన్నవాడను”– యోహాను 8:24, యోహాను 8:28, యోహాను 8:58. క్రీస్తు కేవలం దుర్మార్గుల కుతంత్రాలకు బలైపోలేదనీ, ఆయనకు జరగబోయేది తెలుసనీ, పరిస్థితులు ఆయన అదుపులోనే ఉన్నాయనీ తరువాతి కాలంలో శిష్యులకు అర్థం అయింది. అప్పుడు వారి నమ్మకం స్థిరపడి, బలపడి పెరిగింది.

20. నేనెవని పంపుదునో వాని చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చుకొనువాడగును; నన్ను చేర్చుకొనువాడు నన్ను పంపినవానిని చేర్చుకొనువాడగు నని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.

మత్తయి 10:40; మార్కు 9:37; లూకా 9:48; లూకా 10:16. క్రీస్తు పంపేవారు ఆయన రాయబారులు, ఆయన ప్రతినిధులు (2 కోరింథీయులకు 5:20). వారిని స్వీకరించడమంటే వారిని పంపిన పరమ తండ్రిని, కుమారుణ్ణి స్వీకరించినట్టే.

21. యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆత్మలో కలవర పడిమీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని రూఢిగా చెప్పెను

యోహాను 11:33; యోహాను 12:27. ఏం జరగబోతున్నదో ముందుగానే తెలిసినందువల్ల యేసు నిర్లక్ష్యంగా నిరుత్సాహంగా నిర్లిప్తంగా అయిపోలేదు.

22. ఆయన యెవరినిగూర్చి యీలాగు చెప్పెనో అని శిష్యులు సందేహ పడుచు ఒకరితట్టు ఒకరు చూచు కొనుచుండగా

యూదా తప్ప మిగతా వారంతా పూర్తిగా నిర్ఘాంతపోయారు. వారిలో ఎవరూ కూడా యూదాను క్షణమాత్రమైనా సందేహించినట్టు లేదు.

23. ఆయన శిష్యులలో యేసు ప్రేమించిన యొకడు యేసు రొమ్మున ఆనుకొనుచుండెను

ఇతడు బహుశా శిష్యుడైన యోహాను, ఈ శుభవార్త రచయిత. యోహాను 19:26; యోహాను 20:2; యోహాను 21:7, యోహాను 21:20 కూడా చూడండి.

24. గనుక ఎవరినిగూర్చి ఆయన చెప్పెనో అది తమకు చెప్పుమని సీమోను పేతురు అతనికి సైగ చేసెను.

25. అతడు యేసు రొమ్మున ఆనుకొనుచు ప్రభువా, వాడెవడని ఆయనను అడిగెను.

26. అందుకు యేసు నేనొక ముక్క ముంచి యెవని కిచ్చెదనో వాడే అని చెప్పి, ఒక ముక్క ముంచి సీమోను కుమారుడగు ఇస్కరియోతు యూదాకిచ్చెను;

27. వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వానిలో ప్రవేశించెను. యేసునీవు చేయుచున్నది త్వరగా చేయుమని వానితో చెప్పగా

లూకా 22:3. ఇంతకు ముందే సైతాను యూదా మనసులో యేసును ద్రోహంతో శత్రువులకు పట్టివ్వాలన్న ఆలోచనను ప్రవేశపెట్టాడు. (వ 2). యూదా ఎప్పటినుంచో సైతాను దారుల్లో వెళ్తున్నాడు (యోహాను 6:70; యోహాను 12:6). ఇప్పుడైతే సైతాను అతణ్ణి పూర్తిగా వశపరచుకున్నాడు. ఈ భయంకరమైన సంఘటన యూదాను భయంకరమైన అంతానికి తెచ్చింది (మత్తయి 27:3-7). యేసు యూదాతో చెప్తున్న మాటలు ఆయన సమయం వచ్చిందనీ, యూదా చేసే ద్రోహ కార్యానికి ఆయన పూర్తిగా సన్నద్ధుడై ఉన్నాడని తెలియజేస్తున్నాయి. ఇక యూదా కాలయాపన చెయ్యవలసిన పని లేదు (యోహాను 7:30; యోహాను 12:1).

28. ఆయన ఎందునిమిత్తము అతనితో ఆలాగు చెప్పెనో అది భోజన మునకు కూర్చుండినవారిలో ఎవనికిని తెలియలేదు.

29. డబ్బు సంచి యూదాయొద్ద ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమ్మని యైనను యేసు వానితో చెప్పినట్టు కొందరనుకొనిరి.

యోహాను 12:6 శిష్యుల్లో కనిపించే మందబుద్ధి కొన్ని సార్లు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.

30. వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొని వెంటనే బయటికి వెళ్లెను; అప్పుడు రాత్రివేళ.

ఇతర శిష్యులకు అర్థం కాకపోయినా యేసు అన్నదేమిటో యూదాకు తెలుసు. అది రాత్రివేళ, యూదాలో అది ఆధ్యాత్మికంగా రాత్రి సమయం, ఈ భూమిపై అంధకార సమయం ఆరంభం (లూకా 22:53). మత్తయి 26:26-29 లోని సంగతులు జరిగాక యూదా బయటికి వెళ్ళినట్టుంది. లూకా 22:20-21 చూడండి.

31. వాడు వెళ్లిన తరువాత యేసు ఇట్లనెను ఇప్పుడు మనుష్యకుమారుడు మహిమపరచబడి యున్నాడు; దేవు డును ఆయనయందు మహిమపరచబడి యున్నాడు.

“మానవ పుత్రుడు”– మత్తయి 8:20. యేసుప్రభువు సిలువపై ఘోరమైన మరణాన్ని పొందవలసిన ఘడియ ఆసన్నమైనది. ఆయన్ను పట్టియివ్వబోయేవాడు అలా చేసేందుకు బయటికి వెళ్ళాడు. మరుసటి రోజు యేసు మరణిస్తాడు. దీన్నంతటినీ ఆయన ఎలా భావిస్తున్నాడు? తనకు మహిమగా భావిస్తున్నాడు. అది మహిమ ఎలా కాగలదు? ఆయనకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ గౌరవాన్ని చేకూర్చే ఆయనలోని లక్షణాలను ఆ సిలువ బాధలు బయట పెట్టబోతున్నాయి. దేవునిపట్ల, మనుషులపట్ల ఆయన అమర ప్రేమ, ఆయన అణకువ, ఆయన పవిత్రత, తదితర శ్రేష్ఠ గుణాలు అవి. యేసు సిలువ మరణంలో మహిమ పొందినంతకంటే మరే సమయంలోనూ ఎక్కువ మహిమ పొందలేదు. ఎందుకంటే ఆయన స్వభావం, లక్షణాలు అతి స్పష్టంగా వెల్లడి అయినది అక్కడే. అంతేగాక జరిగిన దానంతటిలో తండ్రికీ కుమారునికీ సంపూర్ణ ఐక్యత ఉంది గనుక క్రీస్తులో తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా మహిమ పొందాడు.

32. దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును.

క్రీస్తు చనిపోయి సజీవంగా లేవడం గురించిన మాట ఇది. యేసు మనసారా సమ్మతించి సిలువ మరణాన్ని సహించాడు కాబట్టి దేవుడు ఆయన్ను లేపి పరలోకంలో తన కుడివైపున అత్యున్నతంగా హెచ్చించాడు (అపో. కార్యములు 2:32-33; అపో. కార్యములు 3:13-15; ఫిలిప్పీయులకు 2:6-11).

33. పిల్లలారా, యింక కొంతకాలము మీతో కూడ ఉందును, మీరు నన్ను వెదకుదురు, నేనెక్కడికి వెళ్లుదునో అక్కడికి మీరు రాలేరని నేను యూదులతో చెప్పినప్రకారము ఇప్పుడు మీతోను చెప్పుచున్నాను.

యేసు తన శిష్యులను “చిన్నపిల్లలారా” అని పిలిచినది ఇక్కడొక్క చోటనే. వారి పట్ల ఆయనకున్న వాత్సల్యాన్ని ఇది సూచిస్తున్నది 1 యోహాను 2:1, 1 యోహాను 2:12-13, 1 యోహాను 2:18, 1 యోహాను 2:28; 1 యోహాను 3:7, 1 యోహాను 3:18; 1 యోహాను 4:4; 1 యోహాను 5:21 పోల్చి చూడండి. మత్తయి 18:2-3 కూడా చూడండి.

34. మీరు ఒకరి నొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను; నేను మిమ్మును ప్రేమించి నట్టే మీరును ఒకరి నొకరు ప్రేమింపవలెను.

ఆయన మరణించే రోజు ముందురాత్రి ఆయన మనసులో ప్రధానంగా ఉన్న తలంపు తన శిష్యులంతా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవలసిన అవసరమే. అలా చెయ్యాలని కేవలం వారికి విన్నవించుకోలేదు, సలహా ఇవ్వలేదు. ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఈ ఆజ్ఞ మూడు సార్లు ఇచ్చాడు (యోహాను 15:12, యోహాను 15:17). రోమీయులకు 13:8; గలతియులకు 5:13-14; ఎఫెసీయులకు 5:2; ఫిలిప్పీయులకు 2:2; కొలొస్సయులకు 2:2; 1 థెస్సలొనీకయులకు 3:12; 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:9; హెబ్రీయులకు 3:1; యాకోబు 2:8; 1 పేతురు 1:22; 1 పేతురు 2:17; 1 పేతురు 3:8; 1 యోహాను 3:11, 1 యోహాను 3:18, 1 యోహాను 3:23; 1 యోహాను 4:7 కూడా చూడండి. “క్రొత్త”– తనను ప్రేమించుకొన్నట్టే తన సాటి మనిషిని ప్రేమించాలన్నది దేవుని ధర్మశాస్త్రమంతట్లోనూ ఉన్న రెండు గొప్ప ఆజ్ఞల్లో ఒకటి (మత్తయి 22:35-40). అలాగైతే ఇది కొత్త ఆజ్ఞ ఎలా అయింది? యేసుప్రభువు ధర్మశాస్త్రం కంటే ఉన్నతమైనదీ, శ్రేష్టమైనదీ అయిన ఒక ఆజ్ఞను ఇస్తున్నాడు. క్రీస్తు సంఘం అనే పేరుతో పిలవబడే విముక్తులైన ఒక కొత్త గుంపును ఆయన సృష్టించాడు. అందులో ప్రతి సభ్యుడూ ఇతర సభ్యులందరి పట్లా చూపవలసిన ప్రేమ ప్రత్యేకమైనది, సాటి మనిషి పట్ల చూపవలసిన ప్రేమ, ఆదరాలకంటే ఉన్నతమైనది. వారిపట్ల క్రీస్తు చూపిన ప్రేమను ఆధారం చేసుకున్న ప్రేమ అది. విశ్వాసులు కేవలం తమను తాము ప్రేమించుకొన్నట్టే సాటి విశ్వాసులను ప్రేమిస్తే సరిపోదు. క్రీస్తు తమను ప్రేమించినట్టుగా వారిని ప్రేమించాలి. క్రీస్తు ఎలా ప్రేమించాడు? అంతం వరకు, సంపూర్ణంగా మనసారా, తన ప్రాణం ధారపోసేంతగా ప్రేమించాడు. 1 యోహాను 3:16 చూడండి. ఆయనది సంపూర్ణంగా పవిత్రమైన ప్రేమ, స్వార్థం లేనిప్రేమ, ఎన్నడూ తప్పని ప్రేమ 1 కోరింథీయులకు 13:1 నోట్ చూడండి.

35. మీరు ఒకనియెడల ఒకడు ప్రేమగలవారైన యెడల దీనిబట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరును తెలిసికొందురనెను.

క్రైస్తవులు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొంటే, తమకూ సంఘం వెలుపల ఉన్న ప్రజలకూ వారు నిజమైన క్రైస్తవులనీ, క్రీస్తును నిజంగా అనుసరించేవారనీ అది రుజువుగా ఉంటుంది – 1 యోహాను 3:14. క్రైస్తవులు ఒకరినొకరు కరుచుకుంటూ దిగమింగివేస్తూ ఉంటే (గలతియులకు 5:15), ఒకరినొకరు మోసగిస్తూ ఉంటే (1 కోరింథీయులకు 6:8) ప్రజలకు వారు నిజమైన క్రైస్తవులని నమ్మకం కుదరదు.

36. సీమోను పేతురు - ప్రభువా, నీవెక్కడికి వెళ్లు చున్నావని ఆయనను అడుగగా యేసునేను వెళ్లుచున్నచోటికి నీవిప్పుడు నావెంట రాలేవుగాని, తరువాత వచ్చెదవని అతనితో చెప్పెను.

లూకా 24:45 లో రాసిన సంఘటన జరగకముందు శిష్యులు ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా మందమతులు. తనకు కలగబోతున్న మరణం గురించి ఆయన వారికి ఒకటికన్నా ఎక్కువ సార్లు చెప్పాడు (మత్తయి 16:21; మొ।।). ప్రేమించాలని యేసు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను పూర్తిగా పక్కకు నెట్టి అంతకు ముందు ఆయన చెప్పిన సంగతి గురించి పేతురు ప్రశ్నిస్తున్నాడని గమనించండి. ఇప్పుడు కూడా అనేకమంది క్రైస్తవులు క్రీస్తు ఏం చేస్తాడో ఊహాగానాలతో పొద్దుపుచ్చుతారే గానీ తాము ఏం చెయ్యాలో దాన్ని ఆసక్తితో అభ్యసించరు. క్రీస్తు ఇక్కడ తాను పరలోకానికి వెళ్ళిపోవడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు.

37. అందుకు పేతురు ప్రభువా, నేనెందుకు ఇప్పుడు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు నా ప్రాణముపెట్టుదునని ఆయనతో చెప్పగా

క్రీస్తు మాటల్లోని భావాన్ని పేతురు ఇంకా అర్థం చేసుకోలేదల్లే ఉంది. తన స్వభావాన్ని అతడు అసలే అర్థం చేసుకోలేదు. మత్తయి 26:31-35 చూడండి. దీన్నిబట్టి క్రీస్తు ప్రధాన శిష్యులకు సైతం హృదయాల గురించి ఎక్కువ అజ్ఞానం ఉండవచ్చని మనం నేర్చుకోగలం. మన భ్రష్ట స్వభావంలో అన్ని పాపాల విత్తనాలూ లోతుగా నాటి ఉన్నాయని మనలో ఎంతమందికి తెలుసు? ఎంతమంది ధూళిలో అణుకువతో వంగి ఉండవలసింది పోయి, స్వశక్తి మీద ఆధారపడుతూ, తమ గురించి గొప్పలు చెప్పుకొంటూ ఉంటున్నారు? యిర్మియా 17:9; 1 కోరింథీయులకు 10:12; సామెతలు 16:18 చూడండి.

38. యేసునా కొరకు నీ ప్రాణము పెట్టుదువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు ముమ్మారు చెప్పకముందు కోడికూయదని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

మనుషులకు తమలో ఏముందో తెలియకపోయినా, క్రీస్తుకు తెలుసు – యోహాను 2:24-25.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు శిష్యుల పాదాలను కడుగుతాడు. (1-17) 
మన ప్రభువైన యేసు ఈ లోకంలో ఆయనకు చెందిన ప్రజలను కలిగి ఉన్నాడు. అతను వాటిని చాలా ఖర్చుతో సంపాదించాడు మరియు వాటిని తన కోసం ప్రత్యేకంగా ఉంచుకున్నాడు; వారు ప్రత్యేకమైన మరియు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులుగా ఆయనకు తమను తాము అంకితం చేసుకుంటారు. క్రీస్తు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడో, ఆయన అంతులేకుండా ప్రేమిస్తాడు. నిజమైన విశ్వాసులు క్రీస్తు ప్రేమ నుండి వేరు చేయబడలేరు. మన సమయం ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి, మన సన్నాహాలు అస్థిరంగా ఉండేలా చూసుకుంటూ, దాని కోసం నిరంతరం సిద్ధపడాలి. దెయ్యం ప్రజల హృదయాల్లోకి ప్రవేశించే మార్గాలు మనకు తెలియవు. అయినప్పటికీ, కొన్ని పాపాలు అంతర్లీనంగా పాపాత్మకమైనవి, మరియు ప్రపంచం మరియు మాంసం నుండి వాటికి చాలా తక్కువ టెంప్టేషన్ ఉంది, అవి సాతాను నుండి నేరుగా వచ్చినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
దేవుని మహిమను మరియు మన సహోదరుల శ్రేయస్సును ప్రోత్సహిస్తే మన క్రింద ఉన్న ఏ పనిని పరిగణించకూడదని బోధించడానికి యేసు తన శిష్యుల పాదాలను కడిగాడు. మనకు ఆటంకం కలిగించే దేనినైనా పక్కనపెట్టి, మనం విధికి కట్టుబడి ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక ప్రక్షాళన మరియు పాపం యొక్క అపవిత్రత నుండి ఆత్మను శుద్ధి చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచించడానికి క్రీస్తు తన శిష్యుల పాదాలను కడుగుతాడు. మన ప్రభువైన యేసు అనేక పనులు చేసినప్పటికీ, ఆయన శిష్యులకు వెంటనే అర్థం కాకపోవచ్చు, వారు తరువాత గ్రహిస్తారు. ప్రారంభంలో ప్రతికూలంగా కనిపించే సంఘటనలలో దయ చివరికి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సువార్త యొక్క ఆఫర్‌లు చాలా ధనవంతులని లేదా శుభవార్త నిజం కావడానికి చాలా మంచిదని భావించి వాటిని తిరస్కరించడం వినయం కాదు, అవిశ్వాసం.
క్రీస్తు ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా శుద్ధి చేయబడిన వారికి మాత్రమే ఆయనలో వాటా ఉంటుంది. క్రీస్తు తాను అంగీకరించిన మరియు రక్షించే వారందరినీ సమర్థిస్తాడు మరియు పవిత్రం చేస్తాడు. పేతురు లొంగిపోవడమే కాక, తనను కడగమని క్రీస్తుని వేడుకున్నాడు. అతను తన చేతులు మరియు తలపై కూడా యేసు ప్రభువు యొక్క శుద్ధి చేసే కృపను తీవ్రంగా కోరుకుంటాడు. నిజమైన పవిత్రతను కోరుకునే వారు ప్రతి భాగం మరియు అధ్యాపకులు పరిశుభ్రంగా తయారవడంతో పూర్తిగా శుద్ధి కావాలని కోరుకుంటారు. తమ రక్షణ కొరకు క్రీస్తును అంగీకరించినప్పుడు నిజమైన విశ్వాసి కొట్టుకుపోతాడు. కాబట్టి, దయ ద్వారా సమర్థించబడిన స్థితిలో ఉన్నవారు అపరాధం నుండి తమను తాము శుభ్రపరచుకోవడానికి మరియు అపవిత్రమైన దేనికీ వ్యతిరేకంగా రక్షించుకోవడానికి రోజువారీ ప్రయత్నాలు చేయాలి. ఈ సాక్షాత్కారం మనల్ని మరింత జాగ్రత్తగా ఉండేలా చేస్తుంది, నిన్నటి క్షమాపణ నుండి నేటి టెంప్టేషన్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు శక్తిని పొందుతుంది. మనలో కపట విశ్వాసులను కనిపెట్టడం ఆశ్చర్యం కలిగించకూడదు లేదా పొరపాట్లు చేయకూడదు.
ఇక్కడ క్రీస్తు పాఠం పరస్పర విధులను నొక్కి చెబుతుంది: మన సహోదరుల నుండి సహాయాన్ని స్వీకరించడం మరియు వారికి సహాయం అందించడం. మా మాస్టర్ సేవ చేయడాన్ని చూడటం ఆధిపత్యం యొక్క అనాలోచితతను హైలైట్ చేస్తుంది. తన శిష్యులు శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు వారిని విమోచించి, సమాధానపరచడానికి క్రీస్తును నడిపించిన అదే ప్రేమ ఇప్పటికీ ఆయనను ప్రభావితం చేస్తుంది.

జుడాస్ యొక్క ద్రోహం ముందే చెప్పబడింది. (18-30) 
మన ప్రభువు తన స్వంత బాధలు మరియు మరణం గురించి తరచుగా చర్చించాడు, కానీ జుడాస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అతని బాధ యొక్క లోతు మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది. క్రైస్తవుల అతిక్రమణలు క్రీస్తుకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి. జుడాస్‌పై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకపోవడం ముఖ్యం; అతని ద్రోహం గురించిన ప్రవచనం దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొంది కృతజ్ఞతతో ప్రతిస్పందించే వారందరికీ వర్తిస్తుంది. వారి అధికారాన్ని అణగదొక్కడం మరియు వాటి ప్రభావాన్ని నిర్మూలించాలనే ఏకైక ఉద్దేశ్యంతో లేఖనాలను పరిశీలించే అవిశ్వాసిని, లేఖనాలపై నమ్మకం ఉందని చెప్పుకునే కపటుడిని మరియు వాటి ప్రకారం జీవించడానికి నిరాకరించే వేషధారిని మరియు పనికిమాలిన పనుల కోసం క్రీస్తును విడిచిపెట్టిన మతభ్రష్టుడిని పరిగణించండి. ఈ విధంగా, మానవత్వం, దేవుని ప్రావిడెన్స్ ద్వారా అతనితో రొట్టెలు పంచుకున్న తర్వాత, వారి మడమ పైకెత్తి అతనికి వ్యతిరేకంగా మారుతుంది. జుడాస్ యేసు మరియు అతని అపొస్తలుల గురించి విసుగు చెంది వెళ్లిపోయాడు. చెడు పనులలో నిమగ్నమైన వారు కాంతి కంటే చీకటిని ఇష్టపడతారు.

క్రీస్తు శిష్యులకు ఒకరినొకరు ప్రేమించమని ఆజ్ఞాపించాడు. (31-38)
31-35
క్రీస్తు అనేక అద్భుతాల ద్వారా మహిమను పొందాడు, అయినప్పటికీ అతను తన బాధలలో తన మహిమను తన వినయ స్థితిలో అన్ని ఇతర మహిమలను అధిగమిస్తాడు. దీని ద్వారా, మానవత్వం యొక్క పాపం ద్వారా దేవునికి జరిగిన తప్పుకు సంతృప్తి అందించబడింది. మనం ప్రస్తుతం మన ప్రభువుతో పాటు ఆయన పరలోక సంతోషానికి తోడుగా ఉండలేనప్పటికీ, నిజమైన విశ్వాసం భవిష్యత్తులో మనం ఆయనను అనుసరించేలా చేస్తుంది. ఈలోగా, మనం అతని సమయం కోసం వేచి ఉండాలి మరియు అతని పనిలో నిమగ్నమై ఉండాలి.
శిష్యుల నుండి బయలుదేరే ముందు, క్రీస్తు కొత్త ఆజ్ఞను ఇవ్వాలనుకున్నాడు. వారు క్రీస్తు కొరకు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి, ఆయన మాదిరిని అనుసరించి, ఇతరుల శ్రేయస్సును కోరుతూ, సువార్త యొక్క కారణాన్ని భాగస్వామ్య స్ఫూర్తితో ఐక్య శరీరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. అయినప్పటికీ, ఈ ఆజ్ఞ ఇప్పటికీ చాలా మంది విశ్వాసులకు నవలగా కనిపిస్తుంది. ప్రజలు, సాధారణంగా, క్రీస్తు పదాలలో దేనినైనా వీటిపై హైలైట్ చేస్తారు. క్రీస్తు అనుచరులు ఒకరిపట్ల ఒకరు ప్రేమను ప్రదర్శించడంలో విఫలమైతే, అది వారి చిత్తశుద్ధిపై అనుమానాలు కలిగిస్తుందని ఇది సూచిస్తుంది.

36-38
సహోదర ప్రేమపై క్రీస్తు బోధలను పీటర్ పట్టించుకోలేదు కానీ క్రీస్తు వారికి వెల్లడించకూడదని ఎంచుకున్న విషయాలపై దృష్టి పెట్టాడు. మనకు మరియు మన వారసులకు సంబంధించిన బయలుపరచబడిన సత్యాలను అర్థం చేసుకోవడం కంటే దేవునికి సంబంధించిన దాగి ఉన్న విషయాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపడం ఒక సాధారణ ధోరణి. మన మనస్సాక్షికి మార్గదర్శకత్వం పొందడం కంటే ఉత్సుకతను సంతృప్తి పరచడం మరియు ఏ చర్యలు మనల్ని స్వర్గానికి దారితీస్తాయో తెలుసుకోవాలనే కోరిక తరచుగా ఉంటుంది.
స్పష్టమైన మరియు మెరుగుపరిచే విషయాల గురించి చర్చలు త్వరగా వదిలివేయబడతాయి, సందేహాస్పద వివాదాలు అనంతంగా కొనసాగుతాయి, కేవలం మాటల కలహాలుగా మారుతాయి. మనం కొన్ని పనులు చేయలేమని చెప్పినప్పుడు ప్రతికూలంగా స్పందిస్తాము, క్రీస్తు లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము. క్రీస్తు మన గురించి లోతైన అవగాహన కలిగి ఉన్నాడు, అతను ప్రేమించేవారికి మనలోని అంశాలను వివిధ మార్గాల్లో వెల్లడి చేస్తాడు మరియు గర్వాన్ని దూరం చేయడం ద్వారా వారిని తగ్గించాడు.
శాంతి బంధంలో ఆత్మ యొక్క ఐక్యతను కాపాడుకోవడానికి, ఒకరినొకరు నిష్కపటమైన మరియు దయగల హృదయంతో ప్రేమించటానికి మరియు మన దేవునితో వినయంగా నడుచుకోవడానికి కృషి చేద్దాం.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |